NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2009 (*actualizate*)privind constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului Gărzii Naţionale de Mediu(actualizate până la data de 9 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 2 martie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 9 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.249 din 21 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.432 din 18 noiembrie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.249 din 21 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 27 octombrie 2009, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "comisar regional" se înlocuieşte cu sintagma "director coordonator".  +  Articolul 1Fondul de stimulare a personalului Gărzii Naţionale de Mediu se constituie lunar prin recuperarea, conform legislaţiei în vigoare, a unei cote de 25% din amenzile contravenţionale achitate integral la bugetul de stat de către contravenient, în urma unei sancţiuni aplicate de către personalul Gărzii Naţionale de Mediu în temeiul dispoziţiilor legale din domeniul protecţiei mediului, silviculturii, pisciculturii, cinegeticii, apelor, solului, aerului, biodiversităţii, precum şi al celor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, Fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prevederilor art. 1 se achită la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază contravenienţii îşi au sediul sau domiciliul fiscal, atât în numerar, cât şi prin virament, după caz. (2) În procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi indicate atât contul de venituri al bugetului de stat în care se virează suma, cât şi codul fiscal al unităţii din care face parte agentul constatator. (3) Cota de 25% aferentă fondului de stimulare se virează de unităţile Trezoreriei Statului în contul cărora amenzile respective au fost încasate, pe baza situaţiilor financiare lunare întocmite şi prezentate de comisariatele regionale şi judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora. (4) În situaţiile financiare lunare se vor preciza codul IBAN al contului în care urmează a fi virată suma aferentă cotei de 25% cuvenite pentru constituirea fondului de stimulare, precum şi beneficiarul acesteia.  +  Articolul 3Fondul de stimulare se constituie conform art. 1 şi se evidenţiază astfel: a) la nivelul comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu, din sumele provenite din activitatea proprie, precum şi din cea a comisariatelor judeţene din subordine; b) la nivelul Comisariatului General al Gărzii Naţionale de Mediu, din sumele provenite prin virarea unei cote de 25% din fondul constituit la nivelul comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 4 (1) Garda Naţională de Mediu, prin Comisariatul General, deschide la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul distinct 50.01 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", care este alimentat cu sumele reprezentând fondul de stimulare a personalului Gărzii Naţionale de Mediu. (2) Contul prevăzut la alin. (1) se deschide şi de către comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază acestea îşi au sediul. (3) Fondurile de stimulare se gestionează în regim extrabugetar, conform legii.  +  Articolul 5 (1) Fondul de stimulare constituit conform legii se utilizează pentru stimularea personalului Gărzii Naţionale de Mediu. (2) O cotă din fondul de stimulare constituit, stabilită prin protocol încheiat între conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, se virează în contul Ministerului Mediului.  +  Articolul 6Principalele criterii de repartizare a stimulentelor sunt următoarele: a) contribuţia efectivă în activitatea de confiscare şi valorificare a bunurilor, de aplicare şi încasare a amenzilor şi de prestare de lucrări şi servicii; b) contribuţia la buna organizare şi funcţionare a activităţii proprii, la aplicarea mecanismelor de urmărire a încasării veniturilor datorate statului; c) competenţa profesională dovedită şi disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atribuţiilor; d) respectarea ordinii şi disciplinei individuale sau în compartimentul de muncă pe care îl coordonează, în cazul funcţiilor de conducere; e) frecvenţa, natura, dificultatea şi valoarea descoperirilor în activitatea de control; f) îndeplinirea corectă şi la timp a activităţilor programate, calitatea serviciilor prestate, conducerea corectă şi la zi a evidenţelor; g) gradul de periculozitate a acţiunilor la care participă; h) valorificarea în timp cât mai scurt a bunurilor confiscate şi nedepăşirea coeficientului de perisabilitate admis de norme; i) complexitatea procesului de constatare a abaterilor de la normele legale şi capacitatea stabilirii corecte a răspunderii persoanelor vinovate de comiterea unor fapte sancţionate de acte normative din domeniul protecţiei mediului, silviculturii, pisciculturii, cinegeticii, apelor, solului, aerului, biodiversităţii, precum şi de prevederi ale legilor specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, Fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi de cel mult 3 salarii de bază pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 8Aprobarea stimulentelor individuale pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu se face de către comisarul general, după cum urmează: a) pentru personalul din cadrul structurii centrale a Gărzii Naţionale de Mediu; b) pentru directorii coordonatori şi comisarii-şefi;---------------Litera b) a art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.249 din 21 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 27 octombrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "comisar regional" cu sintagma "director coordonator". c) la propunerea directorilor coordonatori, pentru personalul din comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu, din comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu şi Comisariatul Municipiului Bucureşti.---------------Litera c) a art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.249 din 21 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 27 octombrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "comisar regional" cu sintagma "director coordonator".  +  Articolul 9 (1) Plata stimulentelor aprobate se face în cursul fiecărei luni pentru luna precedentă. (2) Stimulentele nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii. (3) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul lunii, respectiv al anului, se reportează lunar şi anual, urmând să fie utilizate în acelaşi scop. (4) Evidenţierea în contabilitate a fondurilor de stimulare se efectuează potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. (5) Sumele incluse în fondul de stimulare în mod necuvenit, prin nerespectarea reglementărilor legale, sunt deduse din fondul de stimulare constituit în perioadele următoare şi vor fi virate la bugetul de stat. (6) Este interzisă acordarea de stimulente până la recuperarea integrală a sumelor incluse în mod necuvenit în fondul de stimulare. (7) Sumele existente în soldurile fondurilor de stimulare, constituite până la data intrării în vigoare a hotărârii, se preiau în noile fonduri de stimulare. (8) Personalul însărcinat cu exercitarea controlului financiar propriu din cadrul comisariatelor regionale şi al Comisariatului General are obligaţia de a verifica corecta constituire şi utilizare a fondului de stimulare şi de a nu permite constituirea şi, după caz, plata sumelor care nu se încadrează în norme, informându-i despre aceasta pe comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu şi pe ministrul mediului.-------------