ORDIN nr. 1.083 din 17 decembrie 2009pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003, şi a reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010    În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, precum şi ale Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor,ţinând cont de prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România,în temeiul prevederilor art. 4 pct. IV lit. c) şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei*), cu modificările ulterioare,_________ Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010.ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentul îndrumător stabileşte modul în care se efectuează atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor."2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei de către orice solicitant, cetăţean român, în vederea atestării ca auditor energetic pentru clădiri, cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) cerere scrisă conform anexei nr. 1; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată; d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; e) memoriu de activitate conform anexei nr. 2; f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării; h) declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar. (2) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în vederea atestării ca auditor energetic pentru clădiri, cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel: a) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), e), f) şi g); b) dovada naţionalităţii solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată -, însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente; d) document de atestare a experienţei profesionale a solicitantului privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă; e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pentru clădiri pe teritoriul României. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de autoritate română competentă, confirmă primirea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2) în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora şi informează solicitantul, după caz, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi în format electronic, cu privire la documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentului îndrumător. (4) Procedura de examinare a cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se finalizează prin emiterea unei decizii motivate, în termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant. (5) În cazul aplicării regimului general de recunoaştere a titlurilor de calificare şi al recunoaşterii experienţei profesionale, termenul prevăzut la alin. (4) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (2) poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice. (6) În cazul în care există dubii asupra unor documente prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de autoritate română competentă, poate cere autorităţii competente din statul membru emitent confirmarea autenticităţii acestora. (7) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei poate decide, după caz, anterior susţinerii examenului prevăzut la art. 9, parcurgerea de către solicitantul cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European a unui stagiu de adaptare, în condiţiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de până la un an. (8) Documentul de confirmare prevăzut la alin. (3) şi decizia prevăzută la alin. (4) se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi în format electronic solicitanţilor, se afişează pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în termen de 10 zile de la emiterea acestora şi produc efecte de la data comunicării. (9) Decizia prevăzută la alin. (4) sau absenţa acesteia, după caz, poate fi atacată în faţa instanţelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Sub sancţiunea nulităţii, decizia prevăzută la alin. (4) va cuprinde obligatoriu termenul şi instanţa jurisdicţională unde aceasta poate fi contestată."3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) În înţelesul prezentului îndrumător, specialişti pot fi cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care doresc să acceadă la profesia reglementată de auditor energetic pentru construcţii şi să o exercite în România, în mod independent sau ca salariaţi.(1^2) Prevederile prezentului îndrumător se aplică şi specialiştilor cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obţinute pe teritoriul unui stat terţ, dacă aceştia au o experienţă profesională de 3 ani în profesia reglementată de auditor energetic pentru clădiri pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale şi doresc să o exercite în România."4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Absolvenţii români cu diplomă în domeniile prevăzute la alin. (1), obţinută în străinătate, trebuie să prezinte documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente."  +  Articolul IIReglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezentul îndrumător stabileşte modul în care se efectuează atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii, pentru profesiile reglementate «verificator de proiect atestat», «expert tehnic atestat» şi «responsabil tehnic cu execuţia», în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995."2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În înţelesul prezentului îndrumător, specialişti pot fi cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care doresc să acceadă la profesiile reglementate prevăzute la alin. (1) şi să le exercite în România, în mod independent sau ca salariaţi. (4) Prevederile prezentului îndrumător se aplică şi specialiştilor cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obţinute pe teritoriul unui stat terţ, dacă aceştia au o experienţă profesională de 3 ani în profesiile reglementate prevăzute la alin. (1) pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale şi doresc să le exercite în România."3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei de către orice solicitant, cetăţean român, în vederea atestării în profesia reglementată «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecţi, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii cu specialitatea petrol şi gaze, pentru care se solicită atestarea; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată; d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; solicitantul inginer specializat în proiectare instalaţii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimaţia de instalator autorizat, emisă de autoritatea naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacă este cazul; e) memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.) şi precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu, cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive); f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării; h) declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar."4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de autoritate română competentă, în vederea atestării în profesia reglementată «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel: a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e), f) şi g); b) dovada naţionalităţii solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată -, însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente; d) document de atestare a experienţei profesionale a solicitantului privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă; e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României."5. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei de către orice solicitant, cetăţean român, în vederea atestării în profesia reglementată «responsabil tehnic cu execuţia», cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru care se solicită atestarea; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate; d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; e) memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate şi a funcţiei îndeplinite; f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării; h) declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar."6. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de autoritate română competentă, în vederea atestării în profesia reglementată «responsabil tehnic cu execuţia», cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel: a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e), f) şi g); b) dovada naţionalităţii solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate, însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare a diplomei, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente; d) document de atestare a experienţei profesionale a solicitantului privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă; e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României."7. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetăţean român, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în vederea atestării în profesia reglementată «expert tehnic», cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, arhitecţi, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii în specialitatea petrol şi gaze, în care se solicită atestarea; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată, precum şi, după caz, diploma de doctor inginer sau doctor arhitect; d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; solicitantul inginer specializat în proiectare instalaţii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimaţia de instalator autorizat, emisă de autoritatea naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacă este cazul; e) memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii), din care să rezulte experienţa, competenţa şi titlurile ştiinţifice obţinute; f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării; h) declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar."8. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de autoritate română competentă, în vederea atestării în profesia reglementată «expert tehnic», cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel: a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e), f) şi g); b) dovada naţionalităţii solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată -, însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare a diplomei, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, precum şi, după caz, copie de pe diploma de doctor inginer sau doctor arhitect; d) document de atestare a experienţei profesionale a solicitantului privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă; e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României."9. La capitolul V "Dispoziţii tranzitorii şi finale", după titlu se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de autoritate română competentă, confirmă primirea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3), la art. 11 alin. (2) şi (3) şi la art. 14 alin. (2) şi (3), în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora, şi informează solicitantul, după caz, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi în format electronic, cu privire la documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentului îndrumător. (2) Procedura de examinare a cererii şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3), la art. 11 alin. (2) şi (3) şi la art. 14 alin. (2) şi (3) se finalizează prin emiterea unei decizii motivate, în termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant. (3) În cazul aplicării regimului general de recunoaştere a titlurilor de calificare şi al recunoaşterii experienţei profesionale, termenul prevăzut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) şi la art. 14 alin. (3) poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice. (4) În cazul în care există dubii asupra unor documente prevăzute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) şi la art. 14 alin. (3), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de autoritate română competentă, poate cere autorităţii competente din statul membru emitent confirmarea autenticităţii acestora. (5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei poate decide, după caz, anterior susţinerii examenului prevăzut la art. 3 alin. (1), parcurgerea de către solicitantul cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European a unui stagiu de adaptare, în condiţiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de până la un an. (6) Documentul de confirmare prevăzut la alin. (1) şi decizia prevăzută la alin. (2) se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi în format electronic solicitanţilor, se afişează pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în termen de 10 zile de la emiterea acestora şi produc efecte de la data comunicării. (7) Decizia prevăzută la alin. (2) sau absenţa acesteia, după caz, poate fi atacată în faţa instanţelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Sub sancţiunea nulităţii, decizia prevăzută la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul şi instanţa jurisdicţională unde aceasta poate fi contestată."  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile BlagaBucureşti, 17 decembrie 2009.Nr. 1.083.__________