HOTĂRÂRE nr. 22 din 6 ianuarie 2010privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. g^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Secretariatul de Stat pentru Culte se organizează şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul vieţii religioase. (3) Secretariatul de Stat pentru Culte are sediul în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sectorul 2.  +  Articolul 2În activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte asigură respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, consacrate de Constituţia României, republicată, şi de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în ceea ce priveşte libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase, şi se conduce după principiul fundamental conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor statului.  +  Articolul 3Secretariatul de Stat pentru Culte are ca obiectiv general dezvoltarea parteneriatului dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cultele religioase recunoscute de lege în domeniul social, cultural şi educaţional, prin promovarea în beneficiul întregii societăţi a relaţiei de respect şi cooperare între cultele recunoscute de lege.  +  Articolul 4 (1) Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuţii:1. asigură relaţiile statului cu toate cultele şi asociaţiile religioase din România;2. sprijină toate cultele şi asociaţiile religioase, potrivit statutelor de organizare şi funcţionare ale acestora, în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a ţării, urmăreşte ca în relaţiile dintre culte şi asociaţii religioase să fie excluse orice forme, mijloace şi acţiuni de învrăjbire religioasă;3. mediază în situaţiile litigioase care apar între culte şi între culte şi asociaţiile religioase;4. monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale referitoare la respectarea libertăţii religioase;5. asigură legătura dintre cultele religioase şi ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea respectării libertăţii şi autonomiei cultelor, a prevenirii şi înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele şi asociaţiile religioase şi, totodată, acordă asistenţă cultelor şi asociaţiilor religioase, la solicitarea acestora, în soluţionarea problemelor pe care acestea le supun autorităţilor administraţiei publice locale;6. analizează cererile de înfiinţare de noi culte, întocmeşte documentaţiile cerute de lege şi face propuneri Guvernului în vederea recunoaşterii acestora;7. acordă aviz consultativ în vederea obţinerii calităţii de asociaţie religioasă;8. propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul vieţii religioase, cu respectarea normelor legale;9. avizează solicitările şi prelungirile de viză pentru cetăţenii străini care desfăşoară activităţi religioase în România;10. ţine evidenţa personalului monahal al cultelor recunoscute fără venituri în vederea includerii în sistemul naţional al asigurărilor de sănătate;11. colaborează cu sistemul educaţional şi avizează, alături de autorităţile publice cu competenţe în domeniul învăţământului, planurile de învăţământ şi programele analitice pentru predarea religiei, elaborate de cultele recunoscute;12. sprijină cultele recunoscute în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţă religioasă şi socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii şi în alte instituţii, precum şi în familii care se confruntă cu nevoi speciale;13. sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidenţă, păstrare, conservare, restaurare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile şi imobile, aflate în proprietatea sau în folosinţa cultelor, în condiţiile legii;14. ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe funcţii de conducere, precum şi a personalului clerical şi laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învăţământul teologic neintegrat în învăţământul public, în vederea alocării sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului cultelor religioase, potrivit legii;15. ţine evidenţa unităţilor de cult ale cultelor religioase recunoscute care solicită sprijin pentru salarizarea personalului clerical;16. iniţiază acţiuni de relaţii externe cu instituţii de stat similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale neguvernamentale care se ocupă de garantarea şi respectarea libertăţii religioase, precum şi a celorlalte drepturi fundamentale ale omului şi participă la manifestările organizate de acestea;17. elaborează studii şi sinteze documentare referitoare la viaţa religioasă din România, precum şi despre activitatea cultelor şi organizaţiilor religioase din alte ţări; organizează dezbateri, cu participarea specialiştilor români şi străini, privind teoria şi practica laică şi ecleziastică în acest domeniu;18. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea fondurilor necesare salarizării personalului clerical şi neclerical, potrivit legii;19. acordă sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru: a) construirea, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi repararea lăcaşurilor de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute din România; b) proiectarea, restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România; c) restaurarea şi conservarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil ale cultelor religioase recunoscute în România; d) completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri; e) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase; f) achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţilor unităţilor de cult şi de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea; g) sprijinirea activităţilor de asistenţă socială şi medicală organizate de cultele religioase recunoscute din România în spitale, centre de plasamente, cămine pentru bătrâni şi alte forme de asistenţă; h) susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase recunoscute din România; i) construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; j) construirea, amenajarea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; k) construirea, amenajarea şi repararea sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute; l) împrejmuirea lăcaşurilor de cult şi a cimitirelor, proprietate a unităţilor de cult;20. controlează modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat, potrivit destinaţiei stabilite şi cu respectarea prevederilor legale;21. sprijină cultele religioase, la cerere, în organizarea evidenţei contabile, statistice, în concordanţă cu legislaţia de specialitate, asigurând colaborarea acestora cu instituţiile de sinteză. (2) Secretariatul de Stat pentru Culte îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi însărcinări date de primul-ministru.  +  Articolul 5Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează proiecte de acte normative din domeniul vieţii religioase şi avizează proiecte de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu implicaţii în viaţa cultelor şi asociaţiilor religioase.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de către un secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru. (2) Secretarul de stat are calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale secretarul de stat emite ordine, avize şi instrucţiuni.  +  Articolul 7 (1) Secretariatul de Stat pentru Culte preia personalul cu atribuţii în domeniul cultelor din fostul Minister al Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (2) Personalul necesar desfăşurării activităţii Secretariatului de Stat pentru Culte este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care sunt numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, prin ordin al secretarului de stat, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 10 alin. (1). (3) Personalul Secretariatului de Stat pentru Culte este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul 8Finanţarea activităţii Secretariatului de Stat pentru Culte se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 9Preluarea patrimoniului aferent atribuţiilor în domeniul cultelor se va face printr-un protocol de predare-preluare, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 32, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia. (2) Structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Culte este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Statul de funcţii, structura organizatorică detaliată, atribuţiile şi sarcinile structurilor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 ianuarie 2010.Nr. 22.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Secretariatului de Stat pentru Culte    Numărul maxim de posturi:    32, exclusiv demnitarul    şi cabinetul acestuia               ┌───────────────────────────────┐               │ SECRETAR DE STAT PENTRU CULTE │               └──────────────┬────────────────┘                              │                      ┌───────┴───────┐                      │ CABINET │                      └───────┬───────┘                              │             ┌────────────────┼──────────────────┐             │ │ │     ┌───────┴───────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────────┴────────────────┐     │ DIRECŢIA │ │ SERVICIUL │ │ SERVICIUL ECONOMIC, │     │ RELAŢII CULTE │ │ ASISTENŢĂ, │ │ ADMINISTRATIV, │     │ │ │ ÎNVĂŢĂMÂNT │ │ RESURSE UMANE ŞI JURIDIC │     └───────────────┘ └────────────┘ └──────────────────────────┘------------