HOTĂRÂRE nr. 1.415 din 18 noiembrie 2009privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 3 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi al art. 56 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru. (2) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2. (3) Autoritatea este reprezentată la nivel judeţean de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, iar la nivel local, de circumscripţiile sanitar-veterinare zonale şi de circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. (4) Domeniul de activitate al Autorităţii constă în totalitatea acţiunilor şi activităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor iniţiate, desfăşurate şi finalizate, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea exercită următoarele funcţii: a) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene; b) de control, prin care se dispune şi se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate; c) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendinţele pe plan internaţional, strategia în domeniul său de activitate, evaluarea, analiza, managementul şi comunicarea riscului în domeniul său de activitate, precum şi proiecte de cercetare la nivel naţional şi european cu referire la domeniul său de activitate; d) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor; e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 2 Autoritatea are următoarele atribuţii principale:A. În domeniul sanitar-veterinar:1. organizează activităţile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al ţării, după o concepţie unitară în domeniul său de activitate;2. conduce serviciile sanitar-veterinare de stat şi stabileşte necesităţile de finanţare a acestora;3. elaborează norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii, pentru domeniul său de activitate, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice;4. stabileşte responsabilităţile medicilor veterinari pentru domeniul său de activitate;5. stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari oficiali;6. stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice;7. elaborează şi avizează convenţii, parteneriate, protocoale şi acordurile interguvernamentale şi cu autorităţile centrale similare din alte state privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale;8. cooperează şi răspunde împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale de organizarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor animalelor şi a celor comune omului şi animalelor, precum şi pentru siguranţa alimentelor;9. organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor, precum şi radierea acestora din evidenţele veterinare, conform cu realitatea din teren, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru efectuarea acestei activităţi;10. organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea de comerţ, import, export, tranzit şi inspecţie la frontieră, precum şi comerţul intracomunitar;11. organizează şi asigură funcţionarea sistemului informatic sanitar-veterinar naţional şi conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;12. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare şi stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile unităţilor din subordine;13. organizează, conform legii, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, activităţile sanitar-veterinare publice de interes naţional, care controlează şi răspund de efectuarea acestora de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;14. organizează activităţile sanitar-veterinare publice de interes la nivel naţional, prin încheierea de acorduri-cadru, conform legislaţiei privind achiziţiile publice, sau prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii;15. stabileşte cerinţele sanitar-veterinare pentru: anunţarea, declararea, notificarea internă şi internaţională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, deţinerea şi utilizarea substanţelor tireostatice, hormonale, beta-agoniste ori a altor substanţe similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea şi monitorizarea unor substanţe şi a reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea şi controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comerţul intracomunitar, tranzitul şi exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri şi de hrană concentrată pentru animale de companie; inspecţii şi controale sanitar-veterinare; organizarea şi funcţionarea posturilor de inspecţie la frontieră, precum şi procedurile de efectuare a acestor inspecţii şi controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii şi produse utilizate în furajarea şi nutriţia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul intracomunitar cu produse medicinale veterinare, precum şi pentru alte