HOTĂRÂRE nr. 1.398 din 18 noiembrie 2009pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11, 17 şi al art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" se înfiinţează şi va funcţiona în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prezentei hotărâri, ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, persoană juridică română, în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD URBAN-INCERC, se înfiinţează prin comasarea prin fuziune a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi cu Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, care se desfiinţează.  +  Articolul 2INCD URBAN-INCERC are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, dispune de spaţii în imobilul din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2, şi deţine imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj, în municipiul Iaşi, str. A. Şesan nr. 37 şi str. Gheorghe Asachi nr. 3-5, judeţul Iaşi, în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa, în oraşul Câmpina, str. I. H. Rădulescu, f.n. (lângă Staţia Meteorologică), judeţul Prahova, precum şi în municipiul Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş.  +  Articolul 3 (1) INCD URBAN-INCERC are ca obiect de activitate prestarea de servicii de drept public şi interes naţional, în principal: a) activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire, care cuprind: cercetări fundamentale şi aplicative - sectoriale şi prenormative -, pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi economice specifice domeniilor de activitate; elaborarea reglementărilor tehnice şi economice în vederea asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv în vederea creşterii performanţei energetice a construcţiilor; dezvoltare tehnologică; elaborare de studii pentru fundamentarea strategiilor naţionale, politicilor, programelor şi reglementărilor în domeniul dezvoltării teritoriale şi urbane, precum şi al locuirii; efectuarea de activităţi specifice de reglementare, respectiv documentări, testări, documentaţii în domeniile de activitate, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări în situ de produse şi tehnologii noi; creare de baze de date specializate; b) activităţi de informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice, prin organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale INCD URBAN-INCERC, cuprinzând, în principal:(i) bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activităţi conexe de editare, tipărire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice;(îi) activităţi de formare profesională continuă/ perfecţionare a specialiştilor cu activitate în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire;(iii) gestionare şi actualizare periodică a bazelor de date specializate din domeniile proprii de activitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; c) activităţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de organism de certificare sisteme de management şi, respectiv, de organism de inspecţie a producţiei în fabrică. (2) INCD URBAN-INCERC asigură, după caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale comitetelor tehnice de specialitate şi ale comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în domeniul construcţii, organisme a căror înfiinţare, organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului coordonator. (3) INCD URBAN-INCERC poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD.  +  Articolul 4Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) INCD URBAN-INCERC are în structura organizatorică 5 subunităţi fără personalitate juridică, organizate ca sucursale, după cum urmează: a) INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucureşti, cu sediul în şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2; b) INCD URBAN-INCERC - Sucursala URBANPROIECT Bucureşti, cu sediul în str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2; c) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj; d) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. A. Şesan nr. 37, judeţul Iaşi; e) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş. (2) Structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) INCD URBAN-INCERC poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice departamente, secţii, laboratoare/ateliere, compartimente, după caz, necesare realizării obiectului său de activitate, cu avizul consiliului de administraţie şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Se aprobă trecerea din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" a imobilelor - terenuri şi construcţii - aflate în domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Se aprobă trecerea din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti în administrarea INCD URBAN-INCERC a imobilelor - construcţii - aflate în domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 7Patrimoniul INCD URBAN-INCERC, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale ale Institutului Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, este în sumă totală de 14.509 mii lei, din care active imobilizate 6.495 mii lei şi active circulante nete 8.014 mii lei.  +  Articolul 8 (1) INCD URBAN-INCERC se finanţează din venituri proprii. (2) Conform prevederilor legale în vigoare, INCD URBAN-INCERC este sprijinit financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea. (3) În aplicarea art. 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din fondurile alocate autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se finanţează şi cheltuielile pentru participarea şi reprezentarea în cadrul programelor internaţionale din domeniul cercetării şi inovării, inclusiv la activităţile de coordonare şi corelare a acestora. (4) Veniturile proprii ale INCD URBAN-INCERC se realizează inclusiv din taxe/tarife aprobate de consiliul de administraţie cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul ministerului coordonator, pentru activităţi de certificare, formare profesională continuă/perfecţionare a specialiştilor, informare/diseminare de date tehnice de specialitate, activităţi conexe, precum şi pentru alte activităţi din domeniul său de activitate, prestate pentru terţi, în condiţiile legii. (5) Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se utilizează după cum urmează: a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; b) 20% pentru cointeresarea personalului; c) până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării INCD URBAN-INCERC, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator; d) restul rămâne la dispoziţia INCD URBAN-INCERC pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor. (6) În aplicarea prevederilor alin. (5), în situaţia în care sumele nu sunt utilizate cu destinaţia stabilită, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor. (7) Bugetul INCD URBAN-INCERC se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 9 (1) INCD URBAN-INCERC funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic, în condiţiile legii. (2) Pentru activităţile comerciale şi de producţie pe care INCD URBAN-INCERC le derulează conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilă a acestora se va realiza în mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, astfel încât să se asigure identificarea clară a veniturilor şi cheltuielilor aferente pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi şi eliminarea oricărei posibilităţi de subvenţionare încrucişată. (3) INCD URBAN-INCERC poate contracta cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de minister coordonator, lucrări solicitate de acesta, din domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (4) Lucrările contractate în condiţiile alin. (3) se prestează de către INCD URBAN-INCERC cu prioritate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 10 (1) INCD URBAN-INCERC preia personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi al Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, în limita a 330 de posturi, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (2) Personalul preluat conform alin. (1) îşi păstrează salariile avute la data preluării, până la negocierea noului contract colectiv de muncă. (3) Orice modificare a numărului de posturi aferente INCD URBAN-INCERC se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei.  +  Articolul 11 (1) INCD URBAN-INCERC preia toate bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, alocaţiile bugetare, inclusiv personalul, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Finanţarea activităţilor structurilor reorganizate prevăzute la art. 1 alin. (2) pe anul 2009 se va asigura din bugetele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, până la aprobarea bugetului noului institut de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 12 (1) Acreditările, atestatele şi autorizările dobândite de unităţile care se comasează potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) se menţin şi se transmit de drept INCD URBAN-INCERC. (2) Acreditările dobândite de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti prin Decizia nr. 9.634 din 14 aprilie 2008 privind validarea atestării şi acreditării unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, emisă de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, se transferă INCD URBAN-INCERC şi îşi menţin valabilitatea până la data expirării.  +  Articolul 13 (1) Conducerea INCD URBAN-INCERC este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din INCD URBAN-INCERC sunt asigurate de consiliul ştiinţific. (3) Preşedintele consiliului de administraţie, respectiv directorul general, precum şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei.  +  Articolul 14De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, INCD URBAN-INCERC se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi parteneriatele interne şi internaţionale, precum şi în toate litigiile în care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS sunt parte, precum şi cu privire la dreptul de proprietate asupra siglelor/mărcilor sub care acestea sunt cunoscute pe plan intern şi internaţional.  +  Articolul 15În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc, după cum urmează: a) "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti" cu "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă «URBAN-INCERC»"; b) "Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS" cu "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă «URBAN-INCERC»"; c) "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti" cu "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă «URBAN-INCERC»".  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 984/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 29 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 40/D/1992 pentru înfiinţarea "Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS", Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 225/2003 pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale a Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 218/2004 pentru aprobarea componenţei Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, nepublicate, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltăriiregionale şi locuinţei,Vasile BlagaPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina Trăilăp. Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.398.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Institutului Naţional deCercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şiDezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD URBAN-INCERC, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, este institut naţional, persoană juridică română, în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente, conduce evidenţa contabilă în regim economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) INCD URBAN-INCERC se înfiinţează în scopul desfăşurării activităţilor de cercetare fundamentală şi aplicativă - sectorială şi prenormativă -, de dezvoltare tehnologică, precum şi de documentare, informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice din domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire, inclusiv în scopul derulării activităţilor specifice ca organism de certificare a conformităţii, în condiţiile legii. (2) INCD URBAN-INCERC contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniile proprii de activitate şi la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale, sectoriale şi programele-nucleu de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, la elaborarea de reglementări tehnice şi economice, precum şi la efectuarea de activităţi specifice de reglementare în domeniul său de activitate.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 3 (1) Obiectul de activitate al INCD URBAN-INCERC constă în prestarea de servicii de drept public şi interes naţional şi cuprinde, în principal:A. - Activităţi de cercetare-dezvoltare - cod CAEN Rev. 2 - 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie:A.1. - În domeniul construcţiilor:A.1.1. - În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, INCD URBAN-INCERC efectuează cercetări fundamentale şi aplicative de interes public naţional, care privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi prin Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind libera circulaţie a produselor pentru construcţii, precum şi asigurarea durabilităţii acestora, şi anume: rezistenţa mecanică şi stabilitatea, siguranţa în exploatare, siguranţa la incendiu, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, protecţia termică şi hidrofugă, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului.În acest scop, INCD URBAN-INCERC efectuează:1. cercetări fundamentale de bază şi orientate pentru dezvoltarea ştiinţei construcţiilor în special în domeniul mecanicii construcţiilor, ingineriei seismice şi fizicii construcţiilor;2. cercetări aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi confortului construcţiilor, precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice execuţiei construcţiilor, incluzând şi realizarea de standuri, staţii-pilot, încercări în situ care se referă la: a) rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiilor; b) protecţia antiseismică a construcţiilor şi structurilor; c) reabilitarea şi modernizarea fondului construit; d) geotehnică şi fundaţii; e) protecţia termică a construcţiilor şi hidroizolaţii în construcţii; f) protecţia construcţiilor contra coroziunii; g) protecţia la foc a construcţiilor; h) protecţia acustică a construcţiilor; i) închideri şi compartimentări, finisarea construcţiilor; j) instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor; k) tehnologii noi performante pentru execuţia construcţiilor; l) urmărirea comportării în timp a construcţiilor; m) economia construcţiilor şi studii prospective;3. elaborări de coduri, normative şi documente privind concepţia, alcătuirea, calculul şi execuţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente.A.1.2. - Alte activităţi de cercetare-ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:INCD URBAN-INCERC efectuează lucrări pentru soluţionarea problemelor din domeniul său de activitate, cercetări în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, altele decât cele prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum: a) studii şi cercetări în vederea elaborării de agremente tehnice; b) dezvoltare de tehnici experimentale şi măsurători, atât în laborator, cât şi în situ; c) studii şi cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice şi economice care stau la baza activităţii de concepere, realizare şi exploatare, precum şi de postutilizare a construcţiilor.INCD URBAN-INCERC realizează valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul reabilitării energetice şi creşterii performanţei energetice a clădirilor/construcţiilor, prin executarea experimentală de lucrări de reparaţii/întreţinere, prin urmărirea comportării în timp a construcţiilor, precum şi prin aplicarea de tehnologii şi materiale noi, agrementate tehnic şi prietenoase cu mediul.INCD URBAN-INCERC derulează activităţi specifice în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniile de activitate, prin realizarea de unicate şi serii mici de produse, inclusiv microproducţie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum şi prin organizarea de expoziţii pe profil.A.1.3. - Pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu: a) INCD URBAN-INCERC participă la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare în domeniile de specialitate şi competenţă; elaborează programe-nucleu anuale şi multianuale cuprinzând obiective din domeniul construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor, materialelor şi tehnologiilor care se încadrează în strategia de dezvoltare a sectorului construcţiilor în România; b) INCD URBAN-INCERC elaborează cercetări fundamentale, sectoriale şi aplicative de interes prioritar pentru domeniul construcţiilor pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi economice