HOTĂRÂRE nr. 1.515 din 2 decembrie 2009pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 şi 15 iulie 2009 şi la Washington la 6 aprilie 2009 şi 22 iulie 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 21 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 şi 15 iulie 2009 şi la Washington la 6 aprilie 2009 şi 22 iulie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, ratificate prin Legea nr. 389/2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Pogeap. Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimarMihai Capră,secretar de statMinistrul dezvoltării regionale şi locuinţei,Vasile Blagap. Ministrul mediului, interimar,Dan Cârlan,secretar de statPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Alexandru PătruţiBucureşti, 2 decembrie 2009.Nr. 1.515.Reprezentanţa Băncii Mondialeîn RomâniaBanca Internaţionalăpentru Reconstrucţie şi DezvoltareAsociaţia de Dezvoltare InternaţionalăStr. Armand Călinescu nr. 2-4,Bucureşti, sectorul 2Tel.: (4021)201-0311Fax: (4021)318-280716 martie 2009Excelenţei SaleGheorghe Pogeaministrul finanţelor publiceBucureşti, RomâniaStimate domnule ministru,Referitor la: Proiectul de diminuare a riscurilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (DRPSU) (Împrumutul nr. 4736 RO şi asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO - Stadiul implementării)*)--------- Notă *) Traducere.Echipa Băncii a realizat o analiză privind stadiul de implementare a acestui proiect, concluziile acesteia fiind reflectate în nota de portofoliu pe care v-am transmis-o recent. Prin această scrisoare doresc să supun atenţiei dumneavoastră două recomandări-cheie, spre a fi analizate de dumneavoastră şi de agenţiile de implementare.Permiteţi-mi în primul rând să evidenţiez evoluţiile pozitive. Proiectul continuă să avanseze bine, la acest moment fiind angajate 72% din fondurile proiectului, tragerile sumelor din împrumut şi din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM ajungând la 37% şi, respectiv, 40%. Implementarea noului sistem de management al datoriei publice, inclusiv închiderea la timp a conturilor speciale, se derulează bine până în prezent. Ne aşteptăm ca implementarea să fie susţinută şi tragerile să se accelereze. Anticipăm, de asemenea, realizarea obiectivelor pentru două din cele 4 componente ale proiectului, şi anume componentele A (răspuns management în situaţii de urgenţă) şi D (contaminarea solului şi a apei în cazul deversării accidentale de substanţe poluante rezultate din activităţile miniere) până la data-limită de tragere, 31 decembrie 2009.Se impune însă adoptarea unei ordonanţe de urgenţă care să rezolve deficitul de finanţare cu care se confruntă două dintre celelalte componente - reducerea riscului seismic (componenta B) şi reducerea riscului de inundaţii (componenta C). Pentru a fi îndeplinite obiectivele iniţiale de reducere a vulnerabilităţilor prevăzute în acest proiect ar trebui acoperit acest deficit de finanţare, estimat în prezent la aproximativ 90 de milioane de dolari SUA. În lipsa acestor fonduri suplimentare, care să fie trase în 2010 şi 2011, se vor menţine vulnerabilităţi economice şi sociale semnificative la riscuri seismice sau de inundaţii. Concret, 25 de clădiri publice continuă să fie supuse unui risc seismic ridicat, în jur de 24.600 de oameni fiind expuşi în mod direct, iar peste 5 milioane de persoane fiind expuse riscului de întrerupere a activităţii. Totodată, 40.000 de persoane vor fi în continuare expuse riscului de inundaţii catastrofale în cazul prăbuşirii a 7 baraje, în timp ce un număr estimat de 100.000 de persoane ar putea suferi de restricţii în alimentarea cu apă potabilă, energie şi apă pentru irigaţii. Guvernul va trebui să se decidă fie să finanţeze integral sau parţial deficitul de finanţare, fie să reducă scala şi să restructureze obiectivele proiectului în concordanţă cu resursele existente şi cu data-limită de tragere curentă. Deoarece data-limită de tragere a împrumutului se apropie, decizia va trebui luată până la data de 31 martie 2009; în absenţa acestei decizii, va trebui iniţiată în comun o restructurare a proiectului.