HOTĂRÎRE nr. 65 din 10 martie 1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 martie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ministerul Justiţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul administraţiei justiţiei, al executării pedepselor, precum şi cu privire la activitatea Ministerului Public, asigurind condiţiile necesare organizării funcţionarii întregului sistem al justiţiei pe baza strictei aplicari a legii, corespunzător principiilor democratice ale statului de drept. (2) Ministerul Justiţiei participa la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei şi realizează cooperarea internationala în domeniul sau de activitate, conform prevederilor legale.  +  Articolul 2Raporturile Ministerului Justiţiei cu instanţele judecătoreşti şi cu Ministerul Public sunt cele prevăzute de lege.  +  Articolul 3În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1, Ministerul Justiţiei are următoarele atribuţii principale:1. organizează şi asigura funcţionarea, din punct de vedere administrativ, a instanţelor judecătoreşti;2. verifica, în condiţiile legii, buna funcţionare a justiţiei ca serviciu public;3. îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, activitatea laboratoarelor de expertiza criminalistica;4. conduce, îndrumă şi verifica activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate, precum şi a unor măsuri educative aplicate minorilor, asigurind respectarea drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de lege în acest domeniu, de către Direcţia Generală a Penitenciarelor şi de unităţile din subordinea acesteia;5. propune Guvernului iniţierea unor proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate şi participa la corelarea legislaţiei interne cu Convenţia europeană a drepturilor omului, cu celelalte reglementări ale Consiliului Europei, precum şi cu normele dreptului comunitar;6. coordonează lucrările pregătitoare privind alcătuirea de coduri şi participa la întocmirea proiectelor acestora;7. participa la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte ministere sau organe centrale şi avizează toate proiectele de acte normative care sunt prezentate spre aprobare Guvernului;8. asigura editarea şi publicarea editiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedura penală, Codului civil, Codului de procedura civilă şi Codului comercial;9. participa, în condiţiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenţii internaţionale, interesînd domeniul justiţiei; îndeplineşte sau asigura aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi birourilor notarilor publici, potrivit convenţiilor şi uzantelor internaţionale;10. veghează, în întreaga sa activitate, la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi la asigurarea liberului acces la justiţie;11. elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale interesînd domeniul justiţiei; avizează, în limitele competentei sale, proiecte de convenţii internaţionale, anterior aprobării negocierii lor; examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei, spre a o face compatibila cu obligaţiile asumate de România prin convenţii internaţionale sau ca membra a diferite organizaţii internaţionale; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei, în cadrul procesului de integrare europeană;12. îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în materie de cooperare judiciară şi juridică internationala sau în alte materii interesînd justiţia şi asigura, în aceste domenii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte ministere interesate, participarea României la structurile europene şi la alte structuri internaţionale;13. întocmeşte studii de practica judiciară şi face propuneri, în condiţiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii în cazurile de aplicare neuniforma a dispoziţiilor legale;14. întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de gratieri, de comutare a pedepselor, precum şi de amnistiere a unor infracţiuni; efectuează lucrările necesare pentru informarea Curţii Supreme de Justiţie, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor;15. exercita, în numele Guvernului României, prerogativele de agent guvernamental în procedurile din cadrul Comisiei şi Curţii Europene a Drepturilor Omului;16. elaborează şi propune Guvernului, în cooperare cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, autorităţi sau instituţii publice interesate, instrumentele juridice corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite în sarcina statului român prin hotărârile organismelor cu atribuţii jurisdicţionale ale Consiliului Europei;17. îndeplineşte atribuţiile stabilite