LEGE nr. 85 din 28 mai 1997privind acceptarea de către România a Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluarii (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 30 mai 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se accepta Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluarii (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993, cuprins în anexa la rezoluţie şi care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2Se împuterniceşte Ministerul Transporturilor, în numele Guvernului României, sa aducă la îndeplinire prevederile Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluarii, eliberând, prin direcţia sa de specialitate, Documentul de conformitate companiilor de navigaţie, Certificatul de management al siguranţei navelor, licenţe şi autorizaţii persoanelor fizice şi juridice care efectuează auditarea privind operarea în siguranţa a navelor şi prevenirea poluarii sau verificarea tehnica a navelor conform convenţiilor internaţionale.  +  Articolul 3Toate companiile de navigaţie înregistrate în România şi toate navele care arboreaza pavilionul român sunt obligate să obţină de la Ministerul Transporturilor documentele de conformitate şi certificatele de management al siguranţei.  +  Articolul 4Documentele de conformitate şi certificatele de management al siguranţei se eliberează în baza prezentării unei documentaţii stabilite de Ministerul Transporturilor şi a rapoartelor favorabile întocmite de auditori, persoane fizice şi juridice române sau străine, autorizate de Ministerul Transporturilor.Remunerarea şi cheltuielile, efectuate de auditori, privind întocmirea raportului de inspecţie al companiilor şi navelor vor fi suportate de navigaţie, pe bază de relaţii contractuale.  +  Articolul 5Se instituie taxe de eliberare a Documentului de conformitate şi a Certificatului de management al siguranţei. Aceste taxe sunt venituri ale bugetului de stat.Cuantumul taxelor se stabileşte, la propunerea Ministerului Transporturilor, a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi a Ministerului Finanţelor, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor va întocmi şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor, autorizarea şi acordarea de licenţe persoanelor fizice şi juridice române sau străine care efectuează auditari, verificări şi control la companiile de navigaţie şi la bordul navelor, precum şi modalitatea de stabilire a taxelor.  +  Articolul 7Toate dispoziţiile legale anterioare, care contravin prevederilor prezentei legi, se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPUCOD INTERN 04/11/1993