specifice acestui domeniu; c) INCD URBAN-INCERC elaborează reglementări tehnice şi economice în vederea asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv în vederea asigurării creşterii performanţei energetice a construcţiilor, efectuează activităţi specifice de dezvoltare tehnologică, precum şi activităţi specifice de reglementare, respectiv: documentări, testări, documentaţii, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări în situ de produse şi tehnologii noi şi creare de baze de date specializate în domeniu.A.1.4. - În cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare: a) INCD URBAN-INCERC participă în parteneriat internaţional la lucrările de cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul Spaţiului de cercetare european şi colaborează, inclusiv prin Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii - ENBRI, cu instituţii similare de profil din alte state; b) activităţile de specialitate prevăzute în cadrul obiectului de activitate pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte externe.A.2. - În domeniul urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii, INCD URBAN-INCERC efectuează:A.2.1. - În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare: a) cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul creşterii nivelului conceptual în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii; b) cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot şi modele experimentale cu rol de suport pentru cercetările aplicative din diferite sectoare sau activităţi; c) elaborare de studii şi cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului şi dezvoltării regionale: studii de competitivitate interregională, dezvoltarea reţelei de localităţi, policentricitate, protecţia zonelor construite şi naturale, reabilitare zonală şi reconstrucţie ecologică, zone în declin socioeconomic, zone rurale defavorizate; d) elaborare de studii şi cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane: restructurarea şi modernizarea oraşelor, politici de locuire, managementul strategic şi operaţional, conservarea şi gestionarea terenului urban, protecţia patrimoniului construit, reconversii funcţionale; e) elaborare de strategii, diagnoze şi prognoze în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii.A.2.2. - Pentru realizarea programelor sectoriale şi a programelor-nucleu, pentru participarea în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi realizarea altor activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică: a) cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul perfecţionării concepţiei globale de amenajare a teritoriului şi urbanism şi dezvoltare regională; b) elaborare de cercetări aplicative, studii şi studii-pilot axate pe tematici specifice: amenajarea teritoriului, amenajare şi dezvoltare regională, mediu şi dezvoltare durabilă, populaţie şi calitatea vieţii, aspecte economice şi sociale, infrastructuri ale teritoriului, mobilitate urbană, echipamente publice, noi tehnologii; c) elaborare de studii-pilot şi proiecte experimentale pentru promovarea unor măsuri de amenajare a unor zone specifice: regiuni de dezvoltare, euroregiuni, regiuni geografice de interes european, zone de cooperare transfrontalieră; d) construire şi utilizare a unor bănci de date specifice domeniului de activitate; e) elaborare de diagnoze, prognoze şi strategii în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului şi urbanismului; f) elaborare de studii pentru fundamentarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniile urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii.A.2.3. - Alte activităţi de cercetare-ştiinţifică: cercetare aplicativă pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniile urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii.A.2.4. - INCD URBAN-INCERC asigură, după caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale comitetelor tehnice de specialitate şi ale comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în domeniul construcţii, organisme a căror înfiinţare, organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului coordonator.B. - INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare, informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice din domeniile de activitate - cod CAEN Rev. 2-7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.Aceste activităţi se desfăşoară prin organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile proprii de activitate ale INCD URBAN-INCERC, cuprinzând în principal:1. bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activităţi conexe de editare, tipărire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniu;2. activităţi de formare profesională continuă/perfecţionare a specialiştilor cu activitate în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire;3. gestionare şi actualizare periodică a bazelor de date specializate din domeniile proprii de activitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare pentru extinderea cadrului legislativ şi reglementar, de diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire şi participă la implementarea obiectivelor Conceptului strategic de dezvoltare teritorială România 2030, scop în care: a) elaborează lucrări de documentare, sinteze, studii şi reglementări, prognoze şi strategii în domeniile de activitate; b) constituie, administrează şi stochează fondul documentar ştiinţific şi tehnic de interes şi utilitate publică în domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii, asigurând gestionarea fondului documentar naţional şi internaţional de specialitate; c) realizează lucrări-suport în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia specifică, existentă în statele membre ale Uniunii Europene; d) asigură/facilitează schimbul şi transferul de cunoştinţe şi asistenţă tehnică la nivel naţional, local şi internaţional, către factorii de decizie din administraţia publică locală şi centrală, precum şi către specialişti din domeniile de activitate.B.1. - Prin biblioteca tehnică specializată de drept public, INCD URBAN-INCERC asigură informarea şi documentarea entităţilor interesate din domeniile construcţii, arhitectură, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire şi derulează în principal următoarele activităţi: a) achiziţia de cărţi şi periodice/materiale de specialitate puse la dispoziţia publicului cititor pe bază de împrumut sau prin intermediul copiilor xerox, folosind fondurile alocate anual prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; b) organizarea şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente din colecţiile proprii incluzând catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor; c) promovarea instrumentelor informatice, constituirea şi administrarea băncilor de date în domeniu, care să contribuie la constituirea şi dezvoltarea fondului naţional de documentare - informare, ca modalitate specifică de valorificare a rezultatelor cercetărilor aferente reglementărilor tehnice din diferite domenii; d) participarea individual şi în colaborare la programele de cercetare-dezvoltare în construcţii, arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice asigurând informarea documentară a utilizatorilor - cercetători specialişti, cadre didactice din învăţământul superior de specialitate, studenţi şi alţi utilizatori interesaţi; e) prelucrarea materialelor documentare din fondul bibliotecii în vederea utilizării acestora la elaborarea de sinteze şi studii de documentare, la realizarea de publicaţii de specialitate, inclusiv construirea de site-uri specifice; f) furnizarea de servicii informaţionale de interes public către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, alte unităţi de cercetare-dezvoltare, precum şi către alte entităţi din domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului, amenajarea teritoriului din ţară şi străinătate. g) realizarea de schimb interbibliotecar de cărţi şi publicaţii periodice de specialitate.INCD URBAN-INCERC derulează activităţi conexe de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate în domeniile de activitate, în principal: a) newsletter pe probleme de arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului; b) Buletinul de informaţii tehnice (BIT); c) Buletinul Construcţiilor (BC); d) colecţiile "Reglementări în construcţii" şi "Probleme economice în construcţii"; e) Revista "Construcţii"; f) documentaţii curente şi de interes public solicitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cum