REGULAMENT din 25 octombrie 2006 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping(actualizat până la data de 4 decembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 104 din 9 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008.  +  Articolul 1În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, ca organ de specialitate cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.  +  Articolul 2Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, fiind totodată autoritatea competentă să aplice dispoziţiile Legii nr. 104/2008privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă".-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii se asigură din: a) venituri din valorificările produselor provenite din activităţi proprii sau anexe, în legătură cu obiectivele prevăzute de lege; b) donaţii, legate şi sponsorizări, în condiţiile legii; c) contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping; d) tarife pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping; e) tarife pentru testarea suplimentelor nutritive; f) taxe pentru activitatea prestată de comisiile şi comitetul prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006; g) fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale;g^1) taxa pentru eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 104/2008;-----------Litera g^1) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.g^2) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare şi/sau alte fonduri acordate de instituţiile financiare naţionale/internaţionale, în condiţiile prevăzute de lege;-----------Litera g^2) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. h) alte surse de venituri în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Pe lângă Agenţie funcţionează Consiliul director, ca organ consultativ. (2) Consiliul director al Agenţiei are în componenţă 9 membri, după cum urmează: a) preşedinte; b) 2 reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru, desemnaţi de şeful Cancelariei; c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Sport, desemnat de preşedintele acesteia din rândul angajaţilor săi; d) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei, desemnat de Ministerul Sănătăţii Publice; f) un reprezentant din domeniul medicinei sportive, desemnat de Ministerul Sănătăţii Publice; g) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; h) un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. (3) Consiliul director are următoarele atribuţii principale: a) avizează Strategia naţională anti-doping; b) avizează programele educative şi de prevenire a dopajului în sport; c) avizează programele de promovare a fairplay-ului în sport; d) propune ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante; e) avizează raportul de activitate al Agenţiei; f) avizează planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport; g) avizează programul acţiunilor şi activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport; h) stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul taxelor percepute pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, de Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi de Comisia de apel. (4) Consiliul director exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative. (5) Activitatea Consiliului director este condusă de un preşedinte care este şi preşedintele Agenţiei. (6) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani. (7) Membrii Consiliului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi vor semna declaraţii de confidenţialitate şi conflict de interese. (8) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (9) Convocarea şedinţelor Consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi ce urmează a fi dezbătută şi documentaţia necesară. (10) În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, Consiliul director adoptă decizii. (11) Deciziile Consiliului director se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (12) Consiliul director este legal întrunit în prezenţa a 6 din cei 9 membri. (13) Membrii Consiliului director, care participă la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.  +  Articolul 5 (1) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de termen în următoarele situaţii: a) renunţarea la calitatea de membru; b) transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice; c) aplicarea unei sancţiuni disciplinare; d) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin; e) pierderea calităţii pentru care au fost numiţi; f) deces. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 5^1 (1) Pe lângă Agenţie funcţionează, potrivit dispoziţiilor art. 4 şi 5 din Legea nr. 104/2008, Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă, organ consultativ fără personalitate juridică. (2) Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 104/2008, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.-----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 6 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele Agenţiei emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii. (4) În realizarea prerogativelor conferite de lege, preşedintele are următoarele atribuţii principale: a) aprobă Strategia naţională anti-doping; b) transmite Guvernului proiectele de acte normative date în competenţa Agenţiei potrivit art. 6 lit. b) din Legea nr. 227/2006; c) aprobă programele educative şi de prevenire a dopajului în sport; d) controlează aplicarea măsurilor concrete, al căror scop este sancţionarea dopajului în sport; e) aprobă programele de promovare a fairplay-ului în sport; f) coordonează şi controlează toate structurile sportive în ceea ce priveşte activitatea anti-doping; g) aprobă şi înaintează autorităţilor şi instituţiilor publice ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante; h) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu; i) aprobă anual sau ori de câte ori este nevoie lista cuprinzând substanţele şi metodele interzise în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Anti-Doping; j) aprobă publicarea anuală sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii Publice şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului, a listei cuprinzând specialităţile farmaceutice autorizate şi comercializate în România, care au în componenţă substanţe şi/sau metode interzise; k) aprobă programul naţional anual anti-doping în competiţie şi în afara competiţiei, care cuprinde toţi sportivii de nivel naţional şi internaţional; l) aprobă efectuarea controalelor doping în cadrul competiţiilor, precum şi în afara acestora;l^1) aprobă efectuarea de teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor cuprinse în lista interzisă în sportul recreativ, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 104/2008;-----------Litera l^1) a alin. (4) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. m) aprobă planificarea şi asigură desfăşurarea audierilor sportivilor şi ale altor persoane susceptibile de dopaj într-un cadru corect şi echitabil în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale; n) aprobă efectuarea contraexpertizei de către un laborator acreditat;n^1) aprobă efectuarea expertizei substanţelor ce fac obiectul faptelor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 104/2008;-----------Litera n^1) a alin. (4) al art. 6 a fost introdusă de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. o) aprobă scutirile pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a comisiilor anti-doping din federaţiile sportive naţionale, din ligile profesioniste şi/sau cluburi; p) comunică Agenţiei Mondiale Anti-Doping cazurile de dopaj depistate în rândul sportivilor români pe plan naţional şi/sau internaţional; r) semnează atestatul eliberat ofiţerilor de control doping în urma instruirii şi perfecţionării acestora, în condiţiile legii; s) prezintă Guvernului şi Parlamentului raportul anual de activitate al Agenţiei; t) aprobă planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport; u) aprobă programul activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport; v) coordonează managementul rezultatelor testărilor doping. (5) Preşedintele exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative.  +  Articolul 7 (1) În activitatea de conducere a Agenţiei preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru. (2) Vicepreşedintele exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. (3) Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (4) În cazul în care, din motive justificate, preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către vicepreşedinte.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 7^1Agenţia are un secretar general, numit şi salarizat în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul intern, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte.-----------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 7^2 (1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de Legea nr. 104/2008, în structura Agenţiei funcţionează 8 oficii zonale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă, dintre care unul în municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică. (2) Sediile oficiilor, competenţa teritorială, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe oficii, precum şi încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare. (4) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenţiei.-----------Art. 7^2 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 8 (1) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cadrul acesteia, se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz. (2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulament intern, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Agenţiei se stabilesc prin fişa postului.  +  Articolul 9Statul de funcţii al personalului contractual al Agenţiei se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 10 (1) Personalul Agenţiei este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind personalul contractual din sectorul bugetar. (2) Personalul Agenţiei beneficiază de spor de confidenţialitate în cuantum de 15%, aplicat la salariul de bază brut lunar, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Pe lângă Agenţie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, Comisia de apel şi Comitetul pentru stabilirea sancţiunilor. (2) Membrii comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1) sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Condiţiile pentru numirea membrilor comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul intern al Agenţiei. (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (5) Membrii comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1), care participă la şedinţe, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, respectiv al comitetului, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.  +  Articolul 12Conducerea Agenţiei şi personalul implicat în desfăşurarea controlului doping au acces în toate bazele sportive şi la toate manifestările sportive, în condiţiile legii.  +  Articolul 13În scopul desfăşurării activităţilor specifice, respectiv efectuarea controalelor doping şi susţinerea de acţiuni educative, Agenţia utilizează un parc comun de mijloace de transport, format din 8 autoturisme şi două autoutilitare pentru organizarea de staţii de control doping mobile.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 13^1În scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului său, finanţate în limita fondurilor bugetare aprobate sau prin alte surse atrase din ţară ori din străinătate, potrivit legii.-----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 14Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.----------