ORDONANTA nr. 67 din 28 august 1997pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranța a fondului construit existent
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 30 august 1997  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 lit. f) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea în siguranța a fondului construit existent, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995, se modifica și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:Ordonanța privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Reducerea riscului seismic al construcțiilor constituie o acțiune complexa de interes național în contextul atenuarii efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor acțiuni seismice din trecut, pentru asigurarea unor niveluri de protecție antiseismica conform reglementărilor tehnice, în funcție de clasa de importanța a construcției.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții vor acționa pentru:– identificarea construcțiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;– expertizarea tehnica a construcțiilor de către experți tehnici atestați, în conformitate cu reglementările tehnice;– aprobarea deciziei de intervenție și continuarea acțiunilor definite la alin. (2) în funcție de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.(2) Pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții sunt obligați sa procedeze la:– proiectarea lucrărilor de intervenție de către persoane fizice sau juridice autorizate și verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestați;– executarea lucrărilor de intervenție de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuția, atestați, inclusiv urmărirea, verificarea și recepția executării lucrărilor de intervenție prin diriginti de șantier autorizați.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente se stabilesc prin reglementări tehnice și se vor realiza cu respectarea cerințelor de calitate și a celorlalte obligații impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum și a condițiilor tehnice prevăzute de Normativul de proiectare antiseismica.5. Articolul 4 va avea următorul conținut:  +  Articolul 4(1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activității în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente se realizează de către Comisia tehnica de protecție antiseismica constituită în cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, din specialiști în domeniu, care va acționa pentru:– stabilirea criteriilor și prioritatilor în acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;– avizarea soluțiilor de intervenție pentru construcțiile încadrate în clasa I de importanța definită prin reglementări tehnice.Secretariatul tehnic al Comisiei tehnice pentru protecție antiseismica este asigurat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, fără majorarea numărului de personal.(2) Comisiile județene, respectiv a municipiului București, de apărare împotriva dezastrelor, vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru:– elaborarea programelor și monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor;– educarea antiseismica a populației.(3) Consiliile județene, respectiv Consiliului General al Municipiului București și consiliile municipiilor, orașelor și comunelor vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru:– elaborarea și aprobarea, potrivit prevederilor legale, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;– identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinație de locuinta descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau administrarea unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și a agenților economici și monitorizarea acțiunilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al acestora cuprinzând expertizarea tehnica, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție;– fundamentarea, verificarea și avizarea documentațiilor privind acțiunile de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.Consiliile municipale, orășenești și comunale vor asigura potrivit prevederilor legale, locuintele de necesitate pentru cazarea temporară a persoanelor și familiilor pe perioada executării interventiilor care nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, pentru construcțiile cu destinație de locuinta expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții, obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul ca își asuma riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale.(4) Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și inspecțiile județene și a municipiului București în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, subordonate acesteia, răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor, în toate etapele și componentele sistemului calității în construcții, precum și de constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.(5) Consiliile municipiilor, orașelor și comunelor, în vederea prevenirii unui potențial dezastru provocat de cutremure, pot solicita instanței de judecată sa oblige proprietarii construcțiilor cu destinație de locuinta încadrate în clasa I de risc seismic sa ia măsurile de intervenție stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Acțiunea se adresează judecătoriei în raza căreia este situata construcția.Acțiunea este scutită de taxa de timbru.6. Articolul 5, partea introductivă, și litera a) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a construcțiilor descrise la art. 1 se vor asigura după cum urmează:a) pentru construcțiile cu destinație de locuinta proprietate privată a persoanelor fizice de cetățenie română ori aflate în proprietatea sau administrarea unităților administrativ-teritoriale și a agenților economici, societăți comerciale cu capital majoritar de stat și regii autonome, după caz, în limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;7. Articolul 5 litera c) va avea următorul cuprins:c) pentru construcțiile aflate în proprietatea sau în administrarea agenților economici, cu excepția construcțiilor cu destinație de locuinta aflate în proprietatea sau administrarea agenților economici definiți la lit. a), din fondurile proprii ale acestora.8. Articolul 6, partea introductivă, litera a) partea introductivă, precum și prima, a treia și a patra propozitie de la a treia liniuța, inclusiv a patra liniuța nou-introdusă și litera c) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente se vor asigura, acordându-se prioritate construcțiilor încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, după cum urmează:a) pentru construcțiile cu destinație de locuinta, proprietate privată a persoanelor fizice de cetățenie română ori aflate în proprietatea sau în administrarea agenților economici, societăți comerciale cu capital majoritar de stat și regii autonome, după caz, din:– sursele proprii ale proprietarilor sau agenților economici care le administrează:– despăgubiri acordate de societățile de asigurare;– credite bancare cu o durată de rambursare de până la 20 de ani și cu o dobânda de 5% pe an, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, inclusiv desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor și finisajelor aferente;" "..........;" "diferența dintre dobânda de creditare, care include dobânda de referința (taxa oficială a scontului) a Băncii Naționale a României plus marja dobânzii de 5% pe an a Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. și a altor bănci comerciale agreate, precum și a Casei de Economii și Consemnațiuni, și dobânda plătită de beneficiarii de credite se va suporta din transferuri de la bugetul de stat; criteriile și condițiile de acordare a creditelor și modul de plată a diferenței dintre dobânda de creditare și dobânda plătită de beneficiarii de credite se stabilesc prin Convenție între Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Administrație Publică Locală, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. și alte bănci comerciale agreate și Casa de Economii și Consemnațiuni, cu avizul Ministerului Finanțelor;" "..................................................;– bugetele locale pentru locuintele aflate în proprietatea sau administrarea unităților administrativ-teritoriale;c) pentru construcțiile aflate în proprietatea sau în administrarea agenților economici, cu excepția construcțiilor cu destinație de locuinta aflate în proprietatea sau administrarea agenților economici definiți la lit. a), din fondurile de dezvoltare proprii.9. După articolul 6 se introduc articolele 6^1, 6^2 și 6^3, care vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinație de locuinta încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic se vor asigura în limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinație, în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu condiția continuării de către proprietari a executării lucrărilor de intervenție.  +  Articolul 6^2Proprietarii, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, beneficiază de alocații pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile din proprietate cu destinație de locuinta încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, în limita transferurilor de la bugetul de stat stabilite anual cu acesta destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 6^3Proprietarii, persoane fizice, beneficiază, prin exceptare de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare a construcțiilor cu destinația de locuinta din proprietate.10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Transferurile de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), art. 6^1 și art. 6^2 se fundamentează distinct de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat și se transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București.Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București analizează, verifica și centralizează situațiile primite, stabilesc prioritățile la nivel de județ, respectiv municipiul București și transmit Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului valoarea cheltuielilor necesare.În execuția bugetului de stat, transferurile se repartizează de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București și se acordă consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile municipiilor, orașelor și comunelor răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare și folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Contractarea expertizarii tehnice, proiectării și executării lucrărilor de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor se face cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/1993 privind achizițiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Obligațiile și răspunderile proprietarilor construcțiilor, persoane fizice sau juridice și asociații de proprietari, precum și ale persoanelor juridice care au în administrare construcții, se completează cu dispozițiile legislației civile.Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili modalitățile de aplicare.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Administrație Publică Locală și Ministerul Finanțelor vor adapta în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranța a fondului construit existent și le vor republica în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 644/1990 privind măsuri pentru reducerea riscului de avariere a construcțiilor afectate de cutremur, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 7 iunie 1990, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea în siguranța a fondului construit existent, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului
  și a Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  ------------