HOTĂRÂRE nr. 1.439 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional "România Digitală"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 9 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, denumit în continuare CNMSI, şi Centrul Naţional "România Digitală", denumit în continuare CNRD, ca organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, finanţate integral de la bugetul de stat, prin divizarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, denumită în continuare ASSI, care se desfiinţează. (2) Atribuţiile ASSI se preiau de MCSI şi se exercită prin CNMSI şi prin CNRD, potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) MCSI preia, pe bază de protocol de predarepreluare, patrimoniul fostei ASSI, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) CNMSI preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu MCSI, drepturile şi obligaţiile fostei ASSI, infrastructura şi echipamentele necesare exercitării atribuţiilor pe care le exercită potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, ţinându-se cont şi de numărul de posturi din statul de funcţii. (3) CNRD preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu MCSI, drepturile şi obligaţiile fostei ASSI, infrastructura şi echipamentele necesare exercitării atribuţiilor pe care le exercită potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, ţinându-se cont şi de numărul de posturi din statul de funcţii. (4) Imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, proprietate privată a statului, intră în patrimoniul MCSI cu acelaşi titlu deţinut de ASSI, folosinţa acestuia de către cele două centre urmând a fi asigurată pe bază de contracte de comodat. (5) Lucrările necesare pentru întreţinerea şi administrarea imobilului vor fi realizate de MCSI şi suportate din bugetul acestuia, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională  +  Articolul 3CNMSI are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, în spaţiul preluat de la MCSI pe bază de contract de comodat.  +  Articolul 4CNMSI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 5În realizarea obiectului său de activitate, CNMSI are următoarele atribuţii principale: a) gestionează şi operează sistemul e-guvernare disponibil la adresa www.e-guvernare.ro, Sistemul electronic de achiziţii publice şi Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene, interjudeţene limitrofe şi interjudeţene; b) operează soluţiile prin care se asigură continuitatea serviciilor oferite prin sistemele gestionate; c) gestionează capacităţi de procesare alocate în acest sens de MCSI; d) reglementează activităţile specifice domeniului său de activitate; e) implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii pe domeniul specific de activitate, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice; f) colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă; g) înaintează MCSI propuneri de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice şi al serviciilor societăţii informaţionale; h) auditează, la cerere, performanţa aplicaţiilor şi sistemelor informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice; i) gestionează şi operează sistemul denumit "Ghişeul virtual de plăţi"; j) asigură recunoaşterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat; k) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale; l) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; m) poate fi membru al organizaţiilor interne şi internaţionale de specialitate şi participă la activităţile acestora; n) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare şi cursuri de pregătire privind domeniile sale de activitate; o) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale; p) exercită orice alte activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; q) preia activitatea de gestionare a contractelor de cercetaredezvoltare multianuale încheiate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare, pe bază de protocol încheiat cu MCSI.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a CNMSI este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, la propunerea preşedintelui, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, se pot reorganiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru. (2) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale CNMSI se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Activitatea curentă a CNMSI este asigurată de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. (2) Poate ocupa o funcţie dintre cele prevăzute la alin. (1) persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; e) are studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă; f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; g) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; h) îndeplineşte şi alte criterii specifice stabilite de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. (3) Funcţiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pe o perioadă de maximum 4 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi indicatorii specifici de performanţă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de suspendare, încetare şi reziliere a acestuia. (4) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă şi conferă titularului vechime în muncă şi în specialitate. (5) Remunerarea şi celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin asimilare la nivelul maxim al funcţiei de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din cadrul ministerelor şi al altor organe centrale de specialitate. (6) Preşedintele conduce întreaga activitate a CNMSI şi îl reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (7) Preşedintele este ordonator terţiar de credite. (8) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, preşedintele CNMSI emite decizii cu caracter normativ sau individual.  +  Articolul 8Finanţarea activităţilor CNMSI se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MCSI.  +  Articolul 9 (1) MCSI va desfăşura toate achiziţiile publice pentru achiziţia de bunuri, servicii sau lucrări necesare desfăşurării activităţii CNMSI, inclusiv pentru extinderea şi îmbunătăţirea performanţelor sistemelor informatice destinate furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinaţie în bugetul MCSI. (2) Îndeplinirea obligaţiilor din contractele cu finanţare din fonduri comunitare rămâne atributul exclusiv al CNMSI.  +  Articolul 10Rezultatele investiţiilor prevăzute la art. 9 vor fi predate pe bază de contract de comodat către CNMSI.  +  Articolul 11În vederea desfăşurării procedurilor prevăzute la art. 9, CNMSI va pune la dispoziţia MCSI documentaţia necesară şi va desemna cel puţin două persoane care vor face parte din comisia de evaluare.  +  Articolul 12 (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru procedurile prevăzute la art. 9, prin includerea acestora în bugetul MCSI, CNMSI va transmite, până la data de 1 iulie a fiecărui an, MCSI propunerile pentru achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate. (2) În cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către CNMSI un necesar suplimentar de bunuri, produse sau servicii, va transmite MCSI datele prevăzute la alin. (1), în vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de rectificare, cu cel puţin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 13 (1) CNMSI poate realiza venituri din: a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi operează, încasate potrivit legii; b) tarife pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate; c) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii; d) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii. (2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) constituie venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 14 (1) Personalul ASSI aferent activităţilor prevăzute la art. 5, precum şi personalul auxiliar va fi preluat în cadrul CNMSI, în limita a 140 de posturi, şi va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul CNMSI. (2) Preluarea se va face prin echivalarea funcţiilor, ţinându-se cont la stabilirea acestora de vechimea în muncă şi categoria studiilor. (3) Selecţia personalului se face ţinându-se cont de caracteristicile funcţiilor înfiinţate în cadrul CNMSI şi de criteriile stabilite la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (4) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, preşedintele CNMSI va emite deciziile de concediere a personalului ale cărui raporturi de muncă încetează ca urmare a reducerii de posturi, cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor. (5) Personalul preluat va fi încadrat în limita a 40 de posturi în cadrul CNMSI, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul CNMSI, ţinându-se cont şi de dispoziţiile Legii nr. 329/2009. Ca urmare a încadrării se va încheia un contract individual de muncă cu CNMSI. (6) Pentru personalul care refuză încadrarea, preşedintele CNMSI va emite deciziile de concediere, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (7) Ulterior, încadrarea personalului CNMSI se face pe bază de examen sau concurs, conform legislaţiei în vigoare. (8) Organizarea şi desfăşurarea examenelor sau concursurilor se vor face cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (9) Salarizarea personalului contractual al CNMSI se realizează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 15CNMSI are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 3 autoturisme, stabilit conform Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional "România Digitală"  +  Articolul 16CNRD are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, în spaţiul preluat de la MCSI pe bază de contract de comodat.  +  Articolul 17CNRD îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 18În realizarea obiectului său de activitate, CNRD are următoarele atribuţii principale: a) asigură managementul conţinutului informaţional şi serviciile de informare din cadrul eRomania şi gestionează şi operează sistemele informatice prin intermediul cărora sunt prestate serviciile publice electronice din cadrul eRomania; b) îndeplineşte atribuţiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operaţionalizarea şi administrarea PCU electronic, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România; c) operează sistemul prin care se prestează serviciile de verificare şi validare a stării certificatelor digitale emise de furnizori de servicii de certificare acreditaţi; d) operează soluţiile prin care se asigură continuitatea serviciilor oferite prin sistemele gestionate; e) gestionează capacităţi de procesare alocate în acest sens de MCSI; f) reglementează activităţile specifice domeniului său de activitate; g) implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii pe domeniu specific de activitate, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice; h) colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă; i) înaintează MCSI propuneri de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice şi al serviciilor societăţii informaţionale; j) auditează, la cerere, performanţa aplicaţiilor şi sistemelor informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice, specifice domeniului său de activitate; k) asigură recunoaşterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat; l) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale; m) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; n) poate fi membru al organizaţiilor interne şi internaţionale de specialitate şi participă la activităţile acestora; o) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare şi cursuri de pregătire privind domeniile sale de activitate; p) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale; q) exercită oricare alte activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; r) asigură coordonarea accesării fondurilor structurale şi europene în domeniul societăţii informaţionale; s) asigură consultanţă, expertiză, evaluare şi participă cu membri în cadrul comisiilor de atribuire a proiectelor finanţate din fonduri structurale.  +  Articolul 19 (1) Structura organizatorică a CNRD este prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, la propunerea preşedintelui, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, se pot reorganiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru. (2) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale CNRD se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 20 (1) Activitatea curentă a CNRD este asigurată de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. (2) Poate ocupa o funcţie dintre cele prevăzute la alin. (1) persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; e) are studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă; f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; g) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; h) îndeplineşte şi alte criterii specifice stabilite de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. (3) Funcţiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pe o perioadă de maximum 4 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi indicatorii specifici de performanţă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de suspendare, încetare şi reziliere a acestuia. (4) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă şi conferă titularului vechime în muncă şi în specialitate. (5) Remunerarea şi celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin asimilare la nivelul maxim al funcţiei de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din cadrul ministerelor şi al altor organe centrale de specialitate. (6) Preşedintele conduce întreaga activitate a CNRD şi îl reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (7) Preşedintele este ordonator terţiar de credite. (8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin preşedintele CNRD emite decizii cu caracter normativ sau individual.  +  Articolul 21Finanţarea activităţilor CNRD se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MCSI.  +  Articolul 22 (1) MCSI va desfăşura toate achiziţiile publice pentru achiziţia de bunuri, servicii sau lucrări necesare desfăşurării activităţii CNRD, inclusiv pentru extinderea şi îmbunătăţirea performanţelor sistemelor informatice destinate furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice, în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinaţie în bugetul MCSI. (2) Îndeplinirea obligaţiilor din contractele cu finanţare din fonduri comunitare rămâne atributul exclusiv al CNRD.  +  Articolul 23Rezultatele investiţiilor prevăzute la art. 22 vor fi predate pe bază de contract de comodat către CNRD.  +  Articolul 24În vederea desfăşurării procedurilor prevăzute la art. 22, CNRD va pune la dispoziţia MCSI documentaţia necesară şi va desemna cel puţin două persoane care vor face parte din comisia de evaluare.  +  Articolul 25 (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru procedurile prevăzute la art. 22, prin includerea acestora în bugetul MCSI, CNRD va transmite, până la data de 1 iulie a fiecărui an, MCSI propunerile pentru achiziţia de bunuri, servicii sau lucrări, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate. (2) În cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către CNRD un necesar suplimentar de bunuri, produse sau servicii, va transmite MCSI datele prevăzute la alin. (1), în vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de rectificare, cu cel puţin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 26 (1) CNRD poate avea venituri din: a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi operează, încasate potrivit legii; b) tarife pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate; c) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii; d) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii. (2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) constituie venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 27 (1) Personalul ASSI aferent activităţilor prevăzute la art. 18, precum şi personalul auxiliar va fi preluat în cadrul CNRD, în limita a 140 de posturi, şi va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul CNRD. (2) Preluarea se va face prin echivalarea funcţiilor, ţinându-se cont la stabilirea acestora de vechimea în muncă şi categoria studiilor. (3) Selecţia personalului se face ţinându-se cont de caracteristicile funcţiilor înfiinţate în cadrul CNRD şi de criteriile stabilite la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009. (4) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, preşedintele CNRD va emite deciziile de concediere a personalului ale cărui raporturi de muncă încetează ca urmare a reducerii de posturi, cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor. (5) Personalul preluat va fi încadrat în limita a 40 de posturi în cadrul CNRD, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul CNRD, ţinându-se cont de dispoziţiile Legii nr. 329/2009. Ca urmare a încadrării se va încheia un contract individual de muncă cu CNRD. (6) Pentru personalul care refuză încadrarea, preşedintele CNRD va emite deciziile de concediere, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (7) Ulterior, încadrarea personalului CNRD se face pe bază de examen sau concurs, conform legislaţiei în vigoare. (8) Organizarea şi desfăşurarea examenelor sau concursurilor se va face cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (9) Salarizarea personalului contractual al CNRD se realizează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 28 (1) CNRD asigură participarea personalului în comitetele de evaluare a proiectelor finanţate din fonduri structurale dedicate sectorului TIC pentru implementarea operaţiunilor axei 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice". (2) În vederea realizării prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile de la primirea unei solicitări în acest sens de la MCSI, preşedintele desemnează reprezentanţii, care sunt delegaţi în cadrul comitetelor de evaluare constituite prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu păstrarea drepturilor, inclusiv salariale, avute la instituţiile de la care provin. (3) Pe perioada desfăşurării activităţilor în cadrul comitetelor de evaluare, reprezentanţii desemnaţi conform alin. (2) vor beneficia de majorări salariale de 75% conform procedurilor din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. (4) Drepturile salariale prevăzute la alin. (2) şi majorarea salarială prevăzută la alin. (3) vor fi plătite de CNRD.  +  Articolul 29CNRD are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 3 autoturisme, stabilit conform Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilor şisocietăţii informaţionale,Gabriel Sandup. Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,interimar,Dan Valentin Fătuloiu,secretar de statMinistrul economiei,Adriean Videanup. Ministrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.439.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Centrului Naţional de Management pentru Societatea InformaţionalăNumăr maxim de personal: 40                          ┌─────────────────────────┐                          │ PREŞEDINTE │                          └────────────┬────────────┘                                       │      ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐      │ Compartiment │ │ │ Compartiment audit public │      │ documente clasificare ├─────┼───────┤ intern │      └──────────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘                                       │                          ┌────────────┴────────────┐                          │ Vicepreşedinte │                          └────────────┬────────────┘                                       │      ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐      │ Direcţia operaţională ├─────┤ │ Serviciul economic, │      │ │ ├───────┤ administrativ şi resurse │      └──────────────────────────┘ │ │ umane │                                       │ └────────────────────────────┘                                       │                                       │                                       │ ┌────────────────────┐                                       │ │ Compartiment │                                       └───────────────┤ juridic │                                                       └────────────────────┘  +  Anexa 2STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Centrului Naţional "România Digitală"Număr maxim de personal: 40                          ┌─────────────────────────┐                          │ PREŞEDINTE │                          └────────────┬────────────┘                                       │      ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐      │ Compartiment │ │ │ Compartiment audit public │      │ documente clasificare ├─────┼───────┤ intern │      └──────────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘                                       │                          ┌────────────┴────────────┐                          │ Vicepreşedinte │                          └────────────┬────────────┘                                       │                                       │ ┌────────────────────────────┐                                       │ │ Serviciul contabilitate, │                                       ├───────┤ financiar, resurse umane, │                                       │ │administrativ, prevenire şi │                                       │ │ protecţie PSI │                                       │ └────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────┐ │    │ Direcţia dezvoltare ├─────┤    │ şi implementare proiecte │ │ ┌────────────────────┐    │ şi programe │ │ │ Compartiment │    └────────────────────────────┘ └───────────────┤ juridic │                                                       └────────────────────┘---------