ORDIN nr. 7 din 4 ianuarie 2010pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2010  În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 153, art. 153^1 şi art. 156^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: a) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct (090)", cod MFP 14.13.01.10.11/n, prevăzută în anexa nr. 1; b) "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)", cod MFP 14.13.01.10.11/a, prevăzută în anexa nr. 2; c) "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)", cod MFP 14.13.01.10.11/s.f., prevăzută în anexa nr. 3; d) "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)", cod MFP 14.13.01.10.11/t, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Instrucţiunile de completare a formularelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 8Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Sorin BlejnarBucureşti, 4 ianuarie 2010.Nr. 7.  +  Anexa 1 *Font 8*┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ 090 │ │ ││ │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ │ [SIGLA] ││ Număr de │ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU │ ││ înregistrare │ CONTRIBUABILII NEREZIDENŢI STABILIŢI ÎN │Agenţia Naţională││ ca operator de │ SPAŢIUL COMUNITAR, CARE SE ÎNREGISTREAZĂ │de Administrare ││ date cu caracter│ DIRECT │ Fiscală ││ personal 759 │ │ │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A │ FELUL DECLARAŢIEI │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1. Declaraţie de înregistrare [] 2. Declaraţie de menţiuni [] │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B │ DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ││ │1. Cod de identificare fiscală .................................................... ││ │2. Denumire/Nume şi prenume ....................................................... ││ │3. Forma juridică ................................................................. ││ │4. Data înfiinţării .....................................................(aa/ll/zz) ││ │5. Date privind sediul social/domiciliul ││ │ Ţara de rezidenţă ................................. ││ │ Adresa completă în ţara de rezidenţă ......................................... ││ │ .............................................................................. ││ │ .............................................................................. ││ │ Cod poştal ................ Fax .............................................. ││ │ Telefon ................... E-mail ........................................... ││ │6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate evidenţele şi documentele ││ │ Judeţ ................ Sector .......... Localitate .......................... ││ │ Stradă .................. Nr. ............. Bloc ............................. ││ │ Scară ........... Etaj ......... Ap. ...... Cod poştal ....................... ││ │ Fax ..................... Telefon ............................................ ││ │ E-mail ...................................................................... ││ │7. Adresa din România pentru corespondenţă (opţional) ││ │ Judeţ ................ Sector .......... Localitate .......................... ││ │ Stradă .................. Nr. ............. Bloc ............................. ││ │ Scară ........... Etaj ......... Ap. ...... Cod poştal ....................... ││ │ Fax ..................... Telefon ............................................ ││ │ E-mail ...................................................................... │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1. Reprezentare prin împuternicit [ ] ││ │ Nr. act împuternicire ................ Data .................................... ││ │2. Date de identificare ale împuternicitului ││ │ Nume, prenume/Denumire ......................................................... ││ │ Adresa: Judeţ ........... Sector ...... Localitate ............................. ││ │ Stradă ............... Nr. ............. Bloc .......................... ││ │ Scară ...... Etaj ...... Ap. .... Cod poştal ........................... ││ │ Fax ............... Telefon ............................................ ││ │ E-mail ................................................................. ││ │ Cod de identificare fiscală .................................................... ││ │3. ││ │┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ ││ ││ Instituţia bancară │ Codul IBAN al contului │ ││ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ ││ ││ │ │ ││ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ ││ ││ │ │ ││ │└────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ ││ │ ││ │4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. DA [ ] ││ │ NU [ ] ││ │ Ţara ......... Cod de identificare fiscală ......................... │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D │DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I. Taxa pe valoarea adăugată ││ │ 1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal [ ] ││ │ 2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal [ ] ││ │ 3. Cifra de afaceri estimată .................................................. ││ │ 4. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent ................................ ││ │ 5. Perioada fiscală ││ │ 5.1 Plata lunară [ ] ││ │ 5.2 Plata trimestrială [ ] ││ │ 5.3 Plata semestrială [ ] Nr. aprobare organ fiscal competent ............ ││ │ 5.4 Plata anuală [ ] Nr. aprobare organ fiscal competent ............ ││ │ 6. Anularea înregistrării în scopuri de TVA ││ │ 6.1 Ca urmare a încetării activităţii [] începând cu data de ..../...../....││ │ 6.2 Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni [] începând cu data de ..../...../....││ │ care dau drept de deducere a taxei ││ │ 6.3 Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în [] începând cu data de ..../...../....