sunt elaborarea şi actualizarea de documente tehnice directoare: ghiduri de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiilor; ghiduri de agrement tehnic pentru produse şi pentru construcţii; regulamente şi/sau proceduri oficiale; g) Buletinul sumarelor (publicaţii periodice intrate în bibliotecă); h) semnalări bibliografice - informare curentă structurată pe tematici:● Urbanism şi amenajarea teritoriului;● Dezvoltarea durabilă şi economia urbană;● Reţele edilitare;● Seismologie;● Stabilitate mecanică (calcul);● Impactul construcţiilor asupra mediului;● Geotehnică şi fundaţii;● Managementul calităţii în construcţii;● Reglementări în construcţii;● Tehnologia lucrărilor în construcţii;● Agremente tehnice în construcţii;● Mecanizarea construcţiilor;● Deşeuri - înlăturare şi valorificare;● Soluţii arhitecturale;● Performanţa energetică;● Materiale de construcţie;● Instalaţii în construcţii etc.B.2. - În domeniul formării profesionale continue/perfecţionării specialiştilor cu activitate în construcţii, precum şi al promovării culturii specifice în domeniile de activitate, INCD URBAN-INCERC are atribuţii privind: a) elaborarea, în condiţiile legii, a programelor de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor în vederea atestării acestora în domeniul construcţiilor, contribuind la răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, precum şi la extinderea în România a legislaţiei existente în diferite state din Uniunea Europeană; b) organizarea cursurilor de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor la sediile proprii ale INCD URBAN-INCERC, la sediile unităţilor din subordinea/autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi/sau în locaţiile beneficiarilor, după caz.Participarea la cursurile de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul construcţiilor se realizează pe bază de contracte perfectate de beneficiari cu INCD URBAN-INCERC.B.3. - În aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, INCD URBAN-INCERC organizează şi asigură funcţionarea punctului naţional de informare privind produse pentru construcţii, cu următoarele atribuţii principale: a) organizarea şi gestionarea bazei de date privind produsele pentru construcţii; b) monitorizarea şi controlul activităţii de certificare a conformităţii produselor pentru construcţii şi al activităţii de agrement tehnic în construcţii, precum şi de gestionare a Registrului unic.C. - În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, INCD URBAN-INCERC derulează activităţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de organism de certificare sisteme de management şi, respectiv, de organism de inspecţie a producţiei în fabrică.D. - INCD URBAN-INCERC desfăşoară şi activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare din domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi, după caz, cu autorizarea de către instituţiile abilitate, astfel: a) participă la elaborarea strategiei în domeniul construcţiilor, urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii; b) derulează activităţi de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate, scop în care INCD URBAN-INCERC efectuează:1. asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate pentru executarea obiectivelor de construcţii şi instalaţii;2. expertize privind starea tehnică a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi în domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor;3. asistenţă tehnică, furnizare de servicii ştiinţifice şi metodologice operatorilor economici/beneficiarilor interesaţi şi execuţie de documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului cu caracter de unicat şi de importanţă deosebită;4. programe de calcul;5. soluţii tehnice şi metodologii de experimentare şi de executare a construcţiilor, de aparatură de laborator şi altele asemenea;6. studii de oportunitate, prefezabilitate şi fezabilitate, expertize şi evaluări de active, oferte, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru contractarea prestărilor de servicii de proiectare şi executare de lucrări, şi altele de această natură, în domeniile de activitate;7. alte prestări de servicii în domeniile de activitate. (2) INCD URBAN-INCERC poate efectua, în secundar, activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în condiţiile legii, cu excepţia produselor certificate ori a produselor de tipul celor pe care le certifică. (3) În cadrul obiectului său de activitate, INCD URBAN-INCERC poate colabora la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (4) Activităţile prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte externe. (5) INCD URBAN-INCERC poate stabili taxe/tarife pentru activităţi de certificare, formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor, informare/diseminare de date de specialitate, activităţi conexe acestora, precum şi pentru alte activităţi din domeniul său de activitate, prestate pentru terţi, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 4 (1) INCD URBAN-INCERC administrează un patrimoniu total în valoare de 14.508.774,69 lei, care include şi valoarea terenurilor şi clădirilor aferente, care aparţin domeniului public şi privat al statului, astfel:- imobilizări corporale 6.494.746,04 lei;- active circulante nete 8.014.028,65 lei. (2) INCD URBAN-INCERC administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică sau privată a statului administrate de INCD URBAN-INCERC, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia. (3) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin INCD URBAN-INCERC în calitate de persoană juridică executantă şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. (4) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale sau necorporale, obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri private, precum şi rezultatele obţinute din activităţi desfăşurate în asociere în participaţiune sau în entităţi cu personalitate juridică apărute în urma altor forme de asociere, precum cele prevăzute de legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale, aparţin INCD URBAN-INCERC, în calitate de persoană juridică executantă. (5) Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a INCD URBAN-INCERC, precum şi înstrăinarea, închirierea, concesionarea ori casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (6) INCD URBAN-INCERC poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (7) Patrimoniul INCD URBAN-INCERC poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 5 (1) INCD URBAN-INCERC are în structura organizatorică 5 subunităţi fără personalitate juridică, organizate ca sucursale, după cum urmează: a) INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucureşti, cu sediul în şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2; b) INCD URBAN-INCERC - Sucursala URBANPROIECT Bucureşti, cu sediul în str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2; c) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj; d) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. A. Şesan nr. 37, judeţul Iaşi; e) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş. (2) Structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) INCD URBAN-INCERC poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice departamente, secţii, laboratoare/ateliere, compartimente, după caz, necesare realizării obiectului său de activitate, cu avizul consiliului de administraţie şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 6 (1) Conducerea INCD URBAN-INCERC este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din INCD URBAN-INCERC sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 7 (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele INCD URBAN-INCERC, cu avizul consiliului de administraţie. (2) Conducătorii subunităţilor din structura INCD URBAN-INCERC răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.Consiliul de administraţie  +  Articolul 8 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 sau 9 membri, numiţi prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie; b) preşedintele consiliului ştiinţific; c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; f) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; g) specialişti din domeniul construcţiilor şi din domeniul urbanismului/dezvoltării teritoriale, propuşi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. (3) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea.  +  Articolul 9 (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate. (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită conform prevederilor legale în vigoare. (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie sau conducere ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care INCD URBAN-INCERC are relaţii contractuale sau interese concurente. (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care INCD URBAN-INCERC se află în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 10 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a INCD URBAN-INCERC de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate; b) avizează modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a INCD URBAN-INCERC, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia; c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în vederea aprobării conform reglementărilor legale; d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de INCD URBAN-INCERC în anul precedent; e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de INCD URBAN-INCERC şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli; f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de INCD URBAN-INCERC; g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul INCD URBAN-INCERC în condiţiile legii; h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; i) aprobă, cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul ministerului coordonator, nivelul taxelor/tarifelor pentru activităţi de certificare, pregătire profesională continuă şi postuniversitară a specialiştilor, informare/diseminare de date tehnice de specialitate, activităţi conexe acestora, precum şi pentru alte activităţi din domeniul său de activitate, prestate de INCD URBAN-INCERC pentru terţi; j) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 30 alin. (1) şi stabileşte modul de rambursare a acestora; k) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; l) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; m) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul INCD URBAN-INCERC. (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, şi hotărăşte în problemele privind activitatea INCD URBAN-INCERC, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele INCD URBAN-INCERC o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de membrii acestuia.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.  +  Articolul 14La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din INCD URBAN-INCERC sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 15Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 16 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului INCD URBAN-INCERC. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru INCD URBAN-INCERC nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 9 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 17În primul trimestru al fiecărui an, preşedintele consiliului de administraţie al INCD URBAN-INCERC prezintă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 18 (1) Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de INCD URBAN-INCERC. (2) Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie. Comitetul de direcţie  +  Articolul 19 (1) Conducerea operativă a INCD URBAN-INCERC este asigurată de un comitet de direcţie, compus din 11-15 membri, din care fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al comitetului de direcţie; b) preşedintele consiliului ştiinţific; c) directorul ştiinţific construcţii, directorul ştiinţific urbanism, directorul tehnic, directorul economic şi directorul juridic; d) directorii subunităţilor/sucursalelor. (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitaţi permanenţi, conducătorii departamentelor din structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC. (3) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentat al sindicatului reprezentativ din INCD URBAN-INCERC sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 20 (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie. (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a INCD URBAN-INCERC; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) bugetul de venituri şi cheltuieli; d) programul de investiţii; e) sistemul de asigurare a calităţii; f) alte obligaţii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, comitetul director emite decizii.  +  Articolul 21Comitetul de direcţie se întruneşte ori de câte ori interesele INCD URBAN-INCERC o impun, la convocarea directorului general.Directorul general  +  Articolul 22 (1) Activitatea curentă a INCD URBAN-INCERC este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani de către ministerul coordonator pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (3) Directorul general este angajat permanent cu program complet al INCD URBAN-INCERC. (4) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei.  +  Articolul 23 (1) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele INCD URBAN-INCERC în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor INCD URBAN-INCERC, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie; c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a INCD URBAN-INCERC; d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul director, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul INCD URBAN-INCERC, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul INCD URBAN-INCERC şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul director; aprobă salariile rezultate din negocierea directă; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export în domeniile de activitate ale INCD URBAN-INCERC, prin compartimentele proprii specializate; i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing; j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate INCD URBAN-INCERC de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului coordonator; k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea INCD URBAN-INCERC; l) exercită orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 24 (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 9 membri, reprezentând subunităţi/departamente/ secţii/compartimente din cadrul INCD URBAN-INCERC care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai INCD URBAN-INCERC, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din INCD URBAN-INCERC. (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general, directorii ştiinţifici ai INCD URBAN-INCERC şi directorii subunităţilor/sucursalelor INCD URBAN-INCERC. (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific. (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 25 (1) Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al INCD URBAN-INCERC; d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a INCD URBAN-INCERC şi a ramurii; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate; (2) În exercitarea atribuţiilor consiliul ştiinţific emite decizii.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.Relaţii financiare  +  Articolul 26 (1) INCD URBAN-INCERC întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare anuale conform reglementărilor contabile aplicabile. (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în condiţiile legii.  +  Articolul 27 (1) Veniturile şi cheltuielile INCD URBAN-INCERC se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (3) Veniturile proprii ale INCD URBAN-INCERC provin din: activităţi de cercetare-dezvoltare din programe naţionale şi internaţionale; activităţi de documentare, analize şi sinteze; crearea şi administrarea unor bănci şi/sau colecţii de date şi informaţii tehnice pe diferite teme din domeniile sale de activitate; executarea unor contracte de pregătire profesională continuă şi perfecţionare postuniversitară a specialiştilor, de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate; venituri din prestarea serviciilor de cercetare-dezvoltare finanţate din alocaţii de la bugetul de stat prin bugetul ministerului coordonator, în condiţiile legii; asistenţă tehnico-financiară din partea unor organisme europene ori internaţionale; elaborarea şi editarea de publicaţii de specialitate; sponsorizări, donaţii; alte surse legal constituite. (4) Conform prevederilor legale în vigoare, INCD URBAN-INCERC este sprijinit financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea. (5) În aplicarea art. 