HOTĂRÂRE nr. 1.432 din 18 noiembrie 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, precum şi a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 9 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi (5) şi al nr. crt. 31 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor unităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 9 februarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 nr. 614/2007/CE privind Instrumentul financiar pentru mediu, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 149 din 9 iunie 2007."2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 29 se introduc două noi puncte, punctele 30 şi 31, cu următorul cuprins:"30. coordonează activitatea administratorilor şi custozilor ariilor naturale protejate cărora li s-au încredinţat administrarea şi/sau custodia;31. reprezintă domeniul ariilor naturale protejate în relaţiile interne şi externe."3. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de posturi este de 709, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cadrul Ministerului Mediului funcţionează 8 organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu, organizate ca direcţii la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu coordonează organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu, prevăzute la alin. (2)."5. La articolul 11, alineatul (4) se abrogă.6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1 - În cadrul Ministerului Mediului funcţionează Direcţia generală protecţia naturii şi administrare arii naturale protejate, care cuprinde Direcţia arii naturale protejate şi Direcţia protecţia naturii şi care asigură cadrul pentru realizarea administrării unitare şi eficiente a ariilor naturale protejate la nivel naţional şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural din reţeaua naţională de arii naturale protejate, declarate conform legislaţiei în vigoare, îndeplinind următoarele atribuţii principale:1. asigură administrarea ariilor naturale protejate din reţeaua naţională şi controlul activităţilor desfăşurate în interiorul acestora, prin administraţii aflate în subordinea şi/sau în coordonarea sa metodologică;2. atribuie administrarea ariilor naturale protejate pe bază de contracte de administrare sau convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare;3. stabileşte conţinutul-cadru al planurilor de management şi al regulamentelor ariilor naturale protejate;4. avizează planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate şi propune aprobarea acestora conform legislaţiei în vigoare;5. evaluează anual îndeplinirea obligaţiilor asumate de părţi prin contractele de administrare şi convenţiile de custodie;6. înştiinţează deţinătorii şi administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate şi organizează consultări cu toţi factorii interesaţi;7. propune şi coordonează programe de cercetare pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale, a diversităţii biologice şi a altor bunuri ale patrimoniului natural existente pe teritoriul ţării, ce urmează a fi finanţate din bugetul de stat sau din alte surse, şi analizează şi promovează rezultatele obţinute;8. cooperează cu alte autorităţi la nivel central, cu Academia Română, cu instituţii ştiinţifice specializate, cu instituţii de învăţământ, cultură, educaţie şi turism, cu organizaţii economice, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale;9. dezvoltă şi actualizează bazele de date privind Reţeaua naţională de arii naturale protejate, delimitează pe hărţile topografice limitele ariilor naturale protejate din cadrul reţelei naţionale, actualizează lista naţională a ariilor protejate;10. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;11. iniţiază, realizează şi sprijină instruirea şi pregătirea personalului aparţinând administraţiilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual;12. stabileşte uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru administraţiile din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control."7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 2 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM este de 1.193."2. La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi este de 1.193.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este de 281, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui, finanţate de la bugetul de stat."2. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.3. La articolul 19, alineatul (1) se abrogă.4. La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi este de 281, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui.5. La anexa nr. 2, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute în prezenta anexă este de 1.953."  +  Articolul IV (1) Patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate se preia de către Ministerul Mediului. (2) Ministerul Mediului se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate decurgând din contractele în derulare în care aceasta este parte.  +  Articolul V (1) Personalul angajat în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate se preia de Ministerul Mediului şi va fi încadrat în limita posturilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre. (2) Încetarea raporturilor de serviciu/de muncă ale personalului prevăzut la alin. (1) se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile personalului numit/încadrat cu contract individual de muncă şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea Ministerului Mediului şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) În situaţia în care conducerea Ministerului Mediului nu poate stabili, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor, criteriile prevăzute la alin. (2), încetarea raporturilor de serviciu/de muncă ale personalului prevăzut la alin. (1) se face pe baza criteriilor minimale prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.  +  Articolul VI (1) Poziţia II de la punctul 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia. (2) Hotărârea Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 februarie 2007 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.320/2008 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului, interimar,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.432  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 57/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICAa Ministerului Mediului*Font 7*                                                                                                ┌────────────────────────────────────┐                                                                                                │NUMAR MAXIM DE POSTURI: 709 EXCLUSIV│                                                                                                │DEMNITARII ŞI CABINETUL MINISTRULUI │                                                                                                └────────────────────────────────────┘                  ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐                  │COLEGIUL MINISTERULUI├──────────────┤ MINISTRU ├────────────────┤CONSILIUL CONSULTATIV│                  └─────────────────────┘ └────┬─────┬┬┬┬─────────┘ └────────────────────-┘                                          ┌─────────────────┘ │││├────────────────────────┐┌───────────────────────────────────────┐ │ ││││ │ ┌────────────────────────────────────┐│ CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI*) ├─┤ ││││ ├─┤ CABINET MINISTRU │└───────────────────────────────────────┘ │ ││││ │ └────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ │ ││││ │ ┌────────────────────────────────────┐│ AUDIT PUBLIC INTERN**) ├─┤ ││││ ├─┤ CONSILIER DIPLOMATIC │└───────────────────────────────────────┘ │ ││││ │ └────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ ││││┌────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────────┐│ DIRECŢIA COMUNICARE ŞI ORGANIZARE ├─┤ │SECRETAR DE STAT├───┘││└┤SECRETAR DE STAT│ ├─┤ INSPECŢIA DE STAT A APELOR**) │└───────────────────────────────────────┘ │ └────────┬───────┘ ││ └────────┬───────┘ │ └────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ │ │ ┌───────┐ ││ │ ┌───────┐ │ ┌────────────────────────────────────┐│ORGANISMUL DE COORDONARE TERITORIALĂ**)├─┤ └──┤CABINET│ ││ └──┤CABINET│ ├─┤UNITATEA DE PROGRAME FINANŢATE UE**)│└───────────────────────────────────────┘ │ └───────┘ ││ └───────┘ │ └────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ │ ││ │ ┌────────────────────────────────────┐│ RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ├─┤ ││ ├─┤COMPARTIMENTUL DOCUMENTE CLASIFICATE│└───────────────────────────────────────┘ │ ││ │ └────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ │ ││ │ ┌────────────────────────────────────┐│ COMPARTIMENTUL PREVENIRE RISCURI ├─┘ ││ └─┤ DIRECŢIA AFACERI EUROPENE ŞI ││ PROFESIONALE ŞI PROTECŢIE │ ││ │ RELAŢII INTERNAŢIONALE │└───────────────────────────────────────┘ ││ └────────────────────────────────────┘                                                                   ││ ┌──────────────────────┐                                                                   │└─────┤ SECRETAR GENERAL │                                                                   │ └───────────┬──────────┘                                                                   │ │ ┌────────────────────────┐                                                                   │ ├──────────────┤SECRETAR GENERAL ADJUNCT│                                                                   │ │ └────────────────────────┘                                                                   │ ┌────────────────┴───────────────┐                                                                   │ │UNITATEA DE POLITICI PUBLICE***)│                                                                   │ └────────────────────────────────┘         ┌───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┼───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐┌────────┴────────┐┌─────────┴────────┐┌────────┴────────┐┌────────┴─────────┐┌────────┴────────┐┌────────┴────────┐┌────────┴────────┐│DIRECŢIA GENERALĂ││DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA GENERALĂ││DIRECŢIA GENERALĂ ││ ││ ││ ││ PENTRU ││PROTECŢIA MEDIULUI││PROTECŢIA NATURII││ PENTRU ││DIRECŢIA GENERALĂ││DIRECŢIA GENERALĂ││DIRECŢIA GENERALă││ MANAGEMENTUL ││ ŞI DEZVOLTARE ││ ŞI ADMINISTRARE ││ MANAGEMENTUL ││ DE INVESTIŢII ││ LEGALITATE şI ││ BUGET - FINANŢE ││ INSTRUMENTELOR ││ DURABILĂ ││ ARII NATURALE ││ APELOR ││ ││ RESURSE UMANE ││ ││ STRUCTURALE ││ ││ PROTEJATE ││ ││ ││ ││ │└────────┬────────┘└──────────────────┘└────────┬────────┘└──────────────────┘└─────────────────┘└─────────────────┘└─────────────────┘         │ ┌──────┴──────┐┌────────┴────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌────┴────┐│ 8 ORGANISME │ │DIRECŢIA ARII│ │DIRECŢIA ││INTERMEDIARE POS │ │ NATURALE │ │PROTECŢIA││ MEDIU │ │ PROTEJATE │ │ NATURII │└─────────────────┘ └─────────────┘ └─────────┘-----------    *) SE ORGANIZEAZA LA NIVEL DE DIRECTIE;    **) SE ORGANIZEAZA LA NIVEL DE SERVICIU;    ***) SE ORGANIZEAZA LA NIVEL DE COMPARTIMENT.  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 57/2009)1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat
  1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  2. Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
  3. Garda Naţională de Mediu
  II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
  1. Unităţi de management al proiectului (UMP)
  2. Unităţi de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.600, din care:- Garda Naţională de Mediu - 1.193 de posturi;- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - 2.234 de posturi, din care 1.953 de posturi pentru instituţiile publice din subordine;- Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 173 de posturi.2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului*Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  1. Administraţia Naţională de Meteorologie
     3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  I. Unităţi finanţate din venituri proprii
  1. Administraţia Fondului pentru Mediu
  2. Administraţia Naţională "Apele Române"
  II. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti