HOTĂRÂRE nr. 23 din 6 ianuarie 2010privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă standardele de cost pentru serviciile sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale. (2) Standardele de cost stau la baza determinării necesarului cheltuielilor de funcţionare ale serviciilor sociale organizate şi administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi a alocării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. (3) Standardele de cost constituie unul dintre criteriile în baza cărora furnizorii publici de servicii sociale contractează servicii sociale cu furnizorii privaţi sau, după caz, cu alţi furnizori publici. (4) Pentru încadrarea în standardele de cost, la organizarea şi înfiinţarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea în vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacităţii serviciului respectiv.  +  Articolul 2Standardele de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege.  +  Articolul 3În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare din veniturile proprii.  +  Articolul 4 (1) Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor şi pentru asigurarea unor servicii de calitate, furnizorii publici de servicii sociale angajează personalul din centrele rezidenţiale şi centrele de zi, cu respectarea următoarelor criterii: a) încadrarea pe categorii de personal; b) normarea, pe tipuri de servicii, a personalului încadrat potrivit prevederilor lit. a), cu raportare la totalul personalului prevăzut în statul de funcţii aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean sau local; c) încadrarea personalului corespunzător numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat. (2) Categoriile de personal prevăzute la alin. (1) lit. a) se referă la personalul cu funcţii de conducere, funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire, precum şi funcţii de specialitate pentru îngrijirea şi asistenţa beneficiarilor. Funcţiile personalului sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Normarea personalului, prevăzută la alin. (1) lit. b), se realizează astfel: a) în cazul serviciilor sociale acordate şi organizate în centre rezidenţiale, personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din numărul total de personal; b) în cazul serviciilor sociale acordate şi organizate în centre de zi, personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din numărul total de personal. (4) Pentru serviciile sociale prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), se repartizează maximum două posturi pentru funcţii de conducere, respectiv un post pentru directorul sau şeful de centru şi, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate. (5) Încadrarea cu personal, potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), se stabileşte în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, precum şi cu respectarea raportului număr de beneficiari/număr de personal.  +  Articolul 5 (1) Pentru asigurarea transparenţei privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a face publice informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate. (2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia ca până la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi autorităţilor administraţiei publice centrale aflate în subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale aflate în subordine şi care au atribuţii în domeniul serviciilor sociale, emit instrucţiuni.  +  Articolul 6 (1) Nivelul standardului de cost şi raportul număr de beneficiari/personal angajat sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre, după cum urmează: a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap; c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice. (2) Finanţarea serviciilor sociale conform standardelor de cost prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se asigură de la bugetul de stat în limita bugetelor aprobate anual cu această destinaţie în legea bugetului de stat şi din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 7Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi de aprobarea bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fără personalitate juridică, aflate în administrare.  +  Articolul 8Autorităţile administraţiei publice locale care au în administrare servicii sociale, coordonatorii serviciilor publice de asistenţă socială organizate în condiţiile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi directorii serviciilor sociale cu personalitate juridică răspund, în calitate de angajator, de reorganizarea serviciilor sociale, în condiţiile legii, cu încadrarea în standardele de cost aprobate.  +  Articolul 9În funcţie de dinamica cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2), precum şi de particularităţile în evoluţie ale serviciilor sociale şi de standardele de calitate aferente, prezenta hotărâre se modifică şi se completează în mod corespunzător, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 ianuarie 2010.Nr. 23.  +  Anexa 1 STANDARDELEde cost/an pentru serviciile sociale destinateprotecţiei şi promovării drepturilor copilului1. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali
                                                                          - lei -
  Categoria copiilor Standard de cost/ an/beneficiar
  Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 20.896
  Copii la asistenţi maternali cu 2 copii în plasament 13.931
  Copii la asistenţi maternali cu 3 copii în plasament 11.014
  2. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali
                                                                          - lei -
