HOTĂRÂRE nr. 25 din 6 ianuarie 2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat integral de la bugetul de stat, în subordinea Guvernului, autoritate publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea şi implementarea politicilor agricole comunitare şi naţionale şi cu dezvoltarea, pe baze moderne, a domeniilor sale de activitate. (2) Sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aplică Programul de guvernare, elaborează politici şi adoptă strategii sectoriale naţionale în domeniile sale de activitate: agricultură şi producţie alimentară, dezvoltare rurală, pescuit şi acvacultură, îmbunătăţiri funciare, optimizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor, cercetare ştiinţifică de specialitate şi fitosanitar. (4) Obiectivele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele: a) asigurarea securităţii alimentare prin creşterea producţiei agricole; b) absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice; c) stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în exploataţii agricole moderne cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural; d) susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale; e) creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi a produselor pescăreşti; f) accelerarea procesului de dezvoltare rurală; g) gestionarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică; h) dezvoltarea pisciculturii; i) reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii şi pescuitului. (5) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi pisciculturii; e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate; g) de autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 - PNDR şi Programul operaţional pentru pescuit; h) de plată, prin instituţiile/departamentele subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA. (3) În structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale: a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor şi politicilor din domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare; b) fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional, alături de cele comunitare; c) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondului European pentru Pescuit (FEP); d) garantează integritatea contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Uniunii Europene şi Guvernul României; e) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate; f) elaborează norme şi instrucţiuni pentru acreditarea, atestarea şi avizarea operatorilor economici din domeniu care desfăşoară activităţi specifice, potrivit legii; g) coordonează elaborarea normelor tehnice şi metodologice de reglementare a activităţilor specifice, a celor privind implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate; h) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice; i) coordonează activitatea privind evaluarea şi înregistrarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice din subordine şi de sub autoritatea sa; j) elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a zonelor rurale, montane, împădurite şi a celor cu risc de eroziune a solului; k) iniţiază şi elaborează, direct sau prin structurile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate; l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului; m) asigură controlul privind operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin FEGA, FEP, FEADR şi bugetul naţional; n) în domeniile sale de activitate, gestionează fondurile europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Uniunii Europene şi Guvernul României; o) reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele şi instituţiile interne şi internaţionale, în domeniile sale de activitate; p) iniţiază, negociază şi asigură, din împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul său de activitate la care România este parte şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state; q) întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică; r) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale; s) asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media; t) desfăşoară activităţi de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborând în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate; u) acreditează şi controlează, în condiţiile legii, operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniu; v) exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene; w) promovează politicile naţionale şi comunitare din domeniul specific de activitate; x) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene; y) elaborează documentele programatice privind politicile de pescuit şi acvacultură finanţate din FEP şi asigură coordonarea la nivel tehnic şi financiar a programelor operaţionale finanţate din FEP; z) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5 (1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 6 (1) Structurile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în funcţiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condiţiile legii. (4) Structurile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale înfiinţează comitete de monitorizare sau grupuri de lucru mixte, fără personalitate juridică, în scopul coordonării unităţilor din subordine, sub autoritatea sau aflate în coordonarea ministerului. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, instrucţiuni, proceduri şi norme de implementare a regulamentelor comunitare în domeniile de activitate ale ministerului. (7) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative. (8) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. (9) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.  +  Articolul 8În scopul coordonării activităţilor specifice programelor naţionale şi comunitare, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se înfiinţează comitete de coordonare, monitorizare, evaluare, selecţie, fără personalitate juridică, ale căror componenţă şi mod de funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 9 (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 10În cazul în care ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.  +  Articolul 11 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului. (5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii.  +  Articolul 12Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este de 466, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Articolul 13 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, unităţi cu personalitate juridică finanţate integral de la bugetul de stat, funcţionează structurile fitosanitare, fără personalitate juridică. (2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 9 autovehicule, din care 8 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul şi un autovehicul cu un consum de 400 litri/lună. (2) Pentru activităţile specifice de inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare 17 autovehicule de intervenţie, cu un consum lunar de 600 litri/lună/autovehicul. (3) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 4.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 15Prin protocoalele de predare-preluare, încheiate până cel târziu la data de 30 ianuarie 2010, vor fi transmise posturile şi elementele de patrimoniu aferente activităţilor transferate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului, în conformitate cu prevederile art. 11 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.  +  Articolul 16Personalul aferent posturilor prevăzute la art. 15 este considerat transferat/preluat şi beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care preia.  +  Articolul 17Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 2 decembrie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:──────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanPreşedinteleAgenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Andras SzakalMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 ianuarie 2010.Nr. 25.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării RuraleNumărul maxim de posturi = 466,exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului                                 ┌────────┐┌──────────────┐ ┌───────────────┤MINISTRU├─────────┬───────┐ ┌────────────────┐│ Corpul de │ │ └────┬───┘ ┌───┴────┐ │ │ Direcţia ││ control al ├─┤ │ │Cabinet │ │ │generală afaceri││ministrului*) │ │ │ │ministru│ ├─┤europene şi │└──────────────┘ │ │ └────────┘ │ │relaţii inter- │┌──────────────┐ │ │ │ │naţionale**** ││ Direcţia de ├─┤ ┌─────────┬─────┼──────────────┐ │ └────────────────┘│ audit │ │┌───┴────┐┌───┴────┐│┌────────┐┌───┴────┐ │ ┌────────────────┐└──────────────┘ ││Secretar││Secretar│││Secretar││Secretar│ │ │ Serviciul de │┌──────────────┐ ││ de ││ de │├┤general ││ de │ └─┤presă şi relaţii││Autoritatea │ ││ stat ││ stat │││ ││ stat │ │ publice ││competentă │ │└───┬────┘└───┬────┘│└───┬────┘└───┬────┘ └────────────────┘│pentru acredi-│ │ │ │ │ │ ││tarea agenţii-│ │┌───┴────┐┌───┴────┐│┌───┴────┐┌───┴────┐│lor de plăţi ├─┘│Cabinet ││Cabinet │││Secretar││Cabinet ││şi a Organis- │ │secretar││secretar│││general ││secretar││mului │ │ de ││ de │││adjunct ││ de ││Coordonator**)│ │ stat ││ stat │││ ││ stat │└──────────────┘ └────────┘└────────┘│└────────┘└────────┘                                      │        ┌─────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┐┌───────┴─────────┐ │ ┌───────┴─────────┐ ┌──────────┴──────┐│Direcţia generală│ │ │Direcţia generală│ │Direcţia generală││politici agricole│ │ │dezvoltare rurală│ │pescuit-Autorita-││ **** │ │ │-Autoritatea de │ │tea de management│└─────────────────┘ │ │management pentru│ │pentru POP**** │                                      │ │PNDR**** │ │ │                                      │ └─────────────────┘ └─────────────────┘               ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐               │Direcţia management ├─┤ │ Direcţia generală │               │ resurse umane │ ├─┤ buget finanţe şi │               └────────────────────┘ │ │fonduri europene****│               ┌────────────────────┐ │ └────────────────────┘               │ Direcţia juridică ├─┤ ┌────────────────────┐               └────────────────────┘ ├─┤ Centrul operativ │               ┌────────────────────┐ │ │pentru situaţii de │               │Serviciul relaţia cu│ │ │ urgenţă*** │               │ Parlamentul şi ├─┤ └────────────────────┘               │ dialog social │ │ ┌────────────────────┐               └────────────────────┘ └─┤Probleme speciale***│                                        └────────────────────┘    NOTĂ    *) se organizează la nivel de direcţie    **) se organizează la nivel de serviciu    ***) se organizează la nivel de compartiment    ****) se organizează pe direcţii, servicii, birouri prin ordin al          ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale  +  Anexa 2 STRUCTURILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale
    Nr. crt.Denumirea structurii
    I.Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat
    1.Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate
    2.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", inclusiv oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie
    3.Agenţia Naţională a Zonei Montane
    4.Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
    5.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
    6.Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    7.Agenţia Domeniilor Statului
    8.Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
    9.Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti
    10.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale
    11.Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor
       