prinLegea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, precum şi cele prevăzute deLegea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;18. asigura atestarea interpreţilor judiciari şi a traducatorilor ce pot fi folosiţi de organele judiciare;19. asigura, în condiţiile legii, tipărirea şi difuzarea timbrului judiciar, precum şi gestionarea şi utilizarea fondurilor rezultate; asigura organizarea evidentei taxelor de timbru achitate, conform legii, pentru activităţile desfăşurate de instanţele judecătoreşti;20. organizează şi efectuează lucrările de statistica judiciară şi notarială şi elaborează studii şi lucrări de sinteza cu privire la evoluţia fenomenului judiciar, publicitatea imobiliară, activitatea instanţelor judecătoreşti, a birourilor notarilor publici, a laboratoarelor de expertize criminalistice, a Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a Institutului Naţional al Magistraturii;21. întocmeşte lucrările necesare în vederea recrutarii, selectionarii, numirii, transferării, promovării şi eliberării din funcţie a personalului de la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, a notarilor publici, a personalului Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi al unităţilor din subordinea acesteia, precum şi al Institutului Naţional al Magistraturii şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, asigurind respectarea criteriilor referitoare la pregătirea profesională şi la profilul moral, în condiţiile legii;22. efectuează lucrările de secretariat ale Consiliului Superior al Magistraturii;23. organizează verificarea profesională în vederea admiterii în magistratura, examenele de capacitate ale judecătorilor, cele de acordare a gradului profesional şi participa la organizarea examenelor de notari publici;24. elaborează documentele necesare pentru propunerile de numire a magistraţilor militari; elaborează documentele pentru acordarea gradelor militare, înaintarea în grad, trecerea în rezerva şi menţinerea în funcţie a personalului militar din aparatul Ministerului Justiţiei, din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia şi din Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie, conform legilor în vigoare; propune acordarea ordinelor şi medaliilor militare;25. asigura, împreună cu Institutul Naţional al Magistraturii, formarea, pregătirea şi perfecţionarea magistraţilor;26. asigura formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a grefierilor şi a personalului birourilor de publicitate imobiliară şi mobiliară;27. organizează şi sprijină documentarea şi pregătirea profesională a personalului de la instanţele judecătoreşti, de la laboratoarele de expertize criminalistice şi a celorlalte categorii de personal;28. asigura condiţiile materiale corespunzătoare desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti şi a unităţilor din subordine;29. asigura condiţiile de odihnă, tratament şi recuperare a stării de sănătate a magistraţilor, a familiilor acestora şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;30. coordonează şi îndrumă, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiza tehnica judiciară şi organizează examenele pentru atribuirea calităţii de "expert tehnic";31. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege în legătură cu desfăşurarea activităţii jurisconsultilor;32. asigura lucrările date în competenţa sa deLegea cetateniei române nr. 21/1991;33. asigura introducerea metodelor moderne în materie de documentare şi sistematizare a legislaţiei la nivelul cerinţelor actuale ale tehnicii în domeniul informaţional; cooperează în acest domeniu cu Secretariatul General al Guvernului şi cu Consiliul Legislativ;34. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu privire la regiile autonome care sunt sub autoritatea sa;35. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin alte acte normative.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale, asociaţiile magistraţilor, Uniunea Avocaţilor din România, Uniunea Naţionala a Notarilor Publici, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Justiţiei are în structura organizatorică direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului justiţiei se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare prevăzute înart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Coordonarea direcţiilor şi a altor compartimente independente de către secretarii de stat şi directorul general, prevăzută în anexa nr. 1, poate fi modificată prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat şi ale directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 6 (1) Secretarul general este asimilat, în ierarhia funcţiilor şi ca salarizare, cu directorul general. Secretarul general este numit în funcţie de către ministrul justiţiei. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile ce-i sunt delegate de ministrul justiţiei, acţionează pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta, sprijină secretarii de stat în coordonarea compartimentelor din subordinea lor şi asigura buna desfăşurare a relaţiilor dintre direcţii şi celelalte compartimente ale ministerului.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi este de 300, exclusiv demnitarii. (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 8 (1) Conducerea Ministerului Justiţiei se exercită de către ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate. (3) Ministrul justiţiei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat, secretarului general şi directorului general, cu excepţia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului de drept.  +  Articolul 9Ministrul justiţiei poate constitui organisme consultative care să contribuie la realizarea reformei justiţiei şi la colaborarea cu societatea civilă.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 11Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental pentru Consiliul Europei se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul ministrului de externe.  +  Articolul 12 (1) Unităţile din sistemul justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii. (2) Personalul necesar pentru fiecare unitate din sistemul justiţiei se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat. (3) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Unităţile subordonate Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Institutul Naţional al Magistraturii este coordonat de ministrul justiţiei. (3) Direcţia Generală a Penitenciarelor, împreună cu unităţile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie, precum şi laboratoarele de expertiza criminalistica sunt coordonate de către un secretar de stat.  +  Articolul 14Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordine, precum şi Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie funcţionează în baza statelor de organizare aprobate de ministrul justiţiei.În structura organizatorică a Direcţiei Generale a Penitenciarelor funcţionează: direcţii, servicii independente, servicii, birouri şi secţii, iar unităţile din subordine sunt organizate pe sectoare de activitate, secţii şi birouri.  +  Articolul 15Ministerul Justiţiei are în dotare, pentru aparatul propriu, un număr de 9 autoturisme.  +  Articolul 16Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17 (1) Prefecturile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, vor sprijini Ministerul Justiţiei prin asigurarea spaţiilor necesare instanţelor judecătoreşti, luând totodată măsuri pentru eliberarea şi restituirea imobilelor care au aparţinut acestora. (2) În localităţile în care instanţele judecătoreşti nu dispun de spaţii corespunzătoare, acestora le vor fi atribuite, în condiţiile legii, terenuri în vederea construirii de sedii proprii. (3) Ministerul Justiţiei va prevedea, în programul propriu de investiţii, fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective. (4) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Justiţiei va prezenta Guvernului lista terenurilor necesare pentru amplasarea sediilor de instanţe judecătoreşti şi de parchete de pe lângă acestea.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 450/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumarap. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Petru Radu-Paun Jura,secretar de stat  +  Anexa 1                        ORGANIGRAMA MINISTERULUI JUSTIŢIEI    Numărul maxim de posturi: 300           (exclusiv demnitarii)                                                      ┌───────────────────────┐                             ┌────────────────────────┤ DIRECŢIA LEGISLAŢIE │                             │ │ ŞI STUDII │                             │ └───────────────────────┘           ┌───────────────┐ │ ┌───────────────────────┐           │CABINETUL │ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │           │MINISTRULUI │ │ ┌┤ INTERNAŢIONALE ŞI │           │ Consilieri: │ │ ││ INTEGRARE EUROPEANĂ │           │ ─ purtător de│ │ │└───────────────────────┘           │ cuvânt │ │ │┌───────────────────────┐           │ ─ birou de │ │ ││ DIRECŢIA AGENTULUI │           │ presă │ │ ├┤ GUVERNAMENTAL PENTRU │           │ ─ secretariat│ │ ┌────────┐ ││ CONSILIUL EUROPEI │           └───────┬───────┘ │ │SECRETAR│ │└───────────────────────┘                   │ │┌┤ DE ├────────────┤┌───────────────────────┐                   │ │││ STAT │ ├┤ DIRECTIA