HOTĂRÎRE nr. 685 din 14 iunie 1990privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 15 iunie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice este prevăzut în anexele nr. 1-4.  +  Articolul 2Pentru bunurile expediate din străinătate cu document de transport internaţional, anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărîri, se aplică regimul vamal în vigoare la data expedierii.Pentru bunurile care aparţin călătorilor se aplică regimul vamal în vigoare la data prezentării bunurilor în vama.  +  Articolul 3Prezenta hotărîre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată, orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 CONDIŢIILE ŞI LIMITELEîn cadrul cărora persoanele fizice pot introduce sau scoate bunuri din ţaraA. Introducerea de bunuri în ţara1. Persoanele fizice pot sa introducă în ţara bunuri fără plata taxelor vamale, cu excepţia următoarelor categorii: a) autoturisme, autorulote, motociclete, motorete, minimotorete, rulote, remorci, ambarcatiuni cu motor, precum şi piese de schimb şi accesorii pentru acestea; b) mobilier de orice fel; c) staţii de radio-emisie-recepţie; d) aparate de filmat; e) videocamere; f) aparate de proiectie film sau video; g) aparate video de înregistrare şi redare; h) combine video (compuse cel puţin dintr-un aparat video şi un televizor sau monitor, care formează un corp compact); i) antene şi amplificatoare pentru receptionarea programelor de televiziune transmise prin satelit, precum şi părţi componente şi accesorii pentru acestea; j) combine audio (compuse din cel puţin trei aparate care formează un corp compact); k) egalizatoare de sunet; l) amplificatoare de sunet; m) boxe audio; n) instrumente muzicale de orice fel; o) aparate de copiat şi multiplicat, precum şi cele de transmitere la distanta a copiilor; p) aparate pentru condiţionarea aerului; r) covoare şi mochete de orice dimensiuni; s) arme de vinatoare sau de tir, precum şi muniţii pentru acestea, numai cu prezentarea autorizaţiei prevăzute de lege; t) bunuri de orice fel a căror valoare totală depăşeşte 5.000 lei.Bunurile de la litera a)-s) se admit cu plata taxelor vamale numai cîte o bucata sau garnitura, după caz, din fiecare, iar bunurile de la lit. t) numai în valoare totală de 50.000 lei. Peste aceste limite, bunurile pot fi importate numai în conformitate cu reglementările legale privind activitatea de comerţ exterior.2. Persoanele fizice pot primi, în condiţiile pct. 1, bunuri expediate din străinătate, prin intermediul unor firme străine, şi cu plata anticipata a taxelor vamale în valută, în cadrul unor contracte încheiate de aceste firme cu persoane juridice române autorizate în acest scop. În acest caz, contractele vor fi avizate de Direcţia Generală a Vamilor din punct de vedere al regimului vamal aplicabil.3. Călătorii cu domiciliul în străinătate pot introduce temporar în ţara, fără garantarea taxelor vamale şi fără orice formalităţi, următoarele bunuri: 2 aparate fotografice şi 24 casete sau 10 role film pentru fiecare aparat; 1 binoclu; un radioreceptor portabil şi un televizor portabil; 1 casetofon portabil; 1 carucior de copil; 1 cort şi alte echipamente de cantonament, precum şi alte articole de sport uzuale, inclusiv o ambarcatiune; 1 bicicleta şi 1 masina de scris portabila.Pentru bunurile prevăzute la pct. 1 lit. b)-t), introduse temporar în ţara, fără garantarea taxelor vamale, de călătorii cu domiciliul în străinătate, ca bagaj însoţit sau neînsoţit, organele vamale inmineaza titularilor declaraţii vamale în vederea scoaterii din ţara a acestor bunuri fără taxe vamale.Declaraţia vamală va fi înscrisă în documentul de trecere a frontierei.4. Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră, precum şi în cadrul trecerilor ocazionale (simple), pot introduce în ţara, fără plata taxelor vamale: a) îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte obiecte de mica valoare strict necesare pe durata călătoriei, precum şi medicamente pentru folosinţă personală; b) bunuri în limita valorii totale de 500 lei, altele decît cele prevăzute la pct. 1 lit. a) - t).Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră pot introduce în ţara, cu plata taxelor vamale, bunuri din cele prevăzute la pct. 1 lit. a)- t), în limita valorii de 500 lei.Călătorii români sau străini care intră în ţara mai mult decît o dată într-o luna sau care rămîn în România cel mult 24 de ore li se aplică regimul vamal prevăzut pentru călătorii în cadrul micului trafic de frontieră.5. Persoanele care îşi stabilesc domiciliul în România pot introduce în ţara, fără plata taxelor vamale, toate bunurile prezentate la vamuire.Scutirea de taxe se acordă în baza unei adeverinte eliberate de organele competente din care să rezulte data stabilirii definitive a domiciliului în România sau a repatrierii. Scutirea de taxe vamale se acordă pentru bunurile intrate în ţara cu bagaj însoţit sau neînsoţit într-un interval de 6 luni de la data stabilirii definitive a domiciliului în România sau a repatrierii. Bunurile sosite înainte de data stabilirii domiciliului în România sau a repatrierii pot fi eliberate titularilor în custodie, cu garantarea taxelor vamale, pe baza unei adeverinte din care să rezulte ca titularul a solicitat aprobarea stabilirii domiciliului în România sau repatrierea.6. Persoanele cu domiciliul în străinătate, în interes de serviciu în România, pot introduce temporar în ţara, fără garantarea taxelor vamale, ca bagaj însoţit sau neînsoţit, bunuri pe baza unui inventar vizat de organele vamale, dacă aceste bunuri intră în ţara în cel mult 6 luni de la data instalării titularilor. Pentru persoanele venite la studii, acest regim se aplică pe timp de 3 luni de la începerea fiecărui an de învăţămînt.Eliberarea din vama a bunurilor se face în baza unei adeverinte emise de unităţile române sau de unităţile străine autorizate sa funcţioneze în România, cu care aceste persoane sînt în relaţii de serviciu.B. Scoaterea de bunuri din ţaraPersoane cu domiciliul în România trimise în străinătate în interes de serviciu7. Personalul muncitor trimis în străinătate în interes de serviciu poate scoate din ţara, fără plata taxelor vamale: a) bunuri de uz personal, familial şi gospodăresc, precum şi materiale de studiu şi documentare, cu condiţia ca obiectele de folosinţă îndelungată să fie declarate în scris organelor vamale, pentru a putea fi reintroduse în ţara cu scutire de taxe vamale; b) bunuri în valoare de pînă la 1.500 lei, în total.8. Pentru persoanele prevăzute la pct. 7, membrii de familie pot expedia prin colete, fără plata taxelor vamale, obiecte de îmbrăcăminte şi lenjerie, necesare pe durata şederii în străinătate.Turistii cu domiciliul în România9. Turistii pot scoate din ţara, temporar, fără garantarea taxelor vamale, următoarele bunuri: a) îmbrăcăminte şi alte articole personale, precum şi medicamente, necesare pe durata călătoriei, ţinînd seama de toate condiţiile deplasarii; b) doua aparate fotografice şi 24 casete sau 10 role film pentru fiecare aparat, precum şi un aparat de filmat mic şi 10 bobine de film; c) un binoclu; d) un radioreceptor portabil şi un radiocasetofon portabil; e) un televizor portabil şi un videocasetofon portabil; f) un instrument muzical portabil; g) un carucior de copil; h) un cort şi alte echipamente de cantonament, precum şi alte articole de sport uzuale, inclusiv o ambarcatiune, o bicicleta şi doua arme de vinatoare cu cîte 100 cartuse pentru fiecare arma; i) o masina de scris portabila; j) bunuri aflate în bagajele însoţite, în limita valorii totale