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din fondurile alocate autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se finanţează şi cheltuielile pentru participarea şi reprezentarea în cadrul programelor internaţionale din domeniul cercetării şi inovării, inclusiv la activităţile de coordonare şi corelare a acestora. (6) Pentru activităţile comerciale şi de producţie pe care INCD URBAN-INCERC le derulează conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilă a acestora se va realiza în mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, astfel încât să se asigure identificarea clară a veniturilor şi cheltuielilor aferente pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi şi eliminarea oricărei posibilităţi de subvenţionare încrucişată. (7) Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se utilizează după cum urmează: a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; b) 20% pentru cointeresarea personalului; c) până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator; d) restul rămâne la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor. (8) În aplicarea alin. (7), în situaţia în care sumele nu sunt utilizate cu destinaţia stabilită, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor. (9) Bugetul INCD URBAN-INCERC se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 28INCD URBAN-INCERC determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, precum şi cu volumul de activităţi specifice estimate a fi derulate.  +  Articolul 29 (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii. (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 30 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale INCD URBAN-INCERC nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 31 (1) INCD URBAN-INCERC hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, potrivit legii. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru INCD URBAN-INCERC. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii. (4) INCD URBAN-INCERC poate contracta, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de minister coordonator, lucrări solicitate de acesta, din domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (5) Lucrările contractate în condiţiile alin. (4) se prestează de către INCD URBAN-INCERC cu prioritate.  +  Articolul 32 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale INCD URBAN-INCERC se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România. (2) INCD URBAN-INCERC poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare. (3) INCD URBAN-INCERC poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. (4) Încasările şi plăţile din fondurile de la bugetul de stat se derulează prin trezorerie, conform legii.  +  Articolul 33INCD URBAN-INCERC îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.  +  Capitolul VII Personalul şi salarizarea  +  Articolul 34Numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea INCD URBAN-INCERC este de 330 de posturi.  +  Articolul 35Criteriile şi condiţiile pentru încadrarea şi promovarea personalului se stabilesc conform legilor în vigoare prin Contractul colectiv de muncă al INCD URBAN-INCERC.  +  Capitolul VIII Reglementarea litigiilor  +  Articolul 36Litigiile INCD URBAN-INCERC cu persoane fizice sau cu persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 37Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 38Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor - terenuri şi construcţii - aflate în domeniul publical statului şi care trec din administrarea Institutului Naţional deCercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor -INCERC Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruUrbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şiCentrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentruConstrucţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS,în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare înConstrucţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"
  *Font 7*
  Nr c r t. Adresa imobilului teren Nr. de identi ficare atri- buit de Mi- niste- rul Finan- ţelor Publi- ce Persoana juridică de la care se transmite imobilul teren Persoana juridică la care se transmite în administrare imobilul teren Valoarea contabilă -lei- Caracteristicile tehnice ale imobilului teren
  1 Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2 144392 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol- tare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Cod clasificaţie 8.29.06 Suprafaţă teren = 59.127,59 mp* Anul dobândirii - 1951
  2 Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2 99690 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Descriere tehnică: Teren aferent clădirii laborator de modele placi plane Suprafaţă teren = 864 mp Anul dobândirii - 1995 Stare juridică: în administrare Stare bun: Actuală, cu istoric
  3 Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2 99689 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 168348 Descriere tehnică: Laborator de modele placi plane Suprafaţă teren = 864 mp Anul dobândirii - 1995 Stare juridică: în administrare Stare bun: Actuală, cu istoric
  4 Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2 99692 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Descriere tehnică: Teren aferent clădirii administrative birouri Suprafaţă teren = 514 mp Anul dobândirii - 1995 Stare juridică: în administrare Stare bun: Actuală, cu istoric
  5 Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2 99691 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 903273 Descriere tehnică: Clădire administrativă birouri Suprafaţă teren = 514 mp Anul dobândirii - 1995 Stare juridică: în administrare Stare bun: Actuală, cu istoric
  6 Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2 99693 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Descriere tehnică: Teren parcare auto Suprafaţă teren = 500 mp şi căile de acces Anul dobândirii - 1995 Stare juridică: în administrare Stare bun: Actuală, cu istoric
  7 Municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2 100011 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol- tare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Descriere tehnică: Teren aferent clădirii sediu în cotă indiviză Cod clasificaţie 8.29.06 Suprafaţă teren = 345 mp Anul dobândirii - 1995 Stare juridică: în administrare Stare bun: Actuală, cu istoric
  8 Municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2 100012 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol- tare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 31.748,34 Descriere tehnică: Clădire administrativă pentru birouri - cotă-parte Cod clasificaţie 8.29.06 Sc = 345 mp cd = 1.247 mp cotă-parte Anul dobândirii - 1995 Stare juridică: în administrare Stare bun: Actuală, cu istoric
  9 Municipiul Cluj- Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj 100101 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol- tare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Cod clasificaţie 8.29 Suprafaţă teren = 2.627,78 mp Anul dobândirii - 1959
  10 Municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa 100104 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol- tare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Cod clasificaţie 8.29 Suprafaţă teren = 4.286,11 mp Anul dobândirii - 1966
  11 Municipiul Iaşi, str. A. Şesan nr. 37, judeţul Iaşi 100103 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol- tare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Cod clasificaţie 8.29 Suprafaţă teren = 20.109,13 mp Anul dobândirii - 1959
  12 Municipiul Iaşi str. Gheorghe Asachi nr. 3-5, judeţul Iaşi 100102 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol- tare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Cod clasificaţie 8.29 Suprafaţă teren = 7.080 mp Anul dobândirii - 1959
  13 Oraşul Câmpina, str. I.H. Rădulescu f.n.(lângă Staţia Meteorologică), judeţul Prahova 100105 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol- tare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Cod clasificaţie 8.29 Suprafaţă teren = 250 mp Anul dobândirii - 1976
  14 Oraşul Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş 100100 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol- tare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 1 Cod clasificaţie 8.29 Suprafaţă teren = 8.537 mp(**) Anul dobândirii - 1959
  NOTE:* Suprafaţa de 62.993 mp evidenţiată în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, la anexa nr. 16 a fost diminuată cu 3.866 mp, reprezentând terenuri restituite foştilor proprietari, în temeiul legii.** Suprafaţa de 6.600 mp evidenţiată în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la anexa nr. 16 a fost actualizată la 8.537 mp, conform CF.