În final, aş dori să supun atenţiei dumneavoastră situaţia concretă a spitalului de neurochirurgie Bagdasar-Arseni, o situaţie critică în cazul unui dezastru natural. Lucrările de consolidare seismică au început în august 2007 şi vor fi finalizate pe 30 noiembrie 2009. Achiziţia unui spital mobil este vitală pentru finalizarea lucrărilor la timp din fondurile proiectului, pentru siguranţa pacienţilor şi personalului medical. Sprijinul dumneavoastră activ, precum şi cel al Ministerului Sănătăţii în urgentarea noii proceduri de achiziţii ar fi binevenit şi extrem de important.Aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu guvernul dumneavoastră în implementarea pe viitor a acestui proiect important şi adoptarea cât mai curând a unei decizii privind cele două aspecte menţionate.Cu stimă,Benoît Blarel,director de ţarăReprezentanţa Băncii Mondiale în RomâniaCc: Excelenţei Sale Dan Nica,ministrul administraţiei şi internelorBucureşti, RomâniaExcelenţei Sale Vasile Blaga,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţeiBucureşti, RomâniaExcelenţei Sale Nicolae Nemirschi,ministrul mediuluiBucureşti, RomâniaExcelenţei Sale Ion Bazac,ministrul sănătăţiiBucureşti, RomâniaDlui Bogdan Drăgoi,secretar de statMinisterul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDlui Gelu Agafiel Mărăcineanu,preşedinte,Agenţia Naţională pentru Resurse MineraleBucureşti, RomâniaDlui Ştefan Nanu,director generalMinisterul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDl Ruud Treffers,director executivBanca MondialăMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESecretar de statStr. Apolodor nr. 17,Sectorul 5, BucureştiTel.: +021 319 97 39Fax: +021 312 20 1131 martie 2009Reprezentanţa Băncii Mondiale în RomâniaBanca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareDlui Benoît Blarel, director de ţarăReferitor la: Împrumutul nr. 4736 RO şi asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO "Proiectul de diminuare a riscurilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (DRPSU)" - Prelungirea cu 2 ani a datei-limită de tragere*)--------- Notă *) Traducere.Stimate domn,Facem referire la Împrumutul nr. 4736 RO şi FGM TF053472 RO "Proiectul de diminuare a riscurilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (DRPSU)" în valoare de 150 de milioane dolari SUA şi la asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM în valoare de 7 milioane dolari SUA.Vă informăm că în datele de 10 şi 11 martie 2009 Ministerul Finanţelor Publice a analizat stadiul implementării proiectului şi agenţiile de implementare au solicitat prelungirea cu până la 2 ani a datei-limită de tragere, în baza următoarelor aspecte:1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru componenta B (reducerea riscului seismic): din 68 de clădiri publice (59 de clădiri au fost listate iniţial, iar 9 au fost adăugate ulterior) 8 au fost realizate în totalitate, iar 23 de clădiri sunt în curs de finalizare. Prelungirea datei-limită de tragere va conduce la finalizarea a 40 de obiective din totalul de 68 de obiective până la 31 decembrie 2011;2. Ministerul Mediului pentru componenta C (reducerea riscului de inundaţii): este necesară o prelungire a datei-limită de tragere pentru finalizarea a 14 obiective din cele 23 de obiective iniţiale (baraje) până la 31 decembrie 2011;3. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru componenta D (contaminarea solului şi a apei în cazul deversării accidentale de substanţe poluante rezultate din activităţile miniere): agenţia are nevoie de o prelungire a termenului pentru a finaliza două activităţi importante (reabilitarea a două iazuri de decantare în vederea prevenirii riscului de inundaţii); data estimată de finalizare a obiectivului este prognozată a fi 31 decembrie 2011.În aceste circumstanţe, la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, agenţiile de implementare s-au angajat să utilizeze fondurile proiectului în scopul realizării, prin ierarhizare, a obiectivelor menţionate ale proiectului, fără alte fonduri suplimentare.Ţinând seama de importanţa tuturor componentelor proiectului şi pe baza solicitării ferme din partea agenţiilor, se consideră necesar ca sumele din împrumut şi din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM să fie în continuare disponibile pentru a se asigura finalizarea proiectului, pe baza scăderii numărului iniţial de activităţi.Prin urmare, vă solicităm prin prezenta să fiţi de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru Împrumutul nr. 4736 RO şi asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO de la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011.Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.Cu stimă,Bogdan Drăgoi,secretar de statAvizat: Ştefan Nanu, director generalBoni Cucu, director general adjunctŞtefan Petrescu, şef serviciuCamelia Răducanu, expert principalBanca MondialăWashington, D.C., 20433S.U.A.Orsalia Kalantzopoulos,directorDirecţia Europa Centrală şi Ţările BalticeRegiunea Europa şi Asia Centrală6 aprilie 2009Dl Bogdan Drăgoi,secretar de statMinisterul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5BucureştiStimate domnule Drăgoi,România: Proiectul de diminuare a riscurilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (DRPSU) (Împrumutul nr. 4736 RO şi asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472)*)------------ Notă *) Traducere.Vă mulţumesc pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 31 martie 2009, prin care ne informaţi despre concluziile analizei privind stadiul de implementare a Proiectului de diminuare a riscurilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (DRPSU), şi a solicitării corespondente de prelungire cu 2 ani a datei-limită de tragere pentru împrumut şi pentru asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM.Totuşi, suntem în continuare îngrijoraţi pentru faptul că proiectul ar putea să nu îşi atingă obiectivele - rezultatele legate de reducerea riscurilor seismice şi de inundaţii - în absenţa unor fonduri suplimentare. De fapt, ne temem că o prelungire impropriu finanţată ar putea ridica riscuri pentru reputaţia Guvernului României şi a Băncii Mondiale.Înţelegem restricţiile financiare severe în care trebuie să funcţioneze Guvernul şi restricţiile pe care acest lucru le impune în ceea ce priveşte angajarea de fonduri suplimentare. Cu toate acestea, serioasele riscuri sociale, de mediu şi de reputaţie implicate continuă să rămână un subiect de îngrijorare pentru noi şi ar trebui rezolvate. Recomandăm cu fermitate reierarhizarea şi stabilirea costurilor aferente planului de investiţii restante pentru a se asigura rezolvarea celor mai urgente şi mai semnificative riscuri. Echipa noastră lucrează îndeaproape cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi cu Ministerul Mediului la culegerea datelor necesare pentru efectuarea acestei analize.Aşadar, înainte de a lua o decizie finală, am dori să discutăm cu dumneavoastră şi cu agenţiile de implementare opţiuni alternative pentru a stabili dacă se poate identifica o soluţie mai atractivă. Am putea atunci să ajungem împreună la o concluzie agreată reciproc în ceea ce priveşte termenul corespunzător de prelungire, planul de investiţii şi necesitatea de a ajusta obiectivele şi indicatorii de rezultate pentru acest proiect. Totodată, vom elabora un plan comun de acţiune în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor revizuiţi, în perioada nouă şi reciproc agreată.Cu stimă,Orsalia Kalantzopoulos,directorDirecţia Europa Centrală şi ţările balticeRegiunea Europa şi Asia CentralăReprezentanţa Băncii Mondialeîn RomâniaBanca Internaţionalăpentru Reconstrucţie şi DezvoltareAsociaţia de Dezvoltare InternaţionalăStr. Armand Călinescu nr. 2-4,Bucureşti, sectorul 2Tel.: (4021)201-0311Fax: (4021)318-280722 iunie 2009Excelenţei SaleGheorghe Pogea,ministrul finanţelor publiceBucureşti, RomâniaStimate domnule ministru,Referitor la: Proiectul de diminuare a riscurilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (DRPSU) (Împrumutul nr. 4763 RO şi asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO - Misiune de susţinere a implementării)*)------------ Notă *) Traducere.Aş dori să îmi exprim mulţumirea pentru amabila asistenţă oferită misiunii de supraveghere întreprinse între 5 şi 15 mai 2009 de oficialii ministerului dumneavoastră şi ai agenţiilor de implementare. Concluziile şi recomandările misiunii, prezentate la finalul misiunii Comitetului director al proiectului, sunt rezumate în aide-memoire-ul ataşat, confirmat de conducerea Băncii Mondiale.Implementarea proiectului se desfăşoară bine, la acest moment fiind angajat un procent de 75% din proiect, tragerile din împrumut şi din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM ajungând la 36% şi, respectiv, 52%. Continuăm însă să fim îngrijoraţi că până la data-limită de tragere (31 decembrie 2009) proiectul îşi va atinge mai puţin de 50% din obiectivele principale. În mod special în cadrul componentei B (reducerea riscului seismic) numai 26 de clădiri din cele 59 prevăzute în program ar fi consolidate, în timp ce în cadrul componentei C (reducerea riscurilor de inundaţii şi alunecări de teren) numai 7 baraje din cele 13 prevăzute în program ar fi sigure după finalizarea proiectului. În concluzie, numai 48% din populaţia expusă riscului ar fi protejată împotriva pericolelor naturale până la data-limită de tragere actuală.După cum poate vă amintiţi, Banca Mondială ar analiza în sens pozitiv solicitarea Guvernului de prelungire cu 2 ani a datei-limită de tragere, în condiţiile în care am primi un program de investiţii revizuit care să trateze riscurile cele mai serioase şi mai urgente. După cum cunoaşteţi, echipa Băncii Mondiale a lucrat îndeaproape cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi cu Ministerul Mediului la elaborarea acestui program. În cazul în care până la data de 15 iulie 2009 nu