HOTĂRÂRE nr. 37 din 15 ianuarie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Nu au obligaţia de a înfiinţa registru misiunile diplomatice din România, respectiv ambasadele, reprezentanţele, consulatele generale şi consulatele oficiale."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) La angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză.(2^2) Elementele prevăzute la alin. (2) lit. e) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă."3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Angajatorii au obligaţia de a transmite registrul în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat".4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În cazurile menţionate la art. 3 alin. (2^1) şi (2^2), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul angajatorul cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariat, respectiv la data încetării contractului individual de muncă al acestuia."5. La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru anterior începerii activităţii; e) completarea registrului cu date eronate."6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a)-c), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; b) cea prevăzută la lit. d), cu amendă de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de muncă neînregistrat, fără ca valoarea cumulată a amenzii, determinată de numărul efectiv de astfel de contracte, să depăşească cuantumul de 20.000 lei; c) cea prevăzută la lit. e), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei."7. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.  +  Articolul IIDispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 15 ianuarie 2010.Nr. 37.--------------