HOTĂRÂRE nr. 1.431 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 lit. c), art. 4, art. 5 alin. (1)-(3) şi (5), art. 8 alin. (5), nr. crt. 1 din anexa nr. 1 şi nr. crt. 6 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, denumit în continuare CRPCIS, ca urmare a comasării prin fuziune a Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi a Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, care se desfiinţează. CRPCIS este instituţie publică cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul promovării şi dezvoltării comerţului, precum şi în domeniul promovării şi atragerii investiţiilor străine directe. (2) CRPCIS are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii proprii în Bd. Primăverii nr. 22, sectorul 1. (3) CRPCIS preia în patrimoniu şi în administrare, prin protocol de predare-primire, bunurile mobile şi imobile şi întregul patrimoniu ale Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi ale Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) CRPCIS se substituie în toate drepturile şi obligaţiile Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi ale Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii şi din orice alte acte care produc efecte juridice. (5) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, CRPCIS preia toate drepturile şi obligaţiile aferente activităţii de promovare şi asistenţă a investiţiilor străine de la Agenţia Română pentru Investiţii Străine, aşa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri şi prin contracte încheiate cu terţe persoane fizice sau juridice române ori străine. (6) Protocolul de predare-primire se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi cuprinde creditele bugetare rămase neutilizate până la data preluării, bunurile, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale instituţiilor desfiinţate, în baza balanţelor de verificare şi a raportărilor financiar-contabile încheiate anterior termenului de 15 zile.  +  Articolul 2Finanţarea activităţii CRPCIS se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 3CRPCIS îndeplineşte următoarele funcţii principale: a) participă, sub coordonarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, la elaborarea politicilor publice de promovare şi dezvoltare a comerţului atât la nivel naţional, cât şi regional, precum şi a strategiilor care au acest obiect, prin instrumente specifice de analiză asupra schimburilor interne şi internaţionale de mărfuri şi servicii; b) asigură implementarea mecanismelor de derulare a acţiunilor aflate în responsabilitatea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi a altor proiecte şi programe care vizează dezvoltarea sustenabilă a comerţului, elaborate de minister; c) gestionează şi administrează patrimoniul propriu, potrivit legii; d) promovează pe plan intern şi extern interesele de dezvoltare sustenabilă a comerţului la nivelul mediului de afaceri şi al autorităţilor publice; e) pune la dispoziţia mediului de afaceri servicii de specialitate - informaţii, consultanţă, training - acţionând pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare a comerţului şi perfecţionarea mecanismelor specifice acestuia; f) promovează şi atrage investiţiile străine directe; g) participă şi reprezintă România la lucrările instituţiilor şi asociaţiilor internaţionale cu atribuţii în domeniul investiţiilor străine directe, asigurând plata cotizaţiilor anuale corespunzătoare din bugetul anual propriu.  +  Articolul 4Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 3, CRPCIS exercită următoarele atribuţii principale:A. în domeniul comerţului internaţional: a) realizează lucrări de evaluare a potenţialului existent pe pieţele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de ţări partenere şi/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerţ sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene şi promovării ofertei româneşti de export în condiţiile pieţei concurenţiale; b) identifică categoriile de produse româneşti cu potenţial de export şi realizează analize sectoriale şi de prezentare a capacităţii de absorbţie a ofertei româneşti pe plan extern, urmărind promovarea activă a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi a celorlalte componente ale mediului de afaceri; c) elaborează materiale de informare şi documentare economică şi comercială; d) realizează materiale promoţionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităţilor de afaceri şi a potenţialului economic al României; e) gestionează şi dezvoltă baze de date cu exportatorii şi producătorii din România, precum şi baze de date statistice de comerţ exterior şi realizează lucrări de sinteză privind evoluţia relaţiilor comerciale ale României pe plan internaţional; f) furnizează date statistice privind importurile şi exporturile de produse, servicii de informare, asistenţă şi consultanţă comercială firmelor româneşti şi, în special, întreprinderilor mici şi mijlocii, în vederea