NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2009de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 decembrie 2009  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.519 din 2 decembrie 2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 851 din 8 decembrie 2009.
   +  Articolul 1(1) Asistența medicală publică de urgență în faza prespitalicească este asigurată de serviciile de ambulanță județene și de cel al municipiului București, precum și de echipajele integrate ale serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situații de urgență, a autorităților publice locale și a spitalelor județene și regionale.(2) Asistența medicală privată de urgență în faza prespitalicească este asigurată de serviciile private de ambulanță, pe baza unui contract direct cu beneficiarul, cu asigurătorul privat al acestuia sau la solicitarea directă a beneficiarului ori a oricărei alte persoane, cu consimțământul acestuia.(3) Autorizarea furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) se face de o comisie numită de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și este supusă avizării secretarului de stat/subsecretarului de stat cu atribuții la nivelul Ministerului Sănătății.(4) Președintele comisiei face parte din structura direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București pe raza căruia activează furnizorul de servicii.(5) Din componența comisiei vor face parte obligatoriu un inginer auto dintr-o structură publică care deține ambulanțe în dotare, precum și 2 medici cu specialitatea medicină de urgență sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească.(6) Ministerul Sănătății aprobă, la propunerea Comisiei de medicină de urgență și dezastre, o listă națională de medici cu specialitatea medicină de urgență sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească, precum și o listă națională de ingineri auto care vor fi selectați în vederea constituirii comisiilor prevăzute la alin. (3).(7) Cei 2 medici cu specialitatea medicină de urgență sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească, precum și inginerii auto vor fi aleși din listele prevăzute la alin. (6) și nu vor fi angajați ai unei unități sanitare din județul în care se solicită autorizarea furnizorului privat de servicii/serviciului public.(8) Costul de deplasare, cazarea membrilor comisiei, precum și diurna vor fi suportate de către furnizorii privați de servicii/serviciul public care solicită autorizarea și vor fi calculate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare.(9) Membrii comisiei nu pot fi angajați ai furnizorului privat de servicii/serviciului public care solicită autorizarea/prelungirea valabilității autorizației de funcționare.(10) În înțelesul prezentului ordin, prin utilizarea sintagmei serviciu public se înțelege atât serviciul de ambulanță județean și al municipiului București, cât și serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD).  +  Articolul 2(1) În vederea autorizării, furnizorul privat de servicii/serviciul public, prin reprezentantul legal al unității, este obligat să depună la direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București un dosar de autorizare, care să conțină următoarele documente:a) solicitare de autorizare adresată directorului coordonator al direcției de sănătate publică a județului/municipiului București pe teritoriul căruia se află sediul furnizorului privat de servicii/ serviciului public, completată conform anexei nr. 1;b) lista ambulanțelor care urmează să fie utilizate conform anexei nr. 2;c) lista personalului furnizorului privat de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat/serviciului public, completată conform anexei nr. 3;d) lista stațiilor, a substațiilor și a punctelor de lucru pe care le deține în județul respectiv sau în municipiul București, precum și în alte județe, în cazul serviciilor private, conform anexei nr. 4;e) documente care confirmă înregistrarea cu activitatea de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport sanitar în registrul comerțului, în cazul societăților comerciale înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare/certificat constatator;f) dovada deținerii spațiului și a tehnicii de intervenție;g) autorizația sanitară de funcționare a instituției care solicită autorizarea ca furnizor de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat. La data depunerii dosarului în vederea autorizării, termenul de expirare al acesteia trebuie să nu fie mai mic de 60 de zile;h) vechea autorizație de funcționare emisă de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București.(2) Toate documentele solicitate la alin. (1) lit. b), c), d) și f) trebuie să fie depuse respectându-se legislația în vigoare privind asistența medicală de urgență prespitalicească, de transport medical asistat și transport sanitar neasistat.(3) Autorizația de funcționare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat și a serviciilor publice se eliberează de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București pe baza raportului de inspecție întocmit de comisia prevăzută la art. 1.  +  Articolul 3Comisia alcătuită în vederea evaluării furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat și a serviciilor publice întocmește raportul de inspecție, pe care îl transmite directorului coordonator al direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentației complete așa cum se dispune la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4(1) Perioada de valabilitate inițială a autorizației este de 3 ani. Furnizorii privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat/serviciile publice sunt obligați/obligate pe parcursul perioadei de valabilitate a acesteia să notifice direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București orice modificare survenită în îndeplinirea criteriilor care au stat la baza obținerii autorizației de funcționare, în termen de maximum 5 zile de la producerea acestei modificări.