ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 decembrie 1997privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 29 decembrie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Sunt obligate la plata impozitului pe venit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi denumite, în continuare, contribuabili: a) persoanele fizice române care realizează venituri de orice fel şi din orice activitate, în România, cu excepţia celor supuse impozitului pe salarii şi impozitului pe venitul agricol; b) asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi economice pe bază de libera iniţiativă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; c) persoanele fizice române şi/sau străine asociate şi societăţile civile profesionale, care nu dau naştere la persoane juridice; d) persoanele fizice străine care realizează venituri în România printr-o baza fixa sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat.  +  Articolul 2 (1) Se impozitează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă: a) veniturile realizate din desfăşurarea de activităţi economice pe bază de libera iniţiativă, precum şi din practicarea unei profesii libere, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) veniturile obţinute din închirieri, subinchirieri şi din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitaţie; c) veniturile realizate în baza unor contracte de locatie de gestiune sau a altor asemenea forme de dare în exploatare; d) veniturile obţinute din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, închirierea, precum şi din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin moştenire; e) veniturile obţinute din arendare, potrivit legii; f) veniturile obţinute din participarea la o formă de asociere cu alte persoane fizice pentru realizarea în comun a unor activităţi, conform prevederilor legale în vigoare, altele decât cele prevăzute în legea privind impozitul pe profit; g) veniturile realizate din activităţi agricole, precum şi din organizarea activităţii în asociaţiile agricole fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. m); h) veniturile realizate din activităţi artistice, distractive sau sportive desfăşurate în mod independent, precum şi din organizarea unor asemenea activităţi; i) premiile şi orice câştiguri în bani sau în natura, acordate de o entitate plătitoare, care depăşesc suma de 5.000.000 lei, cu excepţia celor supuse impozitului pe salarii; j) dobânzile realizate, cu excepţia celor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; k) drepturile cuvenite inventatorilor şi inovatorilor; l) alte venituri realizate în mod permanent sau intamplator. (2) În categoriile de venituri prevăzute la alin. (1) se includ atât cele în bani, cat şi cele în natură. (3) Evaluarea veniturilor în natura se face la preţurile şi tarifele practicate pe piaţa, la data încasării venitului.  +  Articolul 3Nu se supun plăţii impozitului reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă: a) dobânzile aferente titlurilor de stat, precum şi cele aferente depunerilor la vedere în conturi la societăţi bancare; b) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donaţie, moştenire sau sponsorizare, potrivit legii, cu excepţiile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă; c) veniturile realizate din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor de cult, definite astfel potrivit legii; d) sumele primite de asiguraţi în baza contractelor de asigurare de bunuri sau de persoane; e) pensiile de orice fel şi ajutoarele primite, în cadrul sistemului asigurărilor sociale, precum şi alocaţiile de stat pentru copii; f) bursele elevilor, studenţilor şi doctoranzilor; g) pensiile de întreţinere plătite în condiţiile legii; h) premiile de orice fel, în bani sau în natura, acordate de Regia Autonomă "Loteria Naţionala" la sistemele sale de joc; i) veniturile realizate de veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război şi sotiile veteranilor de război din practicarea pe cont propriu şi în mod singular a unei meserii sau profesii, inclusiv din închirierea unei singure locuinţe, cu excepţia veniturilor obţinute exclusiv din activitatea de comerţ; j) veniturile realizate din servicii turistice prestate în mediul rural, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pe o perioadă de 10 ani de la data autorizaţiei de funcţionare; k) veniturile obţinute din vânzarea bunurilor mobile şi imobile, cu excepţia celor provenite din activităţi autorizate şi a celor prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b); l) veniturile obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare; m) veniturile realizate din vânzarea produselor agricole în stare naturala, obţinute din producţie proprie, din creşterea animalelor şi a pasarilor, din vânzarea produselor provenite din silvicultura, sericicultura şi apicultura, în stare naturala, precum şi din vânzarea produselor culese din flora şi fauna spontana; n) persoanele fizice în vârsta de peste 65 de ani împliniţi, femeile, şi 70 de ani împliniţi, bărbaţii, invalizii de gradul I şi persoanele handicapate asimilabile gradului I de invaliditate, care realizează venituri din practicarea pe cont propriu şi în mod singular a unei meserii sau profesii, cu excepţia veniturilor obţinute exclusiv din activitatea de comerţ.  +  Capitolul II Impozitul pe venitul realizat din activităţi desfăşurate pe bază de libera iniţiativă  +  Articolul 4 (1) Impozitul se calculează asupra venitului anual impozabil, determinat pe fiecare categorie şi loc de realizare a venitului, prin aplicarea următoarelor cote:
       
    Venitul anual impozabil - lei -Impozitul anual - lei -
    până la 3.000.00015%
    3.000.001 - 6.000.000450.000 + 20% pentru ceea ce depăşeşte 3.000.000
    6.000.001 - 9.000.0001.050.000 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 6.000.000
    9.000.001 - 12.000.0001.800.000 + 30% pentru ceea ce depăşeşte 9.000.000
    peste 12.000.0002.700.000 + 35% pentru ceea ce depăşeşte 12.000.000
  (2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) nu poate depăşi 20% din venitul anual impozabil, în cazul veniturilor obţinute din activităţi agricole. (3) În vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, venitul impozabil realizat pe o fracţiune de an se considera venit anual impozabil.
