ORDIN nr. 1.648 din 2 decembrie 2009pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 7 decembrie 2009  Având în vedere avizul favorabil al Asociaţiei de Standardizare din România transmis prin Adresa nr. 11.892 din 24 noiembrie 2009,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,ministrul mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Obligaţia de a calcula şi plăti ecotaxa de 0,2 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi având mânere integrate sau aplicate destinate a fi umplute la punctele de vânzare, oricare ar fi modul de comercializare/distribuire al acestora sau cumpărătorul/ beneficiarul, după cum urmează: a) producătorului, pentru pungile fabricate în România; b) importatorului, pentru pungile provenind din ţări din afara Uniunii Europene; c) persoanei fizice sau juridice române autorizate, care introduce pe piaţa naţională pungile provenind din ţări membre ale Uniunii Europene."2. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Nu sunt supuse taxării pungile confecţionate din materiale pentru care operatorii economici prevăzuţi la art. 65 fac dovada biodegradabilităţii acestuia."3. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - Caracterul biodegradabil al materialului se stabileşte în baza evaluării conformităţii, potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu cerinţele esenţiale de biodegradabilitate stabilite prin Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare."4. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungile prevăzute la art. 66 trebuie să întocmească declaraţia de conformitate, să deţină şi să păstreze rapoartele de încercare, certificatele sau alte documente ce atestă conformitatea materialului cu cerinţele esenţiale de biodegradabilitate prevăzute la art. 67 şi să informeze cumpărătorii şi consumatorii finali asupra caracterului biodegradabil al pungii prin inscripţionare sau marcare, suplimentar elementelor de informare a consumatorilor obligatorii potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Conformitatea cu standardele europene armonizate, adoptate la nivel naţional, prevăzute la pct. 5^2 din anexa la prezenta metodologie, conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de biodegradabilitate prevăzute la art. 67. Lista se completează cu standardele europene preluate la nivel naţional ulterior datei publicării prezentului ordin."5. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 69. - În aplicarea prevederilor cap. XI, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prezentate la pct. 5^1 şi 5^2 din anexa la prezenta metodologie."6. În anexa la metodologie, după punctul 5^1 se introduce un nou punct, punctul 5^2, cu următorul cuprins:"5^2. Lista standardelor române armonizate, adoptate la nivel naţional la data publicării prezentului ordin, referitoare la caracterul biodegradabil al materialelor este următoarea:
  1. SR EN 13193: 2003 Ambalaje. Ambalaje şi mediu. Terminologie
  2. SR EN 13427: 2005 Ambalaje. Cerinţe referitoare la utilizarea standardelor în domeniul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje
  3. SR EN 13432: 2002*) Ambalaje. Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile prin formarea compostului şi biodegradare. Program de încercare şi criterii de evaluare a acceptării finale a ambalajelor
  4. SR EN ISO 14851: 2005 Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale, în mediu apos, a materialelor plastice. Metoda prin măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru închis
  5. SR EN ISO 14852: 2005 Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale, în mediu apos, a materialelor plastice. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat
  6. SR EN ISO 14855-1: 2008 Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale a materialelor plastice în condiţii controlate de compostaj. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat. Partea 1: Metodă generală
  7. SR EN ISO 17556: 2005 Materiale plastice. Determinarea biodegradabili- tăţii aerobe finale în sol prin măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru sau a cantităţii de dioxid de carbon degajate
  8. SR EN ISO 20200: 2006 Materiale plastice. Determinarea gradului de dezintegrare a materialelor plastice în condiţii de încercare la compostaj simulate la scară de laborator
  9. SR EN ISO 846: 2000 Materiale plastice. Evaluarea acţiunii microorganismelor
  10. SR EN 14047: 2004 Ambalaje. Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale a materialelor de ambalare în mediu apos. Metoda prin analiza dioxidului de carbon eliberat
  11. SR EN 14048: 2004 Ambalaje. Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale a materialelor de ambalare în mediul apos. Metodă prin măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru închis
  12. SR EN 14046: 2004 Ambalaje. Evaluarea biodegradabilităţii aerobe finale şi a dezintegrării materialelor de ambalare în condiţii controlate de formare a compostului. Metoda prin analiza dioxidului de carbon eliberat
  13. SR EN14995: 2007 Materiale plastice. Evaluarea compostabilităţii. Program de încercări şi specificaţii
  Notă *) Standardul armonizat naţional român, care face referire la caracterul biodegradabil al materialului plastic şi reprezintă adoptarea, prin metoda traducerii, a standardului european EN 13432: 2000.NOTĂ:1. Standardele menţionate la poziţiile 1-9 au fost adoptate prin metoda traducerii.2. La poziţiile 10-13 au fost adoptate versiunile oficiale în limba engleză ale standardelor."
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului, interimar,Elena Gabriela UdreaBucureşti, 2 decembrie 2009.Nr. 1.648.------