LEGE nr. 387 din 17 decembrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, literele a) și b) ale alineatului (2) al articolului 151 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) educatori/educatoare - în învățământul preșcolar;b) învățători/învățătoare - în învățământul primar;2. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 și 4, cu următorul cuprins:3. La articolul 151 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) și d^2), cu următorul cuprins:d^1) profesori pentru învățământul preșcolar - în învățământul preșcolar;d^2) profesori pentru învățământul primar - în învățământul primar. gt; gt;4. La articolul 151 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) profesor - în învățământul preșcolar, primar, secundar și postliceal.3. La articolul II punctul 1, literele a) și b) ale alineatului (1) al articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în învățământul preșcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru învățământul preșcolar; profesor;b) în învățământul primar: învățător/învățătoare; institutor/ institutoare; profesor pentru învățământul primar; profesor.4. La articolul II, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 7 alineatul (1), literele c)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) pentru funcția de institutor - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată ori de absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență ori absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic și metodic; prevederile prezentei litere nu se aplică absolvenților de Pedagogia Învățământului Preșcolar și Primar, care beneficiază de aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d);d) pentru funcția de profesor pentru învățământul preșcolar și profesor pentru învățământul primar - absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmată de absolvirea unei instituții de învățământ superior de scurtă sau de lungă durată în profilul pedagogic;e) pentru funcția de profesor în învățământul liceal și postliceal - absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției cerute de art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii unui liceu pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic și deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;f) pentru funcția de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei școli postliceale în domeniu sau absolvirea, cu examen de licență sau de absolvire, a unei instituții de învățământ superior în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;g) pentru funcțiile de profesor documentarist, cadru didactic-tutore și cadru didactic-mentor - absolvirea cu examen de licență, examen de diplomă ori examen de absolvire a unei instituții de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic; gt; gt;.1^2. La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1 și d^2), cu următorul cuprins:d^1) pentru funcția de profesor în învățământul gimnazial și școala de arte și meserii - absolvirea, cu examen de licență ori examen de absolvire, a unei instituții de învățământ superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;d^2) pentru funcția de profesor la anul de completare - absolvirea cu examen de licență ori examen de absolvire a unei instituții de învățământ superior de lungă sau scurtă durată ori a unui colegiu pedagogic în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic; gt; gt;5. La articolul II, punctul 2 se abrogă.6. La articolul II punctul 5, litera b^2) a alineatului (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:b^2) pretransferarea la cerere și transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desființarea unor unități școlare se realizează și între nivelurile de învățământ, cu condiția suplimentară a parcurgerii unui program de perfecționare/formare continuă în ultimii 5 ani;  +  Articolul IIÎncepând cu data de 1 ianuarie 2010, salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se va face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TEODOR VIOREL MELEȘCANU
  București, 17 decembrie 2009.Nr. 387.