de 1.000 lei, o dată pe an calendaristic.10. Pentru bunurile prevăzute la pct. 1 lit. b)-t), scoase temporar din ţara, fără garantarea taxelor vamale, de turistii cu domiciliul în România, ca bagaj însoţit sau neînsoţit, organele vamale inmineaza titularilor declaraţii vamale în vederea introducerii în ţara a acestor bunuri fără taxe vamale.Declaraţia vamală va fi înscrisă în documentul de trecere a frontierei.11. Turistii pot scoate din ţara, cu plata taxelor vamale, o dată pe an calendaristic, bunuri a căror valoare totală sa nu depăşească 5.000 lei.12. Turistii care ies din ţara mai mult decît o dată pe an pot scoate fără plata taxelor vamale bunuri în limita valorii totale de 500 lei şi cu plata taxelor vamale bunuri în limita valorii totale de 500 lei.Turistii cu domiciliul în străinătate13. Turistii pot scoate din ţara, fără plata taxelor vamale: a) bunurile introduse temporar în condiţiile pct. 3 alin. 1; b) bunuri aflate în bagajele însoţite în limita valorii totale de 1.000 lei, o dată pe an calendaristic; c) bunuri cumpărate cu plata în valută.14. Turistii pot scoate din ţara, cu plata taxelor vamale, bunuri a căror valoare este de pînă la 50% din sumele în valută schimbate legal.Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră, precum şi în cadrul trecerilor ocazionale (simple)15. Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră, precum şi în cazul trecerilor ocazionale (simple), pot scoate din ţara, fără plata taxelor vamale: a) îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte obiecte de mica valoare strict necesare pe durata călătoriei, precum şi medicamente pentru folosinţă personală; b) bunuri în limita valorii totale de 500 lei.16. Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră pot scoate din ţara, cu plata taxelor vamale, bunuri în limita valorii totale de 500 lei.17. Călătorilor români sau străini care ies din ţara mai mult decît o dată într-o luna sau care rămîn în străinătate cel mult 24 de ore li se aplică regimul vamal prevăzut pentru călătorii în cadrul micului trafic de frontieră.Persoanele care îşi stabilesc domiciliul în alta ţara18. Persoanele care îşi stabilesc domiciliul în alta ţara pot scoate, fără plata taxelor vamale, următoarele bunuri: a) ca bagaj însoţit: îmbrăcăminte şi alte articole necesare pe durata călătoriei, bijuterii din aur fără pietre preţioase, în limita a 10 g, pentru fiecare persoana care a împlinit vîrsta de 16 ani, şi obiecte din argint, în limita a 20 g, de persoana; b) ca bagaj neînsoţit:- bunuri de uz personal, familial sau gospodăresc, cu excepţia autoturismelor;- unelte şi instrumente pentru exercitarea profesiei, în baza unei adeverinte din care să rezulte profesia.Ministrul finanţelor poate stabili norme privind expedierea din ţara, o singură dată, înainte de plecare, a bunurilor prevăzute la lit. b).Persoane cu domiciliul în străinătate în interes de serviciu în România19. Persoanele cu domiciliul în străinătate în interes de serviciu în România pot scoate din ţara ca bagaj însoţit sau neînsoţit, o singură dată la terminarea misiunii, următoarele bunuri:I. Fără plata taxelor vamale: a) bunurile introduse temporar în ţara, în condiţiile pct. 6; b) bunurile de uz personal, familial sau gospodăresc, dobîndite din sumele în lei obţinute legal cu titlu de salarii, premii, indemnizaţii, onorarii, burse sau venituri similare. Valoarea totală a acestor bunuri nu poate depăşi 30% din sumele obţinute. Dacă sumele în lei provin din schimb valutar efectuat de titulari este necesară prezentarea la organele vamale a documentului de schimb; c) bunurile cumpărate cu plata în valută.II. Cu plata taxelor vamale:- bunuri a căror valoare totală nu depăşeşte 5.000 lei.20. Persoanele cu domiciliul în străinătate, care îşi desfăşoară activitatea