HOTĂRÂRE nr. 1.420 din 18 noiembrie 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 8 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:"11^1. urmăreşte, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, examinarea, testarea şi controlul dispozitivelor medicale, precum şi evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale, în condiţiile prevăzute de lege;".2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 14 se introduc cinci noi puncte, punctele 14^1- 14^5, cu următorul cuprins:"14^1. aprobă, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului Bucureşti, norme, instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei medicamentelor de uz uman;14^2. supraveghează şi controlează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti, calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de fabricaţie şi în toate situaţiile în care există alerte privind calitatea şi efectul acestora, elaborarea şi editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;14^3. urmăreşte eliberarea certificatului de bună practică de fabricaţie ca urmare a evaluării făcute de inspectorii Agenţiei Naţionale a Medicamentului Bucureşti;14^4. asigură, prin intermediul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea şi controlul activităţii de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale, crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum şi interconectarea obligatorie cu organismele similare internaţionale;14^5. urmăreşte elaborarea strategiei naţionale antidrog, a planului de acţiune şi a modului de aplicare a acestora;".3. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 19 se introduc patru noi puncte, punctele 19^1-19^4, cu următorul cuprins:"19^1. coordonează programele de specializare prin rezidenţiat, în specialităţile prevăzute în nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, desfăşurate în centre universitare şi unităţi sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;19^2. asigură coordonarea la nivel naţional a pregătirii teoretice şi practice de rezidenţiat şi în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activităţii rezidenţilor;19^3. asigură împreună cu alte instituţii din domeniu elaborarea şi implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor şi a curriculumurilor programelor de studii complementare, în vederea obţinerii atestatelor de către medici, medici dentişti şi farmacişti;19^4. asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi evaluare profesională a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, chimiştilor, asistenţilor medicali şi moaşelor;".4. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 264, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."5. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Organigrama şi statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin de către ministrul sănătăţii."6. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul de posturi aprobat a personalului Ministerului Sănătăţii, precum şi al unităţilor la care s-a redus numărul de posturi se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi a Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti.  +  Articolul III (1) Ministerul Sănătăţii organizează concursuri şi examene în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, ca activitate finanţată integral din venituri proprii. (2) Cheltuielile curente şi de capital determinate de organizarea activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din taxele de înscriere la respectivele examene şi concursuri. (3) Ministerul Sănătăţii preia pe bază de protocol disponibilul din contul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti aferent activităţii preluate.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii, interimar,Adriean Videanup. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.420.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului SănătăţiiNumăr maxim de posturi = 264, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului ┌─────────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────────────────┐ │COLEGIUL MINISTERULUI├────┤ MINISTRU ├──────────┤ CONSILIUL CONSULTATIV │ │ SĂNĂTĂŢII │ │ │ │ AL MINISTRULUI │ └─────────────────────┘ └─────┬───────┘ │ SĂNĂTĂŢII │                                  │ └───────────────────────┘┌─────────────────┐ ││Direcţia generală│ │ ┌──────────────────┐│ dezvoltare ├───────────────┼─────────────────────┤ CABINET MINISTRU ││ profesională şi │ │ └──────────────────┘│ resurse umane │ │└─────────────────┘ │             ┌──────────────┐ │ ┌────────────────┐             │ Serviciul ├─────┼──────┤ Corpul de │             │ audit │ │ │ control** │             └──────────────┘ │ └────────────────┘┌──────────────────┐ │ ┌────────────────────┐│Serviciul de presă├──────────────┼──────────────────────┤Consilier diplomatic│└──────────────────┘ │ └────────────────────┘      ┌────────────────┬──────────┼────────────┬───────────────────┐┌─────┴─────┐ ┌──────┴────┐ │ ┌──────┴────┐ ┌─────────┴─────────┐│Secretar de│ │Secretar de│ │ │Secretar de│ │Subsecretar de stat││ stat │ │ stat │ │ │ stat │ └───────────────────┘├───────────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┤│ Cabinet │ │ Cabinet │ │ │ Cabinet ││secretar de│ │secretar de│ │ │secretar de││ stat │ │ stat │ │ │ stat │└───────────┘ └───────────┘ │ └───────────┘                                  │ ┌────────────────┐                                  ├──┤Secretar general│                                  │ └──────┬─────────┘                                  │ │ ┌────────────────────┐                                  │ ├─────────────┤Unitatea de politici│                                  │ │ │ publice** │                                  │ ┌──────┴─────────┐ └────────────────────┘                                  │ │Secretar general│                                  │ │ adjunct │                                  │ └────────────────┘  ┌───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┬────────┐┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌──┴─┐│ M1 │ │ M2 │ │ M3 │ │ M4 │ │ M5 │ │ M6 │ │ M7 │ │ M8 │ │ M9 │└────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘    M1 - Direcţia planificarea sistemului sanitar şi politici salariale    M2* - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă    M3 - Direcţia legislativă şi asistenţă juridică    M4 - Direcţia strategii şi politica medicamentului    M5 - Direcţia de control în sănătate publică    M6 - Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală            şi programe    M7 - Direcţia pentru infrastructură sanitară, logistică,            achiziţii şi dispozitive medicale    M8 - Direcţia generală buget şi credite externe    M9 - Direcţia generală implementare şi coordonare programe            şi relaţii internaţionale_________    *) Funcţionează la nivel de birou    **) Funcţionează la nivel de serviciu  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008)LISTAcuprinzând unităţile cu personalitate juridicăaflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonareaMinisterului SănătăţiiA. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢIII. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucureşti;5. Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti;6. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti;7. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;8. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;9. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;10. Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti;11. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-11 este de 8.337, din care:- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;- medici rezidenţi pe post - 295.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:1. Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;2. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti;4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti;5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti;7. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti;8. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti;9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti;10. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti;11. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti;13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă" Bucureşti;14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;17. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi;19. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G. I. M. Georgescu" Iaşi;20. Institutul Regional de Oncologie Iaşi;21. Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni;22. Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni;23. Centrul de Cardiologie Craiova;24. Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" Vâlcele;25. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş;26. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;27. Spitalul de Recuperare Borşa;28. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;29. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei;30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca;31. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;32. Spitalul de Psihiatrie Zam;33. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri;34. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;35. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;36. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi;37. Spitalul de Cardiologie Covasna;38. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord;39. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol;40. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia;41. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni;42. Sanatoriul de Nevroze Predeal;43. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova;44. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătila" Bucureşti;45. Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti;46. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-46, precum şi pentru unităţile sanitare publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică este de 195.500.Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;5. Institutul de Medicină Legală Craiova;6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-7 este de 510.B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;2. Societatea Comercială "Sanevit 2003" - S.A. Arad;3. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.C. UNITĂŢI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti;2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti;3. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.-------------- Notă *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi serviciile de ambulanţă, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale şi ambulatoriile de specialitate.--------