   +  Articolul 5Contribuabilii prevăzuţi la art. 1, autorizaţi potrivit legii, se impun pe baza venitului efectiv realizat, venitul impozabil determinandu-se ca diferenţa între totalul veniturilor încasate, în bani şi în natura, din activitatea desfăşurată, şi cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor, inclusiv primele plătite pentru asigurările de bunuri, pe baza documentelor justificative.  +  Articolul 6Veniturile care se iau în calcul la determinarea venitului anual impozabil sunt: cele din activitatea autorizata, din valorificarea unor bunuri din inventarul utilizat de contribuabil pentru realizarea venitului, din dobânzile primite pentru disponibilităţile băneşti din contul contribuabilului autorizat potrivit legii şi din alte activităţi adiacente.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea la calculul venitului anual impozabil sunt: a) impozitul pe venit datorat conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) amenzile şi penalităţile plătite autorităţilor; c) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare; d) cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limita prevăzută în Legea sponsorizarii nr. 32/1994; e) cheltuielile pentru acţiuni de protocol efectuate peste limita a 1% din veniturile încasate; f) cheltuielile efectuate peste limita a 10% din veniturile încasate pentru delegare şi detaşare, inclusiv cheltuielile cu mijloace de transport proprietate individuală a contribuabilului când acestea sunt utilizate în scopul realizării veniturilor, precum şi cheltuielile de întreţinere şi telefon când activitatea se desfăşoară în locuinta proprie; g) cheltuielile personale ale contribuabilului şi ale familiei sale, precum şi alte cheltuieli care nu sunt efectuate pentru realizarea veniturilor. (2) Cheltuielile efectuate pentru investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare desfăşurării activităţii şi care concura direct la realizarea de venituri, precum şi cheltuielile cu reparaţiile capitale se scad din veniturile încasate până la recuperarea acestora, dar nu mai mult de 50% din veniturile încasate în fiecare an. (3) În cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea în locuinta proprie, se admite deducerea impozitului pe clădire şi a impozitului pe terenul aferent, proporţional cu spaţiul utilizat în acest scop. (4) Cheltuielile pentru plata personalului angajat cu contract individual de muncă sau cu contract civil, cum sunt: salarii şi alte drepturi salariale, indemnizaţii, contribuţia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale şi alte obligaţii faţă de bugetul asigurărilor sociale sau faţă de bugetele fondurilor speciale, precum şi contribuţiile profesionale obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de către contribuabil, inclusiv contribuţiile pentru bugetul asigurărilor sociale şi bugetele fondurilor speciale, sunt deductibile, numai dacă se face dovada plăţii acestor obligaţii. (5) Pentru activitatea de interes public desfăşurată de notarii publici, care implica determinarea de taxe de timbru aferente actelor notariale, se admite la deducere, în plus, o cota de 5% din veniturile încasate ca urmare a acestei activităţi.  +  Articolul 8 (1) Meseriaşii care prestează servicii sau executa lucrări în ateliere stabile se impun pe bază de norme anuale de venit. Meseriile şi normele de venit se vor stabili prin hotărâre a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Aceste norme de venit se reduc, în funcţie de vârsta, după cum urmează:- 40% pentru bărbaţii între 60 şi 65 de ani şi pentru femeile între 55 şi 60 de ani;- 50% pentru bărbaţii între 65 şi 70 de ani şi pentru femeile între 60 şi 65 de ani. (2) Pentru invalizii de gradul II şi pentru persoanele handicapate asimilabile gradului II de invaliditate, normele de venit se reduc cu 25% . (3) Reducerile prevăzute mai sus nu se aplică în mod cumulativ, ci se aplică reducerea cea mai mare.  +  Articolul 9Reducerile şi scutirile acordate potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu anul următor celui în care contribuabilii împlinesc limitele de vârsta menţionate.  +  Articolul 10Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de comerţ în puncte volante, cărăuşii cu mijloace de transport cu tracţiune animala şi meseriaşii ambulanti se supun plăţii unui impozit forfetar trimestrial, stabilit prin hotărâre a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 11 (1) Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum şi colaboratorii societăţilor comerciale, care desfăşoară cu autoturisme proprii activitate de taximetrie în condiţiile legii, datorează un impozit forfetar trimestrial în suma de 400.000 lei, care poate fi majorat sau diminuat de consiliile locale, în funcţie de condiţiile concrete de practicare a acestei activităţi din fiecare localitate, cu până la 50% . (2) Pentru transportul de persoane care se efectuează cu autoturisme de teren, microbuze şi autobuze, inclusiv pentru activitatea de instruire auto, contribuabilii au obligaţia sa declare veniturile realizate la organele fiscale teritoriale. Calculul veniturilor totale se face prin însumarea tarifelor înscrise pe biletele de călătorie cu regim special, eliberate călătorilor pentru serviciul prestat, precum şi a altor venituri de natura celor prevăzute la art. 6. Din veniturile astfel rezultate se deduc chiria aferentă mijlocului de transport închiriat şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, pe bază de documente justificative, acestea din urma neputând depăşi 60% din veniturile încasate. În aceste situaţii nu se aplică prevederea referitoare la includerea cheltuielilor de transport în limita cotei de 10% menţionată la art. 7 alin. (1) lit. f).  +  Articolul 12 (1) Impunerea veniturilor realizate de contribuabilii care desfăşoară activităţi pe bază de libera iniţiativă se face de către organele fiscale pe a căror rază teritorială aceştia îşi au sediul exercitării activităţii, iar în lipsa acestuia, de către organele fiscale pe a căror rază teritorială aceştia îşi au domiciliul. (2) Contribuabilii prevăzuţi la art. 5, care îşi desfăşoară activitatea în mod temporar sau sezonier în alta localitate decât cea în care îşi au sediul sau domiciliul, se impun de organele fiscale pe a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea în acest mod, acestea având obligaţia transmiterii, în termen de 15 zile, a dispoziţiei de impunere la organele fiscale la care contribuabilii sunt în evidenta, în vederea definitivării impunerii. În acest caz, impozitul plătit în localitatea unde s-a desfăşurat activitatea în mod temporar sau sezonier se scade din impozitul total datorat, stabilit de organele fiscale unde contribuabilul este în evidenta. (3) Organele locale care aproba exercitarea activităţii în mod temporar sau sezonier au obligaţia sa menţioneze expres pe autorizaţie perioada de funcţionare în localitatea respectiva.  +  Articolul 13 (1) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pe bază de libera iniţiativă sunt obligaţi să depună declaraţia anuală de impunere, pentru veniturile realizate în anul fiscal precedent, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal. (2) În cazul începerii activităţii în cursul anului, în termen de 30 de zile de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare, contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie de impunere provizorie, pe baza veniturilor şi a cheltuielilor realizate în perioada de activitate parcursă şi a celor preliminate a se realiza până la sfârşitul anului. (3) În cazul încetării activităţii, contribuabilii sunt obligaţi să depună autorizaţia de funcţionare la autoritatea publică care a eliberat-o şi sa declare organului fiscal, în termen de 5 zile de la data depunerii acesteia, încetarea sursei de venit, concomitent cu depunerea declaraţiei de impunere definitive.  +  Articolul 14 (1) Pentru contribuabilii impusi pe baza venitului efectiv realizat, organele fiscale vor proceda la definitivarea impozitului pe anul anterior până la data de 15 aprilie a fiecărui an fiscal. Venitul impozabil astfel determinat constituie venit impozabil provizoriu pentru anul curent. (2) În cazul contribuabililor care îşi încep activitatea în cursul anului fiscal şi al celor care îşi încetează activitatea în cursul anului fiscal, impunerea se face în termen de 30 de zile de la data depunerii declaraţiei de impunere provizorii, prevăzută la art. 13 alin. (2), sau a declaraţiei de impunere definitive, prevăzută la art. 13 alin. (3). (3) În cazul unei cresteri sau reduceri a venitului realizat, în cursul anului, de peste 20%, organele fiscale au dreptul, o singură dată pe an, în cursul semestrului II, sa recalculeze impozitul provizoriu în funcţie de venitul efectiv realizat de la începutul anului de impunere, repartizand impozitul rezultat în urma recalcularii pe termenele de plată următoare. (4) În cazul contribuabililor impusi pe baza normelor de venit, impunerea este definitivă şi se efectuează până la data de 15 aprilie a anului în curs. Pentru cei care îşi desfăşoară activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se restrang la perioada efectiv lucrata, acestea constituind şi baza de calcul pentru eventualele reduceri prevăzute la art. 8. (5) Pentru contribuabilii impusi pe baza forfetara, impunerea se face până la data de 15 aprilie a anului în curs. În cazul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea pe perioade mai mici de un an, impozitul forfetar trimestrial se calculează proporţional cu perioada lucrata.  +  Articolul 15 (1) Diferenţele de impozit stabilite pe anul anterior ca urmare a definitivării impunerii şi cele pentru anul în curs, precum şi impozitul stabilit în limita termenului de prescripţie se plătesc în 30 de zile de la data comunicării dispoziţiei de impunere. (2) Impozitul stabilit pentru anul curent de impunere se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (3) Impozitul calculat pe baza normelor de venit şi impozitul forfetar se datorează la termenele prevăzute la alin. (2). (4) În cazul în care impunerea anuală se face după expirarea termenului de plată pentru trimestrul I, contribuabilul va plati, cu titlu de impozit, o sumă egala cu cuantumul impozitului aferent trimestrului precedent.  +  Articolul 16 (1) În cazul constatării de către organele fiscale a unor abateri de la legislaţia în vigoare pe linia nedeclararii veniturilor, a evidenţierii şi declarării eronate a veniturilor şi cheltuielilor, în scopul sustragerii de la plata impozitului sau neconducerii evidentelor obligatorii prevăzute de lege, pe lângă aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare în materie de abateri de la disciplina financiară, organele fiscale vor proceda la impunerea din oficiu pe baza metodelor stabilite prin instrucţiunile prevăzute la art. 30 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă, iar în caz de abateri repetate sau în cazul deţinerii nejustificate a autorizaţiei de funcţionare, prin lipsa de activitate a contribuabililor, pe o perioadă de 6 luni, organele fiscale vor proceda la reţinerea autorizaţiilor de funcţionare şi la înaintarea acestora, în procedura de urgenta, autorităţilor care le-au eliberat, în vederea anulării. (2) Contribuabilii autorizaţi au obligaţia de a prezenta organelor de control autorizaţia de funcţionare în original.
