HOTĂRÂRE nr. 2.223 din 17 decembrie 2009pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 8 septembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolele 15-19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Formarea continuă la nivel descentralizat include toate sesiunile de pregătire organizate de instanţe şi parchete în baza prezentului regulament. (2) În cadrul instanţelor şi parchetelor se organizează periodic, sub coordonarea curţilor de apel sau parchetelor de pe lângă acestea, activităţi de formare profesională continuă, constând în consultări, dezbateri, seminare, sesiuni ori mese rotunde, cu participarea Institutului Naţional al Magistraturii.Art. 16. - Institutul Naţional al Magistraturii coordonează activitatea de pregătire profesională continuă descentralizată, conform prevederilor prezentului regulament.Art. 17. - (1) Preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel desemnează judecătorii, respectiv procurorii care răspund de organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor de la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângă curtea de apel şi parchetele subordonate. (2) Institutul Naţional al Magistraturii organizează întruniri periodice ale judecătorilor şi procurorilor desemnaţi conform alin. (1) în vederea asigurării unei pregătiri uniforme la nivelul instanţelor sau, după caz, al parchetelor. (3) Responsabilii de la nivelul curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea organizează întâlniri periodice cu judecătorii şi procurorii de la nivelul instanţelor sau parchetelor din subordine.Art. 18. - (1) Programul de formare continuă descentralizată este aprobat anual de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu în luna noiembrie, de regulă odată cu programul de formare profesională continuă centralizată. (2) Programul de formare continuă descentralizată cuprinde: analiza activităţii formării continue descentralizate a anului în curs, tematica formării continue descentralizate aferentă anului următor şi, după caz, propuneri de optimizare a sistemului în anul următor.Art. 19. - (1) Tematica formării continue descentralizate se stabileşte pe baza propunerilor formulate potrivit art. 9 alin. (1) şi a celor comunicate de către responsabili şi va corespunde obiectivelor formării continue stabilite pentru anul următor. (2) Tematica formării continue descentralizate cuprinde domenii comune, cu caracter obligatoriu, şi domenii orientative. La nivelul instanţelor şi parchetelor se pot organiza consultări şi dezbateri şi asupra altor teme, în domenii specifice."2. După articolul 19 se introduc zece noi articole, articolele 20-29, cu următorul cuprins:"Art. 20. - (1) După aprobare, programul de formare continuă descentralizată este transmis curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea întocmirii planurilor de formare continuă descentralizată. (2) Responsabilul de la nivelul curţii de apel, respectiv al parchetului de pe lângă aceasta alcătuieşte planul unitar de formare continuă descentralizată la nivelul fiecărei curţi de apel, respectiv fiecărui parchet de pe lângă aceasta, cu consultarea conducătorului instanţei sau parchetului şi a managerului economic. La întocmirea planului contribuie toţi responsabilii din circumscripţie, sub coordonarea responsabililor de la nivelul curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă acestea.Art. 21. - (1) La întocmirea planului responsabilii au în vedere domeniile comune, selectează domeniile orientative în care există nevoi de formare la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta şi introduc domeniile specifice conform art. 19 alin. (2). (2) În vederea alcătuirii planului de formare continuă la nivel descentralizat, responsabilii stabilesc şi planifică numărul de activităţi de formare pentru fiecare domeniu, identificând resursele materiale şi umane pentru fiecare activitate de formare. Planul întocmit va cuprinde domeniul şi tema activităţii de formare, perioada de desfăşurare, locaţia, numărul de participanţi, sursa fondurilor utilizate. (3) Responsabilii stabilesc forma de desfăşurare a activităţilor de pregătire - seminare, consultări, dezbateri, sesiuni, întâlniri sau mese rotunde, în funcţie de domeniile incluse în plan, nevoile de formare şi resursele existente. Se consideră drept seminar activităţile de formare cu caracter preponderent interactiv care includ desfăşurarea, în flux continuu, a cel puţin 5 ore de lucrări, alocate prezentării şi dezbaterii tematicii stabilite.Art. 22. - (1) După aprobarea, în prealabil, de către preşedinţii curţilor de apel sau procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea, planificarea activităţilor de formare profesională continuă la nivel descentralizat este transmisă de îndată Institutului Naţional al Magistraturii, în scopul exercitării atribuţiilor de coordonare. (2) Planificarea activităţilor este, de asemenea, transmisă către instanţele sau parchetele din circumscripţia curţii de apel, respectiv a parchetului de pe lângă aceasta, în scopul exercitării dreptului de opţiune a magistraţilor pentru participarea la activităţile de formare continuă descentralizată.Art. 23. - (1) Selecţia participanţilor la activităţile de formare se realizează de către judecătorii sau procurorii responsabili cu organizarea activităţii de formare profesională continuă de la nivelul instanţelor ori parchetelor, sub coordonarea judecătorilor sau procurorilor responsabili de la nivelul curţilor de apel ori parchetelor de pe lângă acestea, şi se supune aprobării colegiilor de conducere. (2) La selecţia participanţilor sunt avute în vedere următoarele criterii: opţiunea judecătorului sau procurorului, competenţa materială a instanţei sau parchetului de la care provine magistratul respectiv, specializarea acestuia şi recomandările comisiilor de evaluare. Sunt incluşi cu prioritate pe lista de participanţi judecătorii sau procurorii