HOTĂRÂRE nr. 1.421 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 8 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi al pct. 55 din anexa nr. 1 şi, respectiv, al pct. 25 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, prin comasarea prin fuziune a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează. (2) SNSPMPDSB este instituţie publică cu personalitate juridică română, specializată în domeniul sănătăţii publice, administraţiei şi managementului sanitar, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2. (3) SNSPMPDSB funcţionează în subordinea Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti (UMF Carol Davila Bucureşti) şi coordonarea Ministerului Sănătăţii, având funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi de producţie în domeniul sănătăţii publice, administraţiei şi managementului sanitar. (4) SNSPMPDSB acordă asistenţă tehnică în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar şi are rol de for tehnic şi profesional pentru elaborarea propunerilor de strategii specifice sănătăţii publice. (5) SNSPMPDSB se finanţează integral din venituri proprii.  +  Capitolul II Obiectul de activitate şi patrimoniul SNSPMPDSB  +  Articolul 2 (1) Patrimoniul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti, precum şi al Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se transferă şi se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării/preluării, însoţit de celelalte anexe potrivit metodologiei existente, întocmite de instituţiile care se desfiinţează, respectiv Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti (SNSPMS) şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, precum şi a protocoalelor de predare-primire întocmite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În protocol se vor menţiona şi disponibilităţile care se preiau din contul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aferente activităţii preluate de SNSPMPDSB. (2) După semnarea protocoalelor menţionate şi finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menţionarea datelor de identificare ale acestora şi precizarea numerelor de identificare MFP, conform reglementărilor legale în vigoare. (3) SNSPMPDSB preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile SNSPMS, potrivit reglementărilor legale şi contractuale. (4) SNSPMPDSB preia drepturile şi este ţinută de obligaţiile Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, potrivit reglementărilor legale şi contractuale. (5) SNSPMPDSB administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. (6) Bunurile proprietate publică aflate în administrarea SNSPMPDSB, precum şi cele dobândite din fonduri publice se evidenţiază distinct în patrimoniul acesteia. (7) Rezultatele cercetărilor efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, concretizate în bunuri de orice fel, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, sunt bunuri dobândite cu titlu de proprietate sau în administrare, după caz, de SNSPMPDSB ori de Ministerul Sănătăţii, dacă prin contracte nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă ca active corporale sau necorporale, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare. (8) În exercitarea drepturilor sale, SNSPMPDSB deţine şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectelor sale de activitate, şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.  +  Articolul 3SNSPMPDSB, ca instituţie specializată în domeniul sănătăţii publice, administraţiei şi managementului sanitar, are ca obiect de activitate: a) organizarea şi desfăşurarea de cursuri în domeniul sănătăţii publice, promovării sănătăţii, administraţiei şi al managementului sanitar şi perfecţionarea personalului cu studii superioare, precum şi a celui cu studii medii şi postliceale, cu precădere din domeniul sanitar; b) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de atestat, cursurilor de scurtă durată şi a altor cursuri specifice din domeniul sănătăţii publice, promovării sănătăţii, managementului sanitar, cu precădere pentru personalul ce lucrează în domeniul sanitar, inclusiv în administraţia publică sanitară şi comunitară, la nivel central şi local; c) organizarea şi desfăşurarea de cursuri postuniversitare şi de masterat, inclusiv în parteneriat cu instituţii de profil naţionale şi internaţionale; programele specifice ciclurilor de studii de masterat se supun evaluării externe, în vederea acreditării de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; d) formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici, cu precădere din sistemul sanitar şi al asigurărilor sociale de sănătate; e) educaţia continuă, formarea de formatori, gestionarea şi derularea programelor de studii complementare pentru personalul din domeniul sanitar, inclusiv pentru obţinerea de atestate; f) desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii publice, al promovării sănătăţii şi al managementului în sănătate; g) desfăşurarea de activităţi aferente programelor naţionale de sănătate şi activităţi de analiză, evaluare şi monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; h) sprijin tehnic şi metodologic pentru asistenţa medicală comunitară, inclusiv prin desfăşurarea, după caz, de activităţi de cercetare specifice programelor naţionale de asistenţă medicală comunitară; i) desfăşurarea de activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate; j) alte activităţi conexe decise de Consiliul director.