HOTĂRÎRE nr. 85 din 21 martie 1997privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fondurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 26 martie 1997  În temeiul art. 40 din Legea finanţelor publice nr. 72/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În vederea accelerarii procesului investitional, pentru îmbunătăţirea infrastructurii în transporturi, precum şi pentru achiziţii de bunuri, realizari de lucrări sau prestări de servicii, executarea contractelor de cercetare ştiinţifică şi de finanţare a programelor din Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, instituţiile publice pot efectua plati în avans de până la 30% din fondurile publice.  +  Articolul 2Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Ordonatorii de credite răspund de legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor, cît şi de respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia legală, urmărind la beneficiarii de avansuri respectarea termenelor contractuale şi efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizarilor în raport cu livrările sau prestările de servicii, precum şi cu fazele de execuţie în cazul produselor cu ciclu lung de fabricaţie, efectiv realizate.  +  Articolul 4Ordonatorii de credite vor solicita garanţii din partea beneficiarilor de avansuri, care să permită, în cazul neexecutării contractului sau executării necorespunzătoare a acestuia, recuperarea avansurilor şi repararea prejudiciilor aduse din imobilizarea unor fonduri publice.  +  Articolul 5Sumele reprezentind plati în avans, efectuate în condiţiile prevederilor contractuale, potrivit art. 1, şi nejustificate prin prestaţiile efectuate până la sfârşitul anului, vor fi recuperate, în condiţiile legii, de către instituţia publică ce a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate, potrivit normelor metodologice privind încheierea exerciţiului financiar al fiecărui an.  +  Articolul 6Punerea la dispoziţia beneficiarilor a unor sume drept avansuri, în baza contractelor încheiate, se va realiza de către ordonatorii de credite numai în momentul în care sunt asigurate condiţiile pentru începerea realizării obligaţiilor rezultind din aceste contracte, fiind interzisă utilizarea sumelor în alte scopuri decît cele pentru care au fost destinate, potrivit contractelor încheiate.  +  Articolul 7Pentru cheltuielile efectuate de către ordonatorii de credite bugetare din împrumuturi contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaţionale, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de către părţile contractante.  +  Articolul 8Pentru respectarea întocmai a prevederilor legale, sumele acordate drept avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.  +  Articolul 9Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi în cazul agenţilor economici sau altor persoane juridice, pentru acţiunile prevăzute în anexa, finanţate din fonduri publice, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 368/1996 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 29 mai 1996, se abroga. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa ACŢIUNI, CATEGORII DE CHELTUIELI, CRITERII, PROCEDURI ŞI LIMITE MAXIME privind acordarea de avansuri din fondurile publice
           
    Nr. crt.Acţiuni şi categorii de cheltuieliCriterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    I. Achiziţii de bunuri
    1.Achiziţii de bunuri pentru aprovizionarea cu caracter sezonier, în cazul consumurilor colective la instituţii publicea)existenţa unor contracte ferme, cu respectarea prevederilor legale de achiziţii de bunuri;
        b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului.
    2.Achiziţii de bunuri din import, necesare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor publicea)existenţa unor contracte ferme, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii de bunuri;
        b)se pot acorda avansuri în limită de până la:
          - 30% din valoarea contractului, pentru bunuri cu caracter funcţional;
          - 10% din valoarea contractului, pentru bunuri cu caracter administrativ.
    3.Achiziţii de bunuri de pe piaţa internă, necesare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor publicea)existenţa unor contracte ferme, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii de bunuri;
        b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului privind achiziţiile de bunuri pentru apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţa naţională, lucrări de cercetare arheologică, consolidare, restaurare şi conservare a monumentelor istorice din patrimoniul cultural naţional şi în limită de până la 15% din valoarea contractului, în cazul celorlalte instituţii publice.
    4.Manuale şcolarea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice.
    5.Proteze şi produse ortopedicea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului.
    6.Medicamente şi materiale sanitare din producţia internă şi din importa)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului.
    II. Realizări de lucrări
    1.Lucrări de investiţii:    
      - pentru proiectarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor dea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
      fezabilitate a proiectului tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini, precum şi a detaliilor de execuţie elaborate potrivit prevederilor legaleb)se pot acorda proiectanţilor avansuri de până la 15% din valoarea contractelor de proiectare respective;
      - la deschiderea finanţării şi începerii execuţiei lucrărilor, cu respectarea prevederilor legale pentru investiţiile finanţate din fonduri publicec)se pot acorda executanţilor avansuri de până la 15% din valoarea prevăzută în contract pentru primul an de execuţie a lucrărilor;
      - după deschiderea finanţării, pe durata execuţiei lucrărilor de investiţii şi până la finalizarea acestora, cu respectarea duratelor de execuţie aprobated)se pot acorda executanţilor, lunar, avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract.
    2.Programe, proiecte şi lucrări de cercetare ştiinţificăa)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru în limită de până la 30% din valoarea trimestrială prevăzută a se realiza în contract.
    3.Teme şi acţiuni de cercetare ştiinţifică finanţate sub formă de granturia)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea anuală a grantului, prevăzută în contract.
    4.Proiecte tehnologice inovativea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri pentru derularea contractului de cofinanţare, în limită de până la 30% din valoarea primei etape din graficul anual de lucrări prevăzut a se finanţa de la buget.
    5.Lucrări fundamentale urgente, propuse de secţiile de profil ale Academiei Române (Dicţionarul tezaur al limbii române; Dicţionarul general al literaturii române; Tratatul de istorie a românilor; Dicţionarul etimologic al limbii române; Micul dicţionar academic)a)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
      b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.
    6.Prospecţiuni geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noia)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, în limită de până la 30% din valoarea contractului aferent trimestrului.
    7.Cărţi şi publicaţii, inclusiv cărţile şi publicaţiile realizate prin comenzi de stata)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului pentru plata anticipată a materialelor şi manoperei poligrafice.
    8.Formulare tipizate cu regim special, specifice pentru activitatea instituţiilor publicea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
      b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice.
    III. Prestări de servicii
    1.Reparaţii curente şi capitale la bunurile aparţinând instituţiilor publice, inclusiv pentru cele aparţinând misiunilor diplomatice ale Românieia)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
      b)se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea contractului.
    2.Lucrări privind îmbunătăţirea infrastructurii în transporturia)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract.
    3.Prestări de servicii pentru organizarea participării la manifestările expoziţionalea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.
    4.Prestări de servicii privind lucrări de prospecţiuni şi explorări geologicea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, în limită de până la 25% din valoarea contractului aferent trimestrului.
    5.Trimiteri la tratament balnear şi odihnă din fondul de asigurări socialea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărei serii, în limită de până la 25% din valoarea contractului aferent seriei respective.
    6.Servicii de consultanţă şi expertiză, contractate în condiţiile legiia)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea anuală a contractului.
    IV. Realizarea angajamentelor care decurg din contractele externe încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale
    1.Realizarea de utilaje şi lucrări de construcţii-montaj contractate la extern în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentalea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
      b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.
    2.Realizarea de bunuri contractate la extern în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentalea)existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
      b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.
  -------------