(2) Anterior expirării perioadei pentru care a fost eliberată autorizația de funcționare, furnizorii privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat și serviciile publice vor depune la direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București un dosar care va cuprinde documentele actualizate prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 5(1) Comisia nominalizată de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București va întocmi un nou raport de inspecție și va propune directorului coordonator:a) prelungirea perioadei de valabilitate a autorizației de funcționare pe o perioadă de 5 ani, în condițiile în care raportul de inspecție este favorabil;b) suspendarea temporară a activității conform art. 7;c) prelungirea perioadei de valabilitate a autorizației de funcționare pe o perioadă de 6 luni în vederea remedierii deficiențelor constatate, dacă acestea nu sunt de natură a pune viața pacienților în pericol;d) retragerea autorizației de funcționare.(2) Dacă la sfârșitul perioadei prevăzute la alin. (1) lit. c) Comisia constată că nu au fost remediate deficiențele constatate, autorizația va fi retrasă.(3) Pe perioada prevăzută la alin. (1) lit. c), secretarul de stat/subsecretarul de stat cu atribuții la nivelul Ministerului Sănătății va desemna pentru serviciile publice o comisie de monitorizare, în vederea remedierii deficiențelor constatate, care va propune un plan de redresare.(4) Furnizorii privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, serviciile de ambulanță județene și al municipiului București și serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) pot depune la direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București contestație în termen de 48 de ore de la primirea notificării privind suspendarea temporară a activității sau retragerea autorizației de funcționare ori prelungirea perioadei de valabilitate a autorizației de funcționare pe o perioadă de 6 luni în vederea remedierii deficiențelor constatate.(5) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București va transmite contestațiile primite secretarului de stat/subsecretarului de stat cu atribuții la nivelul Ministerului Sănătății, în termen de 24 de ore de la primire.(6) Contestația se soluționează de o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătății, prin ordin al ministrului sănătății.(7) Comisia prevăzută la alin. (6) soluționează contestațiile în termen de 10 zile de la data înregistrării, în cazuri excepționale acest termen putând fi prelungit cu cel mult 10 zile, cu obligația notificării contestatorului.(8) Comisia prevăzută la alin. (6) întocmește un raport, în care poate propune menținerea concluziilor din raportul de inspecție al comisiei numite de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București sau poate propune aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1), după caz.(9) Raportul comisiei constituite prin ordin al ministrului sănătății este consultativ și va fi transmis directorului coordonator al direcției de sănătate publică județene/a municipiului București.(10) În termen de 3 zile de la primirea raportului, directorul coordonator al direcției de sănătate publică județene/a municipiului București sesizează comisia alcătuită la nivelul direcției, comunicându-i raportul comisiei centrale. Comisia poate, în urma analizării acestui raport, fie să modifice în totalitate sau în parte concluziile cuprinse în raportul inițial, fie să își mențină concluziile, înaintând directorului coordonator raportul final.  +  Articolul 6Autorizația de funcționare se eliberează pentru unul sau mai multe domenii de activitate, după cum urmează:a) asistență medicală de urgență și transport medical asistat;b) consultații de urgență și transport sanitar neasistat.  +  Articolul 7(1) Autorizația de funcționare poate fi suspendată temporar, parțial, pentru un domeniu de activitate, sau integral, pentru toate domeniile de activitate, pentru o perioadă cuprinsă între 30 și 90 de zile.(2) Dacă după perioada prevăzută la alin. (1) nu se constată remedierea neregulilor sesizate sau dacă furnizorul privat de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat/serviciul public înregistrează un număr mai mare de două notificări în decursul a 2 ani, autorizația de funcționare se retrage definitiv, reprezentantul legal al unității fiind înștiințat cu privire la această măsură printr-o notificare a directorului coordonator al direcției de sănătate publică județene/a municipiului București.(3) În vederea obținerii unei noi autorizații de funcționare, furnizorul privat de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat/serviciul public va relua procedura prevăzută la art. 2.(4) Autorizația de funcționare poate fi retrasă fără o suspendare prealabilă în condițiile în care au fost constatate deficiențe grave, de natură a pune în pericol viața pacienților.  +  Articolul 8Controlul eliberării autorizațiilor de funcționare se efectuează de o comisie numită de secretarul de stat/subsecretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 9La primirea autorizației de funcționare emise de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, persoana responsabilă de activitatea serviciului autorizat depune o declarație pe propria răspundere, prin care se angajează să notifice direcției de sănătate publică județene/a municipiului București care a eliberat autorizația orice schimbare intervenită, în termen de 24 de ore de la apariția acesteia.  +  Articolul 10(1) Furnizorii privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat/serviciile publice au obligația să solicite autorizarea în baza prevederilor prezentului ordin, la cel mult 3 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În cazul serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), solicitarea de autorizare se face de spitalul responsabil de coordonarea medicală a echipajelor serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) pentru care se dorește autorizarea.(3) Furnizorii privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat/serviciile publice vor fi autorizați/autorizate în baza prezentului ordin până la data de 1 august 2010, în cazul în care autorizația actuală este în perioada de valabilitate.  +  Articolul 11Modelul autorizației de funcționare eliberate de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  ANEXA nr. 1la normele metodologice