activităţi specifice domeniului sanitar-veterinar;16. stabileşte politicile în domeniul bunăstării animalelor, la fermă, în timpul transportului şi la sacrificare sau ucidere;17. face analize de risc epidemiologic şi geoepidemiologic;18. face studii de epidemiologie generală şi epidemiologie descriptivă şi biostatistică;19. face studii de epidemiosupraveghere şi supraveghere transfrontalieră;20. face analize economico-veterinare prin evaluări micro- şi macroeconomice;21. participă la crearea şi funcţionarea sistemului de notificare şi înregistrare a bolilor la animale;22. creează şi asigură funcţionarea sistemului de clasificare şi certificare a statusului de sănătate a animalelor;23. elaborează politicile de luptă în cazul apariţiei de boli majore la animale;24. elaborează concepte cu care să poată lucra în caz de necesitate;25. elaborează şi reactualizează planurile de contingenţă în domeniul sanitar-veterinar;26. elaborează manualele operaţionale de aplicare a planurilor de contingenţă în domeniul sanitar-veterinar;27. stabileşte o reţea de contact pentru facilitarea alertei în teritoriu în caz de criză;28. solicită, atunci când este cazul, activarea Centrului Naţional de Combatere a Bolilor, pentru organizarea acţiunilor de intervenţie pentru combaterea epidemiilor în rândul animalelor, şi coordonează activitatea grupurilor de lucru;29. notifică organismelor internaţionale cu responsabilităţi în domeniu, respectiv Direcţia Generală Sănătate şi Protecţia Consumatorilor din cadrul Comisiei Europene, denumită în continuare DG SANCO, şi Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animală, suspiciunile şi confirmările cazurilor de boli infecţioase cu mare difuzibilitate la animale;30. activează centrele de criză create la nivel local, conform prevederilor legale;31. controlează funcţionalitatea centrelor de criză în cazul epidemiilor în rândul animalelor, prin includerea de personal suplimentar în caz de necesitate;32. contribuie efectiv la combaterea epidemiilor în rândul animalelor, conform normelor Uniunii Europene şi conform măsurilor stipulate în manualul operaţional;33. colaborează cu structurile subordonate în ceea ce priveşte planificarea măsurilor de combatere a epidemiilor în rândul animalelor;34. stabileşte mijloacele necesare combaterii epidemiei şi actualizează planurile organizaţionale şi programele de desfăşurare a activităţilor pentru centrele de criză;35. stabileşte condiţiile sanitare veterinare de comerţ intracomunitar, import, export şi tranzit pentru animale vii, ovule, embrioni, spermă, hrană pentru animale;36. stabileşte politicile în domeniul bolilor care pot afecta animalele vii;37. cooperează pe plan internaţional cu toate organizaţiile implicate în domeniul sănătăţii animalelor şi în alte domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene şi internaţionale specifice;38. elaborează programele naţionale în domeniul sanitar-veterinar;39. controlează aplicarea normelor sanitare veterinare;40. coordonează şi organizează în numele Autorităţii activitatea de formare, instruire şi perfecţionare a personalului implicat în domeniul sanitar-veterinar;41. promovează şi coordonează activitatea de instruire şi perfecţionare a personalului în domeniul sanitar-veterinar prin efectuarea de cursuri postuniversitare în domeniul său de activitate, în cadrul universităţilor acreditate în acest sens de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe bază de protocol sau parteneriat încheiat cu instituţiile de învăţământ superior acreditate în domeniul sanitar-veterinar;42. organizează activităţi specifice de audit în scopul realizării prevederilor regulamentelor europene;43. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sanitar-veterinar.B. În domeniul siguranţei alimentelor:1. elaborează şi implementează strategia şi legislaţia privind siguranţa alimentelor;2. elaborează norme pentru siguranţa alimentelor, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii, iar dacă este cazul, împreună cu autorităţile competente, aprobate prin ordine comune;3. promovează şi coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul siguranţei alimentelor;4. realizează evaluarea riscului şi stabileşte măsurile ce se impun atunci când apare o problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor;5. coordonează activităţile de elaborare a codurilor de bună practică şi alte asemenea activităţi;6. coordonează metodologic activitatea de supraveghere şi control privind siguranţa alimentelor, de la producerea materiilor prime până la consumatorul final;7. asigură coordonarea elaborării şi implementării politicilor guvernamentale în domeniul siguranţei alimentelor şi al biotehnologiei;8. coordonează identificarea specialiştilor în vederea participării la