ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 9 octombrie 1997pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 15 octombrie 1997    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 125/1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Persoanele fizice care realizează, în condiţiile legii, venituri din practicarea unei profesii libere autorizate, în mod individual sau în diverse forme de asociere (medici, profesori, ingineri, arhitecti şi conducatori arhitecti, economişti, avocaţi, notari publici, subingineri, tehnicieni, contabili, asistenţi medicali, dactilografe şi alte asemenea profesii), precum şi persoanele fizice titulare de drepturi de autor sau de drepturi conexe dreptului de autor, care obţin venituri în aceasta calitate, denumite în continuare contribuabili, au obligaţia de a plati impozit pe venit, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe."2. Articolul 2 alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Tranşele de venit anual impozabil prevăzute la alin. 1 se vor modifica, periodic, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei."3. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Veniturile realizate din utilizarea sau din exploatarea unei opere de creaţie intelectuală ori a unei prestaţii artistice se supun anual impunerii de către unitatea plătitoare sau, după caz, de către organismele de gestiune colectivă, înfiinţate potrivit legii."4. La articolul 5, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, având următorul cuprins:"Premiile obţinute pentru opere şi prestaţiile menţionate la alin. 1 se impozitează în aceleaşi condiţii."5. Articolul 5 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"În cazul veniturilor menţionate la alin. 1 şi 2, venitul anual impozabil se determina de către plătitorii de venit prin scăderea din venitul brut realizat a unor cote forfetare de cheltuieli, după cum urmează: a) 50%, în cazul operelor de arta plastica; b) 40%, în cazul operelor muzicale, indiferent de gen; c) 30%, în cazul operelor ştiinţifice, precum şi al operelor şi prestaţiilor artistice, indiferent de gen, cu excepţia operelor prevăzute la lit. a) şi b); d) 20% în cazul operelor literare, indiferent de gen."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Când operele de creaţie intelectuală sau prestaţiile artistice sunt realizate de un grup de persoane, impunerea veniturilor obţinute se face separat, în funcţie de cota-parte aferentă fiecărei persoane.Principiul prevăzut la alin. 1 se aplică şi în cazul veniturilor realizate de moştenitorii aflaţi în indiviziune."  +  Articolul 2Textul Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 125/1995, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se republică în Monitorul Oficial al României.Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------------