   +  Capitolul III Impozitul pe veniturile din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din închirierea, precum şi din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin moştenire  +  Articolul 17 (1) Veniturile din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din închirierea, precum şi din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin moştenire se supun anual impunerii de către unităţile plătitoare sau, după caz, de către organismele de gestiune colectivă, înfiinţate potrivit legii. (2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotelor de impozit prevăzute la art. 4 asupra venitului anual impozabil.  +  Articolul 18 (1) Venitul anual impozabil se determina prin scăderea din venitul brut realizat a unei cote forfetare de cheltuieli, după cum urmează: a) 50% în cazul operelor de arta plastica, de arhitectura şi fotografie; b) 40% în cazul operelor muzicale, indiferent de gen; c) 30% în cazul operelor ştiinţifice, precum şi al operelor şi prestaţiilor artistice, indiferent de gen, cu excepţia operelor prevăzute la lit. a) şi b); d) 20% în cazul operelor literare, indiferent de gen; e) 15% în cazul veniturilor din drepturi conexe dreptului de autor. (2) În situaţia realizării de venituri din activităţi distincte pentru care se acordă cote diferite de cheltuieli, pentru calculul venitului impozabil se foloseşte cota cea mai mare. (3) În cazul lucrărilor de arta monumentala, venitul anual impozabil se determina prin scăderea din venitul brut realizat a cheltuielilor efective. (4) Cotele prevăzute mai sus nu se aplică în cazul moştenitorilor, cu excepţia drepturilor obţinute din opere muzicale.  +  Articolul 19Impozitul se calculează de către fiecare plătitor de venit, cumulat de la începutul anului, prin recalcularea impozitului la fiecare plata efectuată către aceeaşi persoana.  +  Articolul 20 (1) Când veniturile de natura celor care fac obiectul prezentului capitol sunt aferente unui grup de persoane, impunerea veniturilor obţinute se face separat, în funcţie de cota-parte ce se cuvine fiecărei persoane. (2) Principiul prevăzut la alin. (1) se aplică şi în cazul veniturilor realizate de moştenitorii aflaţi în indiviziune.  +  Articolul 21Impozitul se calculează şi se retine de către plătitorii de venit la fiecare plata şi se vărsa la bugetul consiliului local pe a cărui raza teritorială se afla unitatea plătitoare, o dată cu ridicarea numerarului de la societatea bancară sau cu depunerea la aceasta a documentelor pentru plata drepturilor respective sau în ziua lucrătoare imediat următoare plăţii acestora, în celelalte cazuri.  +  Capitolul IV Impozitul pe veniturile din închirieri, din subinchirieri şi din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitaţie  +  Articolul 22Veniturile realizate de persoanele fizice, în mod permanent sau temporar, direct sau prin agenţi economici specializaţi, din închirieri, din subinchirieri şi din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitaţie, se supun impozitării conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 23Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 15% asupra venitului anual impozabil.  +  Articolul 24 (1) Venitul anual impozabil se determina prin scăderea din veniturile încasate în decursul unui an a impozitului pe clădiri, a primelor de asigurare plătite şi a impozitului pe teren aferente spaţiului închiriat, iar în cazul inchirierilor sau subinchirierilor de camere mobilate se mai deduce şi o cota forfetara de cheltuieli de 20% din venitul rămas după scăderea impozitelor şi a primelor menţionate. (2) În cazul inchirierilor şi subinchirierilor de camere mobilate prin agenţi economici specializaţi, înainte de deducerea cotei forfetare de 20% menţionată la alin. (1), se scade comisionul reţinut de aceştia, pe baza documentelor justificative. (3) Venitul din chirii înscris în declaraţia de impunere nu poate fi mai mic decât nivelurile valorice stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.  +  Articolul 25 (1) Declaraţia de impunere se depune o dată cu înregistrarea contractului de închiriere la organul fiscal şi în termen de 5 zile de la data încheierii convenţiei între părţi atunci când legea nu prevede obligativitatea înregistrării la organul fiscal. (2) Declaraţia de impunere se depune o singură dată sau ori de câte ori se produc modificări ale veniturilor care fac obiectul acestui capitol. (3) La încetarea sursei de venit, contribuabilii sunt obligaţi sa declare aceasta la organul fiscal în termen de 5 zile.  +  Capitolul V Impozitarea altor venituri  +  Articolul 26 (1) Agenţii economici, instituţiile publice şi orice alte entităţi sunt obligate sa calculeze, sa retina şi sa verse impozit pe sumele brute datorate persoanelor fizice pentru dobânzi, servicii prestate şi lucrări executate de acestea, precum şi pentru orice activitate desfăşurată în afară unităţii la care este salariata persoana fizica beneficiara de venit, prin aplicarea următoarelor cote:
       
    Venitul lunar impozabil - lei -Impozitul lunar - lei -
    până la 500.00010%
    500.001 - 1.500.00050.000 + 20% pentru ceea ce depăşeşte 500.000
    1.500.001 - 2.500.000250.000 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 1.500.000
    2.500.001 - 3.500.000500.000 + 30% pentru ceea ce depăşeşte 2.500.000
    peste 3.500.000800.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 3.500.000
  (2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) următoarele venituri, care se impozitează astfel: a) 1% în cazul dobânzilor plătite de societăţile bancare pentru depozitele persoanelor fizice; b) 15% în cazul celor care livreaza mărfuri sau vand bunuri în regim de consignaţie, cu excepţia bunurilor din inventarul propriu al persoanei fizice depunatoare; c) 20% în cazul drepturilor băneşti cuvenite pentru invenţii şi inovaţii. (3) Veniturile realizate de persoanele fizice din contracte de management nu intra sub incidenţa dispoziţiilor prezentului articol, impozitandu-se conform dispoziţiilor legale în materie. (4) Impozitul calculat pe baza cotelor menţionate mai sus se retine de la beneficiarii de venituri, asa cum sunt definiţi la alin. (1), şi nu se aplică în cazul persoanelor autorizate care au obligaţia de a emite documentul de încasare a venitului respectiv. (5) În cazul veniturilor realizate prin încasări repetate de la aceeaşi unitate plătitoare de venit, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, impozitul se calculează prin cumularea veniturilor realizate în cadrul aceleiaşi luni, deducandu-se impozitul reţinut pentru plăţile anterioare.
