HOTĂRÂRE nr. 1.609 din 16 decembrie 2009privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 30 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează camerele agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti, care se desfiinţează. (2) Camerele agricole judeţene înfiinţate potrivit dispoziţiilor alin. (1) sunt instituţii publice descentralizate, cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. (3) Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, repartizate pe judeţe.  +  Articolul 2 (1) Personalul camerelor agricole judeţene se constituie din personalul existent la oficiile/centrele de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti, care se consideră transferat în interesul serviciului sau, după caz, preluat. (2) Personalul preluat/transferat va fi încadrat la camerele agricole judeţene în termen de maximum 60 de zile, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3)-(6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.  +  Articolul 3 (1) Patrimoniul oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu excepţia terenurilor agricole aflate în administrare, se preia de către camerele agricole judeţene, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform ultimului bilanţ contabil, cu obligativitatea păstrării destinaţiei şi funcţionalităţii. (2) Terenurile agricole aflate în administrarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti trec în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) În termen de 30 de zile de la încheierea protocoalelor de predare-preluare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4Numărul de posturi, precum şi toate drepturile şi obligaţiile se stabilesc prin protocol de predare-preluare încheiat între oficiile/centrele de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene, în subordinea cărora se înfiinţează camerele agricole judeţene, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea camerelor agricole judeţene  +  Articolul 5Camerele agricole judeţene au următoarele atribuţii principale: a) elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, şi asigură aplicarea acestuia; b) întocmesc planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; c) furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private; d) asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe; e) sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs; f) asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor; g) susţin şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare; h) asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene; i) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil; j) se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice; k) colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative; l) implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate; m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.  +  Articolul 6Atribuţiile suplimentare, conducerea, structura organizatorică şi statele de funcţii ale camerelor agricole judeţene sunt aprobate prin hotărâri ale consiliilor judeţene, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale camerelor agricole judeţene, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor se aprobă prin hotărâri ale consiliilor judeţene, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă asigură coordonarea tehnico-metodologică a camerelor agricole judeţene, acordă sprijin şi consultanţă de specialitate acestora în vederea realizării obiectivelor.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 9Până la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între oficiile/centrele de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi camerele agricole judeţene, activitatea se desfăşoară de structurile organizatorice existente.  +  Articolul 10Pe data încheierii protocoalelor de predare-preluare, camerele agricole judeţene se subrogă în drepturile şi obligaţiile oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,Nicolae Giugea,secretar de statp. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statp. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Mihai Capră,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 16 decembrie 2009.Nr. 1.609.--------