LEGE nr. 9 din 14 ianuarie 2010privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul dispoziţiilor art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2010, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanţe publice şi economie:1. modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009;3. aprobarea scoaterii prin rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici;4. reglementări privind asigurarea unui cadru unitar de management pentru beneficiarii proiectelor finanţate prin fonduri structurale;5. măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010.II. Justiţie:- modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne.III. Sănătate:1. reglementarea unor măsuri în domeniul descentralizării sistemului sanitar;2. modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare.IV. Transporturi:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră;3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;4. reglementarea unor măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;5. reglementări pentru eficientizarea activităţii de pilotaj în domeniul aviaţiei.V. Mediu:- instituirea infrastructurii pentru informaţii spaţiale în România.VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de legeVII. Administraţie publică şi interne:1. adoptarea ordonanţei privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez;2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2010. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 ianuarie 2010.Nr. 9._________