ORDIN nr. 6.054 din 4 decembrie 2009privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 18 decembrie 2009    În conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. II/1.4 "Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ" din Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009 şi ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere rezultatul consultării federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.730/2008 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 17 noiembrie 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statBucureşti, 4 decembrie 2009.Nr. 6.054.  +  AnexăMETODOLOGIE 04/12/2009