  CERERE
  de autorizare a furnizorilor privați de servicii
  de asistență medicală de urgență prespitalicească
  și de transport medical asistat și transport
  sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al
  municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare
  și descarcerare (SMURD)
  CătreDirecția de sănătate publică a județului/municipiului București............................................................................În atenția dlui/dnei director coordonator............................................................................Subsemnatul, ...................................., în calitate de director/medic-șef al:1. Serviciului de Ambulanță al Județului/Municipiului București ............................................. ;2. Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) al Județului/Municipiului București ..........................;3. Serviciului de Ambulanță ......................., cu sediul în localitatea ........................., județul ...................., cu activitate pe teritoriul județelor ....................................,vă rog să aprobați constituirea unei comisii în vederea autorizării funcționării serviciului de ambulanță/serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) sus-menționat. Vă aduc la cunoștință că sunt de acord cu preluarea costului de deplasare și cazare a membrilor comisiei. Totodată, declar pe propria răspundere că serviciul pe care îl conduc/coordonez/aflat în structura unității pe care o conduc îndeplinește toate cerințele în vederea autorizării și înțeleg că, în cazul în care cerințele de autorizare nu sunt îndeplinite, direcția de sănătate publică poate suspenda temporar activitatea serviciului sau poate retrage autorizația de funcționare.Reprezentant legal al serviciului solicitant:[în cazul serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) - reprezentantul legal al spitalului responsabil de coordonarea activității medicale a serviciului la nivel județean sau al municipiului București]
  Nume .......................................
  Calitate ...................................
  Semnătura ..................................
  Data .......................................
  Localitatea ................................
   +  ANEXA nr. 2la normele metodologice
  LISTA
  ambulanțelor și a tehnicii aflate în dotarea serviciului
  Lista ambulanțelor include următoarele informații generale, precum și o copie a fișei individuale pentru fiecare ambulanță aflată în dotare în conformitate cu cerințele prevăzute în prezenta anexă:I. Informații generale:1. Numărul total de ambulanțe (A, B și C) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului administrației și internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească:a) ambulanțe tip A1 ........................;b) ambulanțe tip A2 ........................;c) ambulanțe tip B ..........................;d) ambulanțe tip C .........................;e) autospeciale pentru consultații la domiciliu ........................;f) autospecială de intervenție rapidă a medicului de urgență ........................;g) elicopter/avion ........................ (În cazul elicopterelor/avioanelor, în alcătuirea comisiei numite de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București este inclus un pilot/inspector de aviație, aparținând operatorului aerian legal desemnat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.);h) navă ............................. (În cazul navelor, în alcătuirea comisiei numite de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București este inclus un pilot/inginer de navigație, aparținând operatorului legal desemnat prin Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.)2. Numărul de ambulanțe și tipul acestora pentru fiecare stație, substație sau punct de lucruNumele/adresa stației/substației sau a punctului de lucru .........................................a) ambulanțe tip A1 ........................;b) ambulanțe tip A2 ........................;c) ambulanțe tip B ..........................;d) ambulanțe tip C ..........................;e) autospeciale consultații la domiciliu ........................;f) autospeciale de intervenție rapidă a medicului de urgență ........................;g) elicopter ........................;h) avion .............................;i) navă .............................. .(Punctul 2 se completează pentru fiecare substație în parte.)II. Fișa individuală pentru fiecare ambulanță include următoarele date:1. numărul de înmatriculare.............................................;2. modelul și anul de fabricație .......................................;3. culoarea ambulanței .............................................;4. tipul ambulanței (A1, A2, B, C, ACD, AIRMU, elicopter, avion, navă) ........................;5. seria de fabricație a defibrilatorului ........................;6. modelul defibrilatorului .................................. Manual .......................... semiautomat cu indicații în limba română .............................. Mixt cu indicații în limba română pentru modulul semiautomat .......................;7. lista echipamentelor aflate în ambulanță (În cazul echipamentelor electronice/electrice, cum ar fi ventilatorul, pompele de injecție, aspiratorul etc., se menționează numărul de serie și anul fabricației alăturat.) ......................................;8. numărul echipajelor alocate ambulanței și funcția (Se comunică lista funcțiilor personalului care lucrează pe ambulanța respectivă în toate turele, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 1.092/1.500/2006 și ale Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.....................................................................................................................................................
   +  ANEXA nr. 3la normele metodologice
  LISTA
  personalului furnizorului privat de servicii
  de asistență medicală de urgență prespitalicească
  și de transport medical asistat și
  transport sanitar neasistat/serviciului public
  I. Lista va include următoarele categorii:1. medici;2. asistenți medicali;3. moașe;4. paramedici;5. ambulanțieri;6. conducători auto;7. voluntari cu pregătire medicală de bază (studenți în domeniul medical/elevi ai școlilor sanitare);8. voluntari fără pregătire medicală de bază, dar care au absolvit un curs de prim ajutor și au încheiat un contract de voluntariat cu serviciul respectiv;9. alte categorii de personal
  MEDICI
  Numărul total Numărul total pe stație și pe fiecare substație
  Medici MG cu drept de liberă practică fără atestat MU
  Medici de familie fără atestat MU
  Medici MG/de familie cu atestat MU
  Medici specialiști/primari MU
  Medici specialiști/primari ATI
  Medici rezidenți MU an III/IV/V
  Medici rezidenți ATI an III/IV/V
  ASISTENȚI MEDICALI
  Numărul total Numărul total pe stație și pe fiecare substație
  Asistenți medicali cu studii postliceale fără atestat în MU
  Asistenți medicali cu studii postliceale cu atestat în MU
  Asistenți medicali cu studii universitare fără atestat în MU
  Asistenți medicali cu studii universitare cu atestat în MU
  MOAȘE
  Numărul total Numărul total pe stație și pe fiecare substație
  Moașe cu studii postliceale
  Moașe cu studii universitare
  PARAMEDICI
  Numărul total Numărul total pe stație și pe fiecare substație
  Paramedici debutanți
  Paramedici nivel I
  Paramedici nivel II
  Paramedici nivel III
  Paramedici nivel IV
  AMBULANȚIERI - conducători auto
  Numărul total Numărul total pe stație și pe fiecare substație
  Ambulanțieri cu o vechime sub 3 ani
  Ambulanțieri cu o vechime egală sau mai mare de 3 ani
  Conducători auto cu o vechime mai mare de 3 ani
  Conducători auto cu o vechime egală sau mai mare de 3 ani
  VOLUNTARI
  Numărul total Numărul total pe stație și pe fiecare substație
  Studenți în domeniul medical
  Elevi școli postliceale
  Fără pregătire medicală de bază cu curs de prim ajutor absolvit
  ALTE CATEGORII DE PERSONAL
  Numărul total Numărul total pe stație și pe fiecare substație
  Piloți aeronavă
  Personal tehnic de sol pentru deservirea aeronavelor
  Piloți navă
  Ingineri navigație
  Personal TESA*)
  Personal pază*)
  Personal curățenie - îngrijitori etc.*)
  Alte categorii (Specificați categoriile respective.)
  *) Exceptând serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD).
  II. Fiecare angajat al serviciului evaluat are o fișă individuală care include următoarele date, fiind inclusă în dosarul de autorizare atât în format electronic, cât și pe hârtie. Fișa individuală este completată la nivelul rubricilor relevante:1. nume ............................, prenume ..........................;2. locul nașterii ..................., data nașterii ....................;3. data începerii activității în domeniul asistenței medicale de urgență prespitalicești .......................;4. data începerii activității în serviciul de ambulanță/serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) care solicită autorizația ............................................;5. pregătirea de bază ..................................................;data definitivării studiilor de bază ...................................;specialitatea de bază ..................................................;data definitivării specializării .......................................;locul unde a efectuat specializarea ....................................;6. a II-a specialitate .................................................;data definitivării specializării .......................................;locul unde a efectuat specializarea ....................................;7. locul de muncă de bază (dacă este altul decât cel din serviciul care solicită autorizarea) ..................................................;8. locuri de muncă secundare, în afara locului de muncă de bază, dacă acesta este în serviciul care solicită autorizația ...........................................;9. data obținerii atestatului în MU .....................................și locul unde s-a efectuat pregătirea ..................................;10. lista cursurilor de perfecționare la care a participat în ultimii 5 ani (în ordine cronologică, cel mai recent primul):a) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;b) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;c) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;d) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;e) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;f) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;g) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;h) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;11. lista conferințelor/congreselor la care a participat în ultimii 5 ani (în ordine cronologică, cel mai recent primul):a) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;b) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;c) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;d) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;e) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;f) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;g) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;h) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;i) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;12. lista sancțiunilor administrative aplicate în ultimii 5 ani, începând cu cea mai recentă:a) sancțiunea ...................., data aplicării .................., motivele aplicării ....................;b) sancțiunea ...................., data aplicării .................., motivele aplicării ....................;c) sancțiunea ...................., data aplicării .................., motivele aplicării ....................;d) sancțiunea ...................., data aplicării .................., motivele aplicării ....................;13. alte mențiuni, observații:.................................................................................................................................................................................................................................
