ORDIN nr. 789 din 11 noiembrie 2009privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 3 decembrie 2009    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 bis din 3 decembrie 2009, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Utilizarea frecvenţelor radio se realizează în conformitate cu prevederile Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, cu reglementările în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice şi cu acordurile internaţionale la care România este parte. (2) Nerespectarea destinaţiei şi a condiţiilor de utilizare a frecvenţelor radio conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 3Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se asigură ca Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, precum şi informaţiile referitoare la utilizarea spectrului de frecvenţe radio să fie publicate şi actualizate în concordanţă cu prevederile Deciziei Comisiei 2007/344/CE din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informaţiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvenţe radio în cadrul Comunităţii.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003 pentru aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 şi 641 bis din 9 septembrie 2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Marius-Constantin Fecioru,secretar de statBucureşti, 11 noiembrie 2009.Nr. 789.-----------