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului său de activitate, SNSPMPDSB are următoarele atribuţii principale: a) derulează activităţi de educaţie medicală şi perfecţionare în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar; b) desfăşoară activităţi de formare şi învăţământ, conform obiectului său de activitate, eliberând, după caz, în baza prevederilor legale, certificate de absolvire. Diplomele de masterat se eliberează împreună cu UMF Carol Davila Bucureşti, conform reglementărilor legale în vigoare; c) desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii publice, al promovării sănătăţii şi al managementului în sănătate şi acordă asistenţă tehnică în domeniul sănătăţii publice, al promovării sănătăţii şi al managementului serviciilor de sănătate; d) evaluează programele de sănătate la nivelul populaţiei şi al furnizorilor de servicii de sănătate; e) măsoară şi evaluează calitatea serviciilor medicale, inclusiv investigarea satisfacţiei pacienţilor şi a furnizorilor de servicii medicale; f) evaluează activitatea clinică a spitalelor, pe baza datelor privind pacienţii externaţi, validează şi îmbunătăţeşte sistemul de clasificare a pacienţilor pe grupe de diagnostice, propune modificarea valorilor relative asociate grupelor de diagnostice; g) analizează şi evaluează activităţile furnizorilor de servicii de sănătate, pe baza datelor la nivel de pacient, procesează şi analizează datele privind activitatea furnizorilor de servicii de sănătate pentru diverse programe, studii şi cercetări; h) dezvoltă criterii de performanţă şi de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate şi colectează electronic date privind pacienţii externaţi, clasifică pacienţii externaţi pe grupe de diagnostice, monitorizează activităţile spitalelor, pe baza datelor clinice raportate, calculează costurile şi valorile relative privind grupele de diagnostice, propune variante alternative privind tarifele pe grupe de diagnostice; i) asigură servicii specifice, pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate; j) elaborează, în domeniul asistenţei medicale comunitare, împreună cu instituţiile abilitate de la nivel central şi local, programe de intervenţii prioritare la nivel naţional, judeţean şi local şi contribuie la formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară integrată; k) fundamentează cheltuielile de funcţionare, negociază şi stabileşte taxe, tarife şi preţuri pentru serviciile şi produsele furnizate; l) efectuează, după caz, importul sau achiziţia de echipamente, piese de schimb, materiale consumabile, tehnologii sau licenţe necesare pentru realizarea obiectelor sale de activitate; m) asigură funcţionarea unui sistem de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; n) asigură dezvoltarea şi funcţionarea pe baze economice a propriei edituri; o) organizează şi desfăşoară cursuri universitare şi postuniversitare de profil; p) monitorizează şi evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, conform criteriilor şi standardelor de acreditare, programele educaţionale organizate şi desfăşurate pentru dezvoltarea profesională continuă a fiecărei categorii de personal din sistemul sanitar; q) organizează şi desfăşoară programe de perfecţionare pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar; r) gestionează şi derulează programele de studii complementare pentru obţinerea de atestate de către personalul sanitar; s) elaborează şi actualizează criteriile şi standardele de acreditare a formatorilor şi propune Ministerului Sănătăţii acreditarea formatorilor şi a formatorilor de formatori, conform reglementărilor legale în vigoare;ş) eliberează diplome, certificate, adeverinţe şi alte documente specifice care atestă absolvirea programelor de perfecţionare şi, respectiv, de dezvoltare profesională continuă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) SNSPMPDSB desfăşoară activitate de învăţământ postuniversitar şi de masterat în cadrul UMF Carol Davila Bucureşti, în baza principiului autonomiei universitare, şi este autorizată provizoriu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a face demersurile legale în vederea acreditării, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. (2) Pe perioada funcţionării în regim de autorizare provizorie, SNSPMPDSB este autorizată să desfăşoare cursuri postuniversitare şi de masterat, în condiţiile legii, în specializarea sănătate publică, management sanitar şi administraţie sanitară.  +  Articolul 6SNSPMPDSB asigură formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici din sistemul sanitar şi al asigurărilor de sănătate, conform obligaţiei prevăzute în legislaţia aplicabilă funcţionarilor publici, fiind abilitată şi recunoscută în acest sens.  +  Articolul 7 (1) SNSPMPDSB desfăşoară activităţi aferente programelor naţionale de sănătate, finanţate de la bugetul Ministerului Sănătăţii, şi activităţi de analiză, evaluare şi monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se pot realiza prin negociere directă, pe bază de contracte încheiate cu Ministerul Sănătăţii şi, respectiv, cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Structura şi finanţarea SNSPMPDSB  +  Articolul 8 (1) În structura SNSPMPDSB funcţionează Catedra de management şi administraţie sanitară, Centrul de formare în domeniul sănătăţii publice, administraţiei şi managementului serviciilor de sănătate pentru personalul din sistemul sanitar, Centrul de management al serviciilor de sănătate, Centrul de cercetare şi evaluare a serviciilor de sănătate, Centrul naţional de promovare a sănătăţii, Centrul naţional de educaţie continuă a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor şi Centrul naţional de dezvoltare profesională a asistenţilor medicali generalişti, a asistenţilor medicali, a moaşelor şi a celorlalte categorii de personal medical asimilate acestora. (2) SNSPMPDSB are normate 15 posturi de personal