pe mijloacele de transport în trafic internaţional, pot scoate din ţara:I. Fără plata taxelor vamale:- bunurile introduse temporar în ţara, în condiţiile prevăzute la pct. 3.II. Cu plata taxelor vamale:- bunuri în limita valorii totale de 1.000 lei.Bunuri expediate prin colete21. Persoanele fizice pot expedia din ţara, prin colete, cu plata taxelor vamale, bunuri în limita valorii totale de 5.000 lei.22. Călătorii cu domiciliul în România sau în străinătate pot expedia, prin colete, fără plata taxelor vamale, următoarele bunuri: a) îmbrăcăminte şi alte articole personale, necesare pe durata călătoriei, ţinînd seama de toate condiţiile deplasarii; b) bunurile introduse temporar în ţara, în condiţiile prevăzute la pct. 3.Expedierea acestor bunuri se permite în baza documentului de trecere a frontierei sau a biletelor de călătorie.Dispoziţii finale23. Persoanele fizice pot introduce sau scoate din ţara, fără a fi supuse declarării în scris şi fără plata taxelor vamale, bijuteriile de uz personal.Prin bijuterii de uz personal se înţeleg obiectele din metale preţioase, cu sau fără pietre preţioase, în următoarele limite:- pentru bărbaţi: 1 verigheta, 2 inele, 1 ceas cu sau fără bratara, 1 medalion cu lantisor, 1 ac de cravata, 1 pereche butoni, 1 trusa creion-stilou, 2 perechi ochelari;- pentru femei: 1 verigheta, 2 inele, 1 ceas cu sau fără bratara, 2 medalioane cu lantisor, 2 perechi cercei, 2 bratari, 1 brosa, 1 colier, 2 perechi ochelari;- pentru persoane pînă la 16 ani: 1 inel, 1 ceas cu sau fără bratara, 1 bratara, 1 medalion cu lantisor, 2 perechi ochelari, iar pentru fete, şi 1 pereche cercei.În cazul micului trafic de frontieră, prin bijuterii de uz personal, se înţeleg obiectele din metale preţioase, cu sau fără pietre preţioase, în următoarele limite: 1 verigheta, 1 inel, iar pentru femei, şi 1 pereche cercei.În cazul persoanelor prevăzute la pct. 18, prin bijuterii de uz personal se înţeleg obiectele din metale preţioase enumerate la pct. 18 lit. a).24. Limitele cantitative sau valorice prevăzute prin Regulamentul vamal şi prezenta anexa se aplică de persoana pentru fiecare transport, dacă nu se dispune altfel. Prin transport însoţit se înţeleg bunurile pe care o persoană le duce cu sine în acelaşi mijloc de transport sau care o însoţesc în acelaşi mijloc de transport. Prin transport neînsoţit se înţeleg bunurile expediate şi înscrise în acelaşi document de transport.  +  Anexa 2 NORMEprivind introducerea şi scoaterea din ţara de către persoanele fizice a produselor alimentare1. Călătorii cu domiciliul în străinătate pot scoate din ţara, fără plata taxelor vamale, produsele alimentare necesare pe timpul transportului pentru 24 de ore, inclusiv 2 l băuturi alcoolice (peste 22 grade), 2 l vin sau bere şi 200 tigarete.Nu pot fi scoase din ţara produse alimentare cu plata taxelor vamale.2. Membrii echipajelor navelor sub pavilion străin pot introduce la bord, fără plata taxelor vamale, pentru consum strict personal, pe timpul stationarii în porturile române, produse alimentare cumpărate direct din comerţ în următoarele situaţii:- întreprinderea specializată pentru aprovizionarea navelor nu comercializează produsele respective sau nu le comercializează în cantităţile reduse solicitate;- în port nu funcţionează o întreprindere specializată pentru aprovizionarea navelor.3. Călătorii cu domiciliul în România pot scoate din ţara, fără plata taxelor vamale, produsele alimentare necesare pe durata călătoriei, inclusiv 2 l băuturi alcoolice (peste 22 grade), 2 l vin sau bere şi 200 tigarete.Nu pot fi scoase din ţara produse alimentare cu plata taxelor vamale.4. Personalul de servire al navelor sub pavilion român care activează în apele internaţionale poate scoate din ţara, în mod individual, fără plata taxelor