ORDIN nr. 300 din 10 decembrie 2009privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 16 decembrie 2009  În vederea eficientizării activităţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii, desfăşurată de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi pentru aplicarea unitară a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1În Ministerul Administraţiei şi Internelor achiziţiile publice de bunuri şi servicii se realizează la nivel centralizat, teritorial şi local, astfel: a) la nivel centralizat, de către Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea, Direcţia economico-administrativă, Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul său de competenţă, pentru toate unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi Direcţia medicală, pentru unităţile sanitare ale ministerului; b) la nivel teritorial, de către instituţiile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unităţile din structură şi pentru cele cărora le asigură suportul logistic; c) la nivel local, de către structurile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii şi pentru unităţile cărora le asigură suportul logistic.  +  Articolul 2 (1) Produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1. (2) Specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei logistice, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, şi se aprobă de către directorul Direcţiei logistice. (3) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale management operaţional, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale management operaţional. (4) Produsele de competenţa Direcţiei medicale, nominalizate la lit. C din anexa nr. 1, achiziţionate la nivel centralizat, atât pentru aceasta, cât şi pentru unităţile sanitare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, se stabilesc prin dispoziţii ale directorului acestei direcţii. (5) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, după caz, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.  +  Articolul 3 (1) Produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel teritorial şi/sau local şi ale căror specificaţii tehnice se avizează de către directorii generali/directorii direcţiilor generale/direcţiilor centrale de specialitate, respectiv Direcţia logistică, Direcţia medicală şi Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul său de competenţă, şi se aprobă de către ordonatorul de credite care realizează achiziţia sunt cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. (2) Specificaţiile tehnice ale produselor de competenţa Direcţiei logistice şi Direcţiei medicale, prevăzute la alin. (1), sunt elaborate, după caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite pentru aparatul propriu şi pentru ordonatorii terţiari din subordine şi la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 4 (1) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, prevăzute la lit. E din anexa nr. 3, se elaborează la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, şi se avizează de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin aplicarea ştampilei "AVIZAT TEHNIC". (2) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, elaborate de către ordonatorii terţiari de credite aflaţi în subordinea ordonatorului secundar de credite, se avizează din punct de vedere tehnic de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, după avizarea acestora de către organele de specialitate din structura ordonatorului secundar. (3) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei este abilitată să emită semestrial cataloage de specificaţii tehnice pentru produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumite în continuare TIC. Specificaţiile tehnice trimise spre avizare Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei trebuie să îndeplinească minimum cerinţele consemnate în cataloagele semestriale.  +  Articolul 5Specificaţiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se aprobă de către ordonatorul de credite al structurii achizitoare.  +  Articolul 6Avizul pentru specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevăzute în anexa nr. 4 se acordă de către ordonatorii secundari de credite sau de către ordonatorii terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal, după caz.  +  Articolul 7Directorul Direcţiei logistice este abilitat să emită dispoziţii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Direcţiei generale financiare, cu privire la modificarea listelor produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiilor la nivel centralizat şi teritorial, ale căror specificaţii tehnice sunt în competenţa de avizare a acestuia.  +  Articolul 8 (1) Bunurile şi serviciile care nu se regăsesc în listele prevăzute în anexele nr. 1-4 se achiziţionează la nivel local. (2) Ordonatorii secundari de credite pot stabili competenţe structurilor din subordine pe linia realizării achiziţiilor de bunuri şi servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea şi avizarea specificaţiilor tehnice.  +  Articolul 9 (1) Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă şi Direcţia generală anticorupţie achiziţionează produsele şi serviciile destinate obţinerii, verificării, prelucrării, stocării, protecţiei şi valorificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, iar specificaţiile tehnice ale acestora se avizează de către directorii generali ai acestor structuri. (2) Specificaţiile tehnice ale produselor destinate obţinerii, verificării, prelucrării, stocării, protecţiei şi valorificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se avizează de către inspectorii generali, fiecare pe domeniul său de competenţă. (3) Specificaţiile tehnice ale echipamentelor de domeniul TIC, care nu sunt destinate obţinerii, verificării, prelucrării, stocării, protecţiei şi valorificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, achiziţionate de structurile prevăzute la alin. (1) şi (2), se avizează de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.  +  Articolul 10Tehnica şi bunurile materiale necesare structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de siguranţă, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare şi rezerve operative, se achiziţionează la nivel centralizat, teritorial şi local, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010. (2) La aceeaşi dată se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 681/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor, interimar,Dan Valentin Fătuloiu,secretar de statBucureşti, 10 decembrie 2009.Nr. 300.  +  Anexa 1 LISTAproduselor şi serviciilor a căror achiziţie se realizează la nivel centralizatA. Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament, Geniu, Chimic CodleaI. Servicii:1. analize fizico-chimice şi verificări prin trageri în poligon pentru muniţii, mijloace explozive, chimice şi de dare a focului.II. Armament:1. pistoale;2. pistoale de semnalizare;3. revolvere;4. pistoale automate;5. pistoale mitralieră;6. puşti mitralieră;7. mitraliere;8. puşti de diferite calibre, cu sau fără lunetă;9. arme de 12;10. arme-lansator (toate tipurile);11. aruncătoare de grenade;12. aruncătoare de grenade antitanc.III. Muniţii:1. cartuşe cu glonţ;2. cartuşe de iluminare-semnalizare;3. grenade de mână;4. grenade pentru aruncător;5. lovituri pentru aruncător;6. muniţii cu efecte speciale (cartuşe de 12 diferite tipuri; cartuşe cu efect fumigen-iritant-lacrimogen, altele decât cele pentru pistol, revolver şi arme de 12; grenade iritantlacrimogene; grenade cu efect acustic şi luminos; muniţie cu efect cinetic; muniţie cu proiectil pentru penetrarea obstacolelor rigide etc.).B. Direcţia economico-administrativăI. Produse de natura echipamentului:1. sigilii metalice cu stema României.C. Direcţia medicalăI. Produse pentru activitatea medicală:1. medicamente, substanţe dezinfectante, seruri şi vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare şi uz curent, pentru asigurarea situaţiilor de urgenţă şi pentru asigurarea prevenţiei;2. dispozitive medicale/aparatură medicală.II. Servicii de susţinere a activităţii medicaleD. Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei1. radiorelee, staţii complexe de radio;2. aparatură, mijloace, echipamente de comunicaţii şi prelucrare a datelor destinate apărării ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;3. aparatură de multiplexare, comutare şi terminală pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;4. echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale;5. echipamente, aparatură şi materiale din categoria cifrului de stat;6. aparatură complexă de măsură, control şi aparatură specifică pentru măsurarea şi analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii, inclusiv aparatura criptografică;7. staţii radio de bază, digitale în banda Ultra High Frequency UHF TETRA, staţii radio repetoare analogice convenţionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente;8. terminale radio digitale TETRA şi TETRAPOL fixe, mobile şi portabile;9. elemente de reţea aferente sistemelor de comunicaţii digitale mobile TETRA;10. dispecerate complexe de comunicaţii;11. radiorelee, staţii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia locală a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisii cu posibilităţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;12. mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare;13. receptoare de trafic, panoramice, de bandă largă pentru analiza complexă şi criptografică a semnalelor analogice digitale;14. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrării datelor în procese criptografice;15. instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru protecţia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice;16. echipamente de calcul de mare putere destinate stocării, analizei şi prelucrării datelor în formă criptată;17. echipamente destinate protejării informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare;18. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;19. aparatură pentru măsurători geodezice şi topografice: teodolite, staţii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecvenţă (L1), receptoare GPS cu două frecvenţe (L1, L2), receptoare GPS de navigaţie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren;20. servicii de consultanţă pentru proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice şi/sau de comunicaţii integrate;21. sisteme informatice şi/sau de comunicaţii integrate sisteme care au fie acoperire naţională, fie se realizează la nivel regional. Sunt incluse în această categorie doar în contextul naţional sau regional (minimum două judeţe) extinderile existente în oricare dintre situaţiile: a) se foloseşte infrastructura de comunicaţii realizată prin eforturile unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) se foloseşte infrastructura de comunicaţii ori se beneficiază de servicii de comunicaţii asigurate de instituţii ale statului; c) se foloseşte/folosesc infrastructură ori servicii de comunicaţii prin prestaţia unor operatori comerciali. Nu intră în această categorie achiziţia de echipamente destinată reţelelor locale de calculatoare;22. servicii de tip Virtual Private Network - VPN asigurate de la operatorii de telecomunicaţii autorizaţi;23. servicii de telefonie mobilă;24. servicii de telefonie fixă.  +  Anexa 2 LISTAcu produsele şi serviciile care se achiziţionează la nivel teritorial şi ale căror specificaţii tehnice se avizează de către directorul Direcţiei logisticeA. Produse şi servicii de resortul armament şi tehnică specialăI. Armament:1. arme pentru antrenament cu muniţie cu vopsea;2. pistoale şi revolvere pentru muniţie neletală;3. dispozitiv de tragere cu minidisplay şi cameră video (shoot-corner);4. arbalete;II. Muniţii:1. muniţii de manevră, marcare a focului, inerte şi de exerciţiu;2. muniţii cu vopsea pentru antrenament;3. muniţii cu efecte speciale pentru pistol şi revolver (cu bile din cauciuc, iritant-lacrimogene);4. muniţie pentru arbalete.III. Mijloace specifice de ordine publică:1. instalaţie automată de lansare a muniţiei cu efect iritantlacrimogen;2. pulverizatoare de capacitate mărită cu substanţă iritantlacrimogenă;3. scuturi şi căşti antiglonţ;4. veste antiglonţ;5. scuturi şi căşti de protecţie.IV. Aparatură optică de observare şi ochire:1. aparatură electronooptică de observare şi ochire pe timp de zi şi pe timp de noapte;2. telemetre;3. goniometre;4. telescoape;5. aparatură de conducere a focului.V. Materiale explozive:1. trotil;2. explozivi plastici;3. capse detonante;4. aprinzători;5. fitil de amorsare;6. fitil detonant.VI. Tehnică de geniu şi protecţie civilă:1. detectoare de mine şi metale;2. detectoare de substanţe explozive;3. mijloace de detecţie a persoanelor surprinse sub dărâmături;4. tehnică şi echipamente de protecţie antischijă;5. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor şi trimiterilor poştale;6. disruptoare;7. muniţie pentru disruptoare;8. rezervoare de apă;9. costume de scafandru autonom;10. costume de lucru în apă;11. costume de înot modernizat;12. tehnică şi utilaje de geniu;13. costume, complete şi plase de mascare;14. mijloace individuale de protecţie.VII. Tehnică şi materiale de control şi protecţie nucleară, bacteriologică şi chimică - N.B.C.:1. semnalizatoare de radiaţii;2. indicatoare de radioactivitate;3. radiometre-roentgenometre;4. complete dozimetrice;5. detectoare de substanţe toxice de luptă;6. avertizoare automate de substanţe toxice de luptă;7. laboratoare chimice de campanie;8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimică a gradului de poluare a apelor;9. contaminometru alfa, beta, gamma;10. complete individuale de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;11. complete de decontaminare chimică, biologică şi radioactivă;12. grenade şi lumânări fumigene;13. mijloace chimice de marcare a focului;14. grenade incendiare;15. detector de gaze.VIII. Tehnică destinată supravegherii şi controlului frontierei:1. echipament de fotografiat şi filmat folosind aparatura de vedere pe timp de noapte;2. echipamente portabile/fixe de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.IX. Tehnică şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:1. aparatură de examinare şi expertizare documente;2. aparatură şi echipament de iluminat;3. aparatură de microfilmat;4. aparatură pentru reproduceri fotografice;5. microscoape şi stereomicroscoape;6. truse criminalistice şi pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri;7. aparatură şi sisteme pentru supravegherea traficului rutier şi aparatură pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor;8. etilometre şi alcoolteste.B. Produse de resortul intendenţeiI. Produse de resortul echipamentului:1. materii prime - stofe, tercoturi, ţesături impermeabile sau imperrespirante;2. insigne de identificare şi insigne pentru legitimaţii;3. corturi militare, foi de cort, raniţe, saci pentru merinde.II. Produse de resortul hrănirii:1. bucătării auto rulante;2. bucătării portative în lăzi izoterme.  +  Anexa 3 LISTAcu produsele ale căror specificaţii tehnice se avizează de către directorii generali/directorii direcţiilor generale/direcţiilor centrale de specialitate, indiferent de nivelul de competenţă pentru achiziţieA. Produse de resortul autovehicule, nave şi aeronave:1. autovehicule şi remorci (toate categoriile);2. nave şi mijloace plutitoare;3. aeronave şi mijloace de aerodrom.B. Produse de resortul echipamentului:1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a poliţiştilor (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a cadrelor militare (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers, epoleţi şi accesorii);3. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş, de clasă şi de instruire a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);4. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş şi de instrucţie a soldaţilor şi gradaţilor voluntari (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);5. sigilii metalice fără stema României.C. Produse de resortul hrănirii:1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc.);2. marmite izoterme;3. bidoane de un litru pentru apă;4. gamele;5. plite sau maşini aragaz cu butelie şi accesorii;6. trusă de tacâmuri individuală.D. Produse de resort medical:1. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe.E. Produsele de resortul comunicaţiilor şi informaticii:I. Echipamente pentru reţele WAN (Wide Area Network) şi LAN (Local Area Network):1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente TIC);2. routere;3. switchuri cu management centralizat;4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);5. surse de tensiune neîntreruptibilă montabile în cabinete metalice (rack-mountable).II. Echipamente de lucru şi subansamble de resortul IT:1. servere;2. staţii grafice;3. staţii de lucru;4. staţii de lucru portabile;5. PDA;6. echipamente de captură imagine şi sunet;7. echipamente pentru stocarea datelor;8. imprimante (mijloace fixe);9. echipamente multifuncţionale.III. Software:1. sisteme de operare;2. software de bază (sisteme de programe utilitare);3. software de aplicaţie;4. soluţii software de management sisteme informatice;5. soluţii software pentru securitatea sistemelor informatice.IV. Produse de resortul comunicaţiilor:1. centrale telefonice digitale sub 100 linii;2. aparate telefonice de tip digitale, Integrated ServicesDigital Network - ISDN, Digital Enhanced CordlessTelecommunications - DECT, Internet Protocol - IP folosite în reţelele de telefonie fixă;3. modemuri tehnologie x Digital Subscriber Line - XDSL cu interfeţe G 703;4. soluţii de contorizare a convorbirilor telefonice;5. echipamente de măsură şi control pentru comunicaţii telefonice (cupru, F.O.);6. terminale radio analogice convenţionale în banda VHF fixe, mobile şi portabile;7. centrale de sesizare şi alarmare contra efracţiei.V. Servicii:1. consultanţă pentru achiziţii de echipamente sau lucrări în domeniul TIC;  +  Anexa 4 LISTAcu produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel teritorial şi ale căror specificaţii tehnice se aprobă de către structura achizitoareA. Produse şi servicii de resortul armament şi tehnică specialăI. Armament:1. arme albe;2. piese de schimb pentru armament;3. armament tir cu diabolouri;4. armament tir cu aer comprimat;5. armament tir cu glonţ.II. Muniţii:1. toate categoriile de muniţii pentru armamentul de tir.III. Mijloace specifice de ordine publică:1. complete de reîncărcare a pulverizatoarelor de capacitate mărită cu substanţă iritant-lacrimogenă.IV. Aparatură optică de observare şi ochire:1. raportoare artileristice;2. piese de schimb pentru aparatură optică de observare şi ochire.V. Tehnică de geniu şi protecţie civilă:1. endoscoape şi stetoscoape;2. instalaţii de filtroventilaţie;3. lopată mică de infanterie;4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;5. sirenă de alarmă;6. set de oglinzi pentru inspecţia autovehiculelor.VI. Tehnică şi materiale de control şi protecţie N.B.C.:1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear şi chimic;2. complete meteorologice de campanie;3. măşti contra gazelor, filtrante şi izolante pentru om şi animale de serviciu;4. complet containerizat de decontaminare a personalului;5. complet containerizat de decontaminare a terenului şi tehnicii;6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;7. pachete de decontaminare individuală a personalului;8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare;9. complete pentru reparat tehnica şi materialele chimice şi mijloace de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;10. piese de schimb pentru tehnica şi materialele de control şi protecţie N.B.C.;11. trusă de instruire cu substanţe toxice;12. trusă pentru verificarea plenitudinii decontaminării;13. trusă pentru determinarea clorului activ.VII. Tehnică şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:1. aparatură foto de natura mijloacelor fixe;2. aparatură foto de laborator;3. lămpi electronice blitz;4. lămpi cu raze ultraviolete - U.V.;5. aparatură de proiecţie filme, diapozitive şi înscrisuri;6. sisteme de implementare şi comparare automată a amprentelor;7. aparatură pentru realizarea portretului robot;8. aparatură pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate;9. aparatură pentru analize fizico-chimice şi de biologie judiciară destinată laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza şi detectarea drogurilor etc.);10. aparatură pentru relevarea urmelor în câmpul infracţional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparatură pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidenţierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc.);11. piese de