HOTĂRÂRE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 7 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Secretarul general coordonează activitatea administrativă, financiar-contabilă şi resurse umane."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cadrul A.N.R.M.A.P., în subordinea preşedintelui funcţionează următoarele structuri organizatorice: a) Direcţia generală politici, reglementare şi analiză; b) Direcţia generală supraveghere, monitorizare şi evaluare; c) Cabinetul preşedintelui; d) Departamentul de comunicare şi relaţii publice; e) Serviciul juridic şi resurse umane; f) Compartimentul audit intern; g) Serviciul financiar-contabilitate; h) Serviciul administrativ. (2) Structura organizatorică prevăzută la alin. (1) lit. b) se află în directa coordonare a vicepreşedintelui. (3) Structurile organizatorice prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h) se află în directa coordonare a secretarului general."3. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Departamentul de comunicare şi relaţii publice funcţionează ca direcţie şi se încadrează cu personal contractual conform legislaţiei în vigoare."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPunerea în aplicare a modificărilor în structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU EMIL BOCContrasemnează:───────────────Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi MonitorizareaAchiziţiilor Publice,Cristina Trăilăp. Ministrul muncii,familiei şi protecţieisociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.482.  +  Anexa ─────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2007)───────────────────────────────────────────────────STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea AchiziţiilorPublice şi personalul aferent acesteia                              ┌────────────┐        ┌─────────────────────┤ ├────────────┐        │ │ PREŞEDINŢE*│ ┌─────┴─────────┐        │ ┌────┤ │ │Compartimentul │┌───────┴─────────┐ │ └┬─────┬─┬─┬─┘ │ audit intern ││Departamentul de │ │ │ │ │ │ │ 1E ││ comunicare şi │ │ │ │ │ └──────┐ └───────────────┘│relaţii publice │ │ │ │ └───────┐└────────────────────────┐│ 1D+2E*** │ │ │ │┌────────┴────────┐ ┌───────┴──────────┐└─────────────────┘ │ │ ││Serviciul juridic│ _ _│SecretarGeneral***│┌──────────────────┐ │ │ ││şi resurse umane │_ _ | └───────┬──────────┘│Cabinet Preşedinte├─────┘ │ ││ 7E │ ││ 1D+3E │ │ │└─────────────────┘ │└──────────────────┘ │ │ ┌────────┴──────┐                  ┌────────────┴───┐ │ │ │        ┌─────────┤VICEPREŞEDINTE**│ │ │ │        │ └────────────────┘ │ ┌───────┴─────┐ ┌───┴─────┐        │ ┌────────────────────────┤ │ Serviciul │ │Serviciul│        │ │ │ │ financiar- │ │adminis- │┌───────┴───┴──────────┐ ┌────────┴─────────────┐ │contabilitate│ │trativ ││ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │ │ 1SS+7E │ │ 1SS+7E ││ supraveghere, │ │politici, reglementare│ └─────────────┘ └───┬─────┘│monitoriz şi evaluare │ │ şi analiză │ ││ 1DG+2D+33E │ │ 1DG+1DGA+1D+25E │ ┌────────┴────────┐└───────────┬──────────┘ └──────────────┬───────┘ │ Compartimentul │            │ │ │achiziţii publice│     ┌──────┴────────┐ ┌────────┴──────────┐ └─────────────────┘     │ │ │ │┌────┴───────┐ ┌─────┴──────┐ ┌───┴────────────┐┌─────┴────────┐│Direcţia de │ │Direcţia de │ │Direcţia analiză││Compartimentul││supraveghere│ │monitorizare│ │ instruire şi ││ politici şi ││ şi control │ │ şi evaluare│ │ consultanţă ││ reglementare ││ 1D+16E │ │ 1D+17E │ │ tehnică ││ 10E │└────────────┘ └────────────┘ │ 1D+15E ││ │                              └────────────────┘└──────────────┘    Legendă:       *) Secretar de stat─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────      **)│Subsecretar de stat─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────     ***)│Înalt funcţionar public─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────    ****)│Post obţinut prin redistribuire de la Cancelaria Primului-Ministru─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────       DG│Director general─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────      DGA│Director general adjunct─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────        D│Director─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────       SS│Şef serviciu─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────       SB│Şef birou─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────        E Funcţie de execuţie____________