activităţile Codex Alimentarius, precum şi la activităţile organismelor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul specific de activitate;9. coordonează identificarea specialiştilor în vederea participării la acţiunile organismelor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul standardizării, siguranţei şi calităţii alimentelor;10. coordonează activitatea de control în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor, după modelul existent în ţările din Uniunea Europeană;11. coordonează metodologic activitatea de control, testare şi expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator;12. realizează şi valorifică bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanentă, arhivarea şi diseminarea informaţiilor privind monitorizarea înregistrărilor, avizărilor şi a autorizărilor privind siguranţa alimentelor, acordate de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor acţiunilor de supraveghere şi control privind siguranţa alimentelor, precum şi a cadrului legislativ în domeniu, datele statistice şi datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;13. coordonează activitatea de formare, instruire şi perfecţionare a personalului implicat în domeniul siguranţei alimentelor;14. acordă avize ştiinţifice şi asistenţă tehnică în domeniul specific de activitate;15. reprezintă punctul naţional de contact şi coordonatorul la nivel naţional al Sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje - SRAAF;16. organizează un punct permanent de contact pe baza unui tel verde, telefon de urgenţă de la care orice persoană fizică sau juridică poate obţine informaţii obiective şi la care aceasta poate prezenta contestaţii în domeniul siguranţei alimentelor;17. asigură supravegherea şi controlul privind respectarea condiţiilor generale din domeniul alimentar, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidenţei şi la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;18. supraveghează şi monitorizează, din punctul de vedere al siguranţei alimentelor, operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei agroalimentare;19. participă la activitatea de standardizare, gradare şi clasificare a produselor agroalimentare, împreună cu celelalte instituţii abilitate;20. reprezintă punctul de contact şi ţine permanent legătura cu autorităţile pentru siguranţa alimentelor, constituite la nivel naţional şi internaţional;21. elaborează şi promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor şi participă la promovarea reglementărilor în domeniul calităţii alimentelor;22. elaborează programe naţionale în domeniul siguranţei alimentelor, împreună cu celelalte instituţii abilitate;23. promovează şi coordonează activitatea de instruire şi perfecţionare a personalului în domeniul siguranţei alimentelor prin efectuarea de cursuri postuniversitare în domeniul său de activitate, în cadrul universităţilor acreditate în acest sens de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe bază de protocol sau parteneriat încheiat cu instituţiile de învăţământ superior acreditate în domeniul siguranţei alimentelor;24. elaborează şi avizează convenţii, parteneriate, protocoale şi acorduri interguvernamentale şi cu autorităţile centrale similare din alte state privind colaborarea în domeniul siguranţei alimentelor, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale;25. organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea de comerţ intracomunitar, import, export, tranzit şi inspecţie la frontieră în domeniul siguranţei alimentelor;26. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare şi stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile unităţilor din subordine în domeniul siguranţei alimentelor;27. participă la elaborarea strategiilor naţionale şi internaţionale în domeniul terorismului şi bioterorismului alimentar;28. cooperează şi răspunde împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale de organizarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru siguranţa alimentelor;29. elaborează şi reactualizează planurile de contingenţă în domeniul siguranţei alimentelor;30. notifică organismele internaţionale WHO, EFSA, DG SANCO, FAO cu responsabilităţi în domeniul siguranţei alimentelor;31. cooperează pe plan internaţional cu toate organizaţiile implicate în domeniul siguranţei alimentelor şi în alte domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene şi internaţionale specifice;32. verifică aplicarea la nivel naţional şi teritorial a normelor privind siguranţa alimentelor;33. asigură controlul oficial la operatorii care produc, procesează, transportă şi comercializează alimente;34. organizează activităţi specifice de audit în scopul realizării şi implementării prevederilor regulamentelor europene;35. coordonează elaborarea Planului naţional unic de control integrat pentru România - PNUCI şi Raportul anual referitor la PNUCI;36. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi în domeniul reglementării alimentaţiei şi biotehnologiei stabilite prin legislaţia în vigoare naţională şi europeană. (2) Autoritatea asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor. (3) Autoritatea elaborează şi promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor. (4) Autoritatea întreprinde demersurile necesare în vederea obţinerii unor contribuţii financiare comunitare pentru unele activităţi în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor, în special pentru implementarea unor prevederi ale legislaţiei comunitare. (5) Autoritatea poate contracta servicii de consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării, relaţiilor publice, organizării campaniilor de promovare, publicitate, educare şi informare referitoare la activitatea specifică, precum şi în domeniul specific de activitate. (6) Autoritatea editează buletine informative şi alte publicaţii de specialitate, în limita alocaţiilor bugetare, precum şi din diverse finanţări. (7) Autoritatea, prin specialiştii din structura sa, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii, coordonează măsurile care se impun în situaţiile de urgenţă din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor, iar atunci când este cazul, se consultă cu celelalte instituţii abilitate. (8) În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, precum şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice, precum şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani. (2) Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Autorităţii. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite. (5) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit prin decizie a primului-ministru, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (6) Secretarul general exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (7) Preşedintele conduce Autoritatea şi unităţile subordonate, numeşte şi eliberează din funcţie personalul Autorităţii şi conducerea unităţilor subordonate, în condiţiile legii. (8) Preşedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. Preşedintele participă ca invitat la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor. (9) Autoritatea poate iniţia proiecte de acte normative pe care le supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în cadrul acesteia se pot organiza, în condiţiile legii, direcţii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare. Funcţiile publice de director, director adjunct, şef serviciu şi şef birou se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 396, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui Autorităţii. (3) Preluarea activităţii şi a personalului care desfăşoară activităţi sanitar-veterinare în cadrul Agenţiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se realizează în condiţiile art. 6 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (4) Personalul preluat este încadrat în limita posturilor aprobate prin prezenta hotărâre. (5) Personalul din cadrul Autorităţii, institutelor de referinţă şi al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti este format din funcţionari publici şi din personal contractual. (6) Salarizarea personalului din structura Autorităţii se face potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul administraţiei publice centrale. (7) Atribuţiile şi responsabilităţile direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Autorităţii, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 6 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii, precum şi numărul maxim de posturi al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt conduse de câte un director coordonator medic veterinar, ajutat de 3 directori coordonatori adjuncţi. Conducătorii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se supun reglementărilor legale instituite de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Institutele naţionale veterinare de referinţă din subordinea Autorităţii sunt conduse de câte un director, ajutat de 2 directori adjuncţi. (4) Numărul circumscripţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi al circumscripţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zonale, precum şi redimensionarea acestora se stabilesc, în funcţie de complexitatea activităţii, de numărul de unităţi, precum şi de numărul de animale, prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (5) Structura organizatorică, numărul de posturi conform statelor de funcţii, statele de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru unităţile subordonate se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (6) Salarizarea personalului din direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a institutelor naţionale veterinare de referinţă se face potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7În cadrul Autorităţii funcţionează Consiliul ştiinţific şi Consiliul consultativ.  +  Articolul 8 (1) Consiliul ştiinţific este format din cel puţin 7 personalităţi recunoscute în domeniile de competenţă ale Autorităţii. (2) Consiliul ştiinţific este format din cel mult 15 personalităţi recunoscute în domeniile de competenţă ale Autorităţii. (3) Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului ştiinţific se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (4) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru examinarea şi dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor şi prezintă avizele ştiinţifice la solicitarea Autorităţii. (5) Consiliul ştiinţific poate fi consultat de către Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate. (6) Membrii Consiliului ştiinţific beneficiază de o indemnizaţie de participare de maximum 20% din indemnizaţia brută a preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 9 (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanţi ai ministerelor, ai altor autorităţi ale administraţiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi din reprezentanţi ai societăţii civile. (2) Consiliul consultativ este prezidat de preşedintele Autorităţii. (3) Consiliul consultativ se întruneşte periodic, la solicitarea preşedintelui Autorităţii. (4) Consiliul consultativ are atribuţii în stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte cererile de consultări ştiinţifice privind identificarea, evaluarea şi managementul riscului, precum şi al situaţiilor de criză. (5) Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, la propunerea ministerelor şi a reprezentanţilor societăţii civile. (6) Consiliul consultativ se întruneşte pentru examinarea şi dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor şi prezintă avizele consultative la solicitarea Autorităţii.  +  Articolul 10În cadrul Autorităţii, la Direcţia generală siguranţa alimentelor, funcţionează Secretariatul operaţional pentru Codex Alimentarius, ale cărui componenţă şi atribuţii se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 11Autoritatea duce la îndeplinire atribuţiile în mod transparent şi face publice avizele ştiinţifice, rapoartele de activitate şi alte documente de interes public, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Autoritatea asigură, în condiţiile legii, accesul la documentele proprii şi ia măsuri ca părţile interesate să primească informaţii obiective şi accesibile în domeniul său de activitate.  +  Articolul 13Autoritatea reprezintă punctul naţional de contact şi coordonatorul la nivel naţional al Sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje - SRAAF şi punctul naţional de contact şi coordonatorul la nivel naţional al Codex Alimentarius.  +  Articolul 14. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii şi ale unităţilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor care îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare de specialitate a personalului, în limita fondurilor disponibile, potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea are în dotare un număr de 21 de autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanţi stabilit potrivit normativelor în vigoare, şi 7 autolaboratoare cu un consum stabilit potrivit alin. (2). Repartizarea acestora se face conform ordinului preşedintelui Autorităţii. (2) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un consum lunar de carburanţi stabilit potrivit normativelor în vigoare pentru transport de persoane, autolaboratoarele având consum nenormat. (3) Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, având consum nenormat. (4) Cheltuielile aferente dotării şi utilizării mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1)-(3) se vor efectua în limita sumelor aprobate anual prin legile bugetare. (5) Modificarea anexei nr. 3 se poate face conform ordinului preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 16În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorităţii aplică sancţiuni conform prevederilor legale în vigoare şi dispune reţinerea oficială şi/sau punerea sub sechestru sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor a alimentelor necorespunzătoare, măsuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea alimentelor improprii consumului şi tăierea sau uciderea animalelor, în condiţiile legii, conform cerinţelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 17Contractele-tip pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice, încheiate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 18Contractele de prestări de servicii pentru aplicarea mărcilor auriculare, precum şi pentru alte servicii în domeniul sanitar-veterinar se încheie potrivit reglementărilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Articolul 19 (1) Ca urmare a reorganizării Autorităţii, personalul acesteia este numit, în condiţiile legii, în noua structură organizatorică, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 5 alin. (2). (2) Numirea personalului potrivit alin. (1) se face în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea Berceanup. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statp. Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.415.  +  Anexa 1 *Font 7*                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor    Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii, Cabinetul preşedintelui, funcţiile publice şi contractuale) - 396                                             ┌────────────┐                                             │PREŞEDINTE -│                                             │SECRETAR DE │                       ┌───────────┬─────────┤ STAT ├──────────────┐ ┌──────────────────┐ │ ┌──────┴──────┐ └────┬─┬─────┘ │ ┌---------------┐ │CORP DE CONTROL AL│ │ │ CABINETUL │ │ │ ├──┤ CONSILIUL | │AL PREŞEDINTELUI*)├──┤ │PREŞEDINTELUI│ │ │ │ | ŞTIINŢIFIC | └──────────────────┘ │ └─────────────┘ │ │ │ └---------------┘ ┌──────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ │ ┌─────────────┐ │ ┌---------------┐ │ AUDIT PUBLIC │ │ │ VICEPREŞEDINTE- │ │ │ │ DIRECŢIA │ ├──┤ CONSILIUL | │ INTERN*) ├──┤ │SUBSECRETAR DE STAT├────┤ ├──┤ MANAGEMENT │ │ | CONSULTATIV | └──────────────────┘ │ └───────────────────┘ │ │ │RESURSE UMANE│ │ └---------------┘ ┌──────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ │ └─────────────┘ │ ┌---------------┐ ┌----------------┐ │ SERVICIUL │ │ │ VICEPREŞEDINTE- │ │ │ │ | UNITATEA DE | | | │COMUNICARE, IT ŞI ├──┤ │SUBSECRETAR DE STAT├────┤ │ ├──┤IDENTIFICARE ŞI├──┤ COMITETUL | │RELAŢII CU MASS- │ │ └───────────────────┘ │ │ ┌─────────────┐ │ | EVALUARE A | |INTERMINISTERIAL| │ MEDIA │ │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ | RISCULUI | | | └──────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ └──┤ ECONOMICĂ │ │ └---------------┘ └----------------┘ ┌──────────────────┐ │ │ SECRETAR ├────┤ └─────────────┘ │ ┌---------------┐ │CONSILIERI AFACERI├──┤ │ GENERAL │ │ ├──┤CELULA DE CRIZĂ| │ EUROPENE │ │ └──────────┘ │ │ └---------------┘ └──────────────────┘ │ │ │ ┌───────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ │ │ │ DIRECŢIA DE │ │ UNITATE DE │ │ │ │ │COORDONARE TEHNICĂ │ │ IMPLEMENTARE A ├──┤ │ ├─┤A INSTITUTELOR DE │ │ PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │ REFERINŢĂ, LSVA, │ │ FINANŢARE UE │ │ │ │ │ FARMACOVIGILENŢĂ │ ┌────────────────────┐ └──────────────────┘ │ │ │ │ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ│ │ INSTITUTUL DE │ ┌──────────────────┐ │ │ │ └───────────────────┘ ┌──┤ DIAGNOSTIC ŞI │ │SERVICIUL JURIDIC,│ │ │ │ │ │ SĂNĂTATE ANIMALĂ │ │ LEGISLAŢIE ŞI ├──┘ │ │ │ └────────────────────┘ │ CONTENCIOS │ │ │ │ ┌────────────────────┐ └──────────────────┘ │ │ │ │INSTITUTUL DE IGIENĂ│                                                  │ └───────────────────────┼──┤ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ │                                                  │ │ │ VETERINARĂ │                                                  │ │ └────────────────────┘                                                  │ │ ┌────────────────────┐                                                  │ │ │ INSTITUTUL PENTRU │                                                  │ │ │CONTROLUL PRODUSELOR│                                                  │ └──┤ BIOLOGICE ŞI │                                                  │ │ MEDICAMENTELOR DE │                                                  │ │ UZ VETERINAR │                                                  │ └────────────────────┘         ┌────────────────┬───────────────┬───────┼─────────┬───────────────┬──────────────────┐         │ │ │ │ │ │ │    ┌────┴──────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴────┐ │ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐    │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA DE│ │DIRECŢIA DE│ │ DIRECŢIA │    │ GENERALĂ │ │ DE RELAŢII │ │ IGIENĂ │ │ │ COORDONARE │ │ INSPECŢIE │ │ GENERALĂ │    │ SANITARĂ │ │INTERNAŢIONALE│ │VETERINARĂ│ │ │ A PUNCTELOR│ │ŞI CONTROL │ │ SIGURANŢA │    │ VETERINARĂ│ │ ŞI PROGRAME │ │ ŞI EPIDE-│ │ │DE INSPECŢIE│ │ │ │ALIMENTELOR│    └─────┬─────┘ │ COMUNITARE │ │ MIOLOGICĂ│ │ │LA FRONTIERĂ│ │ │ └─────┬─────┘    ┌─────┴──────┐ └──────────────┘ └──────────┘ │ └────────────┘ └───────────┘ ┌────────┴──────────┐    │ │ │ │ │┌───┴────────┐┌──┴──────────┐ │ ┌─────────┴────────┐ ┌─────┴───────┐│ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA DE │ │ │ DIRECŢIA IMPORT, │ │ DIRECŢIA ││DE SĂNĂTATE ││MONITORIZARE │ │ │ EXPORT, TRANZIT │ │ CALITATEA ││ŞI BUNĂSTARE││ŞI SUPRAVE- │ │ │ ŞI COMERŢ CU │ │ ALIMENTELOR,││ ANIMALĂ ││GHERE SANITAR│ │ │ALIMENTE,SIGURANŢĂ│ │ STANDARDE ││ ││ VETERINARĂ │ │ │ BIOLOGICĂ ŞI │ │ ŞI MĂRCI ŞI │└────────────┘└─────────────┘ │ │ TOXICOLOGICĂ │ │ SISTEMUL DE │                                                  │ └──────────────────┘ │ ALERTĂ │                                     ┌────────────┴────────────┐ └─────────────┘                                     │ 42 de direcţii sanitar- │                                     │ veterinare şi pentru │                                     │siguranţa alimentelor, cu│                                     │ laboratoarele aferente │                                     └─────────────────────────┘------------ Notă *) se poate organiza, în condiţiile legii, la nivel de compartiment, birou sau serviciu.    ┌-------------┐    | | - se întruneşte la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare    | | şi pentru Siguranţa Alimentelor    └-------------┘  +  Anexa 2 UNITĂŢIcare funcţionează în subordinea AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa AlimentelorInstituţii publice cu personalitate juridică finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat:1. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală;2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;3. Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară;4. direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti.NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unităţile subordonate este de 5.979, din care 1.800 de posturi pe durată determinată în vederea efectuării activităţilor de control oficial conform prevederilor legale naţionale şi europene.  +  Anexa 3 NORMATIVde autovehicule pentru activităţi specifice desfăşurate deAutoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru SiguranţaAlimentelor şi de unităţile din subordine*Font 8*┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Numărul maxim de autovehicule pentru activităţi specifice ││crt.│ Denumirea unităţii ├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ Total │ din care: │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Autoritatea Naţională │ 28 │21 autoturisme, din care: ││ │Sanitară Veterinară şi │ │ - 10 pentru aparatul central - transport de persoane ││ │pentru Siguranţa │ │ - 11 pentru posturile de inspecţie la frontieră (PIF) ││ │Alimentelor │ │ ││ │ │ │7 autolaboratoare, din care:│ │ │ │ - 3 pentru PIF ││ │ │ │ - 1 pentru controlul privind siguranţa alimentelor ││ │ │ │ - 2 pentru controlul privind sănătatea animală ││ │ │ │ - 1 pentru controlul privind sănătatea publică │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Direcţiile sanitar- │ 6/ │2 autoturisme, din care: ││ │veterinare şi pentru │unitate│ - pentru transport de persoane - conducerea direcţiilor ││ │siguranţa alimentelor │ │ sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ││ │ │ │ - parc comun ││ │ │ │ ││ │ │ │3 autolaboratoare pentru: ││ │ │ │ - recoltare de probe pentru siguranţa alimentelor ││ │ │ │ - recoltare de probe pentru sănătatea animală ││ │ │ │ - controlul laptelui şi al produselor lactate ││ │ │ │ ││ │ │ │1 autoagregat pentru dezinfecţie │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Institutul de Diagnostic │ 8 │2 autoturisme pentru: ││ │şi Sănătate Animală │ │ - transport de persoane pentru intervenţii rapide privind ││ │ │ │ suspiciunea unor boli ││ │ │ │ - transport pentru evaluare veterinară ││ │ │ │ ││ │ │ │6 autolaboratoare pentru: ││ │ │ │ - transport de cadavre ││ │ │ │ - transport de probe-test ││ │ │ │ - transport de probe de laborator ││ │ │ │ - decontaminare ││ │ │ │ - situaţii speciale ││ │ │ │ - autoutilitară pentru transport de biobază │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Institutul de Igienă │ 4 │2 autoturisme pentru: ││ │şi Sănătate Publică │ │ - deplasare pentru control în teritoriu ││ │Veterinară │ │ - transport de mărfuri ││ │ │ │ ││ │ │ │2 autolaboratoare pentru: ││ │ │ │ - recoltare de probe ││ │ │ │ - examene rapide de laborator în teritoriu │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Institutul pentru │ 4 │2 autoturisme pentru: ││ │Controlul Produselor │ │ - deplasare pentru controlul în teritoriu şi administraţie││ │Biologice şi │ │ - testare clinică în teritoriu ││ │Medicamentelor de Uz │ │ ││ │Veterinar │ │2 autolaboratoare pentru: ││ │ │ │- circulaţia produselor medicinale în teritoriu ││ │ │ │- recoltare de probe │└────┴─────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘----------