ORDONANTA nr. 70 din 28 august 1997privind controlul fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 30 august 1997    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au ca scop verificarea sinceritatii declaraţiilor, precum şi verificarea corectitudinii şi exactitatii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili.  +  Articolul 2Sunt supuşi controlului fiscal, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, contribuabilii persoane fizice şi juridice, române şi străine, precum şi asociaţii fără personalitate juridică, cărora le revin, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligaţii fiscale.  +  Articolul 3Obligaţiile fiscale cuprind: a) obligaţia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor datorate; b) obligaţia de calculare, de înregistrare în evidentele contabile şi de plată la termenele legale a impozitelor; c) obligaţia de calculare, de înregistrare în evidentele contabile şi de plată la termenele legale a impozitelor care se realizează prin stopaj la sursa; d) orice alte obligaţii care revin contribuabililor în aplicarea şi executarea legilor fiscale.  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe, prin impozite se înţelege sumele datorate, potrivit legii, bugetului de stat şi bugetelor locale, precum şi orice alte sume care constituie venituri de natura fiscală, a căror administrare revine Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 5Controlul fiscal se exercită de către Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale, prin aparatul fiscal şi organele de control financiar abilitate de lege, denumite în continuare organe fiscale.Angajaţii organelor fiscale îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.Organizarea, competenţa teritorială şi atribuţiile aparatului fiscal se aproba de către ministrul finanţelor.  +  Capitolul 2 Drepturile şi obligaţiile organelor fiscale  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor ce le revin, organele fiscale au dreptul: a) sa examineze orice înscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a impozitelor datorate şi pentru modul de respectare a obligaţiilor fiscale de către aceştia; b) să solicite contribuabililor toate informaţiile, justificările sau explicaţiile referitoare la declaraţiile sau documentele supuse controlului. În cazul în care se solicita răspunsul în scris, contribuabilii sunt obligaţi sa furnizeze informaţiile respective în termen de 3 zile de la primirea solicitării; c) să solicite prezenta contribuabililor sau reprezentanţilor legali ai acestora la sediul unităţii fiscale. Solicitarea se face în scris şi cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora şi locul intalnirii, precum şi scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puţin 10 zile înaintea datei fixate pentru intalnire; d) să facă constatări faptice cu privire la natura activităţilor producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea obiectelor sau surselor impozabile; e) sa ridice extrase sau să facă copii de pe oricare înscris, document sau înregistrare contabila; f) sa retina, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise şi semnate de organul fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovadă referitoare la determinarea impozitelor datorate de către contribuabil, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducerii organului fiscal, perioada de reţinere poate fi prelungită până la 90 de zile; g) să între, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia, ori în prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, în orice incinta de afaceri a contribuabilului sau în orice alte incinte sau locuri în care exista bunuri impozabile sau se desfăşoară activităţi producătoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afară acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului fiscal şi cu acordul contribuabilului; h) să între în încăperile care reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul scris al acesteia. În caz de refuz, organul fiscal va solicita autorizarea instanţei judecătoreşti competente, aplicându-se dispoziţiile Codului de procedura civilă privind ordonanţa preşedinţială.  +  Articolul 7În cazul în care evidentele contabile sau orice alte evidente sunt ţinute cu ajutorul sistemelor de prelucrare automată a datelor, controlul se poate exercita asupra ansamblului informaţiilor, datelor şi prelucrarilor informatice care concura, direct sau indirect, la obţinerea rezultatelor contabile sau fiscale şi la elaborarea declaraţiilor, precum şi asupra documentaţiei referitoare la analiza, programarea şi executarea prelucrarilor.  +  Articolul 8În scopul determinării modului de respectare a obligaţiilor fiscale ce revin contribuabililor şi al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele fiscale sunt în drept să solicite informaţii de la:- persoane fizice sau juridice care deţin în păstrare sau administrare bunuri sau sume de bani ale contribuabililor sau care au relaţii de afaceri cu aceştia;- organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice sau de interes public;- instituţii publice sau private care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, circulaţia mărfurilor pe căile de comunicaţie de orice fel, evidenta populaţiei sau a bunurilor, exploatarea proprietăţilor şi alte asemenea.Persoanele, organele, instituţiile menţionate mai sus sunt obligate ca, în termenul specificat în solicitare, sa furnizeze informaţiile şi sa pună la dispoziţia organelor fiscale actele, evidentele şi datele respective.Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de organele fiscale în modul prevăzut în prezentul articol vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului şi vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta.  +  Articolul 9În cazuri temeinic justificate, organele fiscale pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, să facă declaraţii sau să prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili dacă persoana în cauza are sau nu calitatea de contribuabil.  +  Articolul 10Organele fiscale au obligaţia sa exercite controlul fiscal în asa fel încât sa afecteze cat mai puţin desfăşurarea activităţilor curente ale contribuabililor.Pe întreaga durata a controlului fiscal, organele fiscale au obligaţia de a acţiona cu profesionalism, dovedind corectitudine şi obiectivitate în relaţiile cu contribuabilii controlati şi cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 11În baza constatărilor efectuate ca urmare a acţiunilor de control, Ministerul Finanţelor are dreptul: a) sa stabilească în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite, precum şi sa calculeze majorări de întârziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate; b) să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de legile fiscale; c) sa dispună măsurile necesare îndeplinirii corecte, de către contribuabili, a obligaţiilor fiscale ce le revin.  +  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile contribuabililor  +  Articolul 12Pe întreaga durata a controlului fiscal contribuabilii au dreptul: a) să fie informati asupra desfăşurării controlului şi asupra eventualelor situaţii neclare; b) să fie primii solicitati, în cazul în care sunt disponibili, pentru a furniza informaţii, explicaţii şi justificări; c) sa beneficieze de asistenţa de specialitate; d) să fie protejati pe linia secretului fiscal.  +  Articolul 13Contribuabilii sunt obligaţi sa pună la dispoziţia organelor fiscale toate documentele tehnico-operative şi contabile, evidentele şi orice fel de înscrisuri care stau la baza calculării corecte şi în cuantumul legal a impozitelor datorate.Neprezentarea, cu rea-credinţa, a documentelor cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, respectiv reşedinţa sau domiciliul contribuabilului sau la sediul organului fiscal, nu vor fi luate în considerare ulterior, cu ocazia soluţionării eventualelor obiecţiuni, contestaţii şi plângeri împotriva actelor de control.  +  Articolul 14Contribuabilii care, potrivit legii, organizează şi conduc contabilitatea proprie, sunt obligaţi sa păstreze evidentele contabile, precum şi documentele justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrările contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizării şi înregistrării la organul fiscal, până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferenţe de impozite.Evidentele contabile şi documentele justificative se păstrează şi se arhiveaza într-un mod adecvat, care să permită desfăşurarea normală a controlului fiscal.  +  Articolul 15Măsurile dispuse ca urmare a controlului fiscal pot fi contestate de către contribuabili, potrivit legii.  +  Articolul 16Contribuabilii sau, după caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt obligaţi sa coopereze la desfăşurarea în condiţii optime a controlului fiscal, prin respectarea drepturilor organelor fiscale şi acordarea sprijinului necesar în exercitarea acestor drepturi.  +  Capitolul 4 Reguli de procedura  +  Articolul 17Controlul fiscal se desfăşoară la sediul, domiciliul ori reşedinţa contribuabilului, sau la sediul organului fiscal, după caz.Controlul fiscal se poate desfăşura şi în oricare alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urma având, în acest caz, obligaţia asigurării condiţiilor şi documentelor necesare derulării normale a acţiunii de control.  +  Articolul 18Timpul afectat efectuării controlului fiscal prevăzut la art. 17 este stabilit de către organele fiscale în funcţie de obiectivele controlului şi nu poate fi mai mare de 3 luni.  +  Articolul 19Controlul fiscal la sediul contribuabilului sau în alt loc stabilit de comun acord cu acesta se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit şi pentru fiecare perioada supusă impozitării.Prin excepţie de la prevederile alin. 1, conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii controlului fiscal şi până la împlinirea termenului de prescripţie prevăzut de prezenta ordonanţă, apar date suplimentare, necunoscute organului fiscal la data efectuării controlului, care influenţează sau modifica rezultatele acestuia.  +  Articolul 20Rezultatele controlului fiscal se consemnează obligatoriu în procese-verbale de control, note de constatare, procese-verbale de constatare a contravenţiilor, note unilaterale.  +  Capitolul 5 Prescripţia dreptului de a stabili diferenţe de impozite  +  Articolul 21Dreptul organelor fiscale de a stabili diferenţe de impozite şi majorări de întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum şi de a constata contravenţii şi a aplica amenzi şi penalităţi pentru faptele a căror constatare şi sancţionare sunt, potrivit legii, de competenţa organelor fiscale, pentru o perioadă impozabilă, se prescrie după cum urmează: a) în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraţiei pentru perioada respectiva; b) în termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de plată a impozitului, în cazul în care legea nu prevede obligaţia depunerii declaraţiei; c) în termen de 5 ani de la data comunicării, către contribuabil, a impozitului stabilit de organele fiscale în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 22Termenele de prescripţie prevăzute la art. 21 se întrerup: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale, după expirarea termenului legal de depunere a acesteia; c) la data efectuării, de către contribuabil, a unui act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat, inclusiv plata integrală sau parţială a acestuia; d) la data comunicării, către contribuabil, a unor diferenţe de impozit stabilite de organele fiscale ca urmare a acţiunilor de control.  +  Articolul 23Termenele de prescripţie prevăzute la art. 21 se suspenda: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; b) pe timpul cat contribuabilul se sustrage, cu rea-credinţa, de la efectuarea controlului fiscal; c) cat timp contribuabilul, ca urmare a dispoziţiilor organelor fiscale, remediaza deficientele sau indeparteaza cauzele care împiedica desfăşurarea controlului fiscal.  +  Articolul 24Impozitele şi diferenţele de impozite declarate sau recunoscute în orice mod de către contribuabil, după împlinirea termenelor de prescripţie, se considera legal stabilite şi datorate.  +  Articolul 25Termenul de prescripţie pentru stabilirea impozitelor şi a diferenţelor de impozite este de 10 ani, în caz de evaziune fiscală.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 26Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) nefurnizarea de către contribuabil, sau de către persoana imputernicita legal sa îl reprezinte, a informaţiilor, justificarilor sau explicatiilor solicitate de organele fiscale; b) neprezentarea contribuabililor sau reprezentanţilor legali ai acestora la sediul unităţii fiscale la data, ora şi locul fixate, la solicitarea scrisă a organului fiscal; c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului fiscal în sediul sau de afaceri sau în oricare alte locuri în care exista bunuri impozabile sau în care acesta desfăşoară activităţi producătoare de venituri, în vederea exercitării controlului fiscal; d) nefurnizarea de către persoanele, organele şi instituţiile prevăzute la art. 8, în termenul stabilit de organele fiscale, a informaţiilor, actelor, evidentelor şi datelor solicitate; e) netinerea evidentelor contabile şi a documentelor justificative la sediul social declarat sau păstrarea acestora în condiţii improprii desfăşurării controlului fiscal.Contravenţiile prevăzute în prezentul articol se sancţionează după cum urmează:1. cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, ce se suporta de către persoanele fizice vinovate;2. cele de la lit. c), cu amendă de la 100.000 lei la 1.000.000 lei;3. cele de la lit. d) şi e), cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale.Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 27Controalele fiscale în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor continua potrivit dispoziţiilor acesteia, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.Termenele în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se calculează după normele legale în vigoare la data când au început să curgă.  +  Articolul 28Prezenta ordonanţă se completează cu dispoziţiile referitoare la exercitarea controlului fiscal, cuprinse în reglementările legale în vigoare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei.  +  Articolul 29În aplicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va emite instrucţiuni de aplicare aprobate prin ordin al ministrului, care se vor publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 30Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 31Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:- art. 26 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările ulterioare;- art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 18 decembrie 1995, cu modificările ulterioare;- art. 20 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificările ulterioare;- art. 11 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995;- art. 32 din Decretul nr. 153/1954 privind impozitul pe veniturile populaţiei, publicat în Buletinul Oficial, nr. 22 din 11 mai 1954, cu modificările ulterioare;- pct. 7 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 august 1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992, cu modificările ulterioare;- orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe, referitoare la prescripţia dreptului organelor fiscale de a stabili diferenţe de impozite şi majorări de întârziere, precum şi de a constata contravenţii şi a aplica amenzi pentru faptele a căror constatare şi sancţionare sunt, potrivit legii, de competenţa acestora.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara--------------