dezvoltării relaţiilor de afaceri cu parteneri străini; g) mediatizează cererile de produse româneşti şi propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc; h) iniţiază propuneri de programe şi proiecte pentru promovarea exporturilor româneşti de produse şi servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susţinere a acestora; i) organizează seminare, conferinţe şi forumuri pe teme de promovare şi facilitare a comerţului şi participă la manifestări similare iniţiate de instituţii sau organizaţii de profil, în ţară şi în străinătate; j) organizează întâlniri de afaceri între firmele romaneşti şi străine, direct sau în colaborare cu instituţii şi agenţii guvernamentale, camere de comerţ, asociaţii profesionale, organizaţii de promovare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi instituţii partenere de promovare a comerţului din alte ţări; k) organizează misiuni economice în străinătate, cu participarea reprezentanţilor din mediul de afaceri, asociaţiile profesionale, patronatele de ramură, instituţiile implicate în implementarea şi derularea programelor de promovare a exportului, mass-media, precum şi a formatorilor şi a liderilor de opinie; l) implementează Programul de susţinere şi promovare a exportului, administrat de Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, conform prevederilor legale, direct sau prin delegarea unor competenţe pentru organizarea participării firmelor româneşti la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice din străinătate, conform prevederilor legale; m) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii interesate pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti; n) acordă asistenţă tehnică operatorilor economici, cu deosebire întreprinderilor mici şi mijlocii, care intenţionează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice internaţionale; o) organizează şi coordonează, cu aprobarea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, reţeaua proprie de reprezentanţe teritoriale, pentru a oferi servicii de informare şi consultanţă operatorilor economici în profil teritorial, colaborând cu reţeaua de oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, pentru întărirea legăturilor şi sprijinirea operatorilor economici în activităţile de promovare a producţiei şi a ofertei locale de export; p) promovează normele, standardele şi recomandările privind facilitarea procedurilor de comerţ intern şi internaţional şi participă la activitatea grupurilor de experţi în domeniu, constituite la nivel naţional şi internaţional; q) participă la grupurile de lucru pentru elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale de export; r) colaborează cu camerele de comerţ şi industrie, asociaţiile profesionale şi patronale, precum şi cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale pentru coordonarea acţiunilor de promovare a produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe; s) dezvoltă relaţii de cooperare şi parteneriat cu organizaţii, instituţii şi asociaţii profesionale româneşti şi străine pentru promovarea comerţului pe plan internaţional, potrivit legii;ş) realizează şi editează buletine şi jurnale de informare comercială şi de afaceri; t) organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate;B. în domeniul comerţului interior: a) mediatizează şi monitorizează aplicarea reglementărilor comunitare referitoare la comerţul cu mărfuri şi servicii pe piaţa internă, programele guvernamentale de susţinere a activităţii de comerţ şi de prestări de servicii de piaţă, precum şi proiectele de promovare a sistemelor moderne de distribuţie şi a calităţii produselor în România; b) participă la realizarea evaluărilor, analizelor şi activităţilor de auditare iniţiate de Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în vederea determinării impactului pieţei interne şi externe asupra mediului de afaceri, balanţei comerciale şi de plăţi, a dinamicii fluxurilor comerciale locale, transnaţionale şi regionale, precum şi a altor elemente care asigură dezvoltarea comerţului; c) identifică şi furnizează informaţii privind evoluţia indicatorilor economico-financiari care caracterizează activitatea de comerţ interior, structura reţelelor de desfacere a mărfurilor şi formele de distribuţie a acestora; d) realizează sinteze privind evoluţia importurilor de produse care impun măsuri de apărare comercială, distorsionează concurenţa pe piaţa internă sau afectează siguranţa consumatorilor; e) colaborează cu instituţii ale administraţiei publice şi organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul comercializării produselor şi serviciilor pentru implementarea strategiilor în domeniul dezvoltării comerţului interior şi al protecţiei consumatorilor; f) colaborează cu direcţiile de specialitate şi instituţiile coordonate de Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru organizarea de întâlniri de afaceri între producători şi distribuitori autohtoni