ORDIN nr. 73 din 29 decembrie 2009privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009    Văzând Referatul de aprobare nr. 4.077 din 4 decembrie 2009, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2010."2. Articolul 3 din norma sanitară veterinară se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Unităţile în care personalul de specialitate îşi desfăşoară activitatea de control oficial sanitar-veterinar sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 şi sunt definite la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează şi transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008, cu modificările ulterioare, precum şi în cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 7 din norma sanitară veterinară, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în: a) abatoare; b) unităţi de tranşare; c) unităţi de procesare a cărnii; d) unităţi de procesare a laptelui materie primă; e) unităţi de procesare a produselor din pescuit; f) unităţi de procesare a produselor din lapte îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a şefului serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, altele decât cele prevăzute la alin. (2), îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a şefului serviciului de inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."4. La articolul 7 din norma sanitară veterinară, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Şeful serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie sau, după caz, şeful serviciului inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte prezenţa personalului de specialitate din subordine, vizează documentul justificativ prevăzut în anexa nr. 3 şi îl depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti."5. După articolul 7 din norma sanitară veterinară se introduc două noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, cu excepţia celor prevăzute la art. 7 alin. (2), se realizează cel puţin o dată pe an sau în cazul controalelor tematice, precum şi ori de câte ori există suspiciuni sau sesizări în legătură cu nerespectarea legislaţiei sanitarveterinare în vigoare.Art. 7^2. - În unităţile de abatorizare şi în unităţile de tranşare, controlul oficial sanitar-veterinar se realizează de cel puţin un medic veterinar funcţionar public, în a cărui coordonare îşi desfăşoară activitatea personal de specialitate contractual, în funcţie de capacitatea de producţie şi sistemul tehnologic ale unităţilor respective."6. Articolul 9 din norma sanitară veterinară se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, înaintează unităţilor documentele de plată pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar efectuat în luna precedentă, care conţin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de personalul de specialitate din unitate şi de reprezentantul legal al unităţii şi vizat de şeful serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie sau, după caz, de şeful serviciului inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."7. Articolul 12 din norma sanitară veterinară se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În prima zi lucrătoare a lunii, personalul de specialitate din unitate întocmeşte şi înaintează şefului serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie sau, după caz, şefului serviciului inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal prevăzut la pct. II din anexa nr. 1 pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfăşurată de personalul de specialitate în unitate pentru luna precedentă şi care constituie actul oficial în baza căruia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite unităţii."8. La articolul 14 din norma sanitară veterinară, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Personalul de specialitate care realizează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 este subordonat tehnic şi administrativ direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin şeful serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie sau, după caz, prin şeful serviciului inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi are, în principal, următoarele obligaţii:".9. La articolul 14 din norma sanitară veterinară, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) întocmeşte şi înaintează direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin şeful serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie sau, după caz, prin şeful serviciului inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta, situaţiile şi documentele solicitate, precum şi pe cele prevăzute de reglementările în vigoare; e) întocmeşte şi înaintează reprezentantului legal al unităţii rapoarte lunare cu privire la deficienţele constatate;".10. După articolul 18 din norma sanitară veterinară se introduc două noi articole, articolele 18^1şi 18^2, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - Contractele de muncă încheiate între direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi personalul angajat pe perioadă determinată în baza prezentului ordin, în condiţiile legii, pot înceta, înainte de expirarea perioadei pentru care au fost încheiate, la iniţiativa angajatorului.Art. 18^2. - Personalul care efectuează controlul oficial în condiţiile prezentului ordin răspunde disciplinar, material, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar."11. În anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, punctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:"I. Baza legalăPrezentul contract se încheie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ....... din ................... ."12. În anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, sintagma "director executiv" se înlocuieşte cu sintagma "director coordonator".13. În anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară, sintagma "medic veterinar circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor" se înlocuieşte cu sintagma "şef serviciu/birou de igienă veterinară şi epidemiologie sau, după caz, şef serviciu inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 29 decembrie 2009.Nr. 73.---------