care nu participă în anul respectiv la seminare cu tematici similare organizate de Institutul Naţional al Magistraturii la nivel centralizat ori de alte instituţii sau organisme naţionale sau internaţionale.Art. 24. - (1) După desfăşurarea seminarului, responsabilii alcătuiesc un raport de seminar, conţinând informaţii privind: perioada de desfăşurare şi tema seminarului, aprecieri privind calitatea şi utilitatea acestuia, acoperirea temelor aflate în agenda seminarului, aprecierile nominale asupra prestaţiei moderatorilor, impresia generală asupra seminarului, sugestiile participanţilor. La redactarea raportului de seminar, responsabilii ţin cont în mod egal atât de propriile observaţii, cât şi de fişele de evaluare completate de participanţi. (2) Raportul de seminar, împreună cu agenda seminarului şi lista de participanţi, sunt transmise de responsabili în cel mult două săptămâni de la desfăşurarea seminarului Institutului Naţional al Magistraturii. (3) Celelalte activităţi de formare prevăzute la art. 21 alin. (3) sunt cuprinse în raportul semestrial transmis Institutului Naţional al Magistraturii. Raportul semestrial cuprinde domeniul, tema, locaţia, data desfăşurării activităţii şi numărul de participanţi pentru fiecare activitate de formare.Art. 25. - În organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare continuă descentralizată, Institutul Naţional al Magistraturii exercită următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune aprobării Consiliului Superior al Magistraturii Programul de formare continuă descentralizată; b) transmite instanţelor şi parchetelor Programul de formare continuă descentralizată; c) realizează formarea formatorilor; d) transmite responsabililor, din oficiu sau la cererea acestora, pentru a fi puse la dispoziţia magistraţilor şi consultate de aceştia, materialele de pregătire relevante utilizate în cadrul seminarelor sau programelor de pregătire organizate de Institutul Naţional al Magistraturii la nivel centralizat; e) organizează întruniri periodice cu responsabilii pentru prezentarea Programului de formare continuă descentralizată pentru anul următor şi ori de câte ori este necesar, pentru discutarea problemelor specifice şi identificarea soluţiilor optime în domeniul pregătirii magistraţilor; f) ia orice măsuri necesare bunei funcţionări sau optimizării sistemului.Art. 26. - Responsabilul cu activitatea de formare continuă descentralizată de la nivelul curţii de apel, respectiv parchetului de pe lângă curtea de apel exercită următoarele atribuţii: a) centralizează, analizează şi transmite Institutului Naţional al Magistraturii propunerile de formare continuă ale magistraţilor din circumscripţia curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta; b) identifică şi analizează nevoile de formare la nivel descentralizat şi propune domeniile obligatorii pentru anul următor; c) întocmeşte şi completează, dacă este cazul, planul de formare continuă la nivel descentralizat; d) realizează selecţia participanţilor la activităţile de formare la nivel descentralizat şi o supune aprobării colegiului de conducere; e) organizează activităţile de formare continuă descentralizată, astfel cum au fost stabilite în planul propriu; f) întocmeşte rapoartele de seminar şi raportările semestriale privind activităţile de formare continuă descentralizată organizate la nivelul curţii de apel, respectiv parchetului de pe lângă aceasta, pe care le transmite Institutului Naţional al Magistraturii; g) identifică şi comunică Institutului Naţional al Magistraturii propuneri de optimizare a funcţionalităţii sistemului; h) coordonează relaţia cu responsabilii de la instanţele/parchetele din circumscripţia curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta; i) ia orice alte măsuri necesare bunei funcţionări sau optimizării sistemului.Art. 27. - Responsabilul cu activitatea de formare continuă descentralizată de la nivelul instanţelor şi parchetelor exercită următoarele atribuţii: a) centralizează, analizează şi transmite responsabilului de la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta propunerile de formare continuă ale magistraţilor din circumscripţia instanţei sau parchetului de pe lângă aceasta; b) colaborează cu responsabilul de la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta la întocmirea planului de formare continuă descentralizată; c) colaborează cu responsabilul de la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta la realizarea selecţiei participanţilor la activităţile de formare la nivel descentralizat; d) organizează activităţile de formare continuă descentralizată de la nivelul instanţei sau parchetului respectiv; e) întocmeşte rapoartele de seminar şi raportările semestriale privind activităţile de formare continuă descentralizată organizate la nivelul instanţei sau parchetului de pe lângă aceasta şi le transmite responsabilului de la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta; f) exercită orice alte atribuţii necesare bunei funcţionări sau optimizării sistemului.Art. 28. - În domeniile obligatorii se pot realiza, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, programe comune ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea.Art. 29. - (1) Pentru realizarea activităţilor de formare continuă descentralizată, responsabilii pot folosi ca personal de instruire formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii, cadre didactice universitare din învăţământul juridic superior acreditat, judecători şi procurori, personal de specialitate juridică ori alţi specialişti români sau străini. (2) Pentru folosirea personalului de instruire care nu are calitatea de formator al Institutului Naţional al Magistraturii este necesară aprobarea colegiului de conducere al instanţei sau parchetului."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,Dimitrie Bogdan LicuBucureşti, 17 decembrie 2009.Nr. 2.223.-------