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor - construcţii - aflate în domeniul privat al statuluişi care trec din administrarea Institutului Naţional deCercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor -INCERC Bucureşti în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă"URBAN-INCERC"
  *Font 7*
  Nr c r t. Adresa imobilului (teren şi construc- ţii) care se trans- mite Persoana juridică la care se află în adminis- trare imobilul Persoana juridică la care se transmite în administrare imobilul Date de identificare Valoarea contabilă -lei- Caracteristicile tehnice ale imobilului (construcţii)
  1 Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" C(1)= construcţie depozit din beton celular, nr. inv. 13 C(2)= rezervor de apă îngropat acoperit, nr. inv. 29 C(3)= hală pentru instalaţia de încălzire, nr. inv. 110 C(4)= post de transformare, nr. inv. 111 C(5)= clădire staţie de reglare şi măsurare, nr. inv. 112 C(6)= hală încercări BAP, nr. inv. 114; 188 C(7)= magazie depozit lubrifianţi, nr. inv. 119 C(8)= magazie construcţie universală extensibilă, nr. inv. 123 C(9)= clădire laborator izotopi, nr. inv. 124 C(10)= laborator încercări- cercetări, nr. inv. 125 C(11)= laborator cercetări, nr. inv. 127 C(12)= cabină paznici, nr. inv. 131 C(13)= laborator pentru cercetări fonice, nr. inv. 134 C(14)= hală pentru încercări la incendiu, nr. inv. 135 C(15)= birouri, nr. inv. 138; 139 C(16)= clădire adm. pentru birouri, nr. inv. 156 C(17)= magazie de materiale, nr. inv. 157 C(18)= hală încercări şi experimentări, nr. inv. 158 C(19)= garaj, nr. inv. 159 C(20)= cabină poartă, nr. inv. 162 C(21)= hală încercări instalaţii, nr. inv. 165 C(22)= clădire birou nr. inv. 175 C(23)= lab. cerc. mat. şi elem. constr., nr. inv. 185 C(24)= hală încercări şi birou SIS, nr. inv. 192; 194; 196; 197; 198; 1001; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010 C(25)= clădire pentru post transformare, nr. inv. 199 C(26)= instalaţie de iluminat exterioară, nr. inv. 210 C(27= puţ de mare adâncime, nr. inv. 211 C(28)= constr. drumuri în incintă, nr. inv. 238 C(29)= platformă de beton armat, nr. inv. 239 C(30)= bazin deschis îngropat pentru probe beton, nr. inv. 240 C(31)= conducte pentru canalizare fără presiune, nr. inv. 241 C(32)= conductă tehnol. pentru apă caldă, nr. inv. 242 C(33)= teren de sport, nr. inv. 243 C(34)= împrejmuire din prefabricate, nr. inv. 244 C(35)= împrejmuire de fier la puţul de mare adâncime, nr. inv. 245 C(36)= constr. speciale pentru transport energie electrică, nr. inv. 252 C(37)= platformă pentru spălat maşini, nr. inv. 253 C(38)= stand universal exp. pretens, nr. inv. 255 C(39)= stand. elem. prefabricate, nr. inv. 256 C(40)= stand pentru încercări, nr. inv. 257 C(41)= stand pentru încercări armături, nr. inv. 258 C(42)= stand experimentări, nr. inv. 259 C(43)= tronson hală industrială, nr. inv. 263 C(44)= canalizare tuburi beton, nr. inv. 264 C(45)= platformă presă pulsator, nr. inv. 265 C(46)= pavaj asfaltat incintă, nr. inv. 269 C(47)= drumuri din beton, nr. inv. 270 C(48)= reţea electr. exterioară, nr. inv. 272 C(49)= reţea electrică subterană, nr. inv. 273 C(50)= racord termic, nr. inv. 279 C(51)= reţele termice în incintă, nr. inv. 280 C(52)= drumuri şi platforme, nr. inv. 285 C(53)= racord energie electrică, nr. inv. 286 C(54)= reţele de apă, nr. inv. 287 C(55)= reţele de canalizare; nr. inv. 288 C(56)= racord termic, nr. inv. 289 C(57)= radier tehnologic, nr. inv. 290 C(58)= racord electric, nr. inv. 291 C(59)= clădire arhivă, nr. inv. 293 C(60)= hală industrială, nr. inv. 1015 C(61)= casă solară, nr. inv. 1016 C(62)= clădire experimentală fosfogips, nr. inv. 1017 C(1)= 2,57 C(2)= 17,74 C(3)= 552,53 C(4)= 639,34 C(5)= 299,23 C(6)= 8.581,28 C(7)= 48,83 C(8)= 12,15 C(9)= 7.844,01 C(10)= 44.097,42 C(11)= 19.921,55 C(12)= 44,47 C(13)= 28.707,98 C(14)= 15.202,98 C(15)= 184,58 C(16)= 1.543,26 C(17)= 5,71 C(18)= 46.763,00 C(19)= 2.929,01 C(20)= 832,88 C(21)=108.717,07 C(22)= 1.909,61 C(23)= 75.937,03 C(24)=945.493,65 C(25)= 47.522,76 C(26)= 7,72 C(27)= 298,07 C(28)= 1.419,58 C(29)= 21,41 C(30)= 11,52 C(31)= 2.747,71 C(32)= 17,32 C(33)= 0,70 C(34)= 246,54 C(35)= 35,31 C(36)= 8.920,76 C(37)= 33,65 C(38)= 3.570,00 C(39)= 11,11 C(40)= 217,61 C(41)= 34,40 C(42)= 391,07 C(43)= 595,72 C(44)= 5.029,42 C(45)= 0,27 C(46)= 32,79 C(47)= 267,96 C(48)= 38,62 C(49)= 0,83 C(50)= 5.847,97 C(51)= 2.852,24 C(52)= 4.399,02 C(53)= 18.451,12 C(54)= 1.119,18 C(55)= 1.716,07 C(56)= 2.011,52 C(57)= 5.456,71 C(58)= 26.015,17 C(59)= 84,62 C(60)= 7.115,66 