   +  ANEXA nr. 4la normele metodologice
  LISTA
  stațiilor, substațiilor și a punctelor de lucru aflate
  în structura serviciului care solicită autorizarea
  I. Stația centralăa) Adresă ..............................b) Numărul total de ambulanțe funcționale:1. ambulanțe tip A1 ......................................;2. ambulanțe tip A2 ......................................;3. ambulanțe tip B .......................................;4. ambulanțe tip C .......................................;5. autospeciale pentru consultații la domiciliu ............;6. autospecială de intervenție rapidă a medicului de urgență [structurile serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)] ......................................;7. elicopter ....................................;8. autospecială transport personal și multiple victime [structurile serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)] ....................................;9. autospecială de intervenție la accidentele colective și calamități [structurile serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)] ...................................... .c) Numărul total de personal, din care:1. medici ................................................;2. asistenți .............................................;3. paramedici ............................................;4. moașe .................................................;5. ambulanțieri ..........................................;6. conducători auto ......................................;7. alte categorii ......................................... .II. SubstațiiNumărul total de substații din județul în care se află stația centrală/a municipiului București ..........., din alte județe/municipiul București .............. .a) Adresa substației ............................ .b) Numărul total de ambulanțe funcționale:1. ambulanțe tip A1 ...................................;2. ambulanțe tip A2 ...................................;3. ambulanțe tip B ....................................;4. ambulanțe tip C ....................................;5. autospeciale pentru consultații la domiciliu .......;6. autospecială de intervenție rapidă a medicului de urgență [structurile serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)] ................................;7. elicopter ......................................;8. autospecială transport personal și multiple victime [structurile serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)] ...................................;9. autospecială de intervenție la accidentele colective și calamități [structurile serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)] ...................................... .c) Numărul total de personal, din care:1. medici .............................................;2. asistenți ..........................................;3. paramedici .........................................;4. moașe ..............................................;5. ambulanțieri .......................................;6. conducători auto ...................................;7. alte categorii .................................... .(Se completează pentru fiecare substație.)III. Puncte de lucruNumărul total de puncte de lucru din județul în care se află stația centrală/a municipiului București .................., din alte județe/municipiul București ................. .a) Adresa punctului de lucru ......................................................... .b) Numărul total de ambulanțe funcționale:1. ambulanțe tip A1 ......................................;2. ambulanțe tip A2 ......................................;3. autospeciale pentru consultații la domiciliu ........... .c) Numărul total de personal:1. medici ...............................................;2. asistenți ............................................;3. ambulanțieri .........................................;4. conducători auto .............................. .
   +  ANEXA nr. 5la normele metodologice
  AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
  Nr. ........ din data .................
  În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în baza Dosarului de autorizare înaintat cu nr. ........./.................., Direcția de Sănătate Publică a Județului .................... autorizează pe ....................... în vederea desfășurării următoarelor tipuri de activități:
  DA NU Denumirea tipului de activitate DA NU Denumirea tipului de activitate
  Asistență medicală de urgență și transport medical asistat în regim public Asistență medicală de urgență și transport medical asistat în regim privat
  Consultații de urgență și transport sanitar neasistat în regim public Consultații de urgență și transport sanitar neasistat în regim privat
  Prezenta autorizație este valabilă 3 ani de la data emiterii.Data eliberării ..........
  DIRECTOR COORDONATOR
  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
  MENȚIUNIPrezenta autorizație se prelungește pe o perioadă de:(Se completează, după caz.):a) 5 ani de la data de .................. la data de ..................DIRECTOR COORDONATORDIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂsaub) 6 luni de la data de ................. la data de ..................DIRECTOR COORDONATORDIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
  -------