HOTĂRÂRE nr. 1.433 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 9 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, înfiinţat potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, se reorganizează la nivel naţional ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor este laborator oficial, acreditat de Asociaţia Internaţională pentru Testarea Seminţelor (ISTA), şi eliberează certificate internaţionale pentru seminţele din speciile de plante agricole şi horticole. (3) Sediul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor este în municipiul Bucureşti, aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1, iar sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava din structura acestuia este în municipiul Suceava, bd. 1 Mai nr. 17, judeţul Suceava. (4) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 2 (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor are următoarele atribuţii principale: a) efectuează analizele privind condiţiile de calitate şi stare sanitară la seminţele destinate exportului, emite documente internaţionale în baza acreditării acordate de Asociaţia Internaţională pentru Testarea Seminţelor, la care România este parte, şi participă la activităţile acestei organizaţii; b) asigură şi controlează conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator în toate laboratoarele de profil din ţară, împuterniceşte laboratoarele pentru determinarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor, instruieşte şi împuterniceşte personalul specializat pentru eşantionarea probelor de laborator şi pentru efectuarea analizelor de calitate, supraveghează şi monitorizează laboratoarele şi personalul împuternicit; c) efectuează instruirea anuală a auditorilor care efectuează auditul eşantionorilor împuterniciţi pentru eşantionarea de probe destinate analizelor de laborator, a inspectorilor în câmp împuterniciţi şi a laboratoarelor de testare a calităţii seminţelor împuternicite; d) efectuează expertize în caz de litigiu în domeniul său de activitate; e) face propuneri Serviciului de selecţie şi calitatea seminţelor - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale privind îmbunătăţirea metodologiilor de inspecţie în câmp, de analiză a calităţii, eşantionare a probelor, închidere a ambalajelor şi de împuternicire a acestor activităţi în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi al materialului săditor, la care România este parte; f) efectuează controlul calităţii în câmp şi în laborator, eliberează documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi a materialului săditor, supraveghează, monitorizează, înregistrează operatorii economici pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, pe teritoriul judeţului Ilfov şi al municipiului Bucureşti, precum şi, dacă este cazul, pe o altă rază teritorială stabilită de Serviciul de selecţie şi calitatea seminţelor - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor; g) înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor; h) face propuneri Serviciului de selecţie şi calitatea seminţelor - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor tehnice de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi a materialului săditor, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi al materialului săditor, la care România este parte, întocmeşte la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare şi certificare şi urmăreşte aplicarea acestora; i) asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului săditor la toate categoriile în precontrol, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate; j) urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi a standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi al materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; k) execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de Serviciul de selecţie şi calitatea seminţelor - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, potrivit prevederilor legale. (2) Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava are următoarele atribuţii: a) prospectează zonele ecologice în vederea identificării resurselor genetice, concentrându-şi atenţia asupra populaţiilor locale şi varietăţilor tradiţionale care sunt cel mai ameninţate de eroziunea genetică; b) întocmeşte programul de colectare, care cuprinde: echipa de colectare, zona ecologică, plantele ce urmează a fi colectate; c) execută operaţiunea de colectare; d) întocmeşte fişa de paşaport; e) înregistrează în evidenţa sectorului materialul colectat; f) pregăteşte seminţele în vederea predării lor sectorului de conservare; g) studiază din punct de vedere morfologic şi fiziologic resursele colectate, în câmpul experimental al unităţii, pentru speciile ce găsesc aici condiţii optime de exprimare a caracterelor, urmând ca, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţii, pentru celelalte specii această operaţiune să se execute în alte 3 zone ecologice ale ţării, cu specialişti din cadrul unităţii; h) execută analize biochimice, prin laboratorul de biochimie, în conformitate cu descriptorii specifici fiecărui cultivar; i) organizează activitatea de carantină, în conformitate cu normele internaţionale în acest sens; j) execută multiplicarea probelor atunci când stocul de seminţe scade sub standardele admise; k) efectuează conservarea resurselor genetice prin seminţe şi prin culturi de ţesuturi. Condiţiile de păstrare sunt cele care se practică pe plan mondial; l) sectorul de conservare monitorizează viabilitatea seminţelor conservate în celule şi propune măsuri pentru regenerare; m) asigură introducerea în baza de date a datelor de conservare, paşaport şi caracterizare/evaluare pentru materialul genetic intrat în bancă, precum şi pentru culturile în vitro; n) răspunde de administrarea datelor din bancă, efectuând operaţii specifice bazelor de date: modificare, ştergere, ordonare, interogare, selecţie, vizualizare şi listare, oferind listele şi rapoartele cerute; o) prelucrează datele din experimentele de cercetare, utilizând instrumente software adecvate, şi listează rezultatele testelor statistice.  +  Articolul 3 (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor este condus de un director executiv, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, conform legii. (2) Directorul executiv conduce activitatea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii. (4) Directorul executiv poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. (5) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor preia activitatea, activul şi pasivul, precum şi sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, care se desfiinţează. (6) Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava funcţionează ca unitate fără personalitate juridică în structura Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.  +  Articolul 4 (1) Salarizarea personalului încadrat la Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor se face potrivit reglementărilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual. (2) Personalul preluat de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava îşi păstrează drepturile salariale, urmând a fi salarizat conform prevederilor legale aplicabile unităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare. (3) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor beneficiază de drepturile şi este ţinut de obligaţiile izvorâte din contractele încheiate de Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava.  +  Articolul 5 (1) Personalul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava se consideră transferat în interesul serviciului în cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava va preda Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, prin protocol de predare-primire, patrimoniul aferent unităţii.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 955/2002 privind organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 12 septembrie 2002.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,interimar,Nicolae Giugea,secretar de statp. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.433.--------