C(61)= 15,424,75 C(62)= 7.030,61 Nr. construcţii = 62 S C(1)= 28,35 mp S C(2)= 44,16 mp S C(3)= 395,06 mp S C(4)= 124,02 mp S C(5)= 28,90 mp S C(6)=1.412,80 mp S C(7)= 15,00 mp S C(8)= 73,27 mp S C(9)= 241,40 mp S C(10)=5.097,37 mp S C(11)= 356,84 mp S C(12)= 16,00 mp S C(13)= 881,52 mp S C(14)= 528,75 mp S C(15)= 148,29 mp S C(16)=1.057,96 mp S C(17)= 193,75 mp S C(18)=2.871,00 mp S C(19)= 273,75 mp S C(20)= 53,89 mp S C(21)=1.792,55 mp S C(22)= 365,29 mp S C(23)= 835,70 mp S C(24)=2.241,35 mp S C(25)= 240,20 mp S C(26)= - S C(27)= - S C(28)= - S C(29)= 908,02 mp S C(30)= 67,50 mp S C(31)= - S C(32)= - S C(33)=1.261,54 mp S C(34)= - S C(35)= - S C(36)= - S C(37)= - S C(38)= - S C(39)= - S C(40)= - S C(41)= - S C(42)= - S C(43)= - S C(44)= - S C(45)= - S C(46)= - S C(47)= - S C(48)= - S C(49)= - S C(50)= - S C(51)= - S C(52)= - S C(53)= - S C(54)= - S C(55)= - S C(56)= - S C(57)= - S C(58)= - S C(59)= 111,62 mp S C(60)=1.416,25 mp S C(61)= 195,70 mp S C(62)= 113,10 mp
  2 Municipiul Cluj- Napoca str. Floresti nr. 117, judeţul Cluj Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" C(1)= hală experim beton armat, nr. inv. 18;1011 C(2)= post reglare gaze, nr. inv. 294 C(3)= cazan fontă, nr. inv. 295 C(4)=celulă tehnologică, nr. inv. 1012 C(1)= 11.032,58 C(2)= 757,72 C(3)= 5.265,38 C(4)= 1.023,36 Nr. construcţii = 4 S C(1)= 1.151,00 mp S C(2)= - S C(3)= - S C(4)= 12,00 mp
  3 Municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" C(1)= clădire panouri mari, nr. inv. 133 C(1)= 324,94 Nr. construcţii = 1 S C(1)= 355,30 mp
  4 Municipiul Iaşi, str. A. Şesan nr. 37, judeţul Iaşi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" C(1)= hală pregătire modele, nr. inv. 191 C(2)= laborator incercări + microproducţie nr. inv. 193 C(3)= hală incercări higrotermice nr. inv. 195 C(4)=reţele termice, nr. inv. 282 C(5)= racord şi punct termic, nr. inv. 283 C(6)= racord apă canal, nr. inv. 284 C(7)= stand panouri, nr. inv. 1013 C(8)= stand subans. spaţiale, nr. inv. 1014 C(1)= 49.294,21 C(2)= 46.735,21 C(3)= 99.329,45 C(4)= 1.386,20 C(5)= 1.569,31 C(6)= 2.511,88 C(7)= 6.680,78 C(8)= 6.300,59 Nr. construcţii = 8 S C(1)= 115,00 mp S C(2)= 380,00 mp S C(3)=1.142,00 mp S C(4)= 350,00 mp S C(5)= 60,00 mp S C(6)= 200,00 mp S C(7)= 884,00 mp S C(8)= 884,00 mp
  5 Municipiul Iaşi, str. Gh. Asachi nr. 3-5, judeţul Iaşi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" C(1)= magazie din zidărie, nr. inv. 16 C(2)= staţie higrotermică, nr. inv. 137 C(3)= clădire experim. zidărie, nr. inv. 140 C(4)= clădire experim. panouri beton, nr. inv. 141 C(5)= clădire experim. zidărie, nr. inv. 142 C(6)= clădire laborator, nr. inv. 149 C(7)= centrală termică, nr. inv. 150 C(8)= cabină din zid pentru platformă, nr. inv. 151 C(9)= cabină din zid pentru platformă, nr. inv. 152 C(10)= castel apă 15 mc, nr. inv. 248 C(11)= platformă seismică 140 tf, nr. inv. 249 C(12)= platformă seismică 15 tf, nr. inv. 250 C(13)= stand încercări pe schelet metalic, nr. inv. 260 C(1)= 418,19 C(2)= 8.444,62 C(3)= 287,55 C(4)= 454,59 C(5)= 136,83 C(6)= 2.033,93 C(7)= 961,48 C(8)= 388,08 C(9)= 388,08 C(10)= 35,68 C(11)= 3.208,02 C(12)= 480,01 C(13)= 152,93 Nr. construcţii = 13 S C(1)= 250,00 mp S C(2)= 66,00 mp S C(3)= 60,00 mp S C(4)= 121,00 mp S C(5)= 63,00 mp S C(6)= 169,00 mp S C(7)= 29,00 mp S C(8)= 81,00 mp S C(9)= 50,00 mp S C(10)= 23,00 mp S C(11)= 185,00 mp S C(12)= 60,00 mp S C(13)= 109,00 mp
  6 Oraşul Câmpina, str. I.H. Rădulescu, f.n. (lângă staţia meteoro- logică), judeţul Prahova Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" C(1)= clădire care utilizează energia solară, nr. inv. 170 C(1)= 11.224,28 Nr. construcţii = 1 S C(1)= 120,00 mp
  7 Municipiul Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" C(1)= laborator şi birouri, nr. inv. 12 C(2)= hală încercări beton armat, nr. inv. 182 C(3)= clădiri atelier întreţinere, nr. inv.11 C(4)= anexă laborator beton armat, nr. inv.183 C(5)= post trafo clădire din zidărie, nr. inv.184 C(6)= garaj C(7)=baracă metalică C(8)= platformă din beton armat, nr. inv. 21 C(9)= împrejmuire din metal, nr. inv. 24 C(10)= stand încercări, nr. inv. 278 C(11)= stand experimentări, nr. inv. 292 C(1)= 8.126,32 C(2)= 22.281,71 C(3)= 3.132,12 C(4)= 13.616,27 C(5)= 3.134,66 C(6)= 25.428,00 C(7)= 9.000,00 C(8)= 16,15 C(9)= 205,77 C(10)= 2.928,11 C(11)= 366,28 Nr. construcţii = 11 S C(1)= 550,36 mp S C(2)= 481,00 mp S C(3)= 208,92 mp S C(4)= 208,25 mp S C(5)= 37,60 mp S C(6)= 63,60 mp S C(7)= 200,00 mp S C(8)= 545,00 mp S C(9)= - S C(10)= - S C(11)= -
  -------------