LEGE nr. 88 din 28 mai 1997pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 30 mai 1997



    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 28 august 1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, cu următoarele modificări şi completări:1 Articolul 4 alineatul (2) litera g) va avea următorul cuprins:"g) depozite ale persoanelor fizice care au obţinut în mod special, de la aceeaşi societate bancară, dobinzi sau alte avantaje financiare în condiţii preferenţiale. În înţelesul prezentei ordonanţe, se considera condiţii preferenţiale obţinerea de către un deponent, persoana fizica, din partea unei societăţi bancare, a unor rate de dobinda sau a altor avantaje financiare ce depăşesc nivelurile practicate de respectiva societate bancară pentru depozite de aceeaşi natura, aceeaşi moneda, aceeaşi categorie, aceeaşi durata şi aceeaşi suma. Fondul poate stabili, prin reglementările sale, şi alte criterii ce vor fi luate în considerare în definirea condiţiilor preferenţiale."2. Articolul 5 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Fondul va modifica semestrial mărimea plafonului de garantare prevăzut la alin. (1), prin indexarea acestuia cu indicele preţurilor de consum comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, rotunjita la cea mai apropiată mie de lei."3. Articolul 9 alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Contribuţiile anuale efectuate de societăţile bancare sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal."4. Articolul 10 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Contribuţiile speciale efectuate de societăţile bancare în condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal."5. Articolul 14 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Fondul poate cere Guvernului sa garanteze împrumuturile sale, acesta din urma fiind obligat sa ia o decizie în aceasta privinta în termen de 15 zile de la data cererii."6. Articolul 15 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Fondul are cont curent deschis la Banca Naţionala a României, care plăteşte dobinda asupra soldului creditor al acestui cont, în condiţiile stabilite de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României."7. Articolul 30 alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Consiliul de administraţie deliberează în mod valabil în prezenta a cel puţin 5 din numărul membrilor săi."8. Articolul 31 literele a), d) şi f) vor avea următorul cuprins:"a) numeşte şi eliberează din funcţie pe directorul general executiv;""d) administrează şi controlează activitatea Fondului şi a directorului general executiv;""f) solicita de la Banca Naţionala a României şi de la societăţile bancare documentele şi informaţiile necesare funcţionarii în bune condiţii a Fondului;"9. Articolul 33 literele c) şi e) vor avea următorul cuprins:"c) aproba încheierea, modificarea şi desfacerea contractelor individuale de muncă cu salariaţii Fondului;""e) prezintă consiliului de administraţie sau preşedintelui acestuia lucrările întocmite de organele de execuţie, solicitând aprobarea acestora, transmiterea lor pentru executare sau comunicarea la alte organe;"10. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Pentru efectuarea auditului extern, Fondul va putea utiliza experţi contabili independenţi sau societăţi comerciale de expertiza contabila."11. Articolul 40 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) La cererea Consiliului de administraţie al Fondului, societăţile bancare vor comunică orice informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor acestuia şi care nu sunt disponibile la Banca Naţionala a României."12. Articolul 41 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Fondul va putea utiliza experţi contabili independenţi sau societăţi comerciale de expertiza contabila, pentru examinarea evidentelor contabile ale unei societăţi bancare. O asemenea examinare poate avea loc numai după obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN---------------