ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009    Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 23 decembrie 2009,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale,deoarece, în caz contrar, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor,ţinând cont de recesiunea economică severă care pune în pericol stabilitatea economică a României şi pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetului general consolidat, pentru anul 2010,elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se înfiinţează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei şi prin preluarea activităţilor de comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii şi mediu de afaceri şi a structurilor specializate în aceste domenii de la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Se înfiinţează Ministerul Mediului şi Pădurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului şi prin preluarea activităţii privind pădurile şi a structurilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 3Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi prin preluarea activităţii şi structurilor specializate în domeniul turismului de la Ministerul Turismului, care se desfiinţează.  +  Articolul 4Se înfiinţează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin reorganizarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 5Se înfiinţează Ministerul Justiţiei prin reorganizarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.  +  Articolul 6Se înfiinţează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi prin preluarea activităţii privind tineretul şi sportul şi a structurilor specializate în aceste domenii de la Ministerul Tineretului şi Sportului, care se desfiinţează.  +  Articolul 7Se înfiinţează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 8 (1) Se înfiinţează Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, prin preluarea activităţii, posturilor şi personalului Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP elaborează şi aplică politica în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, în conformitate cu obiectivele majore privind românii de pretutindeni şi cu programul de guvernare.  +  Articolul 9 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele nou-înfiinţate, prevăzute la art. 1-7, vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor. (2) Organizarea şi funcţionarea entităţii prevăzute la art. 8 se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la alin. (1). (3) Până la data adoptării reglementărilor prevăzute la alin. (1), în realizarea măsurilor şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea ministerelor nou-înfiinţate este supusă dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi funcţionarea ministerelor care se reorganizează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 10Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor desfiinţate sau ale căror structuri ori activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor nou-înfiinţate.  +  Articolul 11Ministerele nou-înfiinţate preiau, în mod corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile instituţiei desfiinţate ori ale structurii sau activităţii din domeniile preluate, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.  +  Articolul 12 (1) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2010, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare şi a precizărilor Ministerului Finanţelor Publice. (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 11. (3) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2010, finanţarea ministerelor reorganizate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură în cadrul unei limite lunare de cheltuieli ce nu poate depăşi de regulă 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2009 aferente activităţii reorganizate. (4) Încadrarea în limita de cheltuieli stabilită conform alin. (3) este în responsabilitatea ordonatorilor principali de credite. (5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă de ordonatorii principali de credite ai ministerelor înfiinţate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (7) Personalul instituţiilor ale căror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv al instituţiilor care se reorganizează, se comasează ori îşi încetează activitatea, va fi încadrat în cadrul instituţiilor care preiau activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 13Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un şef de departament, cu rang de ministru, numit prin decizie a primului-ministru, care are calitatea de ordonator terţiar de credite, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat; ministrul pentru relaţia cu Parlamentul participă la şedinţele Guvernului; d) Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru, care nu are calitatea de ordonator de credite; viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulţi consilieri de stat şi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului;.......................................................................... f) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat."2. La articolul 1 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi subsecretari de stat, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;".3. La articolul 1 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:"g^1) Secretariatul de Stat pentru Culte, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat;g^2) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat;".4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Primul-ministru, printr-un consilier de stat, coordonează activitatea următoarelor entităţi: a) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; b) Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat; preşedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite; e) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; f) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; g) Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; h) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Viceprim-ministrul coordonează: a) Departamentul pentru Afaceri Europene; b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; c) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor."  +  Articolul 14 (1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului şi în directa subordonare a secretarului general al Guvernului se organizează şi funcţionează compartimentul de control având ca atribuţii verificarea activităţii economico-financiare şi de resurse umane în cadrul direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu activitatea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat", faţă de care Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort. (3) În vederea organizării compartimentului prevăzut la alin. (1) numărul de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului se majorează cu 5 posturi.  +  Articolul 15Numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului se majorează cu numărul de posturi necesare reîncadrării dispuse prin titluri executorii.  +  Articolul 16 (1) Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător. (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) "Ministerul Economiei" cu "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri"; b) "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri" cu "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri"; c) "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" şi cu "Ministerul Mediului şi Pădurilor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de componenta păduri; d) "Ministerul Mediului" cu "Ministerul Mediului şi Pădurilor"; e) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului"; f) "Ministerul Turismului" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului"; g) "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional" cu "Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional" şi cu "Secretariatul de Stat pentru Culte", în cazul prevederilor legale care reglementează componenta culte; h) "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" cu "Ministerul Justiţiei"; i) "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării" cu "Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului"; j) "Ministerul Tineretului şi Sportului" cu "Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".  +  Articolul 17Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene este constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici."2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 şi 2, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 decembrie 2009.Nr. 115.-------