HOTĂRÂRE nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităților de măsură legale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităților de măsură legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Unitățile de măsură legale prevăzute la alin. (1) privesc mijloacele de măsurare utilizate, măsurările efectuate și indicațiile de mărime exprimate în unități de măsură.2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Utilizarea de indicații suplimentare este admisă.3. Articolul 4 se abrogă.4. După articolul 6 se introduce mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:Prezenta hotărâre transpune în legislația națională prevederile Directivei Consiliului din 20 decembrie 1979 80/181/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 39 din 15 februarie 1980, astfel cum a fost modificată prin Directiva Consiliului din 18 decembrie 1984 85/1/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L2 din 3 ianuarie 1985, Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1989 89/617/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L357 din 7 decembrie 1989, Directiva 1999/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 ianuarie 2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 34 din 9 februarie 2000, și Directiva 2009/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 114 din 7 mai 2009.5. La punctul 1.1.1 din anexă, paragraful intitulat "Unitatea de temperatură termodinamică" se modifică și va avea următorul cuprins:Unitatea de temperatură termodinamicăKelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracțiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei.Această definiție se referă la apa care are o compoziție izotopică definită prin următoarele rapoarte de cantitate de substanță: 0,00015576 mol de 2 H pe mol de 1 H, 0,0003799 mol de 17 O pe mol de 16 O și 0,0020052 mol de 18 O pe mol de 16 O.[Cea de-a treisprezecea Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1967), rezoluția 4, și cea de-a douăzeci și treia CGPM (2007), rezoluția 10].6. La punctul 1.1.2 din anexă, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:1.1.2. Denumirea și simbolul speciale ale unității ȘI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii Celsius7. La punctul 1.2 din anexă, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:1.2. Unități ȘI derivate8. Punctul 1.2.1 din anexă se abrogă.9. Punctul 1.2.2 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:1.2.2. Reguli generale pentru unitățile ȘI derivate.Unitățile derivate într-o manieră coerentă din unitățile ȘI fundamentale sunt date ca expresii algebrice sub formă de produse ale puterilor unităților ȘI fundamentale cu un factor numeric egal cu 1.10. Punctul 1.2.3 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:1.2.3. Unități ȘI derivate, cu denumiri și simboluri speciale
  Mărimea Unitatea ȘI Expresia
  Nume Simbol În alte unități ȘI În unități ȘI fundamentale
  Unghi plan radian rad m ● m^-1
  Unghi solid steradian sr m^2 ● m^-2
  Frecvență hertz Hz s^-1
  Forță newton N m ● kg ● s^-2
  Presiune, tensiune mecanică pascal Pa N ● m^-2 m^-1 ● kg ● s^-2
  Energie, lucru mecanic, cantitate de caldură joule J N ● m m^2 ● kg ● s^-2
  Putere *1), flux energetic watt W J ● s^-1 m^2 ● kg ● s^-3
  Cantitate de electricitate, sarcină electrică coulomb C s ● A
  Tensiune electrică, potențial electric, tensiune electromotoare volt V W ● A^-1 m^2 ● kg ● s^-3 ● A^-1
  Rezistență electrică ohm Ω V ● A^-1 m^2 ● kg ● s^-3 ● A^-2
  Conductanță electrică siemens S A ● V^-1 m^-2 ● kg^-1 ● s^3 ● A^2
  Capacitate electrică farad F C ● V^-1 m^-2 ● kg^-1 ● s^4 A^2
  Flux de inducție magnetică weber Wb V ● s m^2 ● kg ● s^-2 ● A^-1
  Inducție magnetică tesla T Wb ● m^-2 kg ● s^-2 ● A^-1
  Inductanță henry H Wb ● A^-1 m^2 ● kg ● s^-2 ● A^-2
  Flux luminos lumen lm cd ● sr cd
  Iluminare lux lx lm ● m^-2 m^-2 ● cd
  Activitate (a unui radionuclid) becquerel Bq s^-1
  Doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indicele dozei absorbite gray Gy J ● kg^-1 m^2 ● s^-2
  Echivalent al dozei absorbite sievert Sv J ● kg^-1 m^2 ● s^-2
  Activitate catalitică katal kat mol ● s^-1
  *1) Nume speciale pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol "VA"), când este utilizat pentru exprimarea puterii aparente a curentului electric alternativ, și var (simbol "var"), când este utilizat pentru exprimarea puterii electrice reactive. Unitatea de măsură "VAR" nu este inclusă în rezoluțiile CGPM.
  Unitățile derivate din unitățile ȘI fundamentale pot fi exprimate în funcție de unitățile de măsură enumerate la pct. 1.În mod particular, unitățile ȘI derivate pot fi exprimate prin nume și simboluri speciale prezentate în tabelul de mai sus; de exemplu, unitatea ȘI a viscozității dinamice poate fi exprimată ca m^-1 ● kg ● s^-1 sau N ● s ● m^-2 sau Pa ● s.
   +  Articolul IIMinisterul Economiei comunică la Comisia Europeană textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  București, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.487.-------