JUDICIARĂ │                   │ ││└───┬────┘ │└───────────────────────┘                   │ ││ | │┌───────────────────────┐                   │ ││ | ├┤ BIROUL PENTRU │                   │ ││ | ││ PROBLEME DE CETAŢENIE │                   │ ││ | │└───────────────────────┘                   │ ││ | │┌───────────────────────┐                   │ ││ | └┤SERVICIUL ADMINISTRATIV│                   │ ││ | └───────────────────────┘                   │ ││ | ┌───────────────────────┐                   │ ││ | │ DIRECŢIA ORGANIZAREA │                   │ ││ | ┌┤INSTANŢELOR ŞI RESURSE │                   │ ││ | ││ UMANE │                   │ ││ | │└───────────────────────┘                   │ ││ | │┌───────────────────────┐                   │ ┌┼┼────┼────────────┐ ├┤ DIRECŢIA INSTANŢELOR │┌──────────┐ │ │││┌───┴────┐ ┌────┴───┐││ MILITARE***) ││MINISTRU*)├───────┼────────┘├┼┤SECRETAR│--│DIRECTOR├┤└───────────────────────┘└──────────┘ │ │││GENERAL │ │GENERAL ││┌───────────────────────┐                   │ ││└───┬────┘ └────────┘││ DIRECŢIA PENTRU │                   │ ││ | ├┤PUBLICITATE IMOBILIARĂ │                   │ ││ | ││ŞI MOBILIARĂ ŞI NOTARI │                   │ ││ | ││ PUBLICI │                   │ ││ | │└───────────────────────┘                   │ ││ | │┌───────────────────────┐                   │ ││ | └┤ SERVICIUL INFORMATICĂ │                   │ ││ | │ JURIDICĂ │                   │ ││ | └───────────────────────┘                   │ ││ | ┌───────────────────────┐                   │ ││ | ┌┤ CORPUL DE INSPECTIE │                   │ ││ | ││ PENITENCIARĂ │                   │ ││ | │└───────────────────────┘                   │ ││┌───┴────┐ │┌───────────────────────┐                   │ │││SECRETAR│ ├┤ DIRECŢIA RELAŢII CU │           ┌───────┴───────┐ │└┤ DE ├────────────┤│PUBLICUL ŞI SECRETARIAT│           │ CONTROL │ │ │STAT**) │ │└───────────────────────┘           │ FINANCIAR │ │ └────────┘ │┌───────────────────────┐           │ PROPRIU │ │ ├┤ CONTENCIOS │           └───────────────┘ │ │└───────────────────────┘                             │ │┌───────────────────────┐                             │ └┤ DIRECŢIA ECONOMICĂ │                             │ └───────────────────────┘                             │ ┌───────────────────────┐                             │ │ DIRECŢIA RELAŢII CU │                             └────────────────────────┤ MINISTERUL PUBLIC ŞI │                                                      │COORDONAREA STRATEGIEI │                                                      │ ANTIINFRACŢIONALE │                                                      └───────────────────────┘-------------- Notă *) Coordonează Institutul Naţional al Magistraturii, subordonat Ministerului Justiţiei. Notă **) Coordonează Direcţia Generală a Penitenciarelor, Regia Autonomă "Multiproduct", Laboratorul Central de Expertize Criminalistice, unităţile subordonate Ministerului Justiţiei, precum şi Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie. Notă ***) Direcţia instanţelor militare este coordonata cu privire la activitatea de specialitate.  +  Anexa 2 UNITĂŢILE din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de statA. Curţi de Apel1. Curtea de Apel Alba Iulia2. Curtea de Apel Pitesti3. Curtea de Apel Bacau4. Curtea de Apel Oradea5. Curtea de Apel Suceava6. Curtea de Apel Braşov7. Curtea de Apel Bucureşti8. Curtea de Apel Cluj-Napoca9. Curtea de Apel Constanta10. Curtea de Apel Craiova11. Curtea de Apel Galaţi12. Curtea de Apel Iaşi13. Curtea de Apel Tirgu Mures14. Curtea de Apel Ploiesti15. Curtea de Apel TimişoaraB. Tribunale1. Tribunalul Alba2. Tribunalul Arad3. Tribunalul Arges4. Tribunalul Bacau5. Tribunalul Bihor6. Tribunalul Bistrita-Nasaud7. Tribunalul Botosani8. Tribunalul Braşov9. Tribunalul Brăila10. Tribunalul Buzau11. Tribunalul Caraş-Severin12. Tribunalul Calarasi13. Tribunalul Cluj14. Tribunalul Constanta15. Tribunalul Covasna16. Tribunalul Dâmboviţa17. Tribunalul Dolj18. Tribunalul Galaţi19. Tribunalul Giurgiu20. Tribunalul Gorj21. Tribunalul Harghita22. Tribunalul Hunedoara23. Tribunalul Ialomita24. Tribunalul Iaşi25. Tribunalul Maramures26. Tribunalul Mehedinti27. Tribunalul Mures28. Tribunalul Neamt29. Tribunalul Olt30. Tribunalul Prahova31. Tribunalul Satu Mare32. Tribunalul Salaj33. Tribunalul Sibiu34. Tribunalul Suceava35. Tribunalul Teleorman36. Tribunalul Timiş37. Tribunalul Tulcea38. Tribunalul Vaslui39. Tribunalul Vilcea40. Tribunalul Vrancea41. Tribunalul BucureştiC. Judecătorii
               
    Judetul  ───────Judecatoria ───────────Judetul  ───────Judecatoria ───────────
    Alba1.Alba IuliaIlfov100.Buftea (nr. 2 Ilfov)
      2.Câmpeni    