vamale, 5 kg produse alimentare diverse/om/voiaj, 2 l băuturi alcoolice (peste 22 grade), 2 l vin sau bere şi 200 tigarete.Nu pot fi scoase din ţara produse alimentare cu plata taxelor vamale.5. Personalul român de servire al mijloacelor de transport pe calea ferată şi auto în trafic internaţional poate scoate din ţara, în mod individual, fără plata taxelor vamale, 0,500 kg produse alimentare diverse/om/zi, 2 l băuturi alcoolice (peste 22 grade), 2 l vin sau bere şi 20 tigarete/om/zi.6. Persoanele care se deplaseaza în cadrul micului trafic de frontieră sau în cadrul unor înţelegeri cu ţările limitrofe privind trecerile ocazionale peste frontiera, precum şi turistii cu domiciliul în străinătate care intră în ţara mai mult decît o dată într-o luna sau care rămîn în România mai puţin de 24 de ore, nu pot scoate din ţara produse alimentare.7. Produsele alimentare nu pot fi expediate din ţara prin colete.8. Băuturile alcoolice şi tigaretele sînt scutite de plată taxelor vamale la introducerea în ţara pe orice cale, în următoarele cantităţi: a) băuturi alcoolice peste 22 grade - 2 l b) vin sau bere - 4 l c) tigarete - 200 buc.Pentru personalul de pe nave şi aeronave, limita scutită de plată taxelor vamale la băuturi alcoolice de orice fel este de 1 l.Introducerea în ţara a băuturilor alcoolice şi tigaretelor peste limitele prevăzute la alin. 1 şi 2 este permisă numai cu plata taxelor vamale, fără a depăşi valoarea totală de 50.000 lei.9. Persoanele pînă la 16 ani nu beneficiază de scutirile de taxe vamale prevăzute în prezenta anexa pentru băuturi alcoolice şi produse din tutun.10. Limitele prevăzute în prezenta anexa se aplică pentru fiecare persoana care trece frontiera.  +  Anexa 3 TARIFUL VAMALpentru bunurile aparţinînd persoanelor fizice1. Pentru băuturile introduse sau scoase din ţara de persoanele fizice, taxa vamală este de 20% aplicată la valoarea în vama stabilită potrivit anexei nr. 4 la Regulamentul vamal, cu excepţia bunurilor introduse în ţara prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 1 pentru care taxa vamală este de 30% .2. Persoanele fizice cu domiciliul în România sau în străinătate pot achită taxele vamale în lei sau în lei proveniţi din schimb valutar.3. Pentru bunurile de origine română introduse în ţara nu se aplică taxe vamale.4. Aplicarea taxelor vamale se face numai la diferenţa de valoare cu care este depăşit plafonul admis cu scutire.  +  Anexa 4 NORMEprivind stabilirea valorii în vama a bunurilor aparţinînd persoanelor fizice1. Valoarea în vama pentru bunurile introduse sau scoase din ţara de persoanele fizice se stabileşte în lei de către ministrul finanţelor prin "Lista de valori în vama unice pe produse sau grupe de produse".Pentru bunurile a căror valoare în vama nu este stabilită în lista de valori, organele vamale determina valoarea în vama luînd în considerare valoarea stabilită pentru bunuri cu caracteristici asemănătoare.2. Valoarea în vama pentru bunurile introduse în ţara, prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 1 (cu excepţia pieselor de schimb şi accesoriilor), reprezintă preţul de vînzare cu amănuntul corespunzător anului de fabricaţie, înscris în cataloagele externe de preţuri. În lipsa cataloagelor, organele vamale iau în considerare preţul de facturare al unor bunuri noi cu aceleaşi caracteristici.Determinarea în lei a valorii în vama stabilită pe baza preţurilor externe se face potrivit listei de cursuri comunicată de Banca Naţionala a României.3. Valoarea în vama pentru bunurile supuse taxelor vamale este valoarea în vigoare în momentul efectuării operaţiunii de taxare.4. În cazul bunurilor cu mai multe componente care formează un corp compact se aplică taxe vamale numai pentru componentele supuse taxelor vamale.-----------------------