schimb pentru tehnica şi materialele pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale;12. consumabile pentru tehnica şi materialele pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale;13. mijloace audiovideo şi receptoare radio-tv de natura mijloacelor fixe.VIII. Materiale de pregătire pentru luptă, de întreţinere şi reparaţii:1. truse de instrucţie;2. lucrări de reparaţii armament şi aparatură de detecţie şi semnalizare N.B.C. la operatorii economici din afara Ministerului Administraţiei şi Internelor.IX. Tehnică destinată supravegherii şi controlului frontierei:1. servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.B. Tehnică şi materiale pentru nave şi mijloace plutitoare:1. radare de navigaţie şi sisteme integrate de navigaţie;2. hărţi electronice de navigaţie;3. GPS-uri şi Diferential Global Positioning System - DGPS-uri navalizate;4. girocompasuri şi compasuri electromagnetice;5. lochuri;6. sonde ultrason;7. transponder pentru căutare şi salvare SART (Society for Assisted Reproductive Technology) şi AIS (Automatic Identification System);8. radiogoniometre;9. pilot automat de navigaţie;10. mijloace de salvare colective şi individuale;11. motoare inboard şi outboard;12. sisteme integrate de comunicaţii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System);13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;14. staţii de comunicaţii navalizate;15. echipament specific pentru echipele de abordaj şi control al navelor;16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);17. staţie meteo navalizată;18. simulatoare de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor;19. instalaţii şi kituri pentru întreţinerea navelor şi mijloacelor plutitoare;20. radiobaliză EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons);21. binoclu navalizat;22. instalaţii de avertizare optico-acustică pentru mijloacele de mobilitate navală;23. compresor pentru încărcarea buteliilor de scufundare;24. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcaţiunilor la/de la apă;25. software pentru simulatoarele de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor.C. Materiale specifice activităţii de arhivă:1. aparatură şi materiale pentru restaurare-conservare documente;2. aparatură şi materiale pentru legătorie;3. aparatură specifică de urmărire şi asigurare a microclimatului în depozitele de arhivă;4. aparatură şi materiale necesare facsimilării documentelor de arhivă;5. aparatură şi materiale specifice activităţii de microfilmare şi de asigurare/conservare microfilme;6. materiale pentru transportul documentelor de arhivă/al microfilmelor.  +  Anexa 5                                       Model                               Specificaţie tehnică                  ANTET                  Avizat                  ------ Directorul direcţiei de specialitate*2) Specificaţia tehnică nr. ................./(grad, nume, prenume)............ Exemplar nr. ........*1)                                                       Aprob                                            Şeful structurii achizitoare,                                           ...../(grad, nume, prenume)......                                               De acord, rog a aviza                                               ---------------------                                             Adjunct pentru logistică,                                                    (similar)                                          ..../(grad, nume, prenume).....          Denumirea produsului definit prin specificaţia tehnică                  - conţinutul specificaţiei tehnice -          Întocmit          --------          Funcţia, Şeful unităţii beneficiare*3) (după caz), ..../(grad, nume, prenume)..... ...../(grad, nume, prenume)....                                                   Verificat                                          Şeful serviciului de resort                                     din cadrul direcţiei de specialitate*4),                                         ..../(grad, nume, prenume)......----------*1) Exemplarul nr. 1 se returnează autorităţii achizitoare, iar exemplarul nr. 2 se păstrează de către direcţia care a acordat avizul.*2) Se acordă de către Direcţia logistică şi Direcţia medicală.*3) Semnează pe exemplarul nr. 1.*4) Semnează pe exemplarul nr. 2.  +  Anexa 6
            ANTET Aprob
                                              -----
                                      Ordonator de credite,
                                     ..../(grad, nume).......
                                          Rog aprobaţi
                                          ------------
                                 Şeful structurii de comunicaţii
                                  şi tehnologia informaţiei*1),
                                   ...../(grad, nume).........
  ------
      *1) Se completează denumirea exactă a structurii de comunicaţii şi
          tehnologia informaţiei.
                                SPECIFICAŢIE TEHNICĂ
                Denumirea produsului definit prin specificaţie tehnică
  CARACTERISTICA TEHNICĂ PARAMETRI
    Întocmit
    --------
    ...../(funcţia, gradul şi numele).........
  --------