││ │ cazul vânzărilor la distanţă ││ │II. Contribuţii sociale ││ │ 1. Înregistrare ca plătitor de contribuţii sociale în România ││ │ 1.1 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate [ ] ││ │ 1.2 Contribuţia pentru asigurări de şomaj [ ] ││ │ 1.3 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale [ ] ││ │ 1.4 Contribuţia de asigurări sociale [ ] ││ │ 2. Scoatere din evidenţă [ ] de la data ........./....../.......... │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că: ││[ ] urmează să realizez în România operaţiuni taxabile pentru care sunt persoana obligată la plata ││ taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, ││ şi/sau ││[ ] urmează să desfăşor operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport ││ şi a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - f), h) - m), ││ art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 144^1 din Codul fiscal pentru care înregistrarea este opţională││Anexez următoarele contracte/comenzi: ................................................................││......................................................................................................││......................................................................................................││......................................................................................................││......................................................................................................││......................................................................................................││......................................................................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest ││ formular sunt corecte şi complete. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numele persoanei care face declaraţia ............................................................││ Semnătura ......................................... Ştampila ││ Data ............./.........../.................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Se completează de organul fiscal │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire organ fiscal ............................................................................││ Nr. de înregistrare ....................................... Data înregistrării ...../....../......││ Numele şi prenumele persoanei care a verificat ...................................................││ Număr legitimaţie ................................................................................│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/n A4/t2  +  Anexa 2 *Font 8*
  091 Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU ALTE PERSOANE CARE EFECTUEAZĂ ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE SAU PENTRU SERVICII [SIGLA] Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
  A FELUL DECLARAŢIEI
  1. Declaraţie de înregistrare [] 2. Declaraţie de menţiuni []
  a) Persoană impozabilă care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul Fiscal [ ] b) Persoană juridică neimpozabilă [ ]
  B DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA ......................................... 2. Denumire/Nume şi prenume ....................................................... 3. Cod de identificare fiscală .................................................... 4. Date privind domiciliul fiscal Stradă .................. Nr. ............. Bloc ............................. Scară ........... Etaj ......... Ap. ...... Cod poştal ....................... Fax ..................... Telefon ............................................ E-mail ......................................................................
  C ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
  1. Reprezentare prin împuternicit [ ] Nr. act împuternicire ................ Data .................................... 2. Date de identificare ale împuternicitului Cod de identificare fiscală .................................................... Nume, prenume/Denumire ......................................................... Adresa: Stradă ............... Nr. ............. Bloc .......................... Scară ...... Etaj ...... Ap. .... Cod poştal ........................... Fax ............... Telefon ............................................ E-mail .................................................................
  D DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
  I. Înregistrare în scopuri de TVA 1. Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii intracomunitare [ ] 2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, [ ] 3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal [ ] 4. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul Fiscal [ ] II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA 1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii [ ] a) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării ............................. b) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea .............................. c) nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal [ ] 2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opţiune, conform art. 126 alin. (6) din Codul Fiscal [ ] a) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării ............................. b) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea .............................. c) nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal [ ] 3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziţii de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile [ ] art. 153^1 alin. (1) lit. b) şi c) 4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal [ ]
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
  Numele persoanei care face declaraţia ............................................................ Semnătura ......................................... Ştampila Data ............./.........../....................
  Se completează de organul fiscal
  Denumire organ fiscal ............................................................................ Nr. de înregistrare ....................................... Data înregistrării ...../....../...... Numele şi prenumele persoanei care a verificat ................................................... Număr legitimaţie ................................................................................
       Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/a A4/t2
   +  Anexa 3 *Font 8*┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ 093 │ │ ││ │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/ │ [SIGLA] ││ Număr de │ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANELE │ ││ înregistrare │ IMPOZABILE CARE AU SEDIUL ACTIVITĂŢII │Agenţia Naţională││ ca operator de │ ECONOMICE ÎN AFARA ROMÂNIEI, DAR SUNT STABILITE │de Administrare ││ date cu caracter│ ÎN ROMÂNIA PRIN SEDII FIXE │ Fiscală ││ personal 759 │ │ │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I.A│ DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ││ │1. Cod de identificare fiscală .................................................... ││ │2. Denumire/Nume şi prenume ....................................................... ││ │3. Forma juridică ................................................................. ││ │4. Data înfiinţării .....................................................(aa/ll/zz) ││ │5. Date privind sediul social/domiciliul ││ │ Ţara de rezidenţă ................................. ││ │ Adresa completă în ţara de rezidenţă ......................................... ││ │ .............................................................................. ││ │ .............................................................................. ││ │ Cod poştal ................ Fax .............................................. ││ │ Telefon ................... E-mail ........................................... ││ │6. Date privind adresa din România a sediului fix/sediului fix desemnat pentru taxa ││ │ pe valoarea adăugată ││ │ Cod de identificare fiscală/ Cod de înregistrare în scopuri de TVA .......... ││ │ .............................................................................. ││ │ Judeţ ................ Sector .......... Localitate .......................... ││ │ Stradă .................. Nr. ............. Bloc ............................. ││ │ Scară ........... Etaj ......... Ap. ...... Cod poştal ....................... ││ │ Fax ..................... Telefon ............................................ ││ │ E-mail ...................................................................... │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B │ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1. Reprezentare prin împuternicit [ ] ││ │ Nr. act împuternicire ................ Data .................................... ││ │2. Date de identificare ale împuternicitului ││ │ Nume, prenume/Denumire ......................................................... ││ │ Adresa: Judeţ ........... Sector ...... Localitate ............................. ││ │ Stradă ............... Nr. ............. Bloc .......................... ││ │ Scară ...... Etaj ...... Ap. .... Cod poştal ........................... ││ │ Fax ............... Telefon ............................................ ││ │ E-mail ................................................................. ││ │ Cod de identificare fiscală .................................................... ││ │3. ││ │┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ ││ ││ Instituţia bancară │ Codul IBAN al contului │ ││ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ ││ ││ │ │ ││ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ ││ ││ │ │ ││ │└────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ ││ │ ││ │4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. DA [ ] ││ │ NU [ ] ││ │ Ţara ......... Cod de identificare fiscală ......................... │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│II. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în ││afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 125^1 alin. (2) ││lit. b) din Codul fiscal, astfel: ││ a) înaintea primirii serviciilor, în situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din ││România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din ││Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul ││art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru ......................................... [ ]││ ││ b) înainte de prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute ││la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană ││impozabilă stabilită în sensul art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are ││obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru ││respectiv al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal ................................................. [ ]││ ││ c) înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile ││stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal care implică: ................... [ ]││ ││ 1. livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare││scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal ....................................... [ ]││ ││ 2. prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, ││altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b) de la alin. (2) al art. 153 din Codul Fiscal ........ [ ]││ ││ 3. operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) din ││Codul fiscal ..................................................................................... [ ]││ 4. achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile................................................ [ ]││ ││III.1. Cifra de afaceri estimată ................................................................. ││ 2. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent ............................................... ││ ││IV. Perioada fiscală ││ 1. Plata lunară [ ] ││ 2. Plata trimestrială [ ] ││ 3. Plata semestrială [ ] Nr. aprobare organ fiscal competent .................... ││ 4. Plata anuală [ ] Nr. aprobare organ fiscal competent .................... ││ ││V. Anularea înregistrării în scopuri de TVA ││ 1. Ca urmare a încetării activităţii [ ] începând cu data de ..../..../..... ││ 2. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni [ ] începând cu data de ..../..../..... ││ care dau drept de deducere a taxei ││ 3. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, [ ] începând cu data de ..../..../..... ││ în cazul vânzărilor la distanţă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest ││ formular sunt corecte şi complete. │├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤│ Numele persoanei care face declaraţia │ │├────────────────────────────┬─────────────────────┴──────────┬────────────────────────────────────────┤│ Funcţia │ │ │├────────────────────────────┤ │ ││ Semnătura │ │ Ştampila │└────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de organul fiscal │├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Organ fiscal │ │├──────────────────────────┼───────────────────┬─────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│ Nr. de înregistrare │ │ Data înregistrării │ │ │/ │ │ │ /│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─────────────┬─────┴─────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│ Numele persoanei care a verificat │ │└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘     Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/s.f.  +  Anexa 4 *Font 8*
  [SIGLĂ] Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent 094 Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
  I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
  DENUMIRE/NUME, PRENUME
  COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO
  DOMICILIUL FISCAL
  JUDEŢ SECTOR LOCALITATE
  STRADA NR. BLOC SC.