primim programul revizuit, Banca va lua în considerare în vederea finanţării numai contractele ce vor fi finalizate până la data-limită de tragere actuală (31 decembrie 2009) şi va recomanda anularea sumei din împrumut ce depăşeşte costul estimat al acestor contracte. Aşteptăm, de asemenea, ca Guvernul să confirme faptul că fondurile destinate cofinanţării de către beneficiar sunt garantate, astfel încât toate clădirile să fie readuse în stare de funcţionare până la finele proiectului.Un aspect critic al proiectului rămâne Legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr. 260/2008 şi normele de implementare a acesteia. Misiunea a consemnat că, în varianta actuală, legea nu poate fi implementată prin operatorii privaţi din domeniul asigurărilor. Date fiind actualele riscuri fiscale şi constrângeri, Banca nu poate recomanda Guvernului înfiinţarea Poolului de asigurări (PAID) ca societate de stat susţinută de o garanţie de stat de 2 milioane euro ce ar atrage o sumă suplimentară estimată la 5 milioane euro garanţii colaterale. Deci, misiunea nu vede o altă alternativă viabilă în afara amendării Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr. 260/2008 cât se poate de curând, pentru a o face viabilă şi acceptabilă pentru industria asigurărilor şi pentru a limita garanţiile colaterale ale Guvernului. Neîndeplinirea acestei acţiuni până la 30 iunie 2009 (cât se poate de repede) va face improbabilă funcţionarea programului românesc de asigurare împotriva catastrofelor din ianuarie 2010, iar Banca va înceta să mai susţină programul în lumina riscurilor de reputaţie implicate.În final, aş dori să vă atrag atenţia asupra achiziţionării de teren în cadrul componentei C, necesară pentru executarea deversării la barajul Cătămărăşti şi pentru construirea noului baraj în amonte de barajul Buftea. Deoarece în cadrul proiectului nu a fost prevăzută achiziţionarea de terenuri, în timpul pregătirii proiectului nu a fost convenită nicio procedură care să fie aplicată în astfel de cazuri. În acest sens, misiunea a solicitat Ministerului Mediului să colecteze şi să transmită cu promptitudine Băncii toate informaţiile privind procedurile aplicate în aceste două cazuri. Totodată, misiunea a solicitat tuturor agenţiilor de implementare să revadă de urgenţă toate contractele de lucrări pentru a identifica necesitatea de a achiziţiona terenuri şi, în cazurile în care astfel de situaţii există, să informeze cu promptitudine Banca printr-o documentaţie justificativă completă a faptelor anterioare şi a procedurii aplicate. În acest sens, solicităm, de asemenea, sprijinul dumneavoastră în direcţia de a asigura respectarea acestei cerinţe până la data de 15 iulie 2009.Aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu guvernul dumneavoastră în implementarea pe viitor a acestui proiect important şi adoptarea cât mai curând a unei decizii privind cele două aspecte menţionate.Cu stimă,Benoît Blarel,director de ţarăReprezentanţa Băncii Mondiale în RomâniaCc: Excelenţei Sale Dan Nica,ministrul administraţiei şi internelorBucureşti, RomâniaExcelenţei Sale Vasile Blaga,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţeiBucureşti, RomâniaExcelenţei Sale Nicolae Nemirschi,ministrul mediuluiBucureşti, RomâniaDlui Bogdan Drăgoi,secretar de statMinisterul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDlui Gelu Agafiel Mărăcineanu,preşedinteAgenţia Naţională pentru Resurse MineraleBucureşti, RomâniaDlui Ştefan Nanu,director generalMinisterul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDl Ruud Treffers,director executivBanca MondialăMinisterul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, BucureştiBanca MondialăDl Theodor Ahler,directorDirecţia Europa Centrală şi Ţările BalticeRegiunea Europa şi Asia Centrală7 iulie 2009Referitor la: Împrumutul nr. 4736 RO şi asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO "Proiectul de diminuare a riscurilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (DRPSU)"*)------------ Notă *) Traducere.Stimate domn,Ca urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Băncii Mondiale pe data de 19 mai 2009 la sediul Ministerului Finanţelor Publice în legătură cu stadiul implementării proiectului mai sus menţionat, agenţiile de implementare au subliniat necesitatea prelungirii cu 2 ani a împrumutului şi a Fondului FMG, în baza următoarelor aspecte:1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru componenta B (reducerea riscului seismic): a analizat reierarhizarea şi costurile aferente programului de investiţii restante în cadrul subcomponentei B1: 27 de clădiri din cele 33 restante vor fi integral finalizate cu fondurile disponibile; restul de 6 clădiri vor fi scoase din program.2. Ministerul Mediului pentru componenta C (reducerea riscului de inundaţii): a analizat reierarhizarea şi costurile aferente programului de investiţii restante, şi două obiective vor fi finalizate cu sumele disponibile; restul de 9 obiective vor fi scoase din program şi implementarea acestora va fi finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, conform propunerii Ministerului Mediului.3. Agenţia Naţională a Resurselor Minerale pentru componenta D (contaminarea solului şi a apei în cazul deversării accidentale de substanţe poluante rezultate din activităţile miniere): agenţia are nevoie de o prelungire a termenului pentru a finaliza două activităţi importante (reabilitarea a două iazuri de decantare în vederea prevenirii riscului de inundaţii) şi pentru achiziţionarea echipamentului de monitorizare a mediului. Data estimată de finalizare a obiectivului este prognozată a fi 31 decembrie 2011.Ţinând seama de importanţa tuturor componentelor proiectului şi pe baza solicitării ferme din partea agenţiilor, se consideră necesar ca sumele din împrumut şi din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM să fie în continuare disponibile pentru a se asigura finalizarea Proiectului, pe baza scăderii numărului iniţial de obiective.Prin urmare, vă solicităm prin prezenta să fiţi de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru Împrumutul nr. 4736 RO şi asistenţa financiară nerambursabilă Fondul FGM TF053472 RO de la data de 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011.Cu stimă,Bogdan Drăgoi,secretar de statMinisterul Finanţelor Publicesecretar de statStr. Apolodor nr. 17,sectorul 5, BucureştiTel.: +021 319 97 39Fax: +021 312 20 1115 iulie 2009Reprezentanţa Băncii Mondiale în RomâniaBanca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareDlui Benoît Blarel, director de ţarăReferitor la: Împrumutul nr. 4736 RO şi asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM 053472 RO "Proiectul de diminuare a riscurilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (DRPSU)"*)----------- Notă *) Traducere.Stimate domn,În urma scrisorii noastre din data de 7 iulie 2009 prin care vă solicitam să fiţi de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru împrumutul şi asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM mai sus menţionate de la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011, vă transmitem ataşat programul revizuit de investiţii ce cuprinde lista obiectivelor pentru componentele: B (reducerea riscului seismic), C (reducerea riscurilor de inundaţii şi de alunecări de teren) şi D (contaminarea solului şi a apei în cazul deversării accidentale de substanţe poluante rezultate din activităţile miniere), aşa cum au fost acestea transmise de către agenţiile ordonatoare.Trebuie să subliniem faptul că pentru componenta B Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va asigura fondurile necesare prin beneficiarii finali, astfel încât obiectivele din lista revizuită să fie integral implementate până la noua dată-limită a Proiectului.Vă informăm, de asemenea, că am contactat deja Ministerul Mediului pentru componenta C, solicitând acestuia să prezinte situaţia la zi a achiziţiei de terenuri pentru barajul Cătămărăşti. De îndată ce vom primi informaţii pertinente vi le vom transmite în timp util.Cu stimă,Bogdan Drăgoi,secretar de statBanca MondialăBanca Internaţională pentruReconstrucţie şi DezvoltareAsociaţia de Dezvoltare InternaţionalăStr. H -N.W., nr 1818Washington, D.C., 20433SUA(202) 473-8438Adresă cablu: INTBAFRADAdresă cablu: INDEVAS22 iulie 2009Dl Bogdan Drăgoi,secretar de statMinisterul Finanţelor PubliceStimate domnule Drăgoi,Referitor la: România - Proiectul de diminuare a riscurilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă DRPSU (Împrumutul nr. 4736 RO şi asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM 053472)*)-------------- Notă *) Traducere.Ca urmare a scrisorilor dumneavoastră din 31 martie 2009, prin care solicitaţi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) să prelungească data-limită de tragere pentru împrumut şi pentru asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FMG, îmi face plăcere să vă informez că Banca a stabilit data de 20 decembrie 2011 ca dată ulterioară în sensul secţiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România şi Bancă, şi al secţiunii 2.03 din Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FMG din data de 26 mai 2004.Cu stimă,Theodore O. Ahlers,director în exerciţiuDirecţia Europa Centrală şi ţările balticeRegiunea Europa şi Asia Centralăcc: Ruud Treffers, director executiv, Banca Mondială------------