   +  Articolul 27 (1) Sumele reţinute ca impozit reprezintă impozit definitiv şi se virează la bugetul consiliului local pe a cărui raza teritorială plătitorii de venituri menţionaţi la art. 26 îşi au domiciliul sau sediul. Vărsarea impozitului se face o dată cu ridicarea numerarului de la societatea bancară sau în ziua lucrătoare imediat următoare plăţii, în cazul în care plata se face din casa. (2) În cazul dobânzilor, impozitul reţinut se vărsa de către unitatea plătitoare până la data de 25 inclusiv a lunii următoare plăţii. (3) Impozitul necalculat, nereţinut şi nevarsat potrivit art. 26 alin. (4) se suporta de către unitatea plătitoare de venit şi reprezintă cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.  +  Articolul 28 (1) Veniturile, altele decât cele realizate în baza unui contract individual de muncă încheiat conform legii, obţinute de artişti, sportivi şi alte categorii asemănătoare de persoane, profesionisti sau amatori, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5, realizate în mod independent prin intermediul unor instituţii publice, asociaţii sau alte entităţi, ca urmare a participării la spectacole, concursuri, campionate şi alte manifestări artistice, culturale şi sportive, cu excepţia premiilor, se impozitează cu cotele menţionate la art. 26 alin. (1). (2) În cazul veniturilor realizate prin instituţii publice, asociaţii sau alte entităţi şi prin organizatori de manifestări artistice, culturale şi sportive, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, impozitarea se face prin reţinere la sursa, iar termenul de plată este cel prevăzut la art. 27 alin. (1). (3) Impozitul necalculat, nereţinut şi nevarsat se suporta de către unitatea plătitoare de venit şi reprezintă cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.  +  Articolul 29 (1) Contribuabilii, persoane fizice, care realizează venituri din premii şi orice fel de câştiguri au obligaţia de a plati impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei ce depăşeşte plafonul neimpozabil menţionat la art. 2 alin. (1) lit. i). (2) Impozitul se calculează şi se retine prin stopaj la sursa de către unităţile care acorda premiile şi câştigurile, vărsarea impozitului făcându-se în termen de 5 zile de la data acordării acestora.
   +  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 30 (1) Consiliile locale şi judeţene pot acorda, de la caz la caz, potrivit legii, pentru motive temeinic justificate, eşalonări de plati în cel mult 12 rate lunare, amânări de plati până la sfârşitul anului calendaristic, precum şi reduceri sau scutiri de majorări de întârziere aferente impozitului neachitat. (2) Ministerul Finanţelor va elabora instrucţiuni privind evidenta veniturilor şi cheltuielilor, metodologia de calcul, încasare şi control al impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi formularistica corespunzătoare, inclusiv declaraţia de impunere, precum şi metodele de calcul al impozitului, prevăzute la art. 16 alin. (1), care se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Contribuabilii impusi pe baza normelor de venit şi cei impusi forfetar nu au obligaţia sa conducă evidentele contabile stabilite prin legislaţia în domeniu.  +  Articolul 31Sumele datorate potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt venituri ale bugetelor locale, cu excepţia impozitului pe venitul realizat de avocaţi şi de notarii publici, care se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 32În cazul în care impozitul sau diferenţele de impozit prevăzute la art. 15 nu sunt plătite în termen, contribuabilii sunt obligaţi la plata majorărilor de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 33 (1) În cazul realizării de venituri în valută, impozitul şi eventualele majorări de întârziere se plătesc în lei. (2) În cazul în care veniturile se realizează în valută, pentru calculul impozitului prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, evaluarea acestora în lei se face utilizând cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionala a României, din ziua precedenta încasării veniturilor respective, potrivit normelor legale.  +  Articolul 34 (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmărirea şi încasarea sumelor datorate bugetelor locale potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se efectuează de către organele de specialitate ale consiliilor locale. (2) Până la organizarea compartimentelor de specialitate la nivelul consiliilor locale, atribuţiile menţionate la alin. (1) se aduc la îndeplinire de către organele Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 35 (1) Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor prevăzute la art. 34 se soluţionează conform dispoziţiilor legale privind soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor. (2) În condiţiile exercitării controlului, constatării, stabilirii, urmăririi şi încasării sumelor datorate bugetelor locale de către organele de specialitate ale consiliilor locale, se va adopta o noua procedura de soluţionare a obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor formulate la actele de control sau de impunere.  +  Articolul 36Termenul de prescripţie a dreptului de a stabili impozitul reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi a majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitului, precum şi de a constata contravenţii şi de a aplica amenzi şi penalităţi este cel prevăzut de legislaţia privind controlul fiscal.  +  Articolul 37 (1) Pentru sumele reprezentând impozite achitate în plus, contribuabilul poate cere compensarea cu alte obligaţii bugetare sau restituirea acestora. (2) Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor menţionate la alin. (1) se prescrie în termenul prevăzut de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 38Dreptul de a cere executarea silită a creanţelor bugetare reglementate în prezenta ordonanţă de urgenţă se prescrie în termenele prevăzute de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 39 (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmărirea şi încasarea sumelor datorate bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cadrul perioadei de prescripţie, se efectuează, conform legislaţiei în vigoare, pentru perioada în care obligaţia bugetară era exigibilă. (2) Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile aflate pe rol la organele jurisdicţionale, administrative şi judiciare se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare la data constatării faptei.  +  Articolul 40Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 41 (1) Tranşele de venit impozabil prevăzute la art. 4 alin. (1) şi la art. 26 alin. (1), precum şi nivelul impozitului forfetar trimestrial prevăzut la art. 11 alin. (1) se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflaţie aferent unei perioade de 12 luni care se încheie la data de 1 noiembrie a aceluiaşi an şi când creşterea acestuia depăşeşte 20% . (2) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili prin hotărâri, pentru anul fiscal în curs, până la data de 1 martie, normele de venit şi impozitul forfetar, menţionate la art. 8 alin. (1) şi la art. 10, în care scop direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite propuneri până la data de 15 februarie a anului respectiv. (3) După organizarea compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale, propunerile pentru normele de venit anual, precum şi pentru impozitul forfetar vor fi elaborate de către acestea şi vor fi transmise în condiţiile alin. (2).  +  Articolul 42Definitivarea impunerii privind veniturile realizate anterior datei de 1 ianuarie 1998, respectiv plata obligaţiilor către buget, se face, potrivit legislaţiei în vigoare, până la această dată.  +  Articolul 43Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile din convenţiile pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, din alte acorduri internaţionale şi din acte normative care fac referire la veniturile pentru care sunt aplicabile dispoziţiile acestei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 44La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 11 mai 1954; anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33-34 din 8 martie 1990; Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populaţiei, publicată în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 aprilie 1970; Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile, publicat în Buletinul Oficial nr. 105 din 17 iulie 1973; Ordonanţa Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 125/1995; prevederile referitoare la impozitare din Decretul nr. 101/1980 privind organizarea unor activităţi de prestări de servicii în condiţiile stabilirii pe bază de cota-parte din încasări a veniturilor cuvenite persoanelor ce desfăşoară aceste activităţi, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 26 martie 1980; prevederile referitoare la impozitul pe venit cuprinse la art. 15 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994; art. 5 din Decretul nr. 296/1983 privind stabilirea tarifelor pentru transporturile de produse cu mijloace de tracţiune animala, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 10 august 1983; pct. 4 din cap. II al anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992; art. 77 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995; art. 111 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995; art. 4 şi art. 7 lit. k) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996; art. I pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997; Legea nr. 181/1997 privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 17 noiembrie 1997; Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 15 octombrie 1997; art. 5 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, numai în ceea ce priveşte impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 45Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1998. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru delegatpe lângă primul-ministru pentrucoordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus Opris ----------