HOTĂRÂRE nr. 1.424 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, denumit în continuare Centrul, instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Pitar Moş nr. 15, sectorul 1. (2) Centrul se înfiinţează în urma reorganizării Centrului Naţional de Sănătate Mintală Bucureşti prin reducerea de posturi şi prin preluarea atribuţiilor de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Articolul 2 (1) Centrul se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (2) Centrul poate realiza venituri proprii din: a) servicii furnizate la cererea unor terţi; b) realizarea unor programe cu fonduri externe nerambursabile; c) donaţii şi sponsorizări; d) alte surse, conform legii.  +  Articolul 3 (1) Centrul asigură coordonarea, implementarea şi evaluarea la nivel naţional a politicilor de sănătate mintală. (2) Centrul este autorizat să difuzeze şi să dea publicităţii date şi informaţii cu caracter oficial, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Centrului  +  Articolul 4Centrul are, în principal, următoarele atribuţii: a) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii priorităţile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate mintală şi asigură consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul politicilor de sănătate mintală; b) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii priorităţile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală şi coordonează acordarea consultanţei şi asistenţei tehnice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală; c) asigură consultanţă şi asistenţă tehnică în formarea personalului care lucrează în reţeaua naţională de sănătate mintală; d) organizează diseminarea ghidurilor de practică în domeniul sănătăţii mintale, precum şi dezvoltarea de competenţe pentru profesioniştii care lucrează în domeniul sănătăţii mintale în organizarea şi conducerea serviciilor de sănătate mintală; e) asigură colectarea, prelucrarea şi interpretarea de date în domeniul sănătăţii mintale; f) monitorizează şi evaluează serviciile de sănătate mintală; g) realizează şi întreţine Registrul naţional de psihiatrie; h) asigură dezvoltarea aplicaţiilor informatice în sectorul propriu de activitate; i) propune spre avizare Ministerului Sănătăţii campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătăţii mintale şi asigură coordonarea acestora, în condiţiile legii; j) asigură la nivel naţional implementarea, monitorizarea şi coordonarea programului naţional de sănătate mintală; k) coordonează activităţile de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri, desfăşurate în cadrul structurilor cu atribuţii în îngrijirea persoanelor toxicodependente din reţeaua Ministerului Sănătăţii, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii; l) autorizează şi acreditează programe de formare profesională, precum şi de formare a formatorilor în domeniul adicţiilor, împreună cu instituţiile abilitate, potrivit legii; m) elaborează, implementează, monitorizează şi evaluează programe cu finanţare externă nerambursabilă, potrivit domeniului său de activitate, fiind coordonată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii; n) exercită şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.  +  Articolul 5 (1) Centrul este condus de un director. (2) Postul de director al Centrului se ocupă prin concurs, conform dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Directorul este ordonator de credite şi reprezintă Centrul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.  +  Articolul 6 (1) Centrul funcţionează cu un număr total de 10 posturi. (2) Personalul Centrului este format din personal contractual. (3) Salarizarea personalului din cadrul Centrului se face potrivit anexelor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul de specialitate medico-sanitar se salarizează potrivit anexei nr. 1 la respectiva ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 7Personalul contractual, încadrat pe posturile prevăzute la art. 6, se preia de Centru, fără examen sau concurs, pe bază de protocol, de la Centrul Naţional de Sănătate Mintală Bucureşti, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările în structura bugetului de stat şi în structura şi volumul bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2009, cu menţinerea echilibrului bugetar.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Centrului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii, interimar,Adriean Videanup. Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statp. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.424  +  Anexa *Font 9*                                  ORGANIGRAMA            Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog                                       ┌────────────┐                                       │ DIRECTOR │                                       └─────┬──────┘                                             │    ┌─────────┬──────────┬──────────┬────────┼─────────┬────────┬──────────┬──────────┐    │ │ │ │ │ │ │ │ │┌───┴────┐┌───┴─────┐┌───┴─────┐┌───┴───┐┌───┴────┐┌───┴───┐┌───┴─────┐┌───┴─────┐┌───┴────┐│Contabil││Psiholog ││Sociolog ││ ││Asistent││ Econo-││Consilier││Consilier││Referent││ -şef ││principal││principal││Inginer││ social ││ mist ││ juridic ││ IA ││ IA │└────────┘└─────────┘└─────────┘└───────┘└────────┘└───────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘-------