LEGE nr. 384 din 10 decembrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 14 septembrie 2009, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind reglementarea unor măsuri pentru organizarea examenului național de bacalaureat în anul școlar 2009-20102. Articolul I devine articolul 1 și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe:A. proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;B. proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;C. proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. Elevii care promovează pe parcursul învățământului preuniversitar examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării;D. proba de evaluare a competențelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează pe parcursul învățământului preuniversitar examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării;E. probe scrise de evaluare a competențelor formate pe durata învățământului liceal, după cum urmează:a) proba scrisă la limba și literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările;b) proba scrisă la limba și literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;c) o probă scrisă, diferențiată în funcție de filieră, profil și specializare, după cum urmează:– matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocațională;– istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocațională;d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:– fizică, chimie, biologie sau informatică;– geografie, filozofie, logică și argumentare, economie, psihologie și, după caz, sociologie;(2) Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții învățământului secundar superior liceal care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au susținut probele prevăzute la alin. (1) lit. A-D;b) au susținut toate probele scrise prevăzute la alin. (1) lit. E și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea;c) media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obținute la probele scrise precizate la alin. (1) lit. E este cel puțin 6.(3) Media obținută la examenul național de bacalaureat este media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obținute la probele scrise prevăzute la alin. (1) lit. E.(4) În urma promovării examenului național de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.(5) Absolvenților clasei a XII-a sau a XIII-a care au susținut evaluările prevăzute la alin. (1) lit. A-D li se eliberează certificate care atestă nivelul de competență lingvistică, respectiv nivelul de competență digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiționată de promovarea probelor scrise prevăzute la alin. (1) lit. E.(6) În cazul nepromovării examenului național de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele evaluărilor susținute conform alin. (1) lit. A-D, respectiv rezultatele probelor scrise prevăzute la alin. (1) lit. E care au fost promovate cu cel puțin nota 5.(7) În decursul unui an școlar se organizează două sesiuni ale examenului național de bacalaureat.(8) Candidații proveniți din învățământul preuniversitar de stat pot susține examenul național de bacalaureat și examenul de certificare a competențelor profesionale fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.(9) Evaluările prevăzute la alin. (1) lit. A-D se organizează și se desfășoară la nivelul unității de învățământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în fața unei comisii prezidate de directorul unității de învățământ și numite prin decizie a inspectorului școlar general.(10) Probele scrise din examenul național de bacalaureat, prevăzute la alin. (1) lit. E, se susțin după încheierea anului școlar, în fața unei comisii stabilite de inspectoratul școlar.(11) Comisia prevăzută la alin. (10) este condusă de un președinte, numit prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul științific de doctor. În situații bine justificate, poate fi numit în funcția de președinte și un cadru didactic din învățământul liceal, având gradul didactic I și performanțe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învățământ decât cea din care provin elevii care susțin probele scrise ale examenului național de bacalaureat.(12) Comisia prevăzută la alin. (10) este alcătuită din profesori de la alte unități de învățământ decât cele din care provin elevii care susțin probele scrise ale examenului național de bacalaureat.(13) Numărul comisiilor prevăzute la alin. (10) și numărul unităților de învățământ în care se desfășoară probele scrise din examenul național de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, la propunerea inspectoratelor școlare.(14) Rezultatele examenului național de bacalaureat sunt publice.3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Absolvenții din promoțiile anterioare datei intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență care nu au susținut sau nu au promovat examenul național de bacalaureat și/sau examenele de certificare a calificării profesionale pot susține aceste examene conform unei metodologii speciale elaborate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.(2) Examenele prevăzute la alin. (1) se susțin în sesiuni speciale organizate în anul școlar 2009-2010.4. Articolul II devine articolul 2.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TEODOR VIOREL MELEȘCANU
  București, 10 decembrie 2009.Nr. 384.