ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 1 noiembrie 1997privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termica în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 5 noiembrie 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) În vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termica în perioada 1 noiembrie 1997 - 31 martie 1998 şi de majorarea preţului acesteia, se acordă acestora un ajutor banesc lunar. (2) Ajutorul banesc prevăzut la alin. (1) se acordă familiilor, inclusiv celor formate dintr-o singura persoana, numai pentru locuinta de domiciliu a acestora. (3) Prin familie, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege soţul, sotia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu, precum şi persoanele singure.  +  Articolul 2 (1) Ajutorul lunar se acordă în funcţie de venitul net mediu pe membru de familie, astfel: a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza până la 275.000 lei:- pentru creşterea cantităţilor de energie termica în sezonul rece, pentru familiile ale căror locuinţe sunt racordate la termoficare 70.000 lei - pentru majorarea preţului, de la 1 noiembrie 1997, la energiatermica livrata populaţiei, pentru familiile ale căror locu-inte sunt racordate la termoficare 40.000 lei b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 275.001 lei şi 550.000 lei:- pentru majorarea preţului, de la 1 noiembrie 1997, la energiatermica livrata populaţiei, pentru familiile ale căror locu-inte sunt racordate la termoficare 40.000 lei (2) Limitele veniturilor pentru acordarea ajutoarelor băneşti prevăzute la alin. (1) se indexează o dată cu veniturile populaţiei, iar cuantumul ajutorului banesc se modifica în funcţie de evoluţia preţului energiei termice, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3Titularul ajutorului banesc este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia, ori alt membru de familie, major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.  +  Articolul 4 (1) Acordarea ajutoarelor băneşti prevăzute la art. 2 alin. (1) se face la cererea titularului, pe baza declaraţiei date pe propria răspundere în fiecare luna, şi se acordă în lunile în care sunt îndeplinite condiţiile stabilite de lege. (2) Cererile de acordare a ajutoarelor lunare se depun şi se înregistrează la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla locuinta de domiciliu. (3) Depunerea cererilor se va face individual sau prin asociaţiile de locatari, până la data de 25 a fiecărei luni, pe baza veniturilor din luna precedenta celei pentru care se acordă ajutorul banesc.  +  Articolul 5Ajutorul banesc lunar, acordat potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nu constituie venit impozabil şi nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Primăriile verifica veridicitatea documentelor depuse şi eliberează lunar, direct sau prin unităţi autorizate, până la data de 5 a lunii următoare, câte un tichet valoric pentru fiecare familie indreptatita. (2) Tichetele sunt documente de valoare, cu regim special, şi se utilizează la plata energiei termice la administraţia asociaţiilor de locatari sau la furnizorii autorizaţi de energie termica, după caz. (3) Administraţiile asociaţiilor de locatari utilizează, la achitarea facturilor de energie termica, pe lângă sumele încasate de la locatari, şi tichetele valorice depuse de către cei îndreptăţiţi.  +  Articolul 7 (1) Furnizorii de energie termica vor primi de la primăriile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul beneficiarii de tichete contravaloarea acestora, care se acoperă pe seama transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru protecţia socială a populaţiei. (2) În anul 1997, sumele necesare pentru decontarea tichetelor valorice se asigura în cadrul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei, aprobate prin bugetul de stat pe anul 1997. (3) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa redistribuie transferurile menţionate la alin. (2) între judeţe şi municipiului Bucureşti, inclusiv pentru tipărirea tichetelor valorice, în funcţie de necesitaţi, la propunerea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, după consultarea primarilor şi a reprezentanţilor consiliilor locale.  +  Articolul 8 (1) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu pe membru de familie sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social. Modelul-tip al cererii titularului ajutorului banesc, modelul tichetelor valorice, precum şi regimul utilizării acestora se vor reglementa prin norme metodologice aprobate de Guvern până la data de 10 noiembrie 1997, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Tipărirea tichetelor se va asigura de către Ministerul Finanţelor, prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".  +  Articolul 9 (1) Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vadit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals şi înşelăciune, după caz, şi se pedepsesc potrivit dispoziţiilor Codului penal. Tentativa se pedepseşte. (2) Încălcarea celorlalte dispoziţii prevăzute la art. 1-8 din prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1 milion lei la 10 milioane lei. (3) Contravenţiile se constata şi se sancţionează de către persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 10Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din februarie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 69/1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor art. 2 alin. (2), (3) şi (4) constituie contravenţie, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1 milion lei la 25 milioane lei. Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei se confisca, iar preţurile şi tarifele practicate greşit se corecteaza. (2) Aplicarea sancţiunilor pentru faptele de încălcare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Constatarea contravenţiilor se face în acelaşi termen. (3) În cazul confiscării sumelor încasate necuvenit, se aplică dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994. (4) Contravenţiile se constata şi se sancţionează de către persoanele împuternicite în acest scop de către Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda şi vor dispune vărsarea la bugetul de stat a sumelor încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei. (5) Împotriva procesului-verbal de constatare şi de aplicare a sancţiunilor dispuse se poate face plângere în condiţiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 32/1968, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994."2. Poziţia "Masa lemnoasă pe picior" din anexa se elimina.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-Tariceanup. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Norica Nicolai,secretar de statp. Ministru delegatpe lângă primul-ministru pentrucoordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Radu Stroe Oficiul ConcurenteiConstantin Prigoreanu,subsecretar de stat------------------