ORDIN nr. 990 din 14 decembrie 2009pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
EMITENT
  • MINISTERUL TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009    În vederea implementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările ulterioare, şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,ministrul turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului turismului nr. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România."2. În anexă, la articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru porţiunea de plajă utilizată în scop turistic;".3. În anexă, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Procedura de autorizare a plajelor în scop turistic poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic. (2) Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Direcţia generală control, autorizare, privatizare, va contacta autorităţile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009."  +  Articolul IIOrdinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 19 septembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România."2. În anexă, la subpunctul 2.1.2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru zona în care se desfăşoară activitatea de agrement nautic;".3. În anexă, după punctul 3.2 se introduc două noi puncte, punctele 3.3 şi 3.4, cu următorul cuprins:"3.3. Procedura de autorizare a activităţii de agrement nautic poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic.3.4. Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Direcţia generală control, autorizare, privatizare, va contacta autorităţile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009."  +  Articolul IIIOrdinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 noiembrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România."2. În anexă, la punctul 1.3, a doua liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"- certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pârtia sau traseul de schi pentru agrement;".3. După capitolul 4 se introduce un nou capitol, capitolul 5, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL 5Dispoziţii finale5.1. Procedura de autorizare a pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic.5.2. Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Direcţia generală control, autorizare, privatizare, va contacta autorităţile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009."  +  Articolul IVOrdinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 15 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România."2. În anexă, după articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Procedura de atestare a ghizilor de turism poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic. (2) Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Direcţia generală control, autorizare, privatizare, va contacta autorităţile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009."  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 14 decembrie 2009.Nr. 990.-------