  ET. AP. COD POŞTAL TELEFON
  FAX E-MAIL
  II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
  DENUMIRE/NUME, PRENUME
  COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
  III. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată lei
  IV. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că nu am efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete
  Numele persoanei care face declaraţia
  Funcţia Semnătura Ştampila
  Se completează de organul fiscal
  Organ fiscal
  Nr. de înregistrare Data înregistrării / /
  Numele persoanei care a verificat
       Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/t
   +  Anexa 5 INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie de înregistrarefiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţistabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct (090)"Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii care nu sunt stabiliţi în România, dar sunt stabiliţi în spaţiul comunitar şi au obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale.Declaraţia se depune la Serviciul pentru administrarea contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, astfel:- direct sau prin împuternicit, la registratură;- la poştă, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.NOTĂ: Declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi care au desemnat un reprezentant fiscal pentru ansamblul operaţiunilor impozabile din România, şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.A. FELUL DECLARAŢIEISe marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz. Declaraţia de înregistrare se completează la înregistrarea iniţială, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI1. Cod de identificare fiscală - nu se completează la înregistrarea iniţială. Se completează la declaraţia de menţiuni.În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit cu ocazia înregistrării.2. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.3. Forma juridică - se înscrie forma juridică a contribuabilului.4. Data înfiinţării - se înscrie data la care s-a înfiinţat contribuabilul în ţara de rezidenţă.5. Date privind sediul social/domiciliul - se completează cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din ţara de rezidenţă a contribuabilului.6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate evidenţele şi documentele - se completează cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate evidenţele şi documentele ce trebuie păstrate conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.7. Adresa din România pentru corespondenţă - se completează opţional cu datele privind adresa din România la care contribuabilul doreşte să primească corespondenţa cu organul fiscal.C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.3. Instituţia bancară/Codul IBAN al contului - se înscrie denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis contul, precum şi codul IBAN al contului.4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marchează "X" în căsuţa "DA", se înscriu atât denumirea ţării, cât şi codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALI. Taxa pe valoarea adăugată1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal - se marchează cu "X" în cazul în care contribuabilul, conform legislaţiei în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 125^1 alin. (2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal şi care are, potrivit art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum şi pentru vânzările la distanţă realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 132 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal - se marchează cu "X" în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligaţia, conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile în baza cărora urmează să efectueze livrări şi/sau achiziţii intracomunitare care au locul în România.3. Cifra de afaceri estimată - se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.4. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent - se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.5. Perioada fiscală - se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.6. Anularea înregistrării în scopuri de TVA:6.1. Ca urmare a încetării activităţii - se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.6.2. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei - se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.6.3. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă - se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.II. Contribuţii socialeSe completează numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare aceste contribuţii.Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele sau comenzile din care rezultă că:- va realiza în România operaţiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal; şi/sau- urmează să desfăşoare operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-f), h)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 144^1 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opţională.Documentele se prezintă în copie şi în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum şi copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie de înregistrare înscopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane careefectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)"Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţia de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091), denumită în continuare declaraţie, se depune de către:- persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară;- persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;- persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu este deja înregistrată conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;- persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 153^1 din Codul fiscal, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.A. FELUL DECLARAŢIEISe marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz. Declaraţia de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.În cazul declaraţiei de înregistrare se marchează, după caz, lit. a) sau b).Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completează la înregistrarea iniţială.Atenţie! Acest cod este valabil şi se utilizează numai în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.2. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei care efectuează achiziţii intracomunitare (contribuabilul).3. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.4. Date privind domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu "X" în cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului, precum şi adresa acestuia.D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALI. Înregistrare în scopuri de TVA1. Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii intracomunitare - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi de persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, dacă acestea prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoană obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciilor.3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au stabilit sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal ori conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor.4. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activităţii în România, dacă nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, şi de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziţii intracomunitare de bunuri conform art. 126 alin. (4) din Codul fiscal şi optează pentru taxarea acestor operaţiuni, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal.2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opţiune, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opţiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal.1a) şi 2a). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării.1b) şi 2b). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare.Toate sumele vor fi înscrise în lei.1c) şi 2c). Nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal.3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziţii de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 153^1 alin. (1) lit. b) şi c) - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care nu mai efectuează astfel de operaţiuni.4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie de înregistrareîn scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoaneleimpozabile care au sediul activităţii economice în afara României,dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)"Formularul "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)" se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (2) din Codul fiscal.Formularul se depune la organul fiscal competent şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularului  +  Secţiunea I A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.2. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.3. Forma juridică - se înscrie forma juridică a contribuabilului.4. Data înfiinţării - se înscrie data la care s-a înfiinţat contribuabilul în ţara de rezidenţă.5. Date privind sediul social/domiciliul - se completează cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din ţara de rezidenţă a contribuabilului.6. Date privind adresa din România a sediului fix/sediului fix desemnat pentru taxa pe valoarea adăugată - se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix. În situaţia în care persoana impozabilă este stabilită în România prin mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix care a fost desemnat de persoana impozabilă să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale respectivei persoane impozabile.Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA - în cazul declaraţiei de înregistrare se completează codul de identificare fiscală al sediului fix, în situaţia în care acesta a fost deja înregistrat fiscal. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se completează numai în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni.B. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.3. Instituţia bancară/Codul IBAN al contului - se înscriu denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis contul, precum şi codul IBAN al contului.4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marchează "X" în căsuţa "DA", se înscriu atât denumirea ţării, cât şi codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.Secţiunea II. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscalSe completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel: a) în situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care sunt obligate la plata taxei în România, conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită, în sensul art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor; b) în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită, în sensul art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor; c) înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix, în condiţiile stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, care implică:1. livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;2. prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 153 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal;3. operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal;4. achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile.Secţiunea III. Cifra de afaceri1. Cifra de afaceri estimată - se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.2. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent - se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.Secţiunea IV. Perioada fiscală - se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.Secţiunea V. Anularea înregistrării în scopuri de TVA1. Ca urmare a încetării activităţii - se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.2. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei - se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.3. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă - se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie privind cifra de afaceriîn cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală estetrimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţiiintracomunitare de bunuri în anul precedent (094)"Formularul "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor.Formularul "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularuluiSecţiunea I. Date de identificare a persoanei impozabileCaseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire/Nume, prenume" se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.Secţiunea II. Date de identificare a reprezentantului fiscalCaseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate şi înregistrată în scopuri de TVA în România.Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Secţiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.  +  Anexa 6 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelorI. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct (090)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct (090)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/n3. Format: A4/t(2)4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U/M: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală contribuabililor nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.8. Se întocmeşte: - în două exemplare;- de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă: - originalul la organul fiscal competent;- copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.II. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/a3. Format: A4/t24. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA şi eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau servicii, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.8. Se întocmeşte: - în două exemplare;- de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.III. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.3. Format: A4/t24. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea în scopuri de TVA de către persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România prin unul sau mai multe sedii fixe, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.8. Se întocmeşte: - în două exemplare;- de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.IV. Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)1. Denumire: Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/t3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;- se poate utiliza echipamentinformatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: pentru declararea cifrei de afaceri de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.8. Se întocmeşte: - în două exemplare;- de persoana impozabilă înregistratăîn scopuri de TVA sau de reprezentantulfiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului---------------