didactic sau cu grad ştiinţific echivalent, pentru primii 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, iar ulterior, în funcţie de necesităţi, numărul acestor posturi se va stabili cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) SNSPMPDSB funcţionează ca instituţie finanţată din venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte surse, potrivit legii. (2) Veniturile proprii se realizează pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice, după caz, din tarife aferente produselor şi serviciilor furnizate, din alte surse de venituri, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Organele de conducere ale SNSPMPDSB şi atribuţiile acestora  +  Articolul 10 (1) Conducerea SNSPMPDSB este asigurată de directorul general, care este ordonator de credite, în condiţiile legii, şi de Consiliul director. (2) Consiliul director are în componenţă 7 membri: 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 2 reprezentanţi ai UMF Carol Davila şi directorul general. (3) Directorul general SNSPMPDSB este de drept preşedintele Consiliului director. (4) Membrii Consiliului director al SNSPMPDSB sunt desemnaţi de instituţiile menţionate la alin. (2) pentru un mandat de 4 ani; mandatul încetează prin revocarea celor care i-au numit, expirare a mandatului, demisie şi deces. (5) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai Consiliului director, aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită de Consiliul director, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Directorul general al SNSPMPDSB este numit de rectorul UMF Carol Davila pentru un mandat de 4 ani şi este membru de drept în Senatul UMF Carol Davila. (2) Persoana care ocupă funcţia de director general al SNSPMPDSB trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minimale: a) să aibă vechime de minimum 5 ani în funcţii de conducere în sistemul sanitar; b) să aibă grad de profesor universitar în management sanitar cu o vechime de minimum 7 ani în învăţământul superior; c) alte condiţii specifice stabilite de către Consiliul director. (3) Directorul general este ales din rândul cadrelor didactice ale SNSPMPDSB de către personalul didactic şi de cercetare al acestuia, precum şi de către conducătorii Centrului de formare postuniversitară în domeniul sănătăţii publice, administraţiei şi managementului serviciilor de sănătate, Centrului de management al serviciilor de sănătate, Centrului de cercetare şi evaluare a serviciilor de sănătate, Centrului naţional de promovare a sănătăţii şi ai Centrului de sănătate publică şi management al serviciilor de sănătate pentru persoane cu studii medii şi postliceale din domeniul sănătăţii publice şi private. (4) Alegerile au loc la termenele şi în condiţiile stabilite de carta UMF Carol Davila din Bucureşti, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, directorul general al SNSPMS îşi continuă mandatul în calitate de director general al SNSPMPDSB, până la momentul organizării alegerilor.  +  Articolul 12 (1) Consiliul director are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă regulamentul propriu cu privire la desfăşurarea studiilor şi a cercetării ştiinţifice, având în vedere Carta UMF Carol Davila Bucureşti; b) avizează modificarea organigramei, statului de funcţii şi a structurii de personal ale SNSPMPDSB, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea structurilor funcţionale ale SNSPMPDSB, propuse de către directorul general; c) aprobă procedurile de asigurare internă a calităţii programelor de formare; d) aprobă strategia de dezvoltare a SNSPMPDSB, în concordanţă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate; e) aprobă programul anual de cercetare-dezvoltare, f) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al SNSPMS, în vederea aprobării conform reglementărilor legale; g) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de SNSPMPDSB, în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finanţate din surse proprii ori din credite bancare; h) răspunde pentru modul de administrare a întregului patrimoniu, pentru integritatea acestuia, precum şi pentru modul de utilizare a mijloacelor financiare ale instituţiei, potrivit legii; i) propune taxele şi tarifele pentru produsele şi serviciile furnizate, în conformitate cu dispoziţiile legii, precum şi normativele de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, costurile pentru convorbiri telefonice şi nivelul cheltuielilor pentru acţiuni de protocol; j) aprobă orice alte hotărâri şi dispune măsuri privind activitatea SNSPMS, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe. (2) În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul director prezintă Ministerului Sănătăţii şi UMF Carol Davila Bucureşti un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 13Pentru realizarea obiectului de activitate şi pentru funcţionarea SNSPMPDSB, Senatul UMF Carol Davila Bucureşti aprobă: a) strategia generală şi planul de cercetare al SNSPMPDSB; b) planul de învăţământ al SNSPMPDSB; c) metodologia şi condiţiile pentru admiterea studenţilor; d) procedurile de asigurare internă a calităţii programelor de formare; e) intrarea SNSPMPDSB în parteneriate cu alte instituţii de învăţământ, potrivit legii;  +  Articolul 14Atribuţiile directorului general al SNSPMPDSB sunt următoarele: a) concepe dezvoltarea strategică a SNSPMPDSB, urmăreşte, exercită şi răspunde de aplicarea legilor, Cartei şi hotărârilor Senatului; b) coordonează şi controlează funcţionarea structurilor din subordine; c) propune ordinea de zi şi conduce dezbaterile Consiliului director; d) angajează şi eliberează din funcţie personalul didactic şi de cercetare, în conformitate