HOTĂRÂRE nr. 1.563 din 9 decembrie 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 22 decembrie 2009



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 424 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE)."2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1/cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) În cadrul Direcţiei cetăţenie funcţionează un număr de 5 birouri teritoriale, câte unul în următoarele oraşe: Iaşi, Suceava, Galaţi, Cluj-Napoca şi Timişoara. (2) La birourile teritoriale se vor înregistra cererile de redobândire sau acordare a cetăţeniei române, formulate în temeiul dispoziţiilor art. 10^1 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru birourile teritoriale prevăzute la alin. (1) este alocat un număr de 15 posturi. Repartizarea posturilor şi structura organizatorică se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti."3. La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi este de 424.4. La anexa nr. 3, punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:"III. Unităţi finanţate integral de la bugetul de statOficiul Naţional al Registrului Comerţului- 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale".  +  Articolul IIPentru anul 2010, posturile aferente birourilor teritoriale din cadrul Direcţiei cetăţenie nu sunt finanţate.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Alina Mihaela Bica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 9 decembrie 2009.Nr. 1.563.-----------