HOTĂRÂRE nr. 1.419 din 18 noiembrie 2009privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 55 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, şi este autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.  +  Articolul 2Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii principale: a) gestionează resursele de petrol, resursele minerale şi fondul geologic naţional, proprietate publică a statului, definite de Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) negociază şi stabileşte împreună cu ceilalţi concedenţi ai domeniului public al statului, după caz, clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, ale licenţelor şi permiselor miniere, încheie astfel de acorduri, licenţe şi permise şi reglementează derularea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere prin norme, regulamente şi instrucţiuni tehnice emise în aplicarea actelor normative în vigoare; c) organizează fondul geologic naţional; constituie fondul naţional de resurse/rezerve, pe baza confirmării resurselor/rezervelor de petrol, verificării şi înregistrării resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve şi la resurse sunt cele înscrise în fondul naţional de către autoritatea competentă; d) îndeplineşte atribuţiile conferite de lege privitoare la taxe, redevenţe şi tarife; e) stabileşte, în condiţiile legii, preţul de referinţă pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redevenţei corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale sau pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale; f) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului, în cursul şi după efectuarea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere; g) controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere şi ale licenţelor sau permiselor, precum şi ale normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice din domeniu şi dispune măsuri pentru impunerea acestora; h) anulează actele de concesiune/administrare în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege; i) avizează documentaţiile privind executarea lucrărilor de prospecţiune, explorare sau de exploatare, miniere şi petroliere, precum şi documentaţiile de încetare a operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere, conform legislaţiei în vigoare, a măsurilor de protecţie a mediului şi de reconstrucţie ecologică; j) avizează reglementările, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi pentru punerea în funcţiune sau abandonarea unor porţiuni din acesta; k) instituie perimetre de protecţie hidrogeologică pentru zăcăminte de ape minerale şi termominerale, nămoluri şi turbe terapeutice şi avizează instituirea perimetrelor de protecţie sanitară; l) dispune sistarea lucrărilor de explorare şi/sau exploatare, executate în afara perimetrelor instituite, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatare neraţională ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs; m) elaborează, cu asistenţa ministerelor interesate, reglementări şi instrucţiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare; n) elaborează şi ţine la zi Cartea petrolieră, Cartea minieră şi Cadastrul minier; o) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor rezultate din planul de încetare a activităţii miniere; p) urmăreşte şi verifică producţia de resurse minerale pentru calcularea redevenţelor datorate de titularii licenţelor miniere şi acordurilor petroliere; colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea plăţii redevenţelor de către operatorii economici; q) colaborează cu autorităţile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii în exercitarea activităţii de inspecţie; r) constată şi notifică nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin acte de inspecţie; s) gestionează Sistemul naţional de transport prin conducte al ţiţeiului şi gazelor naturale şi reglementează activităţile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societăţile naţionale/comerciale nominalizate de Guvern; t) orice alte atribuţii stabilite prin lege.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale organizează şi efectuează: a) activităţi promoţionale pentru punerea în valoare a resurselor petroliere şi a resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz; b) concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere şi operaţiuni petroliere; c) baza de date pentru uz propriu; d) atestarea competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare; e) avizarea programelor anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării, prin compartimentele de inspecţie teritorială; f) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile şi industriale, de utilitate publică, a planurilor sau a schiţelor de sistematizare, precum şi a lucrărilor inginereşti, sub aspectul influenţei acestora asupra posibilităţilor de cercetare şi de valorificare a substanţelor minerale utile şi asupra protecţiei zăcămintelor; g) constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul activităţilor miniere şi petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui infracţiuni, potrivit legii penale.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este asigurată de către preşedintele acesteia, cu rang de secretar de stat. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se realizează, conform legii, de către primul-ministru. (3) Preşedintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi o reprezintă în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (4) În exercitarea funcţiei sale preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite ordine, decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (6) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale are calitatea de ordonator terţiar de credite. (7) În cazul în care preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă, prin ordin, pe unul dintre directori să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, precum şi alte compartimente. (2) Numărul total maxim de posturi al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este de 104, inclusiv demnitarul.  +  Articolul 6 (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are în structura organizatorică compartimente de inspecţie teritorială a desfăşurării activităţilor miniere şi petroliere în condiţiile prevăzute în licenţele miniere şi acordurile petroliere, organizate pe grupe de judeţe sau, după caz, pe judeţe. (2) Organizarea acestora şi numărul de posturi se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1), şi se aprobă în condiţiile legii. (3) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale colaborează cu ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii/organizaţii publice şi poate încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 9 (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. A subpct. 2 şi 4 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi un număr de 22 de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate pe întregul teritoriu al ţării. (2) Consumul maxim de carburanţi pentru realizarea activităţilor specifice este de 300 litri/lună/autovehicul.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Alexandru PătruţiMinistrul economiei,Adriean Videanup. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.419.  +  Anexa     Numărul maxim de posturi = 104                                  ORGANIGRAMA                   Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale                              ┌──────────────┐                              │ PREŞEDINTE │                              └───────┬──────┘   ┌──────────────────────┐ │   │ Compartiment juridic ├───────────┤   └──────────────────────┘ │   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐   │ Audit public intern ├───────────┼───────────┤ Informaţii clasificate │   └──────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                      │       ┌───────────────────┬──────────┴──────────┬────────────────────┐       │ │ │ │┌──────┴─────────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴───────┐│ Direcţia gene- │ │Direcţia gene- │ │ Direcţia gene- │ │ Direcţia ││rală gestionare,│ │rală gestionare,│ │ rală inspecţie │ │ economico- ││ evaluare şi │ │ evaluare şi │ │ şi supraveghere │ │ financiară, ││ concesionare │ │ concesionare │ │ teritorială a │ │resurse umane şi││resurse/rezerve │ │resurse/rezerve │ │ activităţii │ │ administrativ ││ petrol │ │ minerale. │ │ miniere şi a │ │ ││ │ │ Integrare │ │ operaţiunilor │ │ ││ │ │ europeană │ │ petroliere │ │ │└────────────────┘ └────────────────┘ └─────────────────┘ └────────────────┘-------