cu prevederile legale; e) angajează şi eliberează din funcţie personalul administrativ; f) este ordonator de credite, în condiţiile legii; g) reprezintă SNSPMPDSB în relaţia cu terţii. Pentru reprezentarea SNSPMPDSB în activităţile curente sau în caz de indisponibilitate temporară a directorului general, rectorul UMF Carol Davila Bucureşti poate mandata o altă persoană, cu caracter temporar sau permanent, pentru una sau mai multe activităţi; h) alte atribuţii, date în competenţa sa de Consiliul director şi Senatul UMF Carol Davila Bucureşti, în condiţiile legii;  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se constituie Consiliul director, în condiţiile legii. (2) Până la constituirea noilor organe de conducere ale SNSPMPDSB, consiliul de administraţie al SNSPMS îndeplineşte rolul de consiliu director. (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru SNSPMPDSB este de 108, care se asigură după cum urmează: a) 86 de posturi de la SNSPMS; b) 22 de posturi de la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. (4) Posturile didactice menţionate în prezenta hotărâre vor fi scoase la concurs în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cursurile de master în specializarea Management sanitar, aprobate pentru SNSPMS prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare, se includ în programul de studii al SNSPMPDSB şi se derulează de aceasta. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare, statutul, statul de funcţii şi structura de personal ale SNSPMPDSB se aprobă de către Consiliul director al SNSPMPDSB în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (7) Organigrama SNSPMPDSB este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16 (1) SNSPMPDSB preia, pe bază de protocol de predare-preluare, personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aferent activităţii preluate, în condiţiile legii. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi prevăzut la art. 15 alin. (3) se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform reglementărilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii, interimar,Adriean Videanup. Ministrul educaţiei, cercetăriişi inovării, interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.421.  +  AnexăORGANIGRAMAŞcolii Naţionale de Sănătate Publică,Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti*Font 7*                                                         ┌───────────────────┐                                                         │Consiliul director │                                                         └─────────┬─────────┘                                                         ┌─────────┴─────────┐                                                         │ Director general │                                                         └─────────┬─────────┘           ┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐           │Director general adjunct ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤Director general adjunct │           └─────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘                                                                   │           ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐           │ Departament ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤Compartiment audit intern │           │ economic-administrativ │ │ └──────────────────────────┘           └─────────────────────────┘ │           ┌───────────────────────────────┐ │           │Departament achiziţii publice, ├───────────────────────┤           │ juridic şi resurse umane │ │           └───────────────────────────────┘ │       ┌──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┴───┬────────────────┬────────────────┬─────────────────────┐ ┌─────┴───────┐ ┌───────────┴───────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴─────┐ ┌───────┴────────┐ ┌─────────┴────────┐ │ Catedra de │ │ Centrul de formare în │ │ Centrul de │ │ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul │ │ Centrul naţional │ │management şi│ │ domeniul sănătăţii │ │management al│ │de cercetare │ │ naţional │ │ naţional │ │ de dezvoltare │ │administraţie│ │publice, administraţiei│ │ serviciilor │ │şi evaluare a│ │de promovare│ │ de educaţie │ │ profesională a │ │ sanitară │ │ şi managementului │ │ de sănătate │ │ serviciilor │ │a sănătăţii │ │ continuă │ │ asistenţilor │ └─────────────┘ │serviciilor de sănătate│ └─────────────┘ │ de sănătate │ └────────────┘ │ a medicilor, │ │ medicali │                  │ pentru personalul din │ └─────────────┘ │ medicilor │ │ generalişti, │                  │ sistemul sanitar │ │ dentişti │ │ a asistenţilor │                  └───────────────────────┘ │şi farmaciştilor│ │ medicali, a │                                                                                                 └────────────────┘ │ moaşelor │                                                                                                                     │ şi a celorlalte │                                                                                                                     │ categorii de │                                                                                                                     │personal asimilate│                                                                                                                     │ acestora │                                                                                                                     └──────────────────┘  Prin hotărâre a conducerii SNSPMPDSB, în cadrul centrelor şi departamentelor se pot organiza compartimente/birouri pe specialitati.--------