ORDONANTA nr. 65 din 28 august 1997privind regimul paşapoartelor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 30 august 1997    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii români au garantat dreptul la libera circulaţie şi în mod corespunzător au dreptul la eliberarea şi deţinerea unui pasaport în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Dreptul de a călători liber în străinătate nu poate face obiectul nici unei restrictii, în afară celor expres prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2 (1) Pasaportul face dovada identităţii şi cetateniei titularului şi îi da dreptul de a ieşi şi de a intră în ţara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional de călători. (2) În străinătate, pasaportul da dreptul titularului la asistenţa şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României. (3) Pasaportul este proprietatea statului român.  +  Articolul 3 (1) Tipurile de paşapoarte eliberate cetăţenilor români în condiţiile legii sunt: diplomatic, de serviciu şi simplu. (2) Cetăţenii români pot călători în străinătate şi cu alte documente eliberate în baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor încheiate de România cu alte state.  +  Articolul 4 (1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor elibera paşapoarte consulare la cererea cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai poseda documente de călătorie.În cazul în care cetăţeanul român nu deţine documente prin care să poată face dovada identităţii sale, pasaportul consular va fi eliberat numai după confirmarea acesteia de către Direcţia generală a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte din cadrul Ministerului de Interne, denumita în continuare Direcţia de paşapoarte. (2) Pasaportul consular se eliberează cu o valabilitate de 6 luni, care poate fi prelungită până la un an, pentru ca titularul să-şi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se înapoia în ţara. O dată cu intrarea în ţara, pasaportul consular îşi pierde valabilitatea.  +  Articolul 5Pasaportul se eliberează cu o valabilitate iniţială de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii.  +  Capitolul 2 Eliberarea şi păstrarea paşapoartelor  +  Articolul 6 (1) Pasapoartele diplomatice şi de serviciu se eliberează de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea conducerii ministerelor sau a instituţiilor centrale interesate. (2) La încetarea mandatului sau la terminarea misiunii oficiale în străinătate, care a determinat eliberarea documentului, titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu sunt obligaţi să le predea, în termen de 5 zile lucrătoare, autorităţii care le-a eliberat. (3) Încetarea calităţii care a determinat eliberarea pasaportului diplomatic sau de serviciu atrage după sine retragerea sau, după caz, anularea acestuia de către autoritatea emitenta.  +  Articolul 7Categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice sau de serviciu sunt următoarele:A. Paşapoarte diplomatice:1. preşedintele României;2. preşedintele şi membrii Senatului;3. preşedintele şi membrii Camerei Deputaţilor;4. primul-ministru şi membrii Guvernului;5. preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale;6. avocatul poporului;7. preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, precum şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii;8. preşedintele şi vicepreşedinţii Curţii de Conturi;9. procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, adjunctii săi şi procurorul general financiar al Curţii de Conturi;10. preşedintele şi vicepreşedinţii de secţie ai Consiliului Legislativ;11. guvernatorul Băncii Naţionale a României;12. preşedintele şi vicepreşedinţii Academiei Române;13. patriarhul şi mitropolitii Bisericii Ortodoxe Române;14. şefii cultelor religioase recunoscute de stat;15. secretarii de stat şi persoanele asimilate acestora;16. prefectii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al capitalei;17. funcţionarii cu grad diplomatic şi consular, atasatii militari şi adjunctii acestora, directorii centrelor culturale şi adjunctii acestora, precum şi funcţionarii superiori din organizaţiile internaţionale, interguvernamentale;18. curierii diplomatici;19. şefii unor delegaţii guvernamentale, cu aprobarea expresă a ministrului afacerilor externe;20. membrii de familie (soţ, sotie şi copiii minori) ai persoanelor prevăzute la pct. 1-17, când îl însoţesc pe titular.B. Paşapoarte de serviciu:1. preşedinţii Curţilor de Apel şi procurorii generali ai Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel, când călătoresc în misiuni oficiale;2. subprefectii şi asimilaţii acestora, primării municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, când călătoresc în misiuni oficiale;3. funcţionarii din aparatul central al administraţiei publice, când călătoresc în misiuni oficiale;4. personalul tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor permanente pe lângă organizaţiile internaţionale, lectorii trimişi în misiune de Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi membrii lor de familie (soţ, sotie şi copiii minori);5. preşedinţii şi vicepreşedinţii organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel naţional, legal constituite, când călătoresc în misiuni oficiale;6. preşedinţii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, când se deplaseaza în străinătate în interes de serviciu;7. alte persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când călătoresc în străinătate în misiune oficială de stat.  +  Articolul 8Pasapoartele simple se eliberează de Ministerul de Interne prin Direcţia de paşapoarte sau serviciile teritoriale subordonate şi se păstrează de către titulari.  +  Articolul 9Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun, personal, de către solicitanţi la Direcţia de paşapoarte sau, după caz, la serviciile teritoriale pe raza cărora au domiciliul.În cazuri temeinic motivate, cererile pot fi depuse prin mandatar, cu procura specială autentificată în ţara de către notarul public, iar în străinătate de misiunea diplomatică ori oficiul consular.  +  Articolul 10 (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora se soluţionează de către Direcţia de paşapoarte sau serviciile teritoriale subordonate. (2) În străinătate, prelungirea valabilităţii documentelor de călătorie se face la cererea titularilor acestora de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.  +  Articolul 11 (1) Persoana care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul la pasaport individual. (2) la cererea părinţilor ori a reprezentantului legal, în situaţii motivate, se poate elibera pasaport individual şi copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani. (3) Copiii până la vârsta de 14 ani pot fi înscrişi în pasaportul părinţilor ori al reprezentantului lor legal. (4) Pentru înscrierea în pasaportul unuia dintre părinţi a copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul scris al celuilalt părinte.  +  Articolul 12 (1) Pasapoartele simple se eliberează în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii. (2) În cazul imbolnavirii grave ori a decesului unei rude apropiate, efectuării unui tratament medical de urgenta, citarii într-un proces în străinătate sau în alte situaţii temeinic justificate, termenul de eliberare a pasaportului este de cel mult 3 zile. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24, termenul de eliberare a pasaportului este de cel mult 90 de zile.  +  Articolul 13În cazuri temeinic justificate, cetăţeanului român posesor al unui pasaport valabil i se poate elibera al doilea pasaport.La încetarea situaţiei ce a determinat eliberarea, titularul este obligat sa-l predea, spre păstrare, autorităţilor emitente.  +  Articolul 14 (1) Cetăţeanului român i se poate refuza, temporar, eliberarea pasaportului, iar dacă i-a fost eliberat, îi poate fi retras, ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci când: a) este invinuit sau inculpat într-o cauza penală şi magistratul dispune instituirea măsurii interdicţiei părăsirii localităţii, în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, indiferent de faza în care acesta se afla; b) a fost condamnat şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate; c) este urmărit pentru creanţe exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantată; în acest caz, măsura se ia la cererea celor interesaţi, dacă plata creanţelor a fost dispusă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; d) a săvârşit în ţara sau în străinătate fapte de natura sa aducă atingere siguranţei naţionale, menţinerii ordinii publice, protecţiei sănătăţii sau moralei ori drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altei persoane; dovada faptelor săvârşite în străinătate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de cazuri, măsura se ia de către Direcţia de paşapoarte sau serviciile teritoriale, după caz, pentru o durată cuprinsă între 3 şi 12 luni, stabilită proporţional cu gravitatea faptei comise şi consecinţele ei. (2) În situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), măsura va fi luată de către Direcţia de paşapoarte sau, după caz, de serviciile teritoriale subordonate numai în baza cererii scrise a organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a organelor prevăzute de lege cu atribuţii de punere în executare a pedepsei închisorii.  +  Articolul 15 (1) Refuzul eliberării, retragerea ori suspendarea dreptului de folosire a pasaportului se comunică, în scris, celui în cauza, cu menţionarea motivelor, în termen de 15 zile de la data luării măsurii. (2) Împotriva oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (1), persoana nemultumita poate face contestaţie la organul ierarhic superior celui care a dispus măsura, în termen de 30 de zile de la data comunicării. (3) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, iar dacă cel în cauza este nemulţumit de modul de soluţionare, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.  +  Articolul 16 (1) Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română are obligaţia sa predea pasaportul emis de către autoritatea română misiunii diplomatice sau oficiului consular al României, iar în ţara, Direcţiei de paşapoarte sau serviciilor teritoriale subordonate. (2) Pasapoartele găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate vor fi predate celui mai apropiat serviciu teritorial din subordinea Direcţiei de paşapoarte, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.  +  Capitolul 3 Sancţiuni la regimul paşapoartelor  +  Articolul 17Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară contravenţională sau penală a persoanei vinovate.  +  Articolul 18Constituie contravenţii la regimul paşapoartelor următoarele fapte: a) nepredarea de către titular a pasaportului diplomatic sau de serviciu în termenul şi condiţiile prevăzute de ordonanţa; b) nepredarea de către titular, unităţii emitente, a celui de al doilea pasaport valabil, în termen de 5 zile lucrătoare de la încetarea situaţiei care a determinat eliberarea acestuia; c) reţinerea pasaportului sau a altui document de călătorie de către persoane neautorizate de lege, precum şi darea drept gaj a acestuia; d) pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului ori a altui document de călătorie, din culpa titularului; e) declararea în mod repetat, în termen de 5 ani, a pierderii, deteriorării sau distrugerii pasaportului sau a altui document de călătorie, din culpa titularului; f) efectuarea de modificări sau adăugiri în pasaport ori în alt document de călătorie, dacă fapta nu a fost săvârşită în altfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiune.  +  Articolul 19Contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei, cele prevăzute la lit. d) cu amendă de la 400.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) şi f) cu amendă de la 700.000 lei la 1.500.000 lei.  +  Articolul 20Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică de către personalul anume desemnat din Ministerul de Interne şi Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 21Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 22Cetăţenilor români, care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, le este asigurat dreptul de a reveni oricând în ţara, temporar sau definitiv.  +  Articolul 23Cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, precum şi cei aflaţi temporar, pentru perioade mai mari de 6 luni, se pot inregistra la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara de domiciliu ori reşedinţa.  +  Articolul 24Cetăţenilor români care îşi stabilesc domiciliul în străinătate li se eliberează paşapoarte simple, în care se menţionează ţara de domiciliu.  +  Articolul 25Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, ori cei aflaţi temporar, cărora autorităţile statului respectiv le-au aprobat stabilirea, pot depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în care se menţionează ţara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar când se afla temporar în ţara, la serviciile teritoriale din subordinea Direcţiei de paşapoarte pe raza cărora au avut ultimul domiciliu.  +  Articolul 26 (1) Furtul paşapoartelor se declara în termen de 48 de ore la unitatea de poliţie pe teritoriul căreia a fost constatat. (2) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului simplu ori a altui document de călătorie se declara la serviciul teritorial din subordinea Direcţiei de paşapoarte pe raza căruia domiciliază titularul, iar a celui de serviciu sau diplomatic, la Ministerul Afacerilor Externe. (3) Eliberarea unui pasaport simplu în locul celui declarat furat ori pierdut se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2). (4) În cazul declarării în mod repetat, în termen de 5 ani, a furtului sau pierderii pasaportului, termenul de soluţionare a cererii de eliberare a unui nou document poate fi prelungit până la confirmarea celor declarate, dar nu mai mult de 6 luni. (5) Cetăţenii români aflaţi în străinătate vor declara furtul pasaportului la autorităţile de poliţie competente, iar pierderea acestuia la misiunea diplomatică sau la oficiul consular român, care va proceda conform prevederilor art. 4.  +  Articolul 27Sumele ce se asigura prin schimb valutar cetăţenilor români care călătoresc în străinătate se stabilesc periodic prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 28Tipul, forma şi conţinutul paşapoartelor şi ale altor documente de călătorie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului de Interne.  +  Articolul 29Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 1-8, 10 şi 11 din capitolul I, capitolul II, capitolul IV şi art. 27 şi 29-31 din capitolul V din Decretul-lege nr. 10/1990, privind regimul paşapoartelor şi al călătorilor în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 10 ianuarie 1990; Ordonanţa Guvernului nr. 37/1994 privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 144/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Teodor Zaharia,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Lucian Comanescu,secretar de stat----------------