      N O T Ă: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat este de 10.947, inclusiv aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora
       
    II.Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    1.Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
    2.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
    3.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
    4.Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
    5.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
    6.Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului
       
      NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 2.355, mai puţin Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
    III.Alte structuri finanţate din venituri proprii
    1.Institutul de Bioresurse Alimentare
    2.Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti
    4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti-Argeş
    IV.Structuri finanţate din cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă
      Unităţi de management ale proiectului (UMP)
   +  Anexa 3 STRUCTURILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şiDezvoltării Rurale
  Nr. crt. Denumirea structurii
  1. Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
  2. Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare
  3. Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
   +  Anexa 4 NORMATIVEde autoturisme şi combustibil pentru structurile care funcţionează însubordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Nr. crt.Denumirea unităţiiTOTALdin care:
    autoturisme pentru activităţi specificeautospeciale
    1.Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate*)3/unitate   3/unitate
    2.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"33 + 25216 + 3/unitate17 + 3/unitate
    3.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară321
    4.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale211
    5.Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură**)78569887
    6.Agenţia Naţională a Zonei Montane532
    7.Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit15710057
    8.Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor963
    9.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate4/unitate3/unitate1/unitate
    10.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor44-
    11.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă321
    12.Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură***)39309
    13.Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole134+1/inspectorat teritorial1
    14.Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului33-
    15.Agenţia Domeniilor Statului37 (19 + 18 pentru birourile de rentă viageră)19 + 18 pentru birourile de rentă viageră  
    16.Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti11  
  __________ Notă *) Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea - unitatea fitosanitară - utilizează o şalupă pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării şi a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Notă **) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 3 şalupe, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare. Notă ***) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de: 12 bărci din fibră de sticlă cu motor de 15-20 CP, 5 şalupe fluviale de control şi 2 şalupe maritime de control, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare.___________