HOTĂRÂRE nr. 1.414 din 18 noiembrie 2009pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 8 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi al punctelor 25 şi 27-32 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare Institutul, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin comasare prin fuziune a Institutului de Sănătate Publică Bucureşti cu Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate Publică Iaşi, Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş şi cu Centrul de Sănătate Publică Sibiu, care se desfiinţează. (2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. dr. Leonte nr. 1-3, sectorul 5.  +  Articolul 2Institutul are ca scop: a) prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile; b) monitorizarea stării de sănătate; c) promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate; d) evaluarea sănătăţii ocupaţionale; e) monitorizarea sănătăţii în relaţie cu mediul; f) elaborarea reglementărilor în domeniul sănătăţii publice; g) asigurarea managementului sănătăţii publice; h) dezvoltarea serviciilor de sănătate publică specifice.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute la art. 2, Institutul exercită următoarele atribuţii generale: a) asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de sănătate publică, în funcţie de domeniul de competenţă; b) participă la elaborarea strategiilor şi politicilor din domeniul de competenţă; c) elaborează proiecte de acte normative, norme, metodologii şi instrucţiuni privind domeniile specifice din cadrul sănătăţii publice; d) efectuează expertize, oferă asistenţă tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice; e) supraveghează starea de sănătate a populaţiei, bolile transmisibile şi netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară; f) asigură sistemul de supraveghere epidemiologică, precum şi de alertă precoce şi răspuns rapid şi participă la schimbul de informaţii în cadrul reţelei europene de supraveghere epidemiologică în domeniul bolilor transmisibile; g) participă la efectuarea de investigaţii epidemiologice de teren, din proprie iniţiativă, la solicitarea Ministerului Sănătăţii sau a autorităţilor locale de sănătate publică; h) elaborează metodologia, instrumentele şi indicatorii de monitorizare şi evaluare a serviciilor şi programelor de sănătate publică, de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate; i) participă la procesul de învăţământ medical de specializare şi perfecţionare în domeniile specifice din cadrul sănătăţii; j) desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sănătăţii publice; k) colectează, analizează şi diseminează date statistice privind sănătatea publică; l) asigură existenţa unui sistem informaţional şi informatic integrat pentru managementul sănătăţii publice; m) asigură activitatea economico-financiară, administrativă şi juridică a Institutului şi a centrelor naţionale şi regionale de sănătate publică atât prin personalul propriu, cât şi prin personalul de specialitate preluat de la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, instituţie care se desfiinţează, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizează prin 3 centre naţionale şi 6 centre regionale de sănătate publică, organizate în structura acestuia, fără personalitate juridică. (2) Centrele naţionale, care asigură coordonarea profesională specifică pe plan naţional a Institutului, sunt: a) Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT); b) Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC); c) Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS). (3) Centrele regionale de sănătate publică, care asigură coordonarea şi execuţia profesională la nivel regional a Institutului, sunt: a) Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti (CRSPB); b) Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (CRSPC); c) Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi (CRSPI); d) Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara (CRSPT); e) Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş (CRSPM); f) Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu (CRSPS).  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) În cadrul Institutului funcţionează un consiliu de coordonare format din 11 membri, care are rolul de a aproba principalele direcţii de acţiune în domeniile de strategie, organizare şi funcţionare a Institutului. (2) Preşedintele şi membrii consiliului de coordonare prevăzut la alin. (1) sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi nu sunt remuneraţi.  +  Articolul 7 (1) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de un director general şi de un director general adjunct economic. (2) Directorul general trebuie să fie cadru universitar sau medic primar în domeniile sănătate publică, epidemiologie sau igienă. (3) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă Institutul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (4) Conducerea executivă a centrelor naţionale este asigurată de câte un director. (5) Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de câte un director coordonator. (6) Funcţiile de conducere ale Institutului se ocupă prin concurs organizat conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Atribuţiile directorului general şi ale directorilor, precum şi ale directorului general adjunct economic şi ale consiliului de coordonare sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.  +  Articolul 9 (1) În termenul prevăzut la art. 8 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, Institutul Naţional de Sănătate Publică preia în administrare, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, terenurile şi toate celelalte bunuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, Institutului de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutului de Sănătate Publică Iaşi, Institutului de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timişoara, Centrului de Sănătate Publică Târgu Mureş şi Centrului de Sănătate Publică Sibiu. După semnarea protocoalelor menţionate şi finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menţionarea datelor de identificare a acestora şi precizarea numerelor de identificare MFP. (2) Institutul preia, pe bază de protocol de predare-preluare, personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care asigură alături de personalul propriu activitatea economico-financiară, administrativă şi juridică a Institutului şi a centrelor naţionale şi regionale de sănătate publică, în condiţiile legii. (3) Patrimoniul Institutului Naţional de Sănătate Publică se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării/preluării însoţit de celelalte anexe potrivit metodologiei existente, întocmite de instituţiile care se desfiinţează: Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate Publică Iaşi, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timişoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş şi Centrul de Sănătate Publică Sibiu, precum şi a protocoalelor de predare-primire întocmite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, conform legii.  +  Articolul 11 (1) Institutul funcţionează cu un număr maxim de 532 de posturi, finanţate integral de la bugetul de stat. (2) Încadrarea în numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se realizează în termen de maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Personalul Institutului este format din personal contractual şi este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului în sectorul bugetar. La preluarea personalului se va avea în vedere respectarea întocmai a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii, interimar,Adriean Videanup. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.414.  +  Anexa                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                  a Institutului Naţional de Sănătate Publică                                               ┌──────────────────────────────┐                                               │ Nr. maxim de posturi: 532 │                                               └──────────────────────────────┘  ┌──────────────┐  │ Consiliu de │ ┌──────────────────┐  │ coordonare ├───────┤ Director General ├─────►┐  └──────────────┘ └──────────────────┘ │ ┌─────────────────┐                                                   ├───►│ Serviciul RUNOS │                                                   │ └─────────────────┘                                                   │ ┌─────────────────────┐                                                   ├───►│ Serviciul │                                                   │ │ acreditare/calitate │                                                   │ └─────────────────────┘  ┌─────────────┐ │ ┌───────────────┐  │ BFATAM │◄─────────────────────────────────┤ │ Serviciul │  └─────────────┘ ├───►│ Audit/Juridic │       ┌◄──────────────┬─────────────┬──────────── │ └───────────────┘       ▼ ▼ ▼ │  ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────┐ │  │ CNSCBT │ │ CNMRMC │ │ CNEPSS │ │  └───────────┘ └───────────┘ └────────────┘ │                                                   ▼     ┌────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐     ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐│ CR-BB │ │ CR-CJ │ │ CR-IS │ │ CR-TM │ │ CR-MS │ │ CR-SB │└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └────────┘ └────────┘   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ CNSCBT = Centrul Naţional de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile │   │ CNMRMC = Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor de Mediu Comunitar │   │ CNEPSS = Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate │   │ BFATAM = Buget - Finanţe - Administrativ - Tehnic şi Mentenanţă │   │ CR - Centru Regional │   │ BB-Bucureşti; CJ-Cluj; IS-Iaşi; TM-Timişoara, MS-Mureş, SB-Sibiu │   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----