      3.Aiud   101.Ilfov (nr. 1 Ilfov, cu sediul în municipiul Bucuresti)
      4.Blaj    
      5.Sebes    
    Arad6.Arad    
      7.Ineu    
      8.LipovaMaramures102.Baia Mare
      9.Gurahont   103.Sighetu
      10.Chisineu-Cris     Marmatiei
    Arges11.Pitesti   104.Viseu de Sus
      12.Câmpulung   105.Târgu Lapus
      13.Curtea de Arges   106.Dragomiresti
      14.CostestiMehedinti107.Drobeta-Turnu Severin
    Bacau15.Bacau    
      16.Onesti   108.Strehaia
      17.Moinesti   109.Orsova
      18.Parincea   110.Vânju Mare
      19.Buhusi   111.Baia de Arama
    Bihor20.OradeaMures112.Târgu Mures
      21.Beius   113.Sighisoara
      22.Marghita   114.Reghin
      23.Alesd   115.Târnaveni
    Bistrita-Nasaud24.Bistrita   116.Ludus
      25.Nasaud   117.Sângeorgiu de Padure
      26.Beclean    
    Botosani27.BotosaniNeamt118.Piatra-Neamt
      28.Dorohoi   119.Roman
      29.Saveni   120.Târgu-Neamt
      30.Darabani   121.Bicaz
    Brasov31.BrasovOlt122.Slatina
      32.Fagaras   123.Caracal
      33.Rupea   124.Corabia
      34.Zarnesti   125.Bals
    Braila35.Braila   126.Scornicesti
      36.FaureiPrahova127.Ploiesti
      37.Însuratei   128.Câmpina
    Buzau38.Buzau   129.Valenii de Munte
      39.Râmnicu Sarat    
      40.Patârlagele   130.Mizil
      41.Pogoanele   131.Sinaia
    Caras-Severin42.ResitaSatu Mare132.Satu Mare
      43.Caransebes   133.Carei
      44.Oravita   134.Negresti-Oas
      45.Moldova Noua   135.Sălaj
      46.Bozovici   136.Simleu Silvaniei
    Calarasi47.Calarasi    
      48.Oltenita   137.Jibou
      49.Lehliu-GaraSibiu138.Sibiu
    Cluj50.Cluj-Napoca   139.Medias
      51.Turda   140.Agnita
      52.Dej   141.Avrig
      53.Huedin   142.Saliste
      54.GherlaSuceava143.Suceava
    Constanta55.Constanta   144.Câmpulung Moldovenesc
      56.Medgidia    
      57.Hârsova   145.Radauti
      58.Baneasa   146.Falticeni
      59.Mangalia   147.Vatra Dornei
    Covasna60.Sfântu Gheorghe   148.Gura Humorului
      61.Târgu SecuiescTeleorman149.Alexandria
      62.Întorsura Buzaului   150.Rosiori de Vede
    Dâmbovita63.Târgoviste   151.Turnu Magurele
      64.Gaesti   152.Videle
      65.Pucioasa   153.Zimnicea
      66.RacariTimis154.Timisoara
      67.Moreni   155.Lugoj
    Dolj68.Craiova   156.Deta
      69.Bailesti   157.Sânnicolau Mare
      70.Filiasi   158.Faget
      71.SegarceaTulcea159.Tulcea
      72.Calafat   160.Babadag
    Galati73.Galati   161.Macin
      74.TecuciVaslui162.Vaslui
      75.Târgu Bujor   163.Bârlad
      76.Beresti   164.Husi
    Giurgiu77.Giurgiu   165.Murgeni
      78.Bolintin-ValeVâlcea166.Râmnicu Vâlcea
    Gorj79.Târgu Jiu   167.Dragasani
      80.Târgu-Carbunesti   168.Horezu
      81.Novaci   169.Brezoi
      82.Motru   170.Balcesti
    Harghita83.Miercurea-CiucVrancea171.Focsani
      84.Odorheiu Secuiesc   172.Panciu
      85.Toplita   173.Adjud
      86.GheorgheniBucuresti174.Judecatoria Sectorului 1
    Hunedoara87.Deva    
      88.Hunedoara   175.Judecatoria Sectorului 2
      89.Petrosani    
      90.Brad   176.Judecatoria Sectorului 3
      91.Hateg    
      92.Orastie   177.Judecatoria Sectorului 4
    Ialomita93.Slobozia    
      94.Urziceni   178.Judecatoria Sectorului 5
      95.Fetesti    
    Iasi96.Iasi   179.Judecatoria Sectorului 6
      97.Pascani    
      98.Hârlau      
      99.Raducanen    
  NOTĂ:Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 pot utiliza un număr maxim de 11.090 posturi.
   +  Anexa 3 UNITĂŢILE subordonate Ministerului Justiţiei
           
      Numărul maxim de posturiSursa de finanţare
       
    A.Institutul Naţional al Magistraturii44Bugetul de stat
    B.Laboratoare de expertize criminalistice40Bugetul de stat
      a) Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucureşti    
      b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti    
      c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj    
    C.Direcţia Generală a Penitenciarelor*)10.443Bugetul de stat şi venituri extrabugetare
      a) 5 penitenciare de maximă siguranţă    
      b) 26 penitenciare    
      c) 4 centre de reeducare pentru minori    
      d) 2 spitale penitenciare    
      e) Şcoala Militară pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Subofiţerilor de Penitenciare    
      f) Baza de Aprovizionare, Desfacere şi Reparaţii Mijloace de Transmisiuni    
      g) Subunitatea de pază, escortare, vagoane penitenciar    
    D.Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie140Bugetul de stat
    E.Regia Autonomă "Multiproduct".  
  ------------- Notă *) Unitate parţial finanţată de la bugetul de stat, conform Decretului nr. 127/1980. ---------