şi susţinerea activităţilor de bună practică ale operatorilor economici; g) sprijină dezvoltarea pieţei interne, a centrelor regionale de susţinere şi dezvoltare a comerţului şi a grupurilor de firme exportatoare şi asigură baza de date şi de analiză privind concentrările teritoriale de firme şi evoluţia pieţei interne;C. în domeniul investiţiilor străine directe: a) asigură promovarea climatului investiţional din România în mediile de afaceri internaţionale şi desfăşoară activitatea de atragere a capitalului străin în economie, diseminând la nivel naţional informaţiile referitoare la oportunităţile şi facilităţile oferite investitorilor; b) promovează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, o imagine atractivă privind politica şi realităţile economice din România în mediile de afaceri internaţionale; c) stabileşte tehnicile de abordare a potenţialilor investitori străini interesaţi de dezvoltarea unor proiecte de investiţii în România, aplicând cele mai bune practici în domeniu; d) monitorizează respectarea prevederilor legale privind regimul investiţiilor în România şi face propuneri ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu; e) identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice, cu societăţile comerciale şi regiile autonome interesate, proiecte noi de investiţii în sectorul privat şi de stat şi asigură prezentarea acestora investitorilor străini; f) asigură legătura dintre investitorii străini şi ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, în vederea concretizării cât mai rapide a proiectelor; g) examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investiţii în România şi stabileşte acţiunile pentru implementarea acestora, consultând, după caz, instituţiile şi societăţile comerciale implicate; h) acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistenţă de specialitate, împreună cu instituţiile competente, pentru realizarea proiectelor de investiţii străine directe; i) acordă, la cerere, asistenţă investitorilor străini în teritoriu pentru identificarea celor mai atractive amplasamente pentru investiţii, inclusiv prin acordarea de informaţii de specialitate referitoare la mediul de afaceri românesc în perioada anterioară şi ulterioară realizării investiţiei; j) evaluează reacţiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activităţii de investiţii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acţiona în consecinţă; k) organizează, împreună cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în ţară şi în străinătate, seminare, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pe teme de investiţii străine directe şi participă la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau de organizaţii române ori străine; l) organizează, împreună cu ministerele, în baza direcţiilor de dezvoltare şi a priorităţilor stabilite de Guvern, misiuni economice specializate pe domeniul său de activitate; m) organizează întâlniri pentru schimb de experienţă cu agenţiile sau instituţiile guvernamentale similare din străinătate, cu organizaţii de profil private din ţară şi din străinătate; n) încheie, în condiţiile legii, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu instituţii, asociaţii, firme de specialitate şi experţi din ţară şi din străinătate, în scopul promovării climatului investiţional din România; o) acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele, cu camerele de comerţ, cu agenţiile de dezvoltare regională, pentru menţinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil implementării investiţiilor străine directe, prin informarea operativă a factorilor de decizie; p) lucrează în strânsă legătură cu firmele româneşti şi asigură o comunicare efectivă între acestea şi companiile străine; q) elaborează periodic analize cu privire la volumul, originea, structura, domeniul de activitate şi tendinţa investiţiilor străine directe; în acest scop, lunar, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Banca Naţională a României, Autoritatea Naţională a Vămilor, Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză şi celelalte instituţii publice sau private care înregistrează, conform legii, informaţii privind investiţiile străine directe în România au obligaţia de a comunică CRPCIS datele pe care le deţin, referitoare la elementele prevăzute mai sus, periodic şi, în funcţie de necesităţi, la cerere; r) elaborează şi difuzează materiale promoţionale - broşuri, pliante, afişe, informaţii pe suport electronic, pagină de internet şi altele asemenea, studii şi analize privind investiţiile străine directe în România - şi organizează manifestări promoţionale, seminare, mese rotunde şi conferinţe; s) identifică şi atrage surse de finanţare internaţionale cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe; totodată va contribui la constituirea unei baze de date actualizate permanent privind surse externe de finanţare, respectiv domenii de interes pentru partenerii