ORDIN nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009    Având în vedere Nota Comisiei pentru atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei nr. 91587 din 7 august 2009;în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 342 din 17 aprilie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Locuinţele de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti se închiriază judecătorilor de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi unităţilor subordonate, personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti, personalului din sistemul de probaţiune, funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, precum şi procurorilor detaşaţi în Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau în unităţi subordonate acestuia care nu au fond locativ propriu de locuinţe, pe durata detaşării".2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2 - Închirierea locuinţelor de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 1 se face în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament".3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Nu beneficiază de locuinţă de serviciu persoanele prevăzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinţă de serviciu în condiţiile prezentului regulament, dacă ei, soţii sau soţiile lor deţin în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea ori au înstrăinat în timpul căsătoriei o astfel de locuinţă. (2) Nu beneficiază de locuinţă de serviciu persoanele prevăzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinţă de serviciu în condiţiile prezentului regulament, ai căror copii aflaţi în întreţinerea lor au înstrăinat o locuinţă proprietate personală după data numirii în funcţie a solicitantului sau deţin în proprietate o locuinţă ori li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care categoriile de persoane respective îşi desfăşoară activitatea. (3) Nu beneficiază de locuinţă de serviciu persoanele prevăzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinţă de serviciu în condiţiile prezentului regulament, care deţin personal sau soţul/soţia acestora o locuinţă din fondul locativ de stat ori o locuinţă de serviciu în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea. (4) În cazul în care titularul contractului de închiriere nu mai poate beneficia de locuinţă de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, contractul poate fi încheiat, la cerere, cu soţul/soţia care îndeplineşte condiţiile prezentului regulament".4. La articolul 7, prevederea referitoare la p(c1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Punctajul cuvenit în cadrul fiecărui criteriu este următorul (p):p(c1) - funcţia deţinută în sistem:  +  § judecători şi procurori - 10 puncte;  +  § personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, procurorilor şi funcţionarilor publici cu funcţii de conducere din cadrul Ministerului Justiţiei - 8 puncte;  +  § funcţionari publici/funcţionari publici cu statut special cu funcţii de execuţie, personalul din serviciile de probaţiune - 6 puncte;  +  § personal auxiliar de specialitate şi personal conex din cadrul instanţelor judecătoreşti - 4 puncte  +  § personal - 5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Atribuirea locuinţelor de serviciu disponibile se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. (2) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În scopul atribuirii locuinţelor de serviciu, ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti va desemna, prin ordin, o comisie în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. (2) Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj, pentru fiecare cerere analizată; în caz de diferenţe între punctajele acordate de fiecare membru, decide comisia cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Comisia se consideră legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. (3) Lucrările comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care trebuie să cuprindă motivele de admitere sau de respingere a cererilor privind atribuirea unei locuinţe de serviciu. (4) Hotărârile comisiei pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare".7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu în temeiul prezentului regulament pot solicita schimbul de locuinţe de serviciu. Schimbul de locuinţe de serviciu se poate face numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere sau, după caz, cu acordul acestora. (2) Cererile privind schimbul de locuinţe se soluţionează cu prioritate şi cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor de atribuire prevăzute de prezentul regulament."8. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la regula instituită la alin. (1), în cazul în care raportul de muncă încetează ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă, titularul contractului de închiriere şi, după caz, soţul sau soţia acestuia îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii. De acest drept beneficiază numai persoanele pentru care legea îl prevede expres".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.p. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Alina Mihaela Bica,secretar de statBucureşti, 16 decembrie 2009.Nr. 3.387/C.-------------