  Categoria copiilor Standard de cost/ an/beneficiar
  Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 24.452
  Copii la asistenţi maternali cu 2 sau mai mulţi copii în plasament 17.486
  3. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali
                                                                          - lei -
  Categoria copiilor Standard de cost/ an/beneficiar
  Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 28.467
  Copii la asistenţi maternali cu 2 sau mai mulţi copii în plasament 21.501
  4. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor
                                                                          - lei -
  Categoria copiilor Standard de cost/ an/beneficiar Raport copil/angajat
  Copii plasaţi în centre de plasament 20.653 1,5/1
  Copii plasaţi în case de tip familial 18.324 1,8/1
  Copii plasaţi în apartamente 17.192 1,2/1
  5. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi
                                                                          - lei -
  Categoria copiilor Standard de cost/ an/beneficiar Raport copil/angajat
  Copii plasaţi în centre de plasament 27.447 1/1
  Copii plasaţi în case de tip familial 24.409 1,4/1
  Copii plasaţi în apartamente 19.858 1,3/1
  6. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial
                                                                          - lei -
  Categoria copiilor Standard de cost/ an/beneficiar Raport copil/angajat
  Copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal etc. 27.606 1/1
  7. Standard de cost pentru centrele maternale
                                                                          - lei -
  Categoria beneficiarului Standard de cost/ an/beneficiar Raport copil/angajat
  Mamă cu un copil 31.756
  Mamă cu 2 copii 28.868 0,8/1
  Mamă cu 3 copii 27.904
  8. Standard de cost pentru centrele de zi
                                                                          - lei -
  Categoria copiilor Standard de cost/ an/beneficiar Raport copil/angajat
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi 7.035 2,9/1
  9. Standard de cost pentru centrele de recuperare
                                                                          - lei -
  Categoria copiilor Standard de cost/ an/beneficiar Raport copil/angajat
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare 9.283 3,3/1
   +  Anexa 2 STANDARDELEde cost/an pentru serviciile sociale destinateprotecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicapServicii sociale rezidenţiale1. Standard de cost pentru centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap (CIA)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap (CIA) 23.164 1,45/1
  2. Standard de cost pentru centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap (CRRPH)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap (CRRPH) 24.423,55 1,3/1
  3. Standard de cost pentru centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică (CRRN)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică (CRRN) 26.163,37 1,45/1
  4. Standard de cost pentru centrul de integrare prin terapie ocupaţională (CITO)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centrul de integrare prin terapie ocupaţională (CITO) 18.692,16 2/1
  5. Standard de cost pentru centrul-pilot de recuperare şi reabilitare (CP)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centrul-pilot de recuperare şi reabilitare (CPRR) 26.915 1,45/1
  6. Standard de cost pentru centrul de pregătire pentru o viaţă independentă (CPVI)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă (CPVI) 21.578,94 3/1
  7. Standard de cost pentru locuinţe protejate (LP)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Locuinţe protejate (10 beneficiari/locuinţă) ● minim protejate ● moderat protejate ● maxim protejate 14.796 3/1
  8. Standard de cost pentru centre "Respiro" (CR)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centre "Respiro" (CR) 17.000 2,5/1
  9. Standard de cost pentru centre de criză (CCZ)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centre de criză (CCZ) 13.291,13 3/1
  Servicii sociale alternative (de zi)1. Standard de cost pentru centrele de zi (CZ)
  Tipul serviciului public rezidenţial Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centrele de zi 13.088,64 -
  2. Standard de cost pentru centrele ambulatorii de recuperare
  Tipul serviciului Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Centrele ambulatorii de recuperare 4.992,24 -
   +  Anexa 3 STANDARDELEde cost/an pentru serviciile sociale rezidenţialedestinate persoanelor vârstnice
  Tipul centrului Standard de cost/ an/beneficiar - lei - Raport beneficiar/ angajat
  Cămin pentru persoane vârstnice 16.926 2/1
   +  Anexa 4 FUNCŢIILEpersonalului din serviciile sociale
  Personal cu funcţie de conducere
  1. Director sau şef de centru
  2. Coordonator personal de specialitate Personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere- reparaţii, deservire
  3. Administrator
  4. Funcţionar, administrativ, economic
  5. Casier, magaziner
  6. Paznic, bufetier, îngrijitor, spălătoreasă
  7. Şofer
  8. Muncitor calificat
  9. Muncitor necalificat
  Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
  10. Medic
  11. Fiziokinetoterapeut
  12. Psiholog, psihopedagog
  13. Asistent social
  14. Logoped, profesor CFM, kinetoterapeut
  15. Instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, educator, educator-puericultor, maseur, nutriţionist, dietetician, interpret în limbaj mimico-gestual
  16. Asistent medical, soră medicală
  17. Infirmieră, îngrijitoare
  ------