externi;ş) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 5 (1) CRPCIS este condus de un director general, funcţionar public, ordonator terţiar de credite, numit prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri. (2) Directorul general conduce întreaga activitate a CRPCIS şi îl reprezintă în relaţiile cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu ministerele, cu alte organe ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii publice şi organizaţii, cu instituţiile internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, potrivit legii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii. (4) În activitatea de conducere, directorul general al CRPCIS este ajutat de un director general adjunct, funcţionar public. (5) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri. (6) Calitatea de director general şi director general adjunct se poate suspenda şi poate înceta în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a CRPCIS este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În structura organizatorică a CRPCIS funcţionează direcţii, servicii, birouri şi compartimente. (3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, se pot organiza birouri, servicii şi compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în condiţiile legii. (4) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al CRPCIS, aprobat prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (5) CRPCIS poate organiza reprezentanţe în ţară, fără personalitate juridică, care vor colabora cu reţeaua de oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, cu camerele de comerţ şi industrie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii publice.  +  Articolul 7 (1) Personalul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine va fi preluat în condiţiile art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, urmând a fi încadrat în limita posturilor aprobate şi urmând a beneficia de drepturile salariale acordate fiecărei categorii de personal potrivit legii. (2) Selecţia personalului mai sus menţionat se va face pe baza criteriilor stabilite în lege, în condiţiile art. 6 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 329/2009. (3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente urmează a se realiza în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 329/2009. (4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se vor emite, pentru personalul ale cărui raporturi de muncă încetează ca urmare a reducerii de posturi, deciziile de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu. (5) Numărul maxim de posturi din structura CRPCIS este de 96. (6) Personalul CRPCIS este format din funcţionari publici şi personal contractual. (7) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se face prin decizie a directorului general al CRPCIS, în condiţiile legii.  +  Articolul 8CRPCIS va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri în termen de 60 de zile de la data intrării acesteia în vigoare.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 752/2003 pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003; b) Hotărârea Guvernului nr. 892/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iunie 2004.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,comerţului şi mediului de afaceri, interimar,Gabriel Sandup. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul afacerilor externe, interimar,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.431.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Centrului Român pentru Promovarea Comerţuluişi Investiţiilor Străine Numărul maxim de posturi: 96┌───────────────────┐│AUDIT PUBLIC INTERN├───┐ ┌─────────────┐└───────────────────┘ │ ┌─┤PORTAL COMERŢ│                        │ │ │ EXTERIOR │┌───────────────────┐ │ ┌──────────┐ │ └─────────────┘│ MANAGEMENT PENTRU ├───┼────────────┤ DIRECTOR ├─────────────┤│ CALITATE │ │ │ GENERAL │ │ ┌─────────────┐└───────────────────┘ │ └────┬─────┘ │ │ SISTEME │                        │ │ └─┤ INFORMATICE │┌───────────────────┐ │ │ └─────────────┘│ REPREZENTANŢE ├───┘ ┌────┴─────┐│ TERITORIALE │ │ DIRECTOR │└───────────────────┘ │ GENERAL │                                     │ ADJUNCT │                                     └────┬─────┘                                          │                                          │      ┌─────────────────┬─────────────────┼─────────────┬───────────────┐ ┌────┴─────┐ ┌────────┴────────┐ ┌─────┴────┐ ┌─────┴────┐ ┌───────┴─────┐ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ PENTRU │ │ANALIZE DE PIAŢĂ,│ │ BUGET, │ │ MISIUNI │ │ JURIDICĂ, │ │INVESTIŢII│ │ PUBLICAŢII DE │ │FINANŢE ŞI│ │ECONOMICE,│ │RESURSE UMANE│ │ STRĂINE │ │ SPECIALITATE │ │ CONTABI- │ │TÂRGURI ŞI│ │ ŞI ACHIZIŢII│ │ │ │ ŞI RELAŢII │ │ LITATE │ │ EXPOZIŢII│ │ PUBLICE │ │ │ │ INTERNAŢIONALE │ │ │ │ │ │ │ └──────────┘ └─────────────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └─────────────┘-------------