ORDIN nr. 1.071 din 16 decembrie 2009privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010  În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 18 din 22 iulie 2009 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 13 - Performanța energetică a clădirilor și Procesul-verbal de avizare nr. 8 din 27 noiembrie 2009 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, precum și Avizul nr. 2.782 din 21 septembrie 2009 al Inspectoratului de Stat în Construcții,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale și locuinței emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 și 126 bis din 21 februarie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Metodologia este structurată pe 5 părți, astfel:2. La articolul 1, alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:d) Partea a IV-a "Breviar de calcul al performanței energetice a clădirilor și apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009", prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin;e) Partea a V-a - Model certificat de performanță energetică al apartamentului, indicativ Mc 001/5-2009, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin."3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.4. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 și 5, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării regionale
  și locuinței,
  Vasile Blaga
  București, 16 decembrie 2009.Nr. 1.071.  +  Anexa nr. 1ANEXĂ din 16 decembrie 2009  +  Anexa nr. 2ANEXĂ din 16 decembrie 2009------------