HOTĂRÂRE nr. 1.428 din 18 noiembrie 2009privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 8 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, al art. 6 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se organizează şi funcţionează ca instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, cu patrimoniu propriu, în coordonarea directă a viceprimministrului, prin preluarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei, agenţie care se desfiinţează. (2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar veniturile încasate, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat. (3) Veniturile încasate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei provin din tarifele percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, prestări servicii, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sectorul energiei şi gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internaţionale. (4) Sediul principal al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei îşi desfăşoară activitatea şi în alte sedii.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, precum şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă energetică, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor şi exercită atribuţiile stabilite prin lege.  +  Articolul 3Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei îndeplineşte atribuţiile şi competenţele prevăzute în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cooperează, pe bază de reciprocitate, cu autorităţile de reglementare ale altor state, precum şi cu organismele internaţionale de specialitate, putând participa la activitatea acestora sau putând deveni membră a acestora.  +  Articolul 5Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei colaborează, pe bază de protocol, cu alte instituţii ale statului sau entităţi, pentru realizarea atribuţiilor proprii şi pentru utilizarea eficientă a energiei şi reducerii impactului negativ asupra mediului.  +  Articolul 6 (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate beneficia de servicii de consultanţă, studii şi asistenţă de specialitate din ţară sau din străinătate ori poate încheia acorduri de colaborare cu alte autorităţi, precum şi de programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului său. (2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate desfăşura activităţi de instruire şi pregătire profesională.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi revocat prin decizie a primului-ministru pentru un mandat de 5 ani. În subordinea preşedintelui se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului. (2) Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este ajutat de 3 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretari de stat, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. (3) Preşedintele şi cei 3 vicepreşedinţi asigură îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor ce revin Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, potrivit prevederilor legale în vigoare şi ale prezentei hotărâri. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi decizii. (5) Ordinele şi deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8 (1) Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităţi publice, cu instituţii naţionale şi internaţionale, cu persoanele juridice şi fizice, române sau străine; b) aprobă strategia de dezvoltare instituţională a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, programele de activitate şi programele de cooperare; c) aprobă încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii; d) acordă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare vicepreşedinţilor şi personalului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în actul de delegare fiind precizate expres limitele şi condiţiile delegării; e) aprobă atribuţiile şi competenţele celor 3 vicepreşedinţi, ale personalului şi ale departamentelor, direcţiilor, serviciilor, birourilor, altor structuri funcţionale şi ale oficiilor teritoriale organizate în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; f) aprobă statul de funcţii al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; g) aprobă deplasările în străinătate ale personalului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; h) propune şi înaintează Secretariatului General al Guvernului proiectul de buget al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (2) Înlocuitorul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este numit prin decizie a acestuia pentru situaţiile în care, din motive întemeiate, preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile prevăzute în actele normative în vigoare, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9 (1) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se constituie Comitetul de reglementare, în condiţiile legii. (2) Comitetul de reglementare este alcătuit din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi 7 reglementatori, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, în condiţiile legii. (3) Comitetul de reglementare adoptă, cu votul majorităţii membrilor, ordinele şi deciziile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la reglementare. (4) Activitatea Comitetului de reglementare este coordonată de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (5) Activitatea Comitetului de reglementare se desfăşoară pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 10 (1) În activitatea sa, Comitetul de reglementare este asistat de un consiliu consultativ cu rol în asigurarea armonizării intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluarea impactului reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi formularea de propuneri de îmbunătăţire a acestora. (2) Consiliul consultativ este format din 11 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu art. 9 alin. (12) din Legea nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (7) din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Activitatea consiliului consultativ se desfăşoară în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (4) Hotărârile consiliului consultativ au caracter de recomandare.  +  Articolul 11 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Orice alte atribuţii şi sarcini ale departamentelor, inclusiv atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor, altor structuri funcţionale şi ale oficiilor teritoriale organizate în cadrul instituţiei se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (3) Atribuţiile şi răspunderile individuale ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi cu legislaţia în vigoare. (4) Angajarea personalului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, potrivit legii. (5) Salarizarea personalului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei se face potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 12 (1) Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a departamentelor, inclusiv direcţiile, serviciile, birourile, alte structuri funcţionale şi oficii teritoriale organizate în cadrul instituţiei, precum şi numărul posturilor de conducere, se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii. (3) Prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pot fi constituite servicii, birouri şi alte structuri funcţionale, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Numărul maxim de posturi este de 275. (5) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică, precum şi statul de funcţii se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii. (6) Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin decizie, pentru motive justificate, poate redistribui posturile între structuri funcţionale şi oficii teritoriale organizate în cadrul instituţiei şi poate promova personalul instituţiei, în baza unui regulament specific.  +  Articolul 13 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei se preia de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. (2) În termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul preluat potrivit alin. (1) se încadrează pe noile funcţii în limita numărului de posturi aprobat Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu stabilirea drepturilor salariale aferente. (3) Patrimoniul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii se preiau de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe bază de protocol de predare-preluare, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, şi Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 15Anexele nr. 1şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul economiei,Adriean Videanup. Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Iulius Dan PlavetiBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.428.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul EnergieiDepartamentele din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei asigură îndeplinirea următoarelor atribuţii principale, care le revin, în condiţiile legii, în următoarele domenii de activitate: a) Departamentul reglementare piaţă de energie electrică, preţuri şi tarife asigură:- elaborarea de reglementări privind preţurile şi cantităţile de energie electrică şi termică pe piaţa reglementată, tarifele pentru reţeaua de transport, servicii de sistem, reţelele de distribuţie, preţuri/tarife ale furnizorilor de ultimă opţiune, tarifele la clienţii finali captivi, precum şi tarifele de racordare la reţeaua electrică;- elaborarea de reglementări comerciale pe piaţa naţională de energie electrică, armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale de energie electrică, precum şi monitorizarea pieţei de energie electrică. b) Departamentul reglementare piaţă de gaze naturale, preţuri şi tarife asigură:- elaborarea de reglementări privind preţurile şi tarifele reglementate, inclusiv preţurile pentru furnizorii de ultimă opţiune, precum şi analizarea costurilor prezentate de operatorii licenţiaţi la fundamentarea preţurilor şi tarifelor reglementate, cu prelucrarea unor indicatori specifici;- elaborarea de reglementări comerciale pe piaţa naţională de gaze naturale, armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale de gaze naturale, precum şi monitorizarea pieţei de gaze naturale. c) Departamentul reglementare acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale asigură:- elaborarea de reglementări tehnice, precum şi reglementări privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, al gazelor naturale şi al energiei termice produse în cogenerare, autorizarea electricienilor şi atestarea operatorilor economici în sectorul energiei electrice, precum şi autorizarea operatorilor economici şi a persoanelor de specialitate în sectorul gazelor naturale. d) Departamentul reglementare în domeniul eficienţei energetice asigură:- implementarea şi monitorizarea aplicării politicii naţionale de eficienţă energetică, monitorizarea programelor de utilizare eficientă a energiei şi a economiilor de energie rezultate, evaluarea tehnică a proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice pentru care se solicită finanţare, elaborarea împreună cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi publicarea liniilor directoare privind eficienţa energetică şi economiile de energie ca posibile criterii de evaluare a ofertelor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, autorizarea auditorilor energetici şi atestarea managerilor energetici;- promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă. e) Departamentul control şi protecţia consumatorilor asigură:- realizarea de activităţi specifice privind protecţia consumatorilor, soluţionarea divergenţelor din domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, în condiţiile legii, controlul respectării reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi a normelor, reglementărilor şi măsurilor specifice privind creşterea eficienţei energetice în toate domeniile de activitate. f) Departamentul cooperare, programe şi comunicare asigură:- relaţiile cu instituţiile Uniunii Europene şi cu entităţile naţionale care coordonează transpunerea şi implementarea acquis-ului comunitar, derularea programelor de asistenţă cu organisme internaţionale, coordonarea alinierii sistemului de reglementări din domeniul energiei electrice şi din domeniul gazelor naturale, care sunt de competenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, la legislaţia Uniunii Europene, asigură relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, relaţiile publice, relaţia cu mass-media, activităţile specifice în domeniul comunicării şi al transparenţei decizionale, precum şi administrarea şi dezvoltarea sistemului informatic al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. g) Cabinetul preşedintelui este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile legii. h) Direcţia juridică asigură legalitatea în desfăşurarea activităţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi apărarea drepturilor şi intereselor instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. i) Direcţia economică asigură efectuarea lucrărilor specifice privind:- bugetul de venituri şi cheltuieli, contabilitatea financiară şi de gestiune, contabilitatea de angajamente, finanţarea activităţilor instituţiei, evidenţa şi gestiunea patrimoniului;- gestionarea, paza şi protecţia bunurilor ce formează patrimoniul instituţiei, achiziţiile publice, dezvoltarea bazei materiale şi gospodărirea acesteia, gestionarea arhivei de documente; j) Direcţia management şi resurse umane asigură:- efectuarea lucrărilor specifice privind planificarea şi monitorizarea Programului de reglementări al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, a şedinţelor Comitetului de reglementare şi a şedinţelor consiliului consultativ; controlul managerial intern, care include sistemul calităţii; securitatea şi sănătatea în muncă în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare în domeniu; situaţiile de urgenţă şi gestionarea documentelor clasificate;- activitatea de management organizatoric, gestiunea resurselor umane, formarea profesională a salariaţilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, întocmirea şi evidenţa deciziilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiei. k) Biroul audit public intern se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legii.  +  Anexa 2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei*Font 8*    Numar posturi: 275 ┌─────────┐ ┌------------------------------------------------------------------------------------┐ │Consiliul├-----┤ ┌────────────┐ Comitetul | │ consul- │ | │ │ ┌────────────────┐ de | │ tativ │ ┌──┼──────────────────────────────┤ PREŞEDINTE │ │7 reglementatori│ reglementare | └─────────┘ │ | │ │ └────────────────┘ |              │ | └─────┬──────┘ |              │ | │ |              │ | ┌───────────────────────┼─────────────────────────────┐ | ┌─────────┐ │ | │ │ │ | │Cabinetul├──┤ | ┌──────┴───────┐ ┌──────┴───────┐ ┌────────┴─────┐ | │preşedin-│ │ | │Vicepreşedinte│ │Vicepreşedinte│ │Vicepreşedinte│ | │ telui │ │ | └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └────────┬─────┘ | └─────────┘ │ | │ │ │ |              │ └------------┼-----------------------┼-----------------------------┼-----------------┘              │ │ │ │              │ ┌───────┴───────┬───────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────┐              │ │ │ │ │ │ │              │ ┌─────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴──────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌──────────┐ │ │ Departa- │ │ Departa- │ │ Departa- │ │ Departa- │ │ Departa- │ │ Departa- │ │ Direcţia ├─┤ │ mentul(*) │ │ mentul(*) │ │ mentul(*) │ │ mentul(*) │ │ mentul(*)│ │ mentul(*)│ │ juridică │ │ │reglementare│ │reglementare │ │reglementare │ │reglementare│ │control şi│ │cooperare,│ └──────────┘ │ │ piaţă de │ │piaţă de gaze│ │acces la reţea│ │în domeniul │ │protecţia │ │ programe │ ┌──────────┐ │ │ energie │ │ naturale, │ │şi autorizare │ │ eficienţei │ │ consuma- │ │ şi │ │ Direcţia ├─┤ │ electrică, │ │ preţuri şi │ │ în domeniul │ │ energetice │ │ torilor │ │comunicare│ │economică │ │ │ preţuri şi │ │ tarife │ │ energiei │ │ │ │ │ │ │ └──────────┘ │ │ tarife │ │ │ │ electrice │ │ │ │ │ │ │ ┌──────────┐ │ │ │ │ │ │ şi gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ Direcţia │ │ │ │ │ │ │ naturale │ │ │ │ │ │ │ │management├─┤ └────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │şi resurse│ │ │ umane │ │ └──────────┘ │ ┌──────────┐ │ │ Birou │ │ │ audit ├─┘ │ public │ │ intern │